Yargılamanın İadesi

'Hukuk' forumunda _Mr.PaNiK_ tarafından 29 Kasım 2008 tarihinde açılan konu

 1. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  Yargılamanın İadesi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  YARGILAMANIN İADESİ
  Kesin hükme bağlanmış olan bir davaya yeniden bakılamayacağına ilişkin
  kuralın en önemli istisnası yargılamanın iadesidir.
  Yargılamanın iadesi bazı ağır yargılama hatalarından ve noksanlarından
  dolayı maddi anlamda kesin hükmün bertaraf edilmesini ve daha önce kesin
  hükme bağlanmış olan bir dava hakkında yeniden yargılama ve inceleme
  yapılmasını sağlayan fevkalade bir kanun yoludur.
  Ancak kesinleşmiş olan kararlara karşı bu yola başvurulabilir.
  Yargılamanın iadesi yolu, ancak maddi anlamda kesin hüküm teşkil eden
  kararlar için açıktır.
  YARGILAMANIN İADESİ SEBEPLERİ
  1.yeni bir senet veya belgenin ele geçirilmiş olması:
  aşağıdaki şartların hep birlikte bulunması gerekir.
  a)bu senet veya belge davaya bakıldığı sırada mevcut olmalıdır. Hüküm
  verildikten sonra düzenlenmiş olan bir belgeye dayanarak yargılamanın iadesi
  istenemez.
  b)yeni ele geçirilmiş olan belgenin, hükmü etkileyecek nitelikte olması
  gerekir.
  c)bu yeni belgenin hükmün verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması
  gerekir.
  d)bu yeni senet veya belgenin yargılama sırasında (hükümden önce) bir
  mücbir sebepten dolayı veya lehine hüküm verilen tarafın eyleminden dolayı
  elde edilememiş olması gerekir. Yargılamanın iadesini isteyen tarafın söz
  konusu belgeyi dava sırasında elde edememesinin kendi kusuruna
  dayanmamasıdır.
  Resmi dairenin gerçeğe uygun olmayacak şekilde kayıt çıkarması, doğru kaydı
  mahkemeye getirmeme bakımından davalı için mücbir sebep sayılır. Mahkemece
  bu durum gözönünde tutularak yargılamanın iadesi isteği kabul edilmek ve
  işin esasına girilip kütük üzerinde bilirkişi incelemesi yapılıp gerçek pay
  miktarına göre karar verilmek gerekir.
  Yargılamanın iadesini isteme süresi: yeni senet veya belgenin elde edildiği
  tarihten itibaren 3 aydır.
  2.hükme esas alınan senedin sahte olduğunun sonradan anlaşılması:
  2 şekilde olabilir:
  a)hükümden sonra verilen bir mahkeme kararı ile hükme esas alınmış olan
  senedin sahteliğine karar verilmiş olması
  b) hükme esas alınmış olan senedin sahte olduğunun, hüküm lehine olan
  tarafça, mahkeme veya resmi bir makam huzurunda ikrar edilmiş olması,
  yargılamanın iadesini isteme süresi: sahtelik hakkındaki hükmün kesinleştiği
  tarihten itibaren 3 aydır.
  3.hükme esas alınan bir ilamın kesin bir hükümle ortadan kalkmış olması:
  bir dava görülürken kesin delil olarak bir ilam ibraz edilmiş ve bu ilam
  esas alınarak hüküm verilmiştir. Kesin delil olarak kullanılan bu ialamın
  kesin hüküm halini alan başka bir kararla bozularak ortadan kalkmış olması,
  yargılamanın iadesi sebebidir.
  yargılamanın iadesini isteme süresi: bunu isteyenin, ilamın kesin bir
  hükümle ortadan kalktığını öğrendiği tarihten itibaren 3 aydır.
   

 2. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  4.ifadesi hükme esas alınan bir tanığın hükümden sonra yalan tanıklıktan
  mahkum edilmiş olması
  yargılamanın iadesini isteme süresi: tanığı yalan tanıklıktan dolayı cezaya
  mahkum eden ceza mahkemesinin kararının kesinleşmesinden itibaren 3 aydır.
  5.bilirkişinin kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun bir mahkeme hükmü
  ile sabit olması
  6.lehine hüküm verilen tarafın, yalan yere yemin ettiğinin kendi ikrarı veya
  yazılı delil ile sabit olmuş bulunması:
  lehine hüküm verilen tarafın, yalan yere yemin ettiğinin bir ceza mahkemesi
  kararı ile sabit olması gerekir. O taraf, hukuk davasında yalan yere yemin
  ettiğini, ceza mahkemesinde ikrar etmiş ise ceza mahkemesinin mahkumiyet
  kararı bir yargılamanın iadesi sebebidir.
  Yalan tanıklık, kasten gerçeğe aykırıbeyanda bulunarak bilirkişilik ve yalan
  yere yemin hallerinde hukuk mahkemesinden yargılamanın iadesi istenebilmesi,
  bu sebeplerin kesinleşmiş bi ceza mahkumiyet kararı ile belirlenmiş olması
  şartına bağlıdır. Fakat delil yokluğundan başka bir sebeple ceza
  kovuşturmasına başlanamamış veya karar verilememiş ise ceza mahkemesi
  kararı aranmaz.
  7. lehine hüküm verilen tarafın hükme etkisi olan bir hile kullanmış olması:
  lehine hüküm verilen tarafın karşı tarafın vekili ile gizlice anlaşma yoluna
  gitmesi, bilirkişi ve tanıkları hatalı beyanda bulunmaya sevketmiş olması ve
  karşı tarafın kendi vekili ile olan muhaberelerini ele geçirerek onları
  kendi lehine kullanmış olması.
  Hileli tebligat ile elde edilen boşanma kararına karşı kadın, boşanma
  kararını öğrendiği tarihten itibaren 3 ay içinde, kocasına karşı
  yargılamanın iadesi davası açabilir.
  yargılamanın iadesini isteme süresi: hilenin öğrenildiği tarihten itibaren 3
  aydır.
  8.vekil veya temsilci olmayan kişiler huzuru ile davanın görülüp hükme
  bağlanmış bulunması:
  davada taraflardan birinin vekili olarak hareket etmiş olan kişinin mesela
  avukatın, o tarafı temsil yetkisinin olmaması, yargılamanın iadesi
  sebebidir.
  Dava ehliyeti bulunmayan bir tarafın, davada kanuni temsilcisi olmayan bir
  kişi tarafından temsil edilmiş olması, yargılamanın iadesi sebebidir.
  Mesela evlilik dışı doğan bir çocuğa kayyım tayin edilmediği ve mahkeme
  velayeti ana ve babadan birine vermediği halde, çocuğun anası çocuk adına
  dava açmış ve davaya bakılmış ise, burada ana kanuni temsilci olmadığından
  bu husus bir yargılamanın iadesi sebebi teşkil eder. Bu temsil noksanlığının
  hükmü etkileyip etkilemediğini araştırmaya gerek yoktur.
  yargılamanın iadesini isteme süresi: hükmün, aleyhine hüküm verilen tarafa
  veya onun gerçek veya mümessiline tebliği tarihinden itibaren 3 aydır.
  9.davaya bakması yasak olan bir hakim tarafından davaya bakılmış ve hüküm
  verilmiş olması:
  hükmü etkileyip etkilemediğini araştırmaya gerek yoktur.
  yargılamanın iadesini isteme süresi: hükmün, aleyhine hüküm verilen tarafa
  tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 aydır.
   

 3. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  10.tarafları, dava sebebi ve konusu aynı olan bir dava hakkında birbirine
  aykırı kesinleşmiş iki hüküm bulunması:
  bu sebebe dayanarak yargılamanın iadesi yoluna gidebilmek için her iki
  hükmün de kesinleşmiş olması gerekir. Eğer ikinci hüküm henüz
  kesinleşmemişse yargılamanın iadesi yoluna değil, ikinci hükme karşı temyiz
  yoluna başvurulur.
  Tarafları, dava sebebi ve müddeabihi aynı olan bir dava hakkında birbirine
  aykırı kesinleşmiş iki hüküm bulunması halinde birinci hüküm lehine olan
  taraf kesin hükümden yararlanır. Bu nedenle yargılamnın iadesi talebi
  üzerine ikinci hükmün iptaline karar verilir.
  Fakat bunun için ikinci hükmü veren mahkemenin, ikinci hükmü verirken
  birinci hükümden haberdar bulunmamış olması gerekir.
  İkinci davanın görülmesi sırasında mahkemenin kesin hükümden haberdar
  bulunmuş olması halinde, bunu ancak temyiz sebebi olarak ileri
  sürebileceğini öngörmüş ve böylece bu hususun yargılamanın iadesi sebebi
  yapılmasına cevaz vermemiştir.
  İkinci hükmün verildiği davanın görülmesi sırasında, mahkemenin, birinci
  hükümden haberdar bulunmamış olması gerekir.
  yargılamanın iadesini isteme süresi: zamanaşımı süresi kadardır. Yani 10
  senedir. Bu süre ikinci hükmün kesinleşmesinden itibaren işlemeye başlar.
  YARGILAMANIN İADESİNİ İSTEMEYE HAKKI OLANLAR
  Ancak davanın tarafları başvurabilir.
  Hukuki yararı olan taraf yargılamanın iadesini isteyebilir.
  Hüküm lehine olan tarafın yargılamanın iadesi yoluna başvurmakta hukuki
  yararı yoktur. Birbirine aykırı iki hüküm bulunması halinde ikinci hüküm ile
  birinci hüküm lehine olan tarafa zarar verildiğinden, yargılamanın iadesini
  isteme hakkı, birinci hüküm lehine ve fakat ikinci hüküm aleyhine olan
  tarafındır.
  Hüküm aleyhine olan tarafın halefleri ve alacaklıları istisnaen yargılamanın
  iadesi yoluna gidebilirler. Bunun için şu şartın gerçekleşmesi gerekir:
  davanın taraflarının, hüküm aleyhine olan tarafın alacaklılarına veya
  haleflerine zarar vermek için, anlaşarak hile ile o taraf aleyhine hüküm
  verilmesini sağlamış olması gerekir.
  Alacaklılardan mal kaçırmak isteyen bir borçlu, üçüncü bir kişi ile
  anlaşarak, bu üçüncü kişiye kendisi aleyhine uydurma davalar açtırıyor ve
  aleyhine hüküm verilmesini sağlıyor. Bundan zarar gören borçlunun
  alacaklıları borçlu aleyhine olan bu hükme karşı yargılamanın iadesi yoluna
  başvurulabilirler.
  yargılamanın iadesini isteme süresi: aleyhine hüküm verilen tarafın
  alacaklıları ve halefleri hükümden usulen haberdar oldukları günden itibaren
  1 ay içinde yargılamanın iadesi yoluna başvurabilirler.
  Taraflardan birinin halefleri kesin hüküm kendileri etkilediği ölçüde o
  tarafın halefi olarak yargılamanın iadesi yoluna başvurabilirler.
   

 4. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  YARGILAMANIN İADESİNİ İSTEME SÜRESİ
  Yargılamanın iadesini isteme sürelerinin hepsi zamanaşımı süresi olmayıp hak
  düşürücü sürelerdir. Kanun yalnız bir çeşit süre koymuş bunu azami bir süre
  ile sınırlamamıştır.
  Hüküm icra edildikten sonra da yargılamanın iadesi istenebilir.
  YARGILAMANIN İADESİ USULÜ
  Yargılamanın iadesi talebi bir dava olarak açılır ve incelenir. Dava hükmü
  vermiş olan mahkemeye açılır ve o mahkeme tarafından incelenip karar
  bağlanır. Başka bir mahkemede açılamaz. Dava dilekçe ile açılır. Bu dava
  dilekçesinde özellikle yargılamanın iadesini haklı gösteren sebebin
  yazılması gerekir.
  Yargılamanın iadesi davacısı, karşı tarafın zarar ve ziyanını ödeyeceğine
  dair mahkemece takdir olunacak teminatı göstermeye mecburdur. Teminatın
  miktarını takdir etmek davaya bakan hakime aittir.
  Yargılamanın iadesi davası hükmün icrasını kendiliğinden durdurmaz. Ancak
  mahkeme davacıdan teminat alarak hükmün icrasının durdurulmasına karar
  verebilir.
  Yargılamanın iadesi davası, mutlaka duruşması yapılarak incelenir.
  Mahkeme, ileri sürülen yargılamanın iadesi sebebinin doğru olmadığı kanısına
  varırsa, yargılamanın iadesi davasını reddeder. Bu ret kararı ile birlikte
  yargılamanın iadesini istemiş olan taraf para cezasına mahkum edilir.
  Buna karşılık mahkeme ileri sürülen yargılamanın iadesi sebebinin doğru
  olduğu kanısına varırsa, yargılamanın iadesi talebini kabul ederek, asıl
  dava hakkında yeni bir karar verir.
  Taraflar kural olarak asıl dava sırasında yapmış oldukları iddia ve
  savunmaları ile bağlıdır.
  Yeni bir senedin ele geçirilmiş olmasına dayanarak yargılamanın iadesi
  istenmişse mahkeme bu senedin hükme etkisi olup olmadığını inceler. Tanığın
  yalan söylediğine dayanarak yargılamanın iadesi istenmişse bu tanığın
  ifadesi nazara alınmadan hüküm verilir. Tebligat hilesi ile bir tarafın
  yokluğunda hüküm verilmiş ise o tarafın da delilleri sorulup bütün deliller
  birlikte incelenerek hüküm verilir.
  Mahkeme bu şekilde yapacağı tahkikat ve yargılama sonucunda iki şekilde
  karar verebilir:
  1.mahkeme yargılamanın iadesi sebebinin doğru olmasına reğmen eski
  hükmünü doğru bulur, yani yargılamanın iadesi sebebini hükme etkili bulmaz.
  Mahkeme eski kararını tasdik eder.
  2.mahkeme eski hükmün kısmen veya tamamen değiştirilmesi gerektiği
  kanısına varırsa eski hükmünü kısmen veya tamamen değiştirir.
  Davaya bakması yasak olan hakimin davaya bakıp hüküm vermiş olması halinde,
  mahkemenin hükmün iptali ile yetinmesi ve böylece davanın hiç açılmamış
  sayılması menfaatler dengesine uygun düşmez. Usulüne uygun olarak açılmış
  bir dava vardır. Tarafların bir kusuru yoktur. Yargılamanın iadesi talebini
  kabul eden mahkemenin davayı yeni baştan inceleyerek hükme bağlaması
  gerekir. Bu karar temyiz edilebilir.
  Yargılamanın iadesi davası sonucunda, eski hükmün kısmen veya tamamen
  değiştirilmesine karar verilmiş ise bu karar eski hükmün yerine geçer yani
  geçmişe etkilidir. Eski hüküm daha önce icra edilmiş ise icra eski haline
  iade olur.
  YARGILAMANIN İADESİ İSTENEMEYECEK OLAN KARARLAR
  1.çekişmesiz yargıda verilen kararlar: maddi anlamda kesin hüküm teşkil
  etmedikleri için bu kararlara karşı yargılamanın iadesi yoluna başvurmaya
  gerek yoktur.
  2.icra tetkik mercii kararları
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Yargılamanın İadesi Forum Tarih
Boşanma, Ziynet ve Ev Eşyalarının İadesi, Tazminat ve Nafaka Davası Dilekçesi Hukuk 23 Şubat 2011
Ölümsüz Ve İadesiz Kitap Özeti - Mary Janice Davidson Kitap Özetleri & E-Kitaplar 22 Ağustos 2010
Leasing (Finansal Kiralama) İşlemlerinde KDV oranı ve KDV iadesi hakkında Muhasebe 20 Ağustos 2008

Bu Sayfayı Paylaş