Uyuşturucu Maddesi Hakkındaki Kanun 2313 Sayılı

'Hukuk' forumunda DeMSaL tarafından 6 Haziran 2010 tarihinde açılan konu

 1. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  Uyuşturucu Maddesi Hakkındaki Kanun 2313 Sayılı konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA
  KANUN

  Kanun Numarası : 2313
  Kabul Tarihi : 12/6/1933
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 24/6/1933 sayı: 2435
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 14 Sayfa: 564
  *
  * *
  Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız.
  " Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı ",
  Cilt: 1 Sayfa: 221
  *
  * *

  Madde 1 - Tıbbi afyon ile müstahzaratının ve morfin ve bütün milhlerinin ve
  morfinin uzvi hamızlarla veya küul cezriyle birleşmesinden mütehassıl bütün
  eterlerinin ve bunların milhlerinin ve koka yaprağı, ham kokain ve kokain ekgo-
  nin ve tropokokain ile bütün milhlerinin ve yüzde 0,20 gramdan fazla morfin ve
  milhlerini ve yüzde 0,10 gramdan fazla kokain ve milhlerini muhtevi bütün
  müstahzarların ve ökodal (Eugodal), dikodit (Dicodide) ve Dilodit (Diloudide),
  Asedikon (Acedicone) ve bunların terkibi kimyevisinde bulunan maddelerde bütün
  müstahzarlarının ithal, ihraç ve memleket içersindeki satışı Sıhhat ve İçtimai
  Muavenet Vekaletinin murakabesine tabidir (1)

  Madde 2 - 2108 numaralı kanuna merbut afyon mukavelenamesinde tarif edi-
  len ve müstahzar afyon namı verilen maddenin ihzar, ithal, ihraç ve satışı
  memnudur.

  Madde 3 - (Değişik: 22/5/1979 -2236/1 md.)
  Münhasıran esrar yapmak için kenevir ekilmesi ve her ne şekilde olursa ol-
  sun esrarın ihzar, ithal, ihraç ve satışı yasaktır.

  Madde 4 - Birinci maddede yazılı olan cisimlerden mahsus kanununa tevfikan
  inhisar altına alınanların memlekete ithali için inhisar idaresince Sıhhat ve
  İçtimai Muavenet Vekaletinden müsaade alınır ve bunun için hangi nevi maddenin
  ne miktarda ve nereden ve ne vasıta ile celbedileceği bildirilir. Talep edilen
  miktarın memleket tıbbi ve ilmi ihtiyacından fazla olmadığı Vekaletçe tensip
  olunduktan sonra bir ithal vesikası verilir.
  -------------------------------------------
  (1) 12.4.1988 tarih ve 19783 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 88/12773 sayılı
  Kararname ile Fenetyline isimli kimyasal madde ve tuzlar ile bu maddeleri
  ihtiva eden müstahzarlar da bu Kanun kapsamına alınmışlardır.
  KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK- 3)

  Madde 5 - Uyuşturucu maddelerin ithaline mahsus vesika ibraz edilmedikçe
  gümrüklerden bu gibi maddelerin ithaline müsaade edilmez. Vesikalarda yazılan
  miktarın bir defada ithali şarttır. Altı ay içinde ithal edilmeyen uyuşturucu
  maddelere ait vesikalar muteber değildir.

  Madde 6 - Uyuşturucu maddelerin ithaline mahsus olarak verilen vesikaların
  bir sureti bu maddeleri ihraç edecek memleketin uyuşturucu maddeler murakabesi-
  ne memur makamına Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince gönderilir.

  Madde 7 - Birinci maddede zikredilen cisimlere ait müstahzarlardan inhisar
  altına alınmamış olanlarının memlekete ithaline ve bütün uyuşturucu maddelerin
  memleket dahilindeki satışına ancak hususi kanunlarına tevfikan icrayı sanata
  müsaade alarak eczane veya ticarethane açmış eczacılar ve ecza ticarethaneleri
  sahipleri mezundurlar.
  Bunların getirtecekleri inhisar altına alınmamış uyuşturucu maddeler
  müstahzarlarının memlekete ithali hakkında da dördüncü, beşinci ve altıncı
  maddeler hükümleri caridir.

  Madde 8 - İnhisar İdaresince tesis edilecek fabrika tarafından yapılacak
  uyuşturucu maddeler ve müstahzaratının memleketten çıkarılması için ihraç edi-
  lecek memleketin salahiyettar makamından alınmış bir ithal vesikası Sıhhat ve
  İçtimai Muavenet Vekaletine tevdi olunur. Vekaletçe vesikanın sıhhati ve ihraç
  edilecek miktarın munhasıran tıbbi ve ilmi ihtiyaca yarayacağı tebeyyün ettik-
  ten sonra bir ihraç vesikası verilir.

  Madde 9 - Uyuşturucu maddeler ihracına mahsus vesika ibraz edilmedikçe
  gümrüklerden bu gibi maddelerin ihracına ve nakil vasıtalarına tahmiline
  müsaade edilmez. Bu vesikalar üç ay için muteberdir ve ihtiva ettikleri
  miktarların bir defada ihracı şarttır.

  Madde 10 - Uyuşturucu maddelerin ihracına mahsus olarak verilen vesikaların
  bir sureti bu maddeleri ithal edecek memleketin uyuşturucu maddeler murakabesi-
  ne memur makamına Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince gönderilir.

  Madde 11 - Birinci maddede zikrolunan uyuşturucu maddelere ait olup bu
  kanun mucibince murakabeye tabi tıbbi müstahzarlardan inhisar altına alınmıyan-
  ların memleketten ihracına yalnız evvelce hususi kanuna tevfikan ruhsatname
  almış eczacılarla laboratuvar sahipleri mezundur. Bunların memleketten çıkması
  hakkında da sekizinci, dokuzuncu ve onuncu maddeler hükümleri caridir.

  Madde 12 - Devletçe aktedilmiş itilafnameler hükümleri haricinde ham afyo-
  nun Türkiyeye ithali memnudur. Uyuşturucu maddeler inhisar idaresi ihraç edile-
  cek memleketin alakadar makamından verilmiş ithal vesikası olmadıkça ham afyon
  ihraç edemez ve yapılan ihracatı en nihayet bir hafta zarfında miktarı, hangi
  memlekete ve kimin namına gönderildiği, ithal vesikası tarih ve numarasiyle
  beraber Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine bildirilir. Sıhhat ve İçtimai
  Muavenet Vekaletince ithal vesikası veren memleketin salahiyettar makamına
  haber verilir.

  Madde 13 - Ham afyon ve diğer uyuşturucu maddelerin kaffesi veya bir kısmı
  hakkında ithal vesikası vermiyen memleketlere ihraç olunacak bu maddelerin
  ihracına müsaade için ithal vesikası istenmez. Yalnız birinci maddede yazılı
  uyuşturucu maddelerin ihraç müsaadesi verilebilmek için gönderilecek miktarın
  tıbbi ihtiyaca mahsus olduğuna kanaat hasıl olması lazımdır. İhraç müsaadesi
  alakadar memleket sıhhat makamlarına da bildirilir.

  Madde 14 - Uyuşturucu maddelerin tekrar ihraç edilmek üzere ithali memnu-
  dur. Transit olarak gelen uyuşturucu maddeleri havi kaplar gümrüklerce mühür-
  lenir.

  Madde 15 - Uyuşturucu maddelerin memleket dahilinde perakende ve reçete
  mukabilinde olarak satışı munhasıran Eczacılar ve Eczaneler Kanununa tevfikan
  açılmış eczanelerde yapılır. Ecza ticarethaneleri yalnız eczanelere ve resmi
  müesseselere ve laboratuvarlara toptan satış yaparlar.

  Madde 16 - Ecza ticarethaneleri ve eczaneler veya müstahzarat laboratuvar-
  ları doğrudan doğruya İnhisar İdaresinden alacakları uyuşturucu maddeler için
  her defasında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine müracaatla izin vesikası
  alırlar. İnhisar İdaresince Vekalet tarafından verilmiş izin vesikası görül-
  medikçe hiç bir satış yapılamaz. Bu vesikalar üzerine yapılan satış miktarı ve
  tarihi kaydedildikten sonra İnhisar İdaresince Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka-
  letine iade olunur.

  Madde 17 - Ecza ticarethaneleri her yaptıkları satış için eczane sahip
  veya mesul müdürü veya resmi müessese namına salahiyettar zat veya müstahzarat
  laboratuvarı mesul müdüründen vesika alarak bu vesikaları beş sene müddetle
  saklarlar.

  Madde 18 - Ecza ticarethaneleri sahipleri ve mesul müdürleri uyuşturucu
  maddelerin varidat ve sarfiyatını gösteren defterler tutmağa ve bunlara munta-
  zaman alıp sattıkları uyuşturucu maddelerin miktarlarını ve satış tarihlerini
  ve kimlere sattıklarını kayda mecburdurlar. Eczane sahip veya mesul müdürleri
  Eczaneler Kanununun mahsus maddesi mucibince uyuşturucu maddelerden Sıhhat ve
  İçtimai Muavenet Vekaletince tayin olunacak cisimlerin alım ve satımını munta-
  zam surette defterlere kaydederler. Bu defterlerin nümunesi Sıhhat Vekaletince
  tertip olunur.

  Madde 19 - Birinci maddede isimleri yazılan uyuşturucu maddeler haricinde
  olup ilmi tetkikat neticesinde mazarratı tebeyyün eden ve toksikomani tevlit
  eyleyen diğer ziherlerin dahi, bu kanun hükümlerine tabi olacağı İcra Vekille-
  ri Heyeti karariyle Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından tayin ve
  ilan olunur.

  Madde 20 - (Değişik: 17/6/1982 - 2683/1 md.)
  Gümrüklerden ülaaae izinsiz sokulmaya çalışılan veya ülke içinde izinsiz
  satıldığı görülen ve her ne surette olursa olsun kanuni yetkisi olmayanlar
  yanında bulunan uyuşturucu maddeler, zabıtanın, gümrük ve tekel memurlarının,
  sağlık ve sosyal yardım bakanlığı müfettiş ve müdürlerinin, hükümet tabipleri-
  nin, sağlık ocağı tabiplerinin, hudut ve sahiller sağlık teşkilatı memurları-
  nın herhangi birisi tarafından bir tutanak düzenlemek suretiyle zaptedilir.
  Gerek bunlar, gerekse izinsiz imal edilen veya ihraç edilmek istenirken Tekel
  İdaresi tarafından zaptolunanlar sahipleri belli olsun veya olmasın suç delili
  olarak Cumhuriyet Savcılığınca muhafaza altına alınırlar.
  Zaptedilen uyuşturucu maddenin cins, vasıf ve miktarının kesin olarak sap-
  tanması amacıyla analizlere yetecek kadar örnek madde alınarak usulüne uygun
  şekilde ilgili laboratuvarlara gönderilir.
  Uyuşturucu maddelerin kesin olarak raporları alındıktan sonra, bu maddele-
  rin muhafazasına gerek görülmemesi halinde, yönetmelikte belirlenen usule uygun
  olarak alınacak örneklerin saklanması kaydıyla müsaderesine ilgili mahkemece
  soruşturmanın her safhasında karar verilebilir.
  Soruşturma veya kovuşturma esnasında müsaderesine karar verilen uyuşturucu
  maddeler gereği yapılmak üzere mühürlü olarak mahalli mülki amirliğe teslim
  edilir.
  Soruşturma veya kovuşturma esnasında müsaderesine karar verilmiyenler ile
  örnek olarak alınan uyuşturucu maddeler ancak hükmün kesinleşmesinden sonra,
  sa-
  KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)
  hibi belli olmayan cins, vasıf ve miktarları tespit edilmiş uyuşturucu madde-
  ler ise müsadere kararı verildikten sonra mahalli mülki amirliğe teslim edilir.
  3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 27 nci maddesinin [​IMG] fıkrası
  hükümleri saklıdır.

  Madde 21 - (Değişik: 17/6/1982 - 2683/2 md.)
  Müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddeler, valinin görevlendireceği
  bir yetkilinin başkanlığındaki ve il savcısının veya yardımcısının nezaretçi
  olarak katıldığı heyet huzurunda imha edilir.
  Uyuşturucu maddeden gerek analiz için gerekse hükmün kesinleşmesine kadar
  saklanmak üzere örnek alınması, tahlil için gönderilmesi, uyuşturucu maddenin
  zaptı ve imhası, uyuşturucu madde örneğinin ise hükmün kesinleşmesine kadar
  saklanması, imhada hazır bulunacak heyetin kuruluşu, imhanın ne şekilde yapıla-
  cağı ve teslim usulü ile ilgili hususlar, İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım
  Bakanlıkları ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün görüşleri alınmak
  suretiyle Adalet Bakanlığınca altı ay içerisinde hazırlanarak yürürlüğe konu-
  lacak bir yönetmelikle belirlenir.

  Madde 22 - İkinci ve üçüncü maddelerde memnu olduğu yazılı olan müstahzar
  afyon ile esrar her nerede görülürse görülsün hemen zaptolunur ve bunlar
  hakkında da 20 ve 21 inci maddeler hükümleri tatbik olunur.

  Madde 23 - (Değişik: 23/5/1990-3652/1 md.)
  Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir ekimi, Tarım Orman ve Köyişle-
  ri Bakanlığı`nın iznine tabidir. Bakanlık, bu gibi amaçlarla kenevir ekimi
  yapılacak yerleri tespit, ilan ve üretimini kontrol eder. Bu hususlara ait
  uygulama esasları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı`nca çıkarılacak yönetme-
  likte belirlenir.
  Her ne maksatla olursa olsun izinsiz olarak kenevir yetiştirmek yasaktır.
  İzinsiz yetiştirilen kenevir bitkisi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı teşki-
  latında görevli ziraat mühendislerinin, bunların bulunmadığı yerlerde ziraat
  teknisyenlerinin vereceği rapor üzerine mahallin en büyük mülki amirinin emriy-
  le zabıta tarafından imha edilir veya ettirilir.
  İmhada kullanılacak araç ve gereçler, Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine
  konulacak ödenekten sağlanır. İmha dolayısıyla ortaya çıkan masraf, sonradan
  izinsiz ekim yapanlardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
  Kanuna göre tahsil edilir.
  Kenevir ekim bölgelerinde izin belgesi almadan veya izin belgesi almasına
  rağmen belgesinde belirtilen alandan fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı
  yerden başka yerde ekim yapanlar hakkında ellibin liradan beşyüzbin liraya ka-
  dar ağır para cezasına hükmolunur. 3 üncü maddedeki yasak hilafına kenevir
  ekenler bir yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar.

  Madde 24 - Uyuşturucu maddeleri 15 inci maddede zikredilenlerden başkala-
  rına satan ecza ticarethaneleri sahip ve mesul müdürleri ile tabip reçetesi
  olmadan satan eczane sahip veya mesul müdürleri Ceza Kanununun (403 ve 406)
  ncı maddeleri mucibince cezalandırılırlar.

  Madde 25 - On yedinci maddede yazılı vesikaları almayı ihmal eden veya
  saklamıyan yahut bu kanunda zikredilen defterleri tutmıyan ecza ticarethaneleri
  sahip ve mesul müdürleri sulh mahkemesince yüz liradan beş yüz liraya kadar
  ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.

  Madde 26 - Yirmi yedinci maddede zikredilen sebepten dolayı veyahut uyuştu-
  rucu maddelere ait kayıtları gayrimuntazam tuttuğundan dolayı mükerreren mahküm
  olan ecza ticarethaneleri sahipleri ve mesul müdürleri Sıhhat ve içtimai Muave-
  net Vekaleti tarafından uyuşturucu maddeler alıp satmasından muvakkaten veya
  daimi olarak menolunabilirler.

  Madde 27 - Türk Ceza Kanununun 403,404,405, 406, 407 ve 408 inci maddele-
  rinde yazılı suçlar 1918 numaralı kanun hükümlerine göre ihtisas mahkemelerince
  takip ve muhakeme olunur.
  Yukarıki fıkrada yazılı olan maddelerdeki suçları Türk Ceza Kanununun 285
  inci maddesinde yazılı iftira cürmünü teşkil edecek surette isnatta bulunan
  müfterilerin muhakemesi de ihtısas mahkemelerince görülür.

  Madde 28 - (Mülga: 26/7/1983 - 2867/28 md.)

  Madde 29 - 27 nci maddeye göre ihtisas mahkemelerince görülecek suçların
  mükerrirleri hakkında Türk Ceza Kanununun tekerrüre mütedair hükümleri tatbik
  edilmekle beraber ayrıca bir seneden aşağı olmamak üzere muvakkat sürgün ceza-
  sı dahi verilir.(1)

  Madde 30 - Bu kanun 2253 numaralı kanunun 18 inci maddesinde mer`iyeti ya-
  zılı 1369 numaralı kanunun hükümleri yerine ikame edilmiş ve mezkür 1369 numa-
  ralı kanun ilga olunmuştur.
  Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Üretim ve Dağıtımının Önlenmesi

  Ek Madde 1 - (Ek: 13/11/1996 - 4208/16.)
  1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleş-
  miş Milletler Sözleşmesine Ek I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tabloların deği-
  şikliklerinde yer alan maddelerin imali, ithali ve ihracı, nakli, bulundurulma-
  sı, alımı ve satımı Sağlık Bakanlığının iznine bağlıdır.
  Yukarıdaki fıkraya göre izin verilirken ilgili kuruluşlardan görüş alınması
  ve izin verme esas ve usullerinin Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte
  gösterilmesi gerekir.
  Birinci fıkrada belirtilen maddelerden herhangi birini izinsiz imal, ithal
  ve ihraç edenler, nakledenler veya bulunduranlar, alanlar veya satanlar, eylem-
  leri daha ağır bir cezayı gerektiren suçu oluşturmadığı takdirde, üçyüzmilyon
  liradan birmilyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve bu madde-
  lerin müsaderesine de hükmolunur.
  Üçüncü fıkrada belirtilen suçların, uyuşturucu veya psikotrop maddelerin
  imalatında kullanılmak amacıyla veya kullanılacağını bilerek işlenmesi halinde
  faile, eylemleri daha ağır bir cezayı gerektiren suçu oluşturmadığı takdirde,
  iki seneden dört seneye kadar ağır hapis cezası verilir. Uyuşturucu ve psikot-
  rop maddelerin imalinde kullanılmak amacıyla veya kullanılacağını bilerek gerek-
  li teçhizat ve sair malzemeyi imal, ithal ve ihraç edenler, nakledenler veya
  bulunduranlar, alanlar veya satanlar hakkında da aynı cezaya hükmolunur.
  3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun hükümleri saklıdır.
  ---------------------------------
  (1) Sürgün cezası, 13/7/1965 tarih ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında
  Kanunun geçici 2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - (2313 sayılı Kanunun kendi numarasız muvakkat maddesi
  olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
  2253 numaralı kanunun muvakkat maddesi hükmüne göre yapılacak ham afyon ih-
  racı bu kanunun 12 nci maddesi hükmünden müstesnadır. Şukadarki bu suretle ya-
  pılacak ihraçlar uyuşturucu maddeler inhisarı idaresince ihracın yapıldığından
  en çok bir hafta içinde Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine bildirilir.

  Madde 31 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

  Madde 32 - Bu kanunun hükümlerinin icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
  2313 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞiŞiKLİK YAPAN MEVZUATIN
  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
  -------------------------------
  Yürürlükten Kaldırılan
  Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi
  --------------------------- -------- ------- --------
  12/6/1933 tarih ve 2313 sayılı
  Kanunun 28 inci maddesi 26/7/1983 2867 28
  2313 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Kanun Yürürlüğe
  No Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
  -------- ---------------------------------------------- ----------------
  2236 - 31/5/1979
  2683 - 19/6/1982
  2867 25 ve 28 inci maddeleri 1/1/1984
  Diğer Hükümleri 27/7/1983
  4208 - 19/11/1996
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Uyuşturucu Maddesi Hakkındaki Forum Tarih
Alkollü içki içen ve uyuşturucu kullanan kendine ve çevresine ne gibi zarar verir Seviyeli-Ciddi Konular 15 Şubat 2017
Uyuşturucu ile ilgili slogan örnekleri Eğitim Bilgileri 2 Ekim 2016
Uyuşturucu maddelerin bağımlılığından korunma yöntemleri kısaca Genel Sağlık 30 Nisan 2014
Uyuşturucu kullanmanın sağlık açısından zararları Genel Sağlık 4 Mart 2014
Uyuşturucu Madde Bağımlılığının Nedenleri Nelerdir Seviyeli-Ciddi Konular 19 Ocak 2014

Bu Sayfayı Paylaş