Ulusal ve uluslararası savunma araştırma ve teknoloji işbirliği faaliyetleri

'Seviyeli-Ciddi Konular' forumunda NeslisH tarafından 14 Kasım 2008 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  Ulusal ve uluslararası savunma araştırma ve teknoloji işbirliği faaliyetleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Savunma, Havacılık ve Uzay konularındaki bilim ve teknolojilerdeki gelişmelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve uzun vadeli öngörüler ışığında harekat ortamı ile ilişkilendirilmesi önemlidir. Bu kapsamda, ulusal kamu/özel kurum ve kuruluşları ile NATO ve ikili olarak çeşitli savunma araştırma ve teknoloji projeleri faaliyetleri TSK Planlama Programlama ve Bütçeleme Sistemi ile uyumlu olarak "Uluslararası Silahlanma Araştırma ve Teknoloji Faaliyetleri Yönetim Sistemi (USAT)" temelinde yürütülmektedir.
  Ulusal Savunma Araştırma ve Teknoloji Faaliyetleri ile ilgili olarak;
  1. TSK görev ve harekat ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmeler, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde teşkil edilen "Teknoloji Panelleri" vasıtasıyla yapılmaktadır.
  2. Tek yıllarda; yeni MODSİM ihtiyaçlarının ortaya konulması, karar destek, eğitim ve ARGE sürecinde kullanılan MODSİM sistemleri ile ilgili teknolojilerde ulaşılan seviyenin belirlenmesi ve yeni işbirliği alanlarının yaratılmasına katkı sağlanması maksadıyla, Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı (USMOS), çift yıllarda ise; savunma teknolojileri alanında üniversiteler ve diğer ilgili tüm kuruluşlardaki ARGE çalışanları ile ihtiyaç makamları temsilcilerinin bir araya gelerek savunma teknolojilerine yönelik ulusal ARGE, yönetim teknikleri ve eğitim ihtiyaçları ile ilgili bilimsel çalışmaları tartıştığı Savunma Teknolojileri Konferansı (SAVTEK) düzenlenmektedir.
  3. Savunma amaçlı modelleme ve simülasyon sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla
  a. 2000 yılında ODTÜ-TSK Modelleme ve Simülasyon Uygulama Araştırma Merkezi (MODSİMMER),
  b. 2001 yılında ise, TSK-İTÜ Modelleme ve Simülasyon Laboratuvarı (MODSİMLAB) teşkil edilmiştir.
  4. TÜBİTAK ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)'nun 10 ncu toplantısında, öncelikli ARGE alanları olarak belirlenen savunma alanında, TSK Stratejik Hedef Planı ve On Yıllık Tedarik Programı ile ilişkili olarak başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir.
  Ulusal Savunma Araştırma ve Teknoloji Faaliyetleri ile ilgili olarak;
  1. Ulusal Silahlanma Yöneticileri Konferansı (Conference of National Armaments Director, CNAD):
  CNAD; NATO bünyesindeki silahlanma ve savunma araştırma işbirliğini geliştirmek, ortak ihtiyaçlara dayalı müşterek silahlanma ve araştırma projeleri oluşturmak maksadıyla 30 Mayıs 1966 tarihinde kurulmuştur. CNAD, Kuzey Atlantik Konseyi (North Atlantic Council-NAC)'ne bağlı Savunma Planlama Komitesi'nin altında yer alan komitelerden biridir. NATO üyesi olan ülkelerin milli silahlanma temsilcilerinden oluşur. CNAD Teşkilatı Şekil-1'de sunulmuştur.
  [​IMG]
  Şekil-1 CNAD Teşkilatı
  CNAD ve ana gruplar planlı olarak, ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki defa milli temsilciler seviyesinde toplanmaktadır.
  CNAD'ın görev ve sorumlulukları,
  a. Kuzey Atlantik Konseyine danışmanlık yapmak,
  b. Ana grupların sorunlarını çözmek, görev tekrarlarını önlemek, kuvvetlerin teçhizine ilişkin tavsiyelerde bulunmak ve bu çalışmalara yön vermek,
  c. İş birliği projelerinin "NATO Projesi" koşullarına uymasını ve ilgili ülkelerin NATO yönetim komitesini kurmak olarak belirlenmiştir.
  CNAD Alt Grupları; Ana Silahlanma, Ortaklık ve Sanayi Danışma Grubu'ndan oluşmaktadır. Ana Silahlanma Grupları (Main Armaments Groups-MAG), Kara, Deniz ve Hava Silahlanma Gruplarından (NATO Army Armaments Group-NAAG, NATO Navy Armaments Group-NNAG ve NATO Air Force Armaments Group-NAFAG) meydana gelmektedir.
  Bu kapsamda, üye ülkelerin Kuvvet Komutanlıkları arasında bilgi değişimi ve faaliyetlere katılma yoluyla işbirliği geliştirilmekte, standardizasyon prensipleri belirlenmekte, harekat ihtiyaçları ile silah sistemlerine yönelik teknolojik gelişmeler incelenerek değerlendirilmekte ve ülkelerin katılımına göre silahlanma projeleri oluşturulmaktadır.
  Ortaklık Grupları, savunma tedarik uygulamaları ve teçhizat standardizasyonu alanında bilgi desteği sağlamak ve uluslararası silâhlanma iş birliğini geliştirme imkânlarını artırmak amacıyla görev yapmaktadır. Bu görevler, Kodlandırma, Mühimmat Güvenliği ve Ömür Devri Yönetim grupları tarafından yerine getirilmektedir.
  Sanayi Danışma Grubu ise, ana silahlanma gruplarına endüstriyel konularda danışmanlık yapan, üye ülkelerin sanayicilerinin oluşturduğu bir gruptur. Bu grup, silahlanma ihtiyaçlarının projelendirilmesinden önce endüstriyel yapılabilirlikleri konusunda ön fizibilite ve fizibilite çalışmaları yapmaktadır.
  Ana silahlanma grupları tarafından ortaya konan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik fizibilite ve ön fizibilite çalışmalarını gerçekleştiren NIAG'ın ana çalışma konsepti Şekil-2'de sunulmuştur.


  [​IMG]
  Şekil-2 NIAG Ana Çalışma Konsepti
  2. NATO Araştırma ve Teknoloji Organizasyonu (Research and Technology Organization-RTO)
  NATO'daki savunma ARGE faaliyetleri, 1996 yılına kadar büyük çoğunlukla Ulusal Silahlanma Direktörleri Konferansı (CNAD)'na bağlı Savunma Araştırma Grubu (DRG) bünyesindeki çeşitli konularda uzmanlaşmış sekiz panel ile Askeri Komite'ye (MC) bağlı Hava-Uzay Danışma Grubu (AGARD) bünyesindeki yedi panelde yürütülmüştür.
  NATO'daki araştırma ve teknoloji faaliyetlerindeki işbirliğinin artırılması, daha etkin kaynak kullanımının sağlanması, faaliyetlerde tekrarların önlenmesi ve araştırma projelerinin askeri ihtiyaçlara göre yönlendirilmesini sağlamak maksadıyla başlatılan yeniden yapılandırma çalışmaları sonucunda, DRG ve AGARD birleştirilerek 1996 yılında RTO oluşturulmuştur.
  01 Ocak 1998 tarihinde faaliyetlerine başlayan ve teşkilatı Şekil-3'te sunulan RTO'nun ana görevleri;
  a. NATO Savunma Araştırma ve Teknoloji (AR-TE) faaliyetleri için uzun vadeli strateji geliştirmek ve uygulamak,
  b. Savunma AR-TE faaliyetlerinin NATO içinde entegrasyonunu, yönlendirilmesi ve koordinasyonunu sağlamak,
  c. AR&TE ile ilgili konularda, Askeri Komite (Military Comitte-MC) ve CNAD vasıtasıyla, Kuzey Atlantik Konseyi'ne (NAC) danışmanlık yapmak,
  ç. NATO ülkeleri arasında müşterek bilimsel çalışma ve araştırma projeleri oluşturmak ve yürütmek,
  d. İttifak üyesi ülkeler arasında işbirliğinin ve bilgi değişiminin geliştirilmesini sağlamak,
  e. Bilimsel ve teknolojik potansiyelin geliştirilmesine katkı sağlamak maksadıyla, NATO ülkelerine ve özellikle de Savunma Sanayii Gelişmekte olan (Developing Defence Industry-DDI) ülkelere destek programları oluşturarak bilimsel destek ve yardım sağlamak,
  f. MC ve CNAD tarafından verilen yetkiler çerçevesinde, NATO'nun başlattığı özel girişimler kapsamında bilimsel ve teknolojik çalışmalar yürütmektir.
  [​IMG]
  Şekil-3: RTO Teşkilatı
  RTO uygulamada, politikalar ve yönlendirme açısından Askeri Komite (Military Committee, MC) ve CNAD'ye bağlı olarak, NATO Bakanlar Konseyi'ne bağlı olarak teşkil edilmiştir. RTO, üç seviyeli bir yönetim yapısı ile çalışmalarını sürdürmektedir.
  RTO'nun üst düzey yönetim (Birinci Yönetim Düzeyi - Policy Level) organı Araştırma ve Teknoloji Kurulu (Research and Technology Board - RTB)'dur.
  RTO'nun günlük faaliyetleri, daimi uluslararası personelden oluşmuş ve merkezi Paris'te bulunan Araştırma ve Teknoloji Ajansı (Research and Technology Agency - RTA) tarafından yürütülmektedir.
  RTO bünyesinde yedi adet teknoloji paneli (İkinci Yönetim Düzeyi) bulunmaktadır.Bunlar;
  a. Harekat ve teknoloji ile ilgili analizler yapmak, harekat analizi teknolojisi ile bu alandaki yöntemler ve kullanılmakta olan araçlar hakkında bilgi değişimini/işbirliğini sağlamak, modelleme-simülasyonun harekat araştırma maksadıyla kullanımı alanında NATO forumu oluşturmak amacı ile teşkil edilmiş Sistem Analizi ve Araştırmalar (System Analysis and Studies - SAS) Paneli,
  b. Silahlar ve karşı tedbirleri dahil entegre görev sistemlerini, sistem mimarisi ve mekanizasyon konularını, araç entegrasyonunu, görev yönetimini ve sistem mühendisliği teknolojileri ile test konularını kapsayan Sistemler Konseptler ve Entegrasyon (Systems Concepts and Integration - SCI) Paneli,
  c. Muharebe sahasındaki her türlü hedefin izlerini, dalga yayılımını, çeşitli sensörleri (elektro optik -kızıl ötesi, mor ötesi, lazer radarları, kızıl ötesi arama ve izleme gibi- radyo frekans ve akustik, sismik, manyetik, kimyasal, ataletsel v.b.), elektronik sistemleri, her türlü sinyal işleme teknolojilerini ve bileşenlerini kapsayan Sensörler ve Elektronik Teknoloji (Sensors and Electronics Technology - SET) Paneli,
  ç. Her türlü araç ve platform teknolojileri (tasarım, akışkanlar mekaniği, akıllı yapılar, malzemeler, güvenilirlik, beka, işletme-idame ve test gibi) ile tahrik/güç sistem ve teknolojileri (hava solumalı motor tasarımı, roket motorları, elektriki takat, yakıtlar, güç üniteleri, sevk yakıtları ve patlayıcılar gibi) ile ilgili konular inceleyen Uygulamalı Araç Teknolojileri (Applied Vehicles Technology - AVT) Paneli,
  d. Bilgi harbi, bilgi yönetimi, muhabere, ağ yönetimi, bilgi sistemi mimarileri ve yazılım mühendisliği teknolojileri gibi konuları kapsayan Bilgi Sistemleri Teknoloji (Information Systems Technology - IST) Paneli,
  e. Askeri personelin görev performansını etkileyen insani faktörleri, tıbbi problemleri, aşı ve ilaçları ile personelin olumsuz görev/çevre şartları altındaki psikolojik toleransını, dayanıklılığını ve korunmasını optimum düzeyde sağlamaya yönelik araştırmaları kapsayan İnsan Faktörleri ve Tıp (Human Factors and Medical - HFM) Paneli,
  f. Modelleme ve simülasyon ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi için, MODSİM politikası yönetim organı olarak hareket etmek ve ittifakın MODSİM ana uygulama sahaları olan savunma planlama, tatbikat, harekat planlama desteği, araştırma, teknoloji geliştirme ve silah tedarik faaliyetleri için yönetim ilke, usul ve standartlarını geliştiren NATO Modelleme ve Simülasyon Grubu (NATO Modelling & Simulation Group - NMSG).
  RTO'nun yıllık çalışma programı, paneller tarafından hazırlanan taslak faaliyet planları doğrultusunda RTB tarafından hazırlanır. Çalışma programının hazırlanmasında, bilimsel faaliyetlerin NATO'nun askeri ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesi esastır. Bu maksatla, çalışma programı, MC ve CNAD tarafından müşterek olarak belirlenecek politika ve yönlendirmeler çerçevesinde; Ana NATO Komutanlıkları (Major NATO Commands, MNCs)'nın temsilcilerinin de katılımı ile, NATO Denizaltı Araştırma Merkezi (NURC) ve NATO Komuta Kontrol ve Danışmanlık Ajansı (NATO Command Control and Consultation Agency - NC3A) gibi NATO'nun bilimsel çalışmalar yapan diğer birimleri ile koordineli olarak hazırlanır ve yürütülür.
  RTB tarafından kararlaştırılan yıllık faaliyet programının uygulanması sorumluluğu Panellere aittir. Paneller, RTO'nun ikinci düzey yönetim kademesidir. Paneller teknik grupların teşkil edilmesi, insan gücü planlaması, kaynak planlaması, çalışmaların kontrolü gibi temel yönetsel fonksiyonların icrasından sorumludur.
  3. İkili Araştırma Geliştirme ve Teknoloji (ARTE) İşbirliği
  Savunma araştırma ve teknoloji iş birliği faaliyetlerinin düzenlenmesi ile Savunma Araştırma ve Teknoloji İş Birliği Mutabakat Muhtırası imzalama yetkisi Millî Savunma Bakanlığına aittir.
  Bu kapsamda yürütülmekte olan çalışmalar, halihazırda ülkeler arasında yapılan karşılıklı ziyaretler ve yüksek düzeyli ortak savunma grubu toplantılarında ele alınan konulardır. Bu çalışmalar; ülkelerin ARGE yapıları, ülkenin teknoloji gelişim haritası, ülkelerle olan ilişkiler, savunma planlama sürecinde ortaya çıkan modernizasyon ihtiyaçları vb. kriterler dikkate alınarak ortaya konulmaktadır.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Ulusal uluslararası savunma Forum Tarih
Ulusal egemenlik olmasaydı ne olurdu maddeler halinde kısaca Sorular ve Cevaplar 26 Ocak 2017
Türkiye'nin ulusal saati hangi meridyene göre ayarlanıyor? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 18 Ocak 2017
Ulusal egemenlikle ilgili kısa komposizyon Makaleler-Denemeler 23 Nisan 2014
Ulusal egemenlik konulu kompozisyon örneği Eğitim Bilgileri 9 Nisan 2014
Ulusal egemenlik kavramından ilk kez ne zaman bahsedildi kısaca Tarihi Bilgiler 9 Nisan 2014

Bu Sayfayı Paylaş