TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) Patoloji Soruları Özeti [2002-2005]

'SBS - ÖSS - Sınavlar' forumunda Mavi_Sema tarafından 26 Mart 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) Patoloji Soruları Özeti [2002-2005] konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  1.Aşağıdaki araşidonik asit metabolitlerinden hangisi trombosit agregasyonunu indükler?
  TxA2
  2.Aşağıdaki inflamatuvar mediatörlerden hangisi karşısında verilen etkiyi gerçekleştirmez?
  Oksijen Metabolitleri -Vazokonstrüksiyon
  3.Aşağıdakilerden hangisinde granülomatöz inflamasyon görülmez?
  Difteri
  4.Venöz pulmoner emboliler en sık aşağıdaki bölgelerin hangisinden köken alır?
  Dizin üstündeki bacak venleri
  5.Akciğer alveolleri ve böbrek glomerüllerindeki Tip IV kollajene karşı antikorların gelişimi sonucu ortaya çıkan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
  Good Pasture Sendromu
  6.Özellikle üst solunum yollarının küçük ve orta boy damarlarını tutarak yaygın nekroz ve glomerülonefrite yol açan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
  Wegener Granülomatözü
  7.Kaposi sarkomu, malign lenfomalar ve multipl myelomda rolü olduğu düşünülen virus aşağıdakilerden hangisidir?
  Human Herpes 8
  8.Çocuklarda özellikle aortada, intraselüler lipid depolanması ile karakterize aterosklerotik lezyonlara ne ad verilir?
  Yağlı çizgilenme
  9.Romatizmal kalp hastalıkları dışında, erişkinlerde mitral kalp kapağı hastalığının en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Miksomatöz dejenerasyon
  10.Gastrektomi sonrası hücrede DNA sentez bozukluğu sonucu ortaya çıkan anemi tipi aşağıdakilerden hangisidir?
  Megaloblastik anemi
  11.Helikobakter pylorinin en sık ilişkili olduğu neoplazi tipi aşağıdakilerden hangisidir?
  Mide lenfoması
  12.Klinik belirti veren subaraknoid kanamanın en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Anevrizma rüptürü
  13.Aşağıdaki kalıtsal tümör sendromlarından hangisinde multipl menenjiomlar görülür?
  Nörofibromatozis Tip II
  14.Mesanede görülen en sık malign tümör aşağıdakilerden hangisidir?
  Transizyonel hücreli karsinom
  15.Brodie absesi aşağıdakilerden hangisinde görülür?
  Kemik
  16.Aşağıdakilerden hangisi akut pyojenik hematojen osteomyelitin karekteristik özelliğidir?
  Uzun kemiklerin metafizinde gelişmesi
  17.Donovan cisimciği aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülür?
  Granüloma inguinale
  18.Apokrin metaplazi, fokal duktal epiteliyal hiperplazi ve fibrozisle birlikte regresif değişikliklerin de görüldüğü lezyon aşağıdakilerden hangisidir?
  Memenin fibrokistik değişiklikleri
  19.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi tiroid hücre yüzeyindeki tiroid sitmule edici hormon reseptörüne bağlanan antikorlar nedeni ile gelişir?
  Graves hastalığı
  20.Deride en nadir olarak görülen primer tümör aşağıdakilerden hangisidir?
  Adenokarsinom  2004 EYLÜL


  1-Akut inflamasyonda, polimorf çekirdekli lökositlerin zedelenme alanına doğru yönlenmesine ne ad verilir ?
  Kemotaksis
  2-Tromboz gelişiminde aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur ?
  Von Willebrand faktör eksikliği
  3-Aşağıdakilerden hangisi şoka bağlı olarak organlarda görülebilen patolojik değişikliklerden biri değildir?
  Böbrekte akut difüz glomerülonefrit
  4-Tümör hücrelerinin biçim, büyüklük ve boyanma özellikleri açısından birbirlerinden farklı olmaları durumuna ne ad verilir ?
  Andiferansiyasyon
  5-Aşağıdakilerden hangisinde temel özellik tümörün diferansiyasyonundaki bozukluktur?
  Anaplastik karsinom
  6-Genç kadınlarda daha sık görülen, arteriollerin fonksiyonel vazospazmı ile ilgili olan ve her iki elde solukluk, hissizlik, uyuşma ve zamanla iskemik değişiklerlerle seyreden hastalık aşağıdakilerden hangisidir ?
  Raynaud hastalığı
  7-Aşağıdakilerden hangisi romatizmal kardit sekeli değildir ?
  Pürülan perikardit
  8-Demir eksikliği anemisinin, aşağıdaki durumlardan hangisiyle doğrudan ilişkili olarak ortaya çıkması beklenmez ?
  Akciğer tüberkülozu
  9-Genellikle yaşlılarda görülen, yaygın lenfodenopati ve hepatosplenomegali bulunan, yavaş seyirli çoğunlukla kemik iliğine ve periferal kana yayılan lenfoid neoplazi türü aşağıdakilerden hangisidir ?
  Diffüz küçük lenfositik lenfoma
  10-Hastaların %80 inde rektum ve sigmoid bölgenin tutulduğu, akut ve kronik iltihabi değişikliklerle karakterize, uzun dönemde kolon kanseri gelişme riski taşıyan hastalık aşağıdakilerden hangisidir ?
  Ülseratif kolit
  11-Karaciğerde siroz oluşumu sırasında kollajen senteziden sorumlu hücre aşağıdakilerden hangisidir ?
  İto hücreleri
  12-Aşağıdaki hastalıkların hangisinde serebellum ve striatumda amiloid plakları yer alır ve morfolojik bulgular Creutzfeldt-Jakob hastalığıyla benzerlik gösterir ?
  Kuru
  13-Aşağıdakilerden hangisi fakomatoz grubu hastalıklardan biri değildir ?
  Dandy-Walker malformasyonu
  14-Üç yaşındaki bir erkek çocukta sağ gözde lökokori saptanıyor. Yapılan incelemelerde önde vitreus içine, arkada optik sinire ilerleyen tümör bulunduğu gözleniyor. Bu tümör en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir ?
  Retinoblastom
  15-Aşağıdakilerden hangisi diffüz proliferatif glomerülonefrit oluşumunda en sık rol oynar ?
  A grubu Beta- hemolotik streptokoklar
  16-Aşağıdaki meme karsinomlarından hangisi en sık görülür ?
  İnfiltratif duktal karsinom
  17-Aşağıdakilerden hangisi jinekomastiye neden olmaz ?
  Gonadotropin düzeyinde azalma
  18-Özellikle iyot yetmezliği görülen bölgelerde daha sık ortaya çıkan tiroid tümörü tipi aşağıdakilerden hangisidir ?
  Foliküler karsinom
  19-Malign melanomun biyolojik davranışını belirlemede aşağıdaki histolojik parametrelerden hangisi en önemlidir ?
  Vertikal büyüme fazının boyutu
  20-Aşağıdaki pigment hastalıklarının hangisinde, lokal pigment kaybı ayırt edici bir özelliktir ?
  Vitiligo


  2004 NİSAN

  1-Aşağıdakilerden hangisi mononükleer fagositik sistem hücrelerinden biri değildir?
  Plazma hücresi
  2-Aşağıdakilerden hangisinde kanser gelişme riski yüksektir?
  Endometriyal hiperplazi
  3-Aşağıdakilerden hangisi lenfokinlerin temel kaynağıdır ?
  T lenfosit
  4-Aşağıdakilerden hangisi Epistein Barr virüsü tarafından oluşturulur ?
  Enfeksiyöz mononükleoz
  5-Alfafötoprotein yüksekliğinde tümörün aşağıdakilerden hangisinden köken aldığı düşünülür?
  Hepatosit
  6-Aşağıdakilerden hangisinde damar duvarında fibrinoid nekroz görülür ?
  Henoch-Scönlein purpurası
  7-Aschoff cisimcikleri aşağıdakilerden hangisinin karakteristik özelliğidir?
  Akut romatizmal ateş
  8-Aşağıdakilerden hangisi akut respiratuvar distres sendromunun özelliklerinden biri değildir ?
  Akciğerde yaygın fibrozis
  9-Pleomorfik adenom en sık aşağıdakilerden hangisinde gözlenir?
  Tükürük bezi
  10-Aşağıdakilerden hangisi demansla seyreden ve histolojisinde senil amiloid plak ve nörofibriller yumaklar görülen, korteksin dejeneratif hastalığıdır ?
  Alzheimer hastalığı
  11-20 yaşın altında görülen, serebellumda yerleşen ve indiferansiye hücrelerden oluşan malign tümör aşağıdakilerden hangisidir?
  Medülloblastom
  12-Sinir-kas ileti kavşağında asetil kolin reseptörlerine yönelik antikorların varlığı sonucunda oluşan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
  Myastenia gravis
  13-Klinik olarak osteomyelit ile karışabilen kemik tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
  Ewing sarkom
  14-Aşağıdaki meme karsinomlarından hangisi en sık görülür?
  İnvaziv duktal karsinom
  15-Overde en sık görülen epitelyal tümör aşağıdakilerden hangisidir?
  Seröz tümörler
  16-Kadınlarda amenore ve galaktoreye, erkeklerde impotans ve infertiliteye yol açan hipofiz adenomu aşağıdakilerden hangisidir?
  Prolaktinoma
  17-Aşağıdaki tiroid kanseri tiplerinden hangisi kalsitonin salgılar?
  Medüller karsinom
  18-Tiroid bezinde çok sayıda germinal merkezi aktif lenfoid folikül, plazma hücresi ve makrofajlarda çoğalma, epitel hücrelerinde onkositik değişim gözlenmesi ile karakterize hastalık aşağıdakilerden hangisidir ?
  Hashimoto tiroiditi
  19-Primer hiperparatiroidizmin en sık rastlanan nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  Adenomlar
  20-Erişkinde en sık görülen nefrotik sendrom aşağıdakilerden hangisidir?
  Membranöz glomerülonefrit


  2003 EYLÜL

  1-Nekroz tipinin koagülatif olarak tanımlanmasında aşağıdaki hücre içi olaylardan hangisi rol oynar: Proteinlerin denatürasyonu
  2-P-selektinler, aşağıdaki lökosit hareketlerinin hangisinde en önemli rolü oynar: Yuvarlanma
  3-Aşağıdaki hücrelerden hangisi immünoglobulin salgılar: Plazma hücresi
  4-Aşağıdaki pigmentlerden hangisi tirozin oksidasyonu sonucu oluşur: Melanin
  5-Aşağıdaki tümörlerden hangisi epitel kaynaklıdır: Kistadenom
  6-Aşağıdaki kanserlerden hangisinde ailesel bir yatkınlık izlenmemiştir: Mide kanseri
  7-Aşağıdaki hematolojik hastalıkların hangisinde splenomegali görülme olasılığı en düşüktür: Orak hücreli anemi
  8-Ağız mukozasında gelişen aftöz ülser, aşağıdaki sistemik hastalıklardan hangisinin temel bulgularından biridir: Behçet hastalığı
  9-Aşağıdaki lezyonlardan hangisi metaplazi sonucu oluşur: Barrett özofagusu
  10-Aşağıdakilerden hangisi diyabetin geç komplikasyonlarından biri değildir: Staz ülseri
  11-Aşağıdaki tümörlerden hangisi en sık 0-4 yaş arası çocuklarda gözlenir: Rabdomiyosarkom
  12-Aşağıdaki glial tümörlerin hangisinde sağkalımın diğerlerinden daha uzun olması beklenir: Pilositik astrositom
  13-Bronş ve bronşiyollerin iltihabı veya anormal dilatasyonu ile oluşan, bol miktarda ve kötü kokulu pürülan balgam, ateş öksürük ile karakterize kronik akciğer hastalığı aşağıdakilerden hangisidir: Bronşiektazi
  14-Gemi endüstrisi gibi asbeste maruz kalınan ilerde çalışan kişilerde, aşağıdaki tümörlerden hangisinin görülme olasılığı en yüksektir: Malign mezotelyom
  15-Böbrekte görülen aşağıdaki kistik lezyonların hangisinde, böbreğin boyutları normalden küçüktür: Üremik meduller kistik hastalık
  16-Çocuklarda hematojen osteomiyelitte en sık tutulan uzun kemik bölgesi aşağıdakilerden hangisidir: Metafiz
  17-Aşağıdakilerden hangisi servikal in situ karsinom için kesin tanı koydurucudur: Biyopsi
  18-Aşağıdaki over tümörlerinden hangisi radyoterapiye en duyarlıdır: Disgerminom
  19-Derialtı dokusunda en sık görülen benign tümör aşağıdakilerden hangisidir: Lipom
  20-Aşağıdakilerden hangisi malign melanomda prognoz ve tedavi biçimini etkileyen en önemli parametredir: Tümörün derinliği


  2003 NİSAN

  1-Aşağıdaki patolojik değişikliklerden hangisinin maligniteye dönüşme olasılığı en yüksektir : Displazi
  2-Bir antijen ile daha önce sensitize edilmiş bir kişinin aynı antijen ile tekrar karşılaşması durumunda mast hücre yüzeyinde antijen-antikor etkileşmesi sonucu çok kısa sürede gelişen hipersensitivite reaksiyonu aşağıdakilerden hangisidir : Tip I
  3-Aşağıdaki hastalıklardan hangisi histomorfolojik olarak granülomatöz karakterde kronik inflamasyona neden olmaz : Tifo
  4-Akut romatizmal ateşte kalp dokusunda görülen granülom şeklinde yapılara ne ad verilir : Aschoff cismi
  5-Aşağıdaki pigmentlerden hangisi ekzojendir: Antrokoz
  6-Aşağıdakilerden hangisi AL tipi amiloidoza neden olur : B hücre proliferasyonu
  7-Malign mezankimal tümörler (sarkomlar) en sık hangi yol ile metastaz yaparlar : Hematojen
  8-Aşağıdaki sarkomlardan hangisinde tümörü oluşturan hücre diferansiasyonu en iyidir : Derece (grade) I leiomyosarkom
  9-Aşağıdaki akciğer karsinomlarından hanginin prognozu en iyidir : Bronkioloalveolar karsinom
  10-Aplastik anemide aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı en düşüktür : Splenomegali
  11-Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağı Hodgkin dışı lenfomaların özelliklerinden biri değildir : Düşük dereceli olması
  12-Aşağıdakilerden hangisi Reye sendromunun karakteristik histolojik bulgusudur: Karaciğerde yağlanma
  13-Aşağıdakilerden hangisi Alkolik hepatitin bulgularından biri değildir : Bridging nekrozu
  14-Aşağıdaki hücrelerden hangisi santral sinir sisteminde gliozis oluşumuna rol alır: Astrosit
  15-Aşağıdaki beyin tümörlerinden hangisi yalnızca serebellum lokalizasyonludur: Medülloblastom
  16-Aşağıdakilerden hangisi damar tıkanmasına bağlı olarak ortaya çıkar : Koagülasyon nekrozu
  17-Aşağıdakilerden hangisi akut pyelonefrit oluşumuna neden olan faktörlerden biri değildir: Aşırı analjezik kullanımı
  18-Küçük, yuvarlak ve diferansiye olmamış hücreler ile karakterize kemik tümörü aşağıdakilerden hangisidir : Ewing sarkom
  19-Matür tiroid dokusunun overde yer alması ve hiperfonksiyon göstererek hipertiroidisme neden olması, aşağıdaki over tümörlerinin hangisinde görülen bir durumdur: Struma Ovarii
  20-Aşağıdakilerden hangisi Servikal onkogeneziste önemli rol oynayan virüslerden biridir : Human papillomavirüs  2002 EYLÜL

  1-Aşağıdaki hücre zedelenmesine ait bulgulardan hangisi zedelenmenin irreversibl olduğunu gösterir: Hücre membranının parçalanması
  2-Çocukluk çağında görülen nefrotik sendromun en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir: Minimal değişiklik hastalığı
  3-Hangisinde subendokardiyal bölgede Mc Callum plakları bulunur: Romatizmal kardit
  4-Böbrekte glomerül bazal membranında lineer IgG birikimi hangisinde görülür: Good Pasture sendromu
  5-Over tümörlerinin en sık köken aldığı yapı aşağıdakilerden hangisidir: Yüzey epiteli
  6-Testis karsinomu gelişimi için en yüksek risk faktörü aşağıdakilerden hangisidir: Kriptorşidizm
  7-Aşağıdakilerden hangisi tümör hücresinin köken aldığı hücreye benzerliğinin ifadesidir: Diferensiasyon
  8-İki taraflı boyun ve aksiller lenfodenopatisi olan 22 yaşındaki genç bir bayanda kilo kaybı, ateş ve gece terlemesi tespit ediliyor. Yapılan biyopside kapsülde ve nodül içerisinde kollajenize bağ dokusu artışı ve nodülasyon görülüyor, lenfositler, plazma hücreleri, eozinofil ve histiyositlerin bulunduğu zeminde çok sayıda lobüle nükleuslu, belirgin nükleollu atipik multinükleer dev hücreler saptanmıştır. Bu hasta için en olası tanı hangisidir: Nodüler sklerozan tip Hodgkin hastalığı
  9-Oral kavitede en sık izlenen malign tümör tipi hangisidir: Squamöz hücreli karsinom
  10-Ciddi reflü özofajitine bağlı olarak hangisinin gelişme riski daha azdır: Squamöz hücreli karsinom
  11-Çocukluk çağında en sık görülen santral sinir sistemi tümörü aşağıdakilerden hangisidir: Medülloblastom
  12-Kronik interstisyel akciğer hastalığı oluşumuna neden olan ve kazeifiye olmayan ileri dönemde fibrozis gösteren granulomların izlendiği hastalık aşağıdakilerden hangisidir: Berilyozis
  13-Aşağıdakilerden hangisi kronik gastrite en sık neden olur: Helikobacter pylori enfeksiyonu
  14-Ekstra hepatik safra yolu tıkanmasında en erken kolestaz bulguları karaciğerin hangi bölgesinde görülür: Portal alan
  15-Orta yaşın üzerinde kişilerde güneş gören yüz derisinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre en fazla olur: Melanositik nevüs
  16-Aşağıdakilerden hangisi dissemine intravasküler koagülasyona yol açan durumlardan biri değildir: Akut lenfoblastik lösemi
  17-Aşağıdaki anemi tiplerinden hangisinde eritrositlerde makrositik, makroovalositik değişiklikler, nötrofillerde irileşme ve nükleuslarında hipersegmentasyon görülür: Megaloblastik anemi
  18-Aşağıdakilerden hangisi primer hiperparatiroidizm'e en sık sebep olur: Paratiroid adenomu
  19-Aşağıdaki akciğer hastalıklarından hangisinin morfolojik açıdan derecelendirilmesinde Reid indeksinden yararlanır: Kronik bronşit
  20-Aşağıdakilerden hangisi multipl myelomun tipik bulgularından değildir: Hipokalsemi  2002 NİSAN

  1-Granülomatöz iltihap tanısının kesinleşmesi için granülomun yapısında mutlaka bulunması gereken hücre hangisidir: Epiteloid hücre
  2-Bir nöronun aksında kesi ya da incinme oluştuktan sonra nöronun kendisinde izlenen mikroskopik değişikliğe ne ad verilir: Kromatoliz
  3-Metastatik kalsifikasyon örneği aşağıdakilerden hangisidir: Nefrokalsinozis
  4-Hangisi benign epitelyal bir tümördür: Papilloma
  5-Hangisi alfa 1 antitripsin eksikliği nedeniyle ortaya çıkar: Parasiner amfizem
  6-Akciğerlerde milier tüberkülozun yayılım şekli hangisidir: Pulmoner ven yolu
  7-Sigara içen bir hastada, akciğer hilusunda yerleşmiş kavitasyonlu kitlenin mikroskopik incelemesinde çok sayıda keratin oluşturan epitelyal hücreler ve glob korneler bulunuyorsa aşağıdaki tanılardan hangisi düşünülür: Skuamoz hücreli karsinom
  8-Yaygın lenfadenopati ve hepatosplenomegalisi olan ve periferik kanda absolu lenfositozu olan 60 yaşındaki bir hastada ne düşünülür: Kronik lenfositik lösemi
  9-Aşağıdakilerden hangisi Langerhans hücre orijinli bir hastalıktır: Eozinofilik granülom
  10-Aşağıdaki gastrit tiplerinin hangisinde mide kanseri gelişme riski en azdır: Akut eroziv gastrit
  11-Aşağıdakilerden hangisi ülseratif kolitin tipik özelliklerinden birisidir: Yalancı poliplerin oluşması
  12-Malabsorbsiyon sendromu olan bir çocukta ince bağırsak biyopsisinde total villüs atrofisi saptanmıştır. Kanda ise antigliadin IgA antikorları yüksek olarak bulunmuştur. Bu çocukta ilk olarak hangi tanı düşünülmelidir: Glutene duyarlı enteropati
  13-Aşağıdakilerin hangisinde hepatoselüler karsinom görülme olasılığı en yüksektir: Hemokromatozis
  14-Beynin mikroskopik incelemesinde nörofibriller düğümler, senil plak, amiloid anjiyopati, granulovakuoler dejenerasyon ve Hirano cismi gibi bulgular saptanması durumunda hangisi düşünülmelidir: Alzheimer hastalığı
  15-Aşağıdaki mikroskopik glomerül değişikliklerinden hangisi hastalığın hızlı ve progresif olarak ilerleyeceğinin bir işaretidir: Yarımay şeklinde paryetal epitel proliferasyonu
  16-Aşağıdakilerden hangisi erişkinlerde en sık görülen böbrek tümörüdür: Böbrek adenokarsinomu
  17-Serviks karsinomunun en sık görülen tipi aşağıdakilerden hangisidir: Yassı hücreli karsinom
  18-Aşağıdaki over tümörlerinden hangisinin bilateral olma olasılığı en yüksektir: Seröz karsinom
  19-İnvaziv meme kanserinin prognozu ile ilgili en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir: Aksiller lenf nodu tutulumu
  20-Kongo kırmızısı boyası ile polarize ışık altında sarı-yeşil çift kırınım (birefrenjans), aşağıdaki tümörlerin hangisinde beklenen bir bulgudur: Medüller tiroid karsinomu
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş