TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) Dahili Bilimler Soruları Özeti [2002-2005]

'SBS - ÖSS - Sınavlar' forumunda Mavi_Sema tarafından 26 Mart 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) Dahili Bilimler Soruları Özeti [2002-2005] konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  1. Aşağıdakilerden hangisi mitral valv prolapsusunun karakteristik oskültasyon bulgusudur?
  Geç sistolik
  2. Miyokard enfarktüsü geçirmiş bir hastanın serum enzim düzeyleri aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre, grafikte Y ile gösterilen enzim aşağıdakilerden hangisidir?
  LDH
  3. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde balon valvülo-plasti en çok tercih edilen tedavi yöntemidir?
  Valvüler pulmoner stenoz
  4. Akciğer sarkiodozu tanısında aşağıdaki yöntemlerden hangisinin duyarlılığı ve özgüllüğü diğerlerine göre daha yüksektir?
  Transbronşiyal biyopsi
  5. Akut astım atağı tedavisinde ilk tercih edilmesi gereken bronkodilatatör ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
  Beta-2 adrenerjik agonistler
  6. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi kistik fibrozisli hastaların solunum yollarında en fazla kolonize olarak ciddi ve tekrarlayıcı enfeksiyonlara yol açar?
  Pseudomonas aeruginosa
  7. Aşağıdaki Epstein Barr virusu spesifik antijenlerinden hangisine karşı gelişen antikorlar enfeksiyöz mononükleozun seyri sırasında en erken yükselir ve diğerlerine göre daha kısa zamanda serumdan kayblur?
  IgM viral kapsid antijeni
  8. Bir aydan fazla süredir intravenöz kateteri bulunan lösemili bir hastada aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin neden olduğu bakteriyemi riski en yüksektir?
  Staphylococcus epidermidis
  9. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerde makrovezi-küler yağlanmanın en sık rastlanan nedenidir?
  Alkolik karaciğer hastalığı
  10.Kolorektal kanserlerin en sık görüldüğü bölge aşağıdakilerden hangisidir?
  Rektosigmoid kolon
  11.Birkaç aydır süren epizodik terleme, baş ağrısı ve çarpıntısı olan 25 yaşında erkek hasta, bu semptomlarının strese bağlı olabileceğini düşünmektedir. Öyküsünden, 6 ay önce düşme sonucu oluşan bir kırığın ameliytında, anestezistin kan basıncı oynamaları saptayarak hastanın hipertansiyon açısından değerlendrilmesini önerdiği öğreniliyor. Fizik muayenede boy 180 cm, ağırlık 72 kg, nabız 80/dk, kan basıncı 135 / 80 mmHg olarak ölçülüyor. Hastanın kan şekeri ve tiroid fonksiyon testleri normal olarak bulunuyor. Bu hastanın değerlendirilmesinde bundan sonraki aşamada tanı için ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisisidir?
  24 saatlik idrarda katekolamin ölçümü
  12.Ailesinde diabetes mellitus öyküsü olan 38 yaşındaki kadın hastanın vücut kitle indeksi 28 kg/m2'dir. İki kez bakılan açlık plazma glukozu 119 mg/dl ve 120 mg/dl olarak ölçülmüştür. Oral glukoz tolerans testinde ikinci saat plazma glukozu 135 mg/dl'dir. Bu hastanın metabolik durumu aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
  Bozulmuş açlık glukozu
  13.42 yaşındaki bir erkek hasta son 6 aydır süren gece terlemesi, kilo kaybı ve ateş yakınmaları ile başvuruyor. Öyküsünden yaklaşık 2 haftadır nefes darlığı, yüzde ve üst ekstremitelerde şişme olduğu öğrenilen hastanın fizik muayenede sol servikal bölgede 2 adet 1x1,5 cm çapında, ağrısız, hareketli lenf bezi ve boyun ven dogunluğu saptanıyor. Bu hastada kesin tanı için ilk yapılması gereken tetkik aşağıdakilerden hangisidir?
  Servikal lenf bezi biyopsisi
  14.34 yaşındaki kadın hastanın öyküsünde hamileliği sırasında 2 kez, daha sonraki yıllarda da tekrarlayıcı venöz tromboz olduğu ve bir kez pulmoner emboli nedeni ile yatırıldığı öğreniliyor. Laboratuvar incelemsinde kan sayımları ve koagülasyon testleri normal sınırlarda bulunuyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
  Faktör V Leiden mutasyonu
  15.46 yaşında meme kanseri tanısı olan bir hastada normokrom-normositer anemi ve lökositoz saptanıyor; trombosit sayıları ise normal değerlerde bulunuyor. Periferik yaymada gözyaşı hücreleri, belirgin poikilositoz, normoblastlar, myelositler ve promyelositler izleniyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakileden hangisidir?
  Kemik iliğinde kanser invazyonu
  16.Aşağıdaki durumların hangisinde üriner potasyum ekskresyonu azalmıştır?
  Adrenal korteks yetersizliği
  17.Tip I diabetes mellitus tanısı ile takip edilmekte olan bir hastada günde 1 gr proteinüri, hipertansiyon, serum kreatinin ve BUN düzeylerinde artma ve ödem gözlenmesi durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi dşünülmelidir?
  Diabetik glomeruloskleroz
  18.Aşağıdakilerden hangisi romatoid artritli hastalarda görülen ekstraartiküler değişikliklerden biri değildir?
  Koryoretinit
  19.Yüz bin nüfuslu bir bölgede bir yıllık sürede 50 yeni akciğer kanseri vakası görülmüştür. Hastaların 40'ı sigra içen kişiler olan bu 50 hastadan 30'u aynı yıl ölmüştür. Bu bilgilere göre, bölge ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  Akciğer kanseri yıllık insidansı 50/100.000 dir
  20.Bir yılda canlı doğum sayısının ortalama 50 olduğu bir sağlık ocağında yıllık çocuk felci aşısı ihtiyacı, fire hariç, kaç dozdur?
  150
  21.Nonsteroidal anti-inflamatuvar (NSAİ) ilaç kullanımı ile akut nonvariköz üst gastrointestinal sistem (GİS) kanaması arasındaki ilişkiyi incelemek için 57 hastanın tıbbi kayıtları incelenmiştir. Bu çalışmada yaşa ve cinsiyete göre eşleştirilmiş 123 kişide kontrol edilmiş ve kontrollere göre hastaların daha büyük bir oranının NSAİ ilaç almış olduğu bulunmuştur. Bu araştırmanın türü aşağıdakilerden hangisidir?
  Vaka – kontrol
  22.Akatizi, ajitasyon, bulantı, kusma ve ishal yakınmaları ile başvuran bir hastada aşağıdaki tedavi komplikasyonlarından hangisi düşünülmelidir?
  Serotonerjik sendrom
  23.Kas tonusunda zayıflama ve geçici kayıp ile belirginleşen, öfke ve kahkaha gibi uyaranlarla tetiklenen motor davranış bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?
  Katapleksi
  24.52 yaşında bir erkek hasta, giderek artan işitme kaybı ve yürürken sağa düşme eğilimi şikayetleri ile başvruyor. Hastanın öyküsünden yıllardır zaman zaman ortaya çıkan baş dönmesi olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede hafif sağ santral fasiyal parezi, yüzde duyu kaybı, sağda serebellar testlerde orta derecede bzukluk ve sağ tarafta iletim tipi işitme kaybı saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisdir?
  Serebellopontin açı tümörü
  25.20 gün önce üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmiş olan 34 yaşındaki erkek hasta şiddetli baş dönmesi, bulantı, kusma şikayetleri ile başvuruyor. Fizik muayenede nistagmus olduğu fakat işitme kusuru ve duyu bozukluğu olmadığı saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
  Vestibüler nörit
  26.Posteroanterior akciğer radyografisi çekilen bir hastada, sağ hemitoraksın tamamen homojen gölgelenme ile kaplı olduğu, kalp, trakea ve mediastenin sola kaydığı görülüyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakileden hangisidir?
  Hidrotoraks
  27.Prostat tümörü şüphesinde ilk başvurulması gereken radyolojik yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  Transrektal ultrasonografi
  28.Pelvis rotasyonunun normal yürüyüşteki temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
  Adım uzunluğunun artırılması
  29.Aşağıdakilerden hangisi subepidermal vezikülöbüllöz hastalıklardan biridir?
  Dermatitis herpetiformis
  30.Aşağıdakilerden hangisi atopik dermatit tanısı koyduran kriterlerden biri değildir?
  Klinik seyrin 2 haftadan fazla sürmesi

  2004 EYLÜL

  1-Aşağıdaki kalp seslerinden hangisi sistolde duyulur?
  Ejeksiyon sesi
  2-25 mm/sn hızla çekilen bir EKG’de eşit aralıklarla gelen iki QRS kompleksi arasında 15 küçük kare bulunmaktadır. Bu EKG’ye göre dakikadaki kalp hızı kaçtır?
  100
  3-Aşağıdakilerden hangisi beta adrenerjik reseptör blokörlerinin antihipertansif etki mekanizmalarından biri değildir?
  Periferik vasküler dirençte azalma
  4-Sol ventrikül yetersizliğine bağlı akut akciğer ödeminin acil tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
  ACE inhibitörleri
  5-Aşağıdakilerden hangisi transuda niteliğindeki plevral sıvının özelliklerinden biri değildir?
  Plevral sıvı laktat dehidrogenaz mutlak değerinin 200 IU/L nin üstünde olması
  6-Akut astım krizindeki bir hastanın acil serviste izlerken hava yolu obstrüksiyonunu değerlendirmede kullanılabilecek en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  Tepe akım hızı (PEFR)
  7-Ani göğüs ağrısı ile acil servise başvuran 60 yaşında obez bir kadın hastanın ilk fizik muayenesinde kan basıncı 100/80 mmHg, nabız 102/dak ritmik, solunum hızı 22/dak ve ateşi 37.9 0C olarak bulunuyor. Oskültasyonda anormal bir bulgu saptanmıyor. Akciğer grafisinde sol sinüste küntleşme, elektrokardiyografide sinüs taşikardisi, sağ ventrikül yüklenmesi ve arter kan gazı analizinde orta derecede hipoksemi saptanıyor. Bu hastada tanı koymak için öncelikle aşağıdaki testlerden hangisi yapılmalıdır?
  Ventilasyon – perfüzyon sintigrafisi
  8-Serum transaminaz düzeyleri normal olan bir hastada hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonuna ait serolojik inceleme sonuçları aşağıdaki bilgiler verilmiştir. HBs antijeni (-) HBe antijeni (-) Anti HBe antikoru (+) Anti HBs antikoru (-) IgG anti HBc antikoru (+) IgM anti HBc antikoru (-) Bu bilgilere dayanarak bu hasta ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisne ulaşılabilir?
  Daha önce HBV ile karşılaşmıştır
  9-2 gündür ishal, karın ağrısı, bulantı ve kusması olan erişkin bir hastanın gaita incelemesinde Giardia Lamblia trofozoitleri gözleniyor. Bu hastanın tedavisinde aşağıdaki ajanlardan hangisi en uygundur?
  Metranidazol
  10-Anaerobik bakterilerin aşağıdaki enfeksiyonların hangisinde rol oynama olasılığı en düşüktür?
  Nötropenik hastalarda bakteremi
  11-Aşağıdakilerden hangisi akromegalinin klinik bulgularından biri değildir?
  Hipoglisemi
  12-Panhipopituitarizmli bir hastanın tedavisinde ilk olarak aşağıdaki hormonlardan hangisi replasmanına başlanmalıdır?
  Kortizol
  13-42 yaşında bir kadın hasta kronik yorgunluk nedeni ile doktora başvurmuştur. Yapılan laboratuvar tetkikleri sonucunda açlık kan şekeri 130 mg/dl bulunmuştur. Bu hastada diabetes mellitus tanısını doğrulamak için öncelikle aşağıdaki tetkiklerden hangisi yapılmalıdır?
  Tekrar açlık kan şekeri ölçümü
  14-Aşağıdakilerden hangisi karaciğerde yağlanmaya neden olmaz?
  Sistemik lupus eritematozus
  15-63 yaşında bir erkek hasta 10 yıldır süren pirozis ve regürgitasyon yakınmaları ile başvuruyor. Öyküsünden son 3 ayda katı gıdaları yutarken güçlük çektiği ve son 2 ay içinde 3 kg zayıfladığı öğreniliyor. Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin düzeyi 11 g/dl ve hematokrit değeri %33 olarak bulunuyor. Hasta 10 gün önce başlanan çift doz proton pompa inhibitörü tedavisi ile tamamen düzelen yakınmaları nedeniyle ilacı kesiyor. İlacın kesilmesinden 2 hafta sonra yakınmaların tekrar başlamasıyla yeniden hastaneye başvuruyor. Bu vaka ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi üst gastrointestinal sistem endoskopisi endikasyonlarından biri değildir?
  Proton pompa inhibitörü kesilince yakınmaların yinelenmesi
  16-27 yaşında, gravida 1, para 0 7 aylık gebe bir kadın şiddetli kaşıntı nedeni ile başvuruyor. Fizik muayenede ciltte kuruluk dışında bir bulgu saptanmıyor. Topikal ajanlarla yapılan tedavi yetersiz kalıyor. Hasta 4 hafta sonra hafif sarılık, idrar renginde koyulaşma ve akolik gaita şikayetleri ile yeniden başvuruyor. İlk başvurusundan beri karın ağrısı olmadığı, ilaç kullanmadığı ve 2 kg zayıfladığını belirten hastanın fizik muayenesinde uterusun umbilikusun 8 cm üzerinde olduğu, karaciğer ve dalak boyutunun normal olduğu gözleniyor. Laboratuvar tetkiklerinde total bilirubin 7 mg/dl direk bilirubin 5 mg/dl, AST 33 U/L, alkalen fosfataz 210 U/l ve protrombin zamanı 12 sn bulunuyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
  Gebelik kolestazı
  17-19 yaşında bir erkek hasta bir hafta önce geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben kol ve bacaklarda purpurik lekeler, epistaksis ve diş eti kanamaları nedeni ile başvuruyor. Fizik muayenede peteşi ve purpura dışında bulgu saptanmıyor. Yapılan tam kan incelemesinde kan biyokimyası ve koagülasyon testlerinin normal değerlerde, trombosit sayısının ise 9000/µl olduğu bulunuyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
  İdiyopatik trombopenik purpura
  18-39 yaşındaki kadın hasta halsizlik ve solukluk yakınması ile başvurmuştur. Fizik muayenesinin normal olduğu saptanan hastanın laboratuvar bulgularında hemoglobin 8.2g/dl, hematokrit %26, MCV 66fl, MCH 26pg, MCHC 26hg/dl bulunmuştur. Tanı koyabilmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
  İdrarda hemosiderin testi
  19-Kan üre düzeyinde yükselme gözlenen aşağıdaki durumların hangisinde temel faktör üre sentezindeki artıştır?
  Multipl travma
  20-Aşağıdaki ilaçların hangisinin akut tubüler nekroza yol açarak böbrek yetmezliği ortaya çıkarma riski en yüksektir?
  Amfoterisin B
  21-Genç kadınlarda akut sistite E.coli den sonra en sık neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?
  Stafilokokus saprophyticus
  22-Sıtma hastalığının endemik olduğu bir bölgede maliyet ve yarar açısından en uygun yöntemle hastalığın kontrol altına alınması amaçlanmaktadır. Bu amaçla aşağıdaki uygulamalardan hangisi öncelikle tercih edilmelidir?
  Sağlık ocağı ve hastanelere başvuran yüksek ateşli hastalardan kan yayması alıp incelemek
  23-Aşağıdakilerden hangisi kurşun zehirlenmesinde gözlenen bulgulardan birisi değildir?
  Pulmoner ödem
  24-Sol gözünde görme kaybı nedeni ile başvuran 25 yaşındaki kadın hastanın fizilk muayenesinde optik nörit bulguları saptanıyor. Beyin omurilik sıvısı incelemesinde oligoklonal bant pozitif bulunmuş, magnetik rezonans görüntülemede beyinde periventriküller hiperintens alanlar gözlenmiştir. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
  Multipl skleroz
  25-Benign pozisyonel vertigo ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Nistagmus, Barany testi devam ettikçe artar
  26-Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer hastalığının belirtilerinden birisi değildir?
  Vibrasyon duyusu kaybı
  27-Akantolizis aşağıdaki hastalıklardan hangisinin patogenezinde rol oynar?
  Pemfigus
  28-Aşağıdakilerden hangisi yaşlanmanın yol açtığı doğal değişikliklerden birisi değildir?
  Sol ventrikül hipertrofisi

  29-Postmenopozal osteoporozda aşağıdakilerden hangisi tedavi amacı ile kullanılmaz?
  Non steroidal anti inflammatuar ilaçlar
  30-Juvenil romatoid artritte antinükleer antikor pozitifliği ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki vardır?
  İridosiklit


  2004 NİSAN

  1-3 yıldır HIV taşıyıcısı olan ve düzenli antiretroviral tedavi almayan 30 yaşındaki hemofilik hasta, ani başlayan ateş, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve vücudunun sol yanında uyuşma hissi yakınmalarıyla hastaneye başvuruyor. Fizik muayenede ateş 39,30C, sol hemiparezi ve konfüzyon saptanıyor. Periferik kanda CD4+ lenfosit sayısı 77 mm3 olarak ölçülüyor ve beynin bilgisayarlı tomografi incelemesinde sağ pariyetal, kortikal yerleşim gösteren, çevresinde kontras madde tutulumu olan 2-4 cm çaplarında, 3 adet yuvarlak lezyon saptanıyor. Bu hastada öncelikle hangisi düşünülmelidir?
  Serebral toksoplazmozis
  2-Üç yıldır aort yetmezliği tanısıyla tedavi edilen 28 yaşındaki erkek hasta, 1,5 aydır devam eden ateş, iştahsızlık ve kilo kaybı şikayetleriyle hastaneye yatırılıyor. Yapılan fizik muayenesinde hastanın ateşi 38,5 0C bulunuyor, dalağı Kosta kenarında 3 cm palpe ediliyor, subkonjunktival kanamaları ve peteşileri olduğu belirleniyor. Laboratuar incelemelerinde sedimentasyon hızı yüksek, lökositoz ve mikroskopik hematüri saptandı. Bu hastada kesin tanı için öncelikle hangi test yapılmalıdır?
  Kan kültürü
  3-Elektrokardiyografide P dalgaları görünmüyor, P-R mesafeleri düzenli, hız 60/dak ise en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
  Nodal ritm
  4-60 yaşında erkek hasta 6 aydır devam eden çabuk yorulma, halsizlik nefes darlığı, iştahsızlık ve karında şişlik ile başvuruyr. Fizik muayenede skleralar subikter, boyun venlerinde dolgunluk saptanıyor, taşikardi ve santral venöz basıncının yüksek olduğu belirleniyor. Karında serbest ascit, 3-4 cm hepatomegali, traube alanı kapalı ve 1+ pretibial ödem saptanıyor. EKG’de sinüzoidal taşikardi ve sağ aks deviasyonu izleniyor. Ayırıcı tanı yönünde bu hastada aşağıdakilerden hangisinin olma olasılığı en düşüktür?
  Budd-Chiari Sendromu
  5-Akut anteroseptal miyokard infeksiyonu geçirmekte olan bir hastada, Mobitz Tip II atriyontriküler blok gelişmesi ve kalp yetmezliği bulguları saptanması durumunda öncelikle hangi tedavi uygulanmalıdır?
  Pace maker takılması
  6-25 yaşında erkek hasta karın ağrısı ve karında şişlik yakınmalarıyla başvuruyor. Öyküsünde geceleri yükselen ateşi olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede ascit saptanan hastada yapılan parasentezde ascit sıvısında lökosit sayısının 700 mm3 ve %90'ı lenfosit olan eksuda olduğu gözleniyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
  Tüberküloz peritonit
  7-32 yaşında bayan hasta 3 aydır günde 8-10 kez kanlı-mukuslu ishal, karın ağrısı ve ateş şikayetleriyle geliyor. Fizik muayenede kan basıncı 100/70 mmHg, nabız 90/dak, ateş 37,80C ölçülüyor ve karında hassasiyeti olan ve labaratuvar incelemelerinde hemoglobin %10,9, lökosit=14 200 mm3, hematokrit %3, sedimentasyon hızı 42 mm/saat olan hastada gaitada bol lökosit ve eritrosit görülüyor. Yapılan kolonoskopik incelemede rektum mukozasında diffüz ödem, hiperemi ve vaskülarite kaybı saptanıyor. Bu hastada öncelikle hangisi düşünülmelidir?
  Aktif ülseratif kolit
  8-18 yaşındayken tüberküloz geçirmiş olan 26 yaşındaki erkek hasta son 6 aydır belirginleşen halsizlik, kilo kaybı, iştahsızlık, bulantı ve kusma şikayetleriyle başvuruyor. Yapılan fizik muaynede kan basıncı 80/50 mmHg olarak ölçülüyor, deride ve ağız mukozasında kahverengi pigmentasyon saptanıyor. Bu hasta için olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
  Primer adrenokortikal yetmezlik
  9-Önceki (8 numaralı) soruda sözü edilen hastada, tanıyı kesinleştirmek için yapılması gereken test aşağıdakilerden hangisidir?
  ACTH stimülasyon testi
  10-Primer hipotiroidide gözlenen serum serbest T4 ve TSH düzeyleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
  Serbest T4 düzeyi düşük, TSH düzeyi yüksek
  11-Kırk yaşındaki bir kadın hasta giderek artan halsizlik, gözlerde sararma, el ve ayaklarda uyuşma şikayetleriyle başvuruyor. Labaratuvar incelemelerinde hemoglobin düzeyi 7 g/dL, hematokrit değeri % 21, MCV (ortalama eritrosit volümü) 112 fL, trombosit sayısı 96 000/mm³, lökosit sayısı 4100/mm³ ve retikülosit % 1 olarak bulunuyor. Periferik yaymada anizositoz, poikilositoz, makroovalositler ve bazofilik noktalanma gözleniyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
  Pernisiyöz anemi
  12-On yedi yaşındaki bir erkek hasta orta serebral arterin dağılım alanında enfarktüs tanısıyla hastaneye yatırılıyor. Öyküsünden tekrarlayıcı şiddetli karın, kol, bacak ve kemik ağrıları olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede solukluk gözleniyor. Yapılan labaratuvar incelemelerinde lökosit sayısı 14 000/mm³, hemoglobin miktarı % 9 g, hematokrit değeri % 28, koagülasyon testleri normal, idrar dansitesi 1010 ve kan biyokimyası normal olarak saptanıyor. Bu hastada tanı için öncelikle yapılması gereken test aşağıdakilerden hangisidir?
  Hemoglobin elektroforezi
  13-Kırk yaşındaki bir erkek hasta kaşıntı, baş ağrısı, kulak çınlaması ve görme bozukluğu şikayetleriyle başvuruyor. Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin düzeyi 16g/dL, hematokrit değeri % 53, lökosit sayısı 16 000/mm³ ve trombosit sayısı 513 000/mm³ olarak saptanıyor. Bu hastada ayırıcı tanı için aşağıdaki tetkiklerden hangisinin yapılması gerekli değildir?
  İmmün fenotiplendirme
  14-Lenf bezi biyopsisi ile Hodgkin lenfoma tanısı konulmuş bir hastada tedavi planlaması yapılırken, öncelikle aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmalıdır?
  Hastalığın evresi
  15-Aşağıdakilerden hangisi klasik distal (tip 1) renal tübüler asidozun bulgularından biri değildir?
  Hiperkalsemi
  16-Akut böbrek yetmezliğinde en sık ölüm nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  İnfeksiyon
  17-Weneger granülomatozisinde en sık görülen böbrek patolojisi aşağıdakilerden hangisidir?
  Fokal segmental nekrotizan glomerülonefrit
  18-Aşağıdaki patolojilerin hangisi, plevra sıvısında glukoz düzeyinin 60 mg/dl’nin altına düşmesine yol açar?
  Romatoid artrit
  19-Akciğer malignitesi nedeniyle kemoterapi ve radyoterapi alan bir hastada ani gelişen göğüs ağrısı 40 °C ateş, dispne, PaO2 değeri 50 mmHg, diffüzyonda bozulma ve akciğer grafisinde bilateral intertisiyel infiltrasyon saptanmıştır. Bu hastada klinik tablo en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?
  Pnömosistis carinii pnömonisi
  20-Ülkemizdeki aşı takvimine göre çocuk kızamık aşısı en erken ne zaman yapılır?
  9
  21-Aşağıdaki tabloda bir iş yerinde odyometrik tarama muayenesi sonucunda işitme kaybı saptanma yüzdeleri, ortamdaki gürültü düzeyi ve çalışma süresine göre verilmiştir. Tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  Gürültüye bağlı işitme kaybı meydana gelmesi için gürültülü ortamda en az 5 yıldır çalışıyor olmak gerekir
  22-Lastik fabrikasında çalışan işçilerde bazı hastalıkların incelenmesi amacıyla araştırma yapılması planlanıyor. Çalışma 1975’de yapılıyor. Fabrikada 1940-1970 yılları arasında çalışmış işçilerin sağlık kayıtları değerlendiriliyor. Bu çalışma ne tür bir araştırmadır?
  Retrospektif kohort
  23-Aşağıdaki hastalıkların hangisinde bellek bozukluğu görülmez?
  Yapay bozukluk
  24-Psikolojik rahatsızlık nedeniyle bir haftadır ilaç kullanan 45 yaşındaki erkek hasta, gece ortaya çıkan kas kasılmaları, aşırı terleme ve bilinç bulanıklığı nedeniyle acil servise getirildi. Yapılan fizik muayenede tremor, idrar inkontinansı, taşikardi, 39 derece ateş saptandı. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
  Nöroleptik malign sendrom
  25-Demansa genellikle jeneralize myoklonik kasılmanın eşlik ettiği nörolojik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
  Creutzfelt jacob Hastalığı
  26-Aşağıdakilerden hangisi cerebellar sendrom bulgularındandır?
  Lezyon tarafından disdiadokinezi
  27-Kalsiyum pirofosfatdihidrat eklem hastalığında en çok etkilenen eklem aşağıdakilerden hangisidir?
  Diz eklemi
  28-Çölyak hastalığı aşağıdaki büllü hastalıklardan hangisi ile birlikte görülebilir?
  Dermatitis herpetiformis
  29-Ateş, öksürük, şiddetli yan ağrısı, intermittan öksürük şikayeti ile gelen hastada ilk yapılması gereken radyolojik inceleme aşağıdakilerden hangisidir?
  İki yönlü akciğer grafisi
  30-Stafilococcus aureus kolonizasyonu aşağıdaki hastalıkların hangisinin etiyolojisinde rol oynar?
  Numüler egzamatöz dermatit


  2003 EYLÜL

  1-Hipertansiyonu ve diabetes mellitusu olan enfarktüs geçirmiş yaşlı bir erkek hastada, hiperkolesterolemi için ilaç tedavisine başlamayı gerektiren LDL-kolesterol değeri ve hedeflenen LDL-kolesterol değeri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir: >130 <100
  2-Bir hastada sol 4. interkostal aralıkta ikinci derece şiddetinde kısa sistolik üfürüm duyuluyor. Bu üfürümün ekspiryum, ıkınma ve ayağa kalkma ile şiddetlendiği, parmakları açıp kapama haraketi ile (izometrik handgrip) yavaşladığı saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir: Hipertrofik kardiyomiyopati
  3-Aşağıdakilerden hangisi kalp yetmezliğinin asemptomatik olduğu erken döneminden itibaren uygulanabilir: ACE inhibitörleri
  4-Elli yaşında bir kadın hasta intermittan olarak ankiseyete, terleme, çarpıntı, ateş basma nöbetleri şikayetleri ile başvuruyor. Kan basıncı normalde 150/85 mmHg olan hastanın bu nöbetler sırasında kan basıncı 220/100 mmHg oluyor. Bu hasta için en olası tanı hangisidir: Feokromasitoma
  5-Aşağıdakilerden hangisi büyüme hormonu sekresyonunu inhibe eder: Yüksek yağ asidi düzeyi
  6-Ellialtı yaşındaki bir kadın hasta, 3 aydır devam eden ağız kuruluğu, poliüri ve polidipsi şikayetler ile başvuruyor. Boyu 152 cm, vücut ağırlığı 95 kg olan hastanın kan basıncı 150/90 mmHg olarak bulunuyor. Açlık plazma glukozu 185 mg/dl, tokluk plazma glukozu 280 mg/dl olarak ölçülüyor. Bu hastada aşağıdaki tetkiklerden hangisinin yapılması gerekli değildir: Oral glukoz tolerans testi
  7-Önceki 36 numaralı soruda sözü edilen hastaya önerilecek diyette, aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmamalıdır: Proteinden sağlanan kalorinin günlük kalorinin %35’i kadar olması
  8-Aşağıdakilerden hangisi mikroanjiyopatik hemolitik anemiye sebep olmaz: Hipersplenizm
  9-Kırküç yaşında bir erkek hasta baş ağrısı, kulak çınlaması, el ve ayaklarında uyuşma yakınmaları ile başvuruyor. Yapılan fizik muayenede kan basıncı 170/85 mmHg olarak ölçülüyor. Pleatore ve splenomegali saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde Hb düzeyi %19 gr, hematokrit değeri %55, lökosit sayısı 14.500 mm3, trombosit sayısı 552.000/mm3 ve periferik yayma normal olarak bulunuyor. Bu hasta için en olası tanı hangisidir: Polisitemia vera
  10-Yirmibeş yaşında bir kadın hasta aniden yükselen ateş, bulantı, kusma, yaygın miyalji ve deri döküntüsü yakınmaları ile acil servise başvuruyor. Öyküsünden 4 gün önce menstrasyonun başladığı ve son 3 gündür vajinal tampon kullandığı öğreniliyor. Yapılan fizik muayenede kan basıncı 80/40 mmHg, nabız 120/dk, ateş 39 derece olarak saptanıyor. Hastanın konfüzyonunun olduğu ve tüm ciltte yaygın güneş yanığına benzer eritemli bir döküntünün olduğu gözleniyor. Laboratuvar incelemeleri sonucunda Hb 12.8 gr, lökosit 18.000 mm3, trombosit 70.000 mm3, BUN 80 mg/dl, kreatinin 2.7 mg/dl, ALT 100 IU/L, AST 85 IU/L, kreatinin kinaz 500 IU/L, serum albumini 2 gr/dl, Ca 7.5 mg/dl olarak saptanıyor. Alınan kan kültüründe üreme olmadığı saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı hangisidir: Toksik şok sendromu
  11-Önceki 40 numaralı soruda sözü edilen hasta için en uygun antibiyotik tedavisi aşağıdakilerden hangisidir: 3. kuşak sefalosporin
  12-Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin neden olduğu enfeksiyonun sıklığı, spesifik olarak azalmış T hücre immünitesi ile ilişkili değildir: Psödomonas aeuroginosa
  13-Kırkbeş yaşında bir erkek hastada 3 yıldır devam eden disfaji, ara sıra substernal göğüs ağrısı ve özellikle gece olan öksürük nöbetleri vardır. Yapılan endoskopik muyanede özofagus alt ucu normal görünümde, özofagus genişlemiş ve içerisinde gıda artıkları saptanmıştır. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir: Akalazya
  14-Kanayan duenodal ülser tedavisi için vagotomi ve hemigastrektomi yapılmış 42 yaşında bir erkek hastada, operasyonu takiben 9. ayda endoskopik olarak marjinal ülser saptanıyor. Hasta dispeptik yakınmalarının yanı sıra tekrarlayan diyaresinin olduğunu belirtiyor. Laboratuvar incelemesinde plazma kalsiyum düzeyi 9.8 mg/dl olarak bulunuyor. Gastrik sekresyon testleri sonucunda ise 24 saatlik mide sıvı volümü 2500 cc, bazal asit salınımı 28 mEq/s olarak ölçülüyor. Bu hasta için en olası tanı hangisidir: Zollinger Ellison Sendromu
  15-Aşağıdakilerden hangisi plevra sıvısında pH düşüklüğüne neden olmaz: Perikardiyotomi sonrası
  16-Yatar pozisyondaki bir hastada aspirasyon sonucu gelişen akciğer absesi, sıklıkla anatomik olarak nerede görülür: Sağ üst lob posterior segment
  17-Akut renal fonksiyon kaybı olan hastalarda aşağıdakilerden hangisi etiyolojide glomerüler bir patolojinin rol oynadığını düşündürür: Eritrosit silendirleri
  18-Hangisi over flow tipi (taşma) proteinüriye neden olur: Multipl miyeloma
  19-Hangisi "belirli bir bölgede belirli bir zaman için gelişen vaka sayısının, bölgedeki risk altındaki kişi sayısına oranı" olarak tanımlanır: İnsidans hızı
  20-Hekzoklorbenzen bulaşmış gıdaların yenilmesi aşağıdaki hastalıkların hangisine yol açar: Porfiria kutena tarda
  21-Aşağıdakilerden hangisi ultraviole ile agreve olan hastalıklardan biri değildir: Herpes zoster
  22-HIV’li hastalarda deri ve mukozalarda kırmızı-menekşe rengi nodül ve plaklar biçiminde gözlenen kanser aşağıdakilerden hangisidir: Kaposi sarkomu
  23-Kırkbeş yaşında erkek hasta, yaklaşık 14 yıldır yılda 4 kez gözlenen, 16 gün süren ve günde 5 kez olan baş ağrısından şikayetçidir. Hastanın öyküsünde ağrıların genellikle aynı saatlerde ortaya çıktığı, ağrıyı yüzünün sol tarafında ve göz arkasında hissettiği, ağrı ile birlikte gözde kızarıklık ve göz yaşarması, aynı taraf alın ve göz çevresinde kızarıklık olduğu öğreniliyor. Bu hasta için en olası tanı nedir: Epizodik küme baş ağrısı
  24-Aşağıdakilerden hangisi mononöropati multiplekse neden olmaz: Tüberküloz menenjiti
  25-Aşağıdakilerden hangisi şizofrenide kötü prognoza işeret etmez: Depresif bulguların varlığı
  26-Aşağıdaki görüntüleme yöntemlerinden hangisinde kontrast madde kullanılmaz: Mamografi
  27-Aşağıdaki durumların hangisinde telede kardiyotorasik oranda artma olanağı en düşüktür: Konstriktif perikardit
  28-Kırkbeş yaşının altındaki kişilerde kalça avasküler nekrozunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir: Kortikosteroid kullanımı
  29-Hangisi seronegatif spondiloartropatilerin ortak özelliği değildir: Vaskülit
  30-Kırk yaşında bir kadın hasta her iki ayakta MTF eklemlerde, ayak bileklerinde, dizlerde ve ellerde PIF, MKF ve el bileklerinde ağrı ve şişlik ile başvuruyor. Bir yıldır süren bu şikayetleri için bu süre içinde NSAİİ kullanmasına rağmen şikayetlerinin hiç azalmadığını belirten hasta, yaklaşık 2 saat süren sabah tutukluğu tanımlıyor. Fizik muayenede şikayete konu olan eklemlerde sinovit saptanıyor. Bu hastaya tanı koymada yapılması gereken laboratuvar testleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir: Romatoid faktör - El ayak grafisi


  2003 NİSAN

  1-Primer pulmoner hipertansiyon tedavisinde hangisi kullanılmamalıdır: Propranolol
  2-Boyunda venöz dolgunluk saptanan hastada ven dalgasına ait pulsasyonların görülmemesi durumunda en olası tanı hangisidir: Vena kava superior sendromu
  3-Akut miyokard infarktüsü geçiren hastalarda, hastaneye gelene kadar geçen sürede en sık gözlenen komplikasyon hangisidir: Aritmi
  4-Sekiz yıldır insüline bağımlı diabet tanısı ile izlenen 18 yaşındaki erkek hasta, 6 aydır geceleri daha sık olmak üzere günde 10-12 kere sulu, kahverengi renkte gaita yaptığını ve birkaç kez gaita inkontinansı olduğunu belirtiyor. Öyküsünde ortostotik hipotansiyon ve impotansı olduğu da öğreniliyor. Hastanın kan şekeri yüksekliği dışında hiçbir anormal biyokimyasal değeri yok ise tanı için ne yapılmalıdır: İnce bağırsak biyopsisi
  5-Aşağıda verilen besin maddelerinin malabsorbsiyonu sonucunda hangisinde karşısındaki bulgu gözlenmez: Karbonhidrat:ödem, kas atrofisi
  6-Son bir yıldır annesi tarafından gözlerinde hafif sarılık gözlenmesi nedeniyle başvuran 20 yaşındaki sporcunun hikayesinde karın ağrısı olmadığı öğreniliyor. Yapılan fizik muayenede minimal splenomegali saptanıyor. Laboratuvar incelemesinde hemoglobin: %12.1, hematokrit: %38, MCV: 78, MCHC: 38, retikülosit: %8, total serum bilirubini: 2.8, direk serum bilirubini:0.4 olarak saptanıyor. Sarılık aşağıdaki hastalıkların hangisine bağlı gelişmiş olabilir: Herediter sferositoz
  7-Açlık kan glukozu 160 mg/dl olan kişide hangisi düşünülmemelidir: Addison hastalığı
  8-Beş yıldır diabetes mellitusu olan 70 yaşındaki bir bayan hastada mental konfüzyon, aşırı dehidratasyon, letarji ve hipovolemi bulguları saptanıyor. Ateşi olmayan ve Kussmaul solunumu bulunmayan bu hastada en olası tanı hangisidir: Nonketotik hiperosmolar koma
  9-Elli yaşında bir erkek hasta, son 6 aydır giderek artan halsizlik, solukluk, bel ve baş ağrısı ile başvuruyor. Yapılan laboratuvar incelemesinde hemoglobin:%7.6, hematokrit: %24, sedimentasyon:112, total protein:10 g/dl, albümin:2.5 g/dl, globülin:8.5 g/dl ve kalsiyum:12.5 olarak saptanıyor. İki yönlü kafa grafisinde 2 adet litik lezyon saptanan hastada en olası tanı hangisidir: Multipl myelom
  10-Altmışdokuz yaşında erkek hasta kilo kaybı, halsizlik ve solukluk şikayetleri ile başvuruyor. Fizik muayenede splenomegali saptanıyor. Yapılan laboratuvar incelemesinde hemoglobin:%8.5, hematokrit:%27, trombosit sayısı:98.000, lökosit: 9600 ve periferik yaymada göz yaşı hücreleri şistositler, myelosit, bant, metamyelosit ve normoblast saptanıyor. En olası tanı hangisidir: Myelofibrozis
  11-All-trans retinoik asit (ATRA), lösemi tiplerinden hangisinin tedavisinde kullanılır: Akut promyelositik lösemi
  12-Günlük idrar volümü 4 lt, plazma osmolalitesi 270 mOsm/lt, idrar osmolalitesi 100 mOsm/lt olan hastanın serbest subklerensi kaç ml/dk'dır: 1.7
  13-Akut böbrek yetmezliğinin en sık nedeni hangisidir: Prerenal azotemi
  14-Raynoud fenomeni bağ dokusu hastalıklarının hangisinde en sık gözlenir: Progresif sistemik skleroz
  15-Hangisi romatoid artritte görülen radyolojik değişikliklerden biri değildir: Osteofitler
  16-Amikasin+seftazidim ile ampirik olarak tedavi edilen ateşli nötropenik ve AML'li bir hastada kemoterapi sonrası periferik mutlak nötrofil sayısı 1200/mm3 olarak saptanıyor. Ancak ateşin 39 derecenin altına düşmediği ve yapılan laboratuvar incelemelerinde alkalen fosfatazın normalin iki katı olduğu belirleniyor. Abdominal ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi incelemesinde karaciğer ve dalak içinde çok sayıda abse görünümünde lezyon saptanıyor. Bu lezyondan yapılan aspirasyon materyal kültüründe hangi mikroorganizmanın üreme olasılığı en yüksektir: Candida albicans
  17-A grubu beta hemolitik streptokoklara bağlı akut tonsillit geçirmekte olan bir hastada hangisi tanı koymada en az yararlıdır: Kanda ASO tayini
  18-Hangi antibiyotik grubunun fagositlere penetrasyonu diğerlerine göre daha iyidir: Makrolidler
  19-Hangisi bakteriyel pnömoni riskini arttırmaz: Tüberküloza bağlı plevral kalınlaşması
  20-Kırkbeş yaşında erkek hasta öksürük, nefes darlığı, kilo kaybı, hemoptizi, sırt ve bel ağrısı şikayetleri ile başvuruyor. Fizik muayenede vena kava superior sendromu saptanıyor. Akciğer grafisinde mediastende genişleme mevcut ve yapılan laboratuvar tetkiklerinde hemoglobin:8.1, hematokrit:%25, MCV:83, lökosit: 7800 ve periferik yaymada %32 lenfosit, %40 nötrofil, %4 monosit ve her alanda birkaç normoblast mevcut ise, en olası tanı hangisidir: Küçük hücreli akciğer Ca ve kemik iliği metastazı
  21-Bir araştırmada 200 kadının bebek bakımı bilgi düzeyleri, bebek bakımı ile ilgili bir eğitim programına katılmadan önce ve katıldıktan sonra uygulanan belli bir testten aldıkları puanlarla ölçülmüştür. Bu araştırmanın verilerine hangi istatistiksel test uygulanmalıdır: İki eş arasındaki ortalama farkın önemlilik testi
  22-İsteyerek yapılan düşük oranı, isteyerek düşük sayısının hangisine bölünmesiyle hesaplanır: Canlı doğum sayısı
  23-Altmış yaşında bayan hasta, 3 yıldır devam eden ve sağ üst ekstremitede giderek artan kuvvetsizlik ve zayıflama, sağ alt ekstremitede ise sertlik şikayeti ile başvuruyor. Fizik muayenesinde sağ üst ekstremitede atrofi, derin tendon reflekslerinde ve tonusta azalma; sağ alt ekstremitede ise derin tendon refleksleri ve tonusta artış saptanıyor. Duyu kusuru bulunmayan ve parestezisi olmayan hastada en olası tanı hangisidir: Amniotrofik lateral skleroz
  24-Progresif işitme kaybı şikayeti ile gelen 20 yaşındaki bir hastanın fizik muayenesinde sensorinöral işitme kaybı, mental durumda bozulma, serebellar ataksi, derin tendon reflekslerinde azalma, çorap-eldiven tarzı duyu kusuru ve retinitis pigmentoza saptanıyor. Elektromiyografide polinöropati gözlenen hastanın en olası tanısı hangisidir: Refsum hastalığı
  25-Psikiyatrik muayenede hangisinin afekt (duygulanım) alanı dışında değerlendirilmesi gerekir: Rijidite
  26-Amfetamine bağlı psikotik bozukluk hangisi ile klinik bakımdan benzerdir: Paranoid tip şizofreni
  27-Koltuk değneği ve baston kullanımında özellikle kuvvetlendirilmesi gereken kas hangisidir: M. triceps brachii
  28-Aşağıdakilerden hangisinde fotosensitivite görülmez: Psöriazis
  29-Lyme hastalığının spesifik deri bulgusu hangisidir: Eritema migrans
  30-Akut testis torsiyonu ile akut epididimoorşitin ayırıcı tanısında en yararlı görüntüleme yöntemi hangisidir: Doppler ultrasonografi


  2002 EYLÜL

  1-Akut miyokard infarktüslü bir hasta için hastaneden taburcu olduktan sonraki dönemde hangisi mortaliteyi belirleyici bir faktör değildir: Ventriküler fibrilasyon ile başvuru
  2-Aşağıdakilerden hangisi kalbin after load'ını artıran bir neden değildir: Erken dönem mitral yetmezlik
  3-Yüksek ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyonda aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz: Atropin
  4-(Şekil verilmiş) Verilen ritim trasesi hangisi ile uyumludur: AV tam blok
  5-Aktif duodenal ülseri olan bir hastada Helikobakter pylori enfeksiyonu varlığını saptamak için kullanılan testlerden, hangisinin duyarlılığı en düşüktür: Endoskopik biyopsi materyalinde kültür incelemesi
  6-Yirmibeş yaşında bayan hasta, sarılık şikayetiyle başvuruyor, ek yakınması olmayan hastanın erkek kardeşinde de ara ara skleralarda sararma şikayeti mevcut. Hastanın fizik muayenesi normal saptanıyor. Total bilirubin = 3 mg/dl, indirekt bilirubin =0,7 mg/dl, ALT, AST, ALP, GGT düzeyleri ve USG'si normal olan hastada en olası tanı hangisidir: Dubin-Johnson sendromu
  7-İleri dönem amfizemde lateral akciğer grafisinde aşağıdakilerden hangisi saptanmaz: Radyolüsensi azalır
  8-Hangisi virilizm bulgusu değildir: Meme dokusunda büyüme
  9-Kırkbeş yaşında bayan hasta, 10 gündür ellerde titreme, terleme ve özellikle boyunda yutkunmakla ağrı ve ateş şikayetleri ile başvuruyor. Yapılan muayenesinde nabız 110 / dk ateş 37.8, ellerde ince tremor, ciltte nemlilik ve boyunda hassas diffüz guatr saptandı. En muhtemel tanı nedir: Subakut tiroidit
  10-Altmışbir yaşında erkek hastanın kolesistektomi öncesi yapılan laboratuvar tetkiklerinde, BK=48 600, hemoglobin= 12,5, hematokrit=38, trombosit=183 000 ve periferik yaymasında %90 olgun lenfosit, %10 nötrofil bulunuyor, eritrositler normokrom ve normositer, trombositler normal sayıda saptanıyor. Fizik incelemesi normal olan hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir: KLL
  11-On gün önce multipl myelom tanısı almış ve tedavi edilmemiş kadın hasta, birkaç gündür olan poliüri, anoreksi, mental konfüzyon ve konstipasyon şikayetleri ile acil servise getiriliyor. Çekilen EKG'de QT mesafesinde kısalma saptanıyor. Aşağıdaki tetkiklerden hangisi öncelikle istenmelidir: Serum kalsiyum düzeyi
  12-Streptococcus pnömoninin etkeni olduğu enfeksiyon riski, aşağıdakilerden hangisinde normal popülasyondan farklı değildir: AML
  13-Yirmi yıldır diabeti olan 65 yaşında hasta, 1,5 aydır olan sağ ayak baş parmağında akıntılı yara nedeniyle başvuruyor. Yara kenarından alınan sürüntünün mikroskobik incelemesinde Gr (+) koklar, Gr (+) ve (-) basiller ile karakterize mikst flora saptanıyor. Bu hastanın tedavisi için en uygun hangisidir: Sulbaktam-ampisilin
  14-Ondokuz yaşında bayan hasta 2 gündür devam eden aşırı nefes darlığı ile başvuruyor. Fizik incelemede kalpde gallo ritmi, akciğerlerde yaygın krepitan raller ve iki taraflı pretibial (++) ödem saptanıyor. Serum BUN=98, Cre=5.8, K=6 ve idrar sedimentinde eritrosit silendirleri saptanıyor. İki günlük idrar miktarı günlük 200-250 ml dir. Ayrıca hastaya 4 saat önce İV 200 mg furosemid verilmiş olduğu öğreniliyor. Bu hastaya aşağıdakilerden hangisi öncelikle yapılmalıdır.: Acil diyaliz
  15-Aşırı bulantı ve kusması olan bir hastada, hangi asit-baz bozukluğu beklenir: Hipokloremik-Hipokalemik metabolik alkaloz
  16-Plevral efüzyonu olan bir hastanın plevral ve serum incelemesinde plevra/serum oranları: protein=0.3, LDH=0.4, Glikoz=1 saptanıyor. Aşağıdakilerden hangisi en düşük olasılıktır: Pankreatit
  17-Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı diyafram yükselmesine neden olmaz: Amfizem
  18-Aşağıdakilerden hangisi sarkoidozun karekteristik bulgusu değildir: Akciğer absesi
  19-Wegener granülomatozisi için aşağıdakilerden hangisi karekretistik bulgu değildir: Özefagus alt sfinkter tutulumu
  20-Küme baş ağrısında profilaktik tedavide kullanılmayan ilaç hangisidir: Kodein
  21-Aşağıdakilerden hangisi posttravmatik stres sendromunun özelliği değildir: Dikkat artışı
  22-(Grafik verilmiş) Grafikte okla gösterilen 1963 yılına ait düşme trendinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir: Aşılama ruhsatının alınması
  23-Atom bombası atılan kentte bulunan kişiler üzerinde yapılan bir araştırmada bombanın atılmasından 20 yıl sonra kanser oluşumu incelenmiştir. Bu araştırmanı türü hangisidir: Kohort araştırma
  24-Yeni geliştirilen diabet teşhisine yönelik bir testte 100 tane diabetli olduğu bilinen, 100 tane sıradan denek katılmıştır. Test sonuçlarına göre 110 deneğin diabetik olduğu saptanmıştır. Bu 110 deneğin 90 tanesi diabetik olduğu bilinen gruptandır. Testin duyarlılığı nedir: 90/100
  25-Hangisi romatoid artritte en seyrek tutulan eklemdir: DİF
  26-Diyabetli bir hastada baş parmağında uyuşma, baş parmağını küçük parmağı ile birleştirememe ve tenar atrofi mevcut ise hangi sinir lezyona ulaşmıştır: N.medianus
  27-Hangisi osteoartritin tipik radyolojik bulgusu değildir: Eklemde kemik ankilozu
  28-Hangisi Atopik dermatitin özelliği değildir: Ig A yüksekliği
  29-Aşağıdakilerden hangisi nikotin bağımlılığında gözlenmez: Tiroid stimule edici hormon artması
  30-Myastenia graviste aşağıdaki kaslardan hangisinin fonksiyonunda kusur gelişmez: Pupilla fonksiyonlarını düzenleyen kasla


  2002 NİSAN

  1-Valvüler aort darlığının prognozunun kötü olduğunu gösteren bulgu hangisidir: Konjestif kalp yetmezliği
  2-48 yaşında, önceden kalp hastalığı olmayan, 15 gün öncesinde viral enfeksiyon geçirmiş, bunun sonrasında çabuk yorulma, çarpıntı ve nefes darlığı şikayetleri başlayan hastanın ateşi 37,5 0C, nabzı 120/dak, 1. kalp sesi hafiflemiş, S3 gallo duyuluyor ve apekste sistolik üfürümü var. Laboratuar incelemesinde kreatin fosfokinaz düzeyi yükselmiş bulunuyor. En olası tanı hangisidir: Akut miyokardit
  3-Sağlıklı 70 yaşındaki bir erkek hasta bayılma nöbetleri ile acile geliyor. EKG’de P ve QRS birbirinden bağımsız ve ventrikül hızı 35-36/Dak olarak izleniyor. Son üç ay içinde baş dönmesi ve fenalaşma hikayesi var. İlaç kullanımı yok. SGOT, LDH, ve CPK normal. Hangisi düşünülmelidir: Tam dal bloğu
  4-65 yaşında bayan hasta evde beslediği kedi tarafından ısırılıyor. 3 saat sonra sol elindeki ısırık yerinde ağrı, kızarıklık ve şişlik oluşuyor. 24 saat sonra acile getirildiğinde ısırıkta kanlı seröz akıntı, sol dirsek ve aksiler bölgede ağrılı LAP, 38 oC ateşle getiriliyor. Laboratuar incelemesinde lökosit:14 000, periferik yaymada %87 parçalı ve sola kayma görülüyor. En olası etken hangisidir: Pasteurella multocida
  5-Yukarıdaki hastanın tedavisinde hangisini kullanırsınız: Amoksisilin- klavulonat
  6-Meningokoksemik menenjitli bir hastaya ağızdan ağza solunum yapacak bir sağlık görevlisine profilakside hangisi verilmelidir: Rifampisin
  7-Yaygın kemik ağrısı, kusma, bulantı ve konstipasyon ile 50 yaşında bayan bir hasta başvuruyor. 2 yıl önce nefrolitiyazis ve peptik ülser öyküsü var. Kan basıncı=160/95, böbrek fonksiyonları normal ve el grafisinde falankslarda subperiostal rezorpsiyon varsa tanı hangisidir: Primer hiperparatiroidi
  8-Yukardaki hastanın laboratuvar bulgusunda hangisi beklenir: Ca yüksek, Fosfat: Düşük, Parathormon yüksek
  9-Serum Na:140 mEq/lt, Cl:103 mEq/lt, HCO3:13 olan hastanın anyon açığı nedir: 24
  10-Aşırı dehidrate görünümlü Na:124 mEq/lt, K:3.7 mEq/lt olan hastanın idrar Na:43 mEq/lt ve idrar dansitesi 1011 ise hangisi öncelikle düşünülmelidir: Kronik böbrek yetmezliği
  11-Demir eksikliği anemisi tedavisi öncesinde periferik yaymada hangisinin gözlenmesi beklenmez: Polikromozi
  12-Na-Warfarin ilacının doz takibi aşağıdakilerden hangisi ile yapılmalıdır: Protrombin zamanı
  13-Miyelosüpresif özelliği en az olan antikanser ilacı hangisidir: Vinkristin
  14-Direkt grafide eklemde kıkırdak kalsifikasyonu ve kalsiyum pirofosfat dihidroksi kristalleri varlığında hangisi düşünülmelidir: Psödogut
  15-Wegener granulomatozis tanısını koyduran en spesifik test hangisidir: c-ANCA
  16-Kronik alkolizm hikayesi olan ve akciğer absesi tanısı ile hastaneye yatırılan 60 yaşında erkek hastada, bu duruma etken olma ihtimali en düşük hangisidir: Psödomonas aeruginosa
  17-ARDS'nin en sık nedeni hangisidir: Ağır sepsis
  18-Obstrüktif uyku apne sendromunda uyku sırasında solunum yolu obstrüksiyonu karakteristik olarak hangi bölgede oluşur: Orofarenks
  19-Pulmoner tüberkülozun radyolojik bulgusu olmayan hangisidir: Pulmoner venöz konjesyon
  20-Normal PA'da hilusa ait dansitenin oluşumuna en çok katkıda bulunan hangisidir: Pulmoner arter
  21-Kafa travması geçirmiş, fokal nörolojik bulguları olan ve şuuru kapalı 62 yaşında erkek hasta başvuruyor. Akut evrede ilk başvurulması gereken tetkik hangisidir: Ön-arka kafa grafisi
  22-60 yaşında erkek hasta, konuşmada güçlük, sağ yüz ve vücut yarısında uyuşma, sağ kolda kuvvet azlığı yakınması ile başvuruyor. Serebrovasküler olay düşünülen bu hastada hangi damarda tıkanıklık en olasıdır: Sol orta serebral arter
  23-Lumbal ponksiyonun kontrendike olduğu durum hangisidir: Spinal kord tümörleri
  24-Yıl ortası nüfusu 10.000 olan, canlı doğum sayısı 250 ve ölü doğum sayısı 25 olan ilçede aynı sürede
  0-4 yaş grubunda 15
  5-14 yaş grubunda 2
  15-44 yaş grubunda 15
  45+ yaş grubunda 43 ölüm var.
  Bu ilçede kaba ölüm hızı hangisidir: (100/10 000)x1 000
  25-Hangisi serviks uteri kanseri erken tanısı amacıyla yapılan tarama çalışmalarının yararlı olup olmadığının en geçerli göstergesidir: Serviks kanseri görülme yaşının daha genç yaşlara kayması
  26-Hangisi ana ve çocuk sağlığı hizmetlerini değerlendirmede ölçüt olarak kullanılabilir: Perinatal ölüm hızı
  27-Dermatitis herpetiformis'te hangi elementer lezyon gözlenmez: Purpura
  28-Hangisinde kaşların dış kısımlarında dökülme gözlenir: Lepra
  29-50 yaş üzeri kadınlarda omuz ve kalça kuşağında ağrı, eritrosit sedimentasyon hızında yükselme ile seyreden, düşük doz steroide iyi cevap veren hastalık hangisidir: Polimyaljia romatika
  30-Polimyozit tanısına en duyarlı test hangisidir: Kreatin fosfokinaz
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş