Topraklamanın Önemi

'Genel Bilgi (Elektrik)' forumunda Siraç tarafından 9 Haziran 2009 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Topraklamanın Önemi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Topraklamanın önemi
  Topraklamanın önemi:
  Elektrik tesislerinde topraklamanın amacı;elektrikli cihazları kullananların can güvenliğini sağlamak, cihazlarıntahrip olmasını önlemek ve sistemin toprak katsayısının 0,8 ve dahaküçük değerlere düşmesini sağlamaktır.
  Elektrik tesisatının akım derecesinde bir toprak kısadevresi (nötrüdirekt topraklı şebekelerde) veya bir toprak kaçağında (nötrü izolelişebekede) arıza noktasından toprağa yayılan akım, gerilim altındaolmaması gereken tesisat kısmında ve toprak kitlesi üzerinde birgerilim düşümü meydana getirir. Bu da civardaki canlılar için öldürücüolabilir. İşte elektrikli cihazların gövdeleri gibi gerilim altındaolmaması gereken yerlerde oluşan gerilimi toprağa iletmek içintopraklama yapılır.
  Bu açıklamadan sonra topraklama; gerilim altında olmayan bütün tesisatkısımlarının, uygun iletkenlerle toprak kitlesi içerisineyerleştirilmiş bir iletken cisme bağlanmasıdır şeklinde tanımlanır.Canlıların emniyetini sağlamak amacı ile tesisatın akım devresine aitolmayan kısımlarının (elektrikli cihazların metal gövdeleri gibi)topraklanmasına koruma Topraklaması denir. İşletme akım devresine aitbir noktanın (trafoların veya alternatörlerin yıldız noktaları gibi)topraklanmasına ise işletme topraklaması denir.

  2-Topraklama ile İlgili Yönetmelik Maddeleri:
  2.8.1979 tarihve 16715 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik TesislerindeTopraklamalar Yönetmeliği, şıkları ile birlikte 30 maddeden ibarettir.Burada yalnızca, bizi ilgilendiren iç tesisat ile ilgili maddeleraçıklanacaktır.

  Madde :3-a.5- Toprağa karşı Gerilim: orta noktası yada yıldıznoktası topraklanmış şebekelerde, bir faz iletkeninin bu noktalarakarşı gerilimdir. Bu gerilim, faz gerilimine eşittir. Bunun dışındakibütün şebekelerde bir faz iletkeninin toprağa temas etmesi durumunda,diğer faz iletkenleri ile toprak arasında oluşan gerilimdir


  Topraklama sisteminin esasları
  Topraklama Sistemleri
  Topraklama
  Elektrik tesislerinde, gerilim altında olmayan bütün iletken tesisatkısımlarının uygun iletkenlerle toprak içindeki iletkenlerleirtibatlandırılmasına “ Topraklama” denilmektedir. Topraklama, birizolasyon hatasının baş göstermesi halinde meydana gelecek olan adım vedokunma gerilimlerinin insan hayatını tehlikeye sokacak mertebedeolmasını önlemek veya bu tehlikeli gerilimleri tamamen ortadankaldırmak için yapılır. Böylece bir taraftan insan hayatı emniyetealındığı gibi diğer taraftan da işletme emniyeti şartları sağlanmışolur.

  Topraklama Sistemlerinin Tasarım Esasları
  Topraklama yapılacak yerin öncelikle toprak özgül direnci ölçülmelidir. Ölçülen özgül direnç (ρ[​IMG]değerine göre topraklayıcı düzeneği seçilmelidir. Seçilen düzenek,toprak yapısına uygun olmalı, toprak hata ve kaçak akımlarını kolaycatoprağa aktarabilmelidir.
  En çok kullanılan topraklama tipleri aşağıdadır.

  1- Derin Topraklayıcılar Çubuk, Profil Topraklama Elektrodu
  Topraklamaçubuklarının olabildiğince dik çakılmasıyla yapılan topraklamadır.Çakılan çubuklar arasındaki mesafe en az bir topraklayıcının boyununiki katı olmalıdır.

  2- Yüzeysel Topraklayıcılar (Yatay gömülü elektrodlar, yuvarlak kesitli iletkenler ve şerit iletkenler)
  Uygunboyda indirme iletkenin toprağa girdiği nokta etrafında bir doğrultudaveya aralarında veya aralarında en az 60° açı bulundurmak şartı ileyıldız şeklinde döşenmiş şeritlerle yapılan opraklamadır. şeritlertoprak yüzeyinden 40 cm derinliğe gömülmeli, kesiti 3x20mm’in altındaolmamalıdır. Bu tür topraklamalar genellikle kayalık zeminlerde tercihedilmektedir.

  3- Levha Elektrodla Topraklama
  Etkinliğinispeten az olduğundan, topraklama elektrodu olarak levhakullanılmasından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Levhaların toprağadikey olarak gömülmesi ile yapılan topraklamadır. Toprak içindekaplanan yüzeyi dolu levha yerine ağ yapıdaki levha elektrodlar tercihedilmelidir. Yatay veya dikey kullanımı mümkün olan ekonomikelektrodlardır.
  Yüksek Gerilim Direği Koruma (Topraklama) İletkeni
  Yüksek Gerilim Direği Koruma (topraklama)İletkenini
  Enerji nakil hattının enerji taşıyan tellerinin ve direklerin tepesinden geçecek şekilde
  yıldırımdan koruma iletkenleri çekilmektedir.
  Koruma İletkeni Özelliği
  Örgülü çelik iletkenler olup enerji nakil hatlarına düşebilecek olan yıldırımı çekerek
  toprağa verme vazifesi görürler.
  Koruma bölgeleri 25 metre yüksekliğe kadar olan tesisler için geçerlidir. 25 metreden
  yüksekler için koruma güvenliği azaltılır. 420 kV’a kadar şebeke yapıları ortalama 25 metreyüksekliğindedir.
  [​IMG]


  Topraklamanın amacına göre sınıflandırılması

  Topraklama başlıca üç amaçla yapılmaktadır.

  1. Koruma topraklaması
  İnsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme araçlarının aktif olmayan kısımlarının topraklanması.

  2. İşletme topraklaması
  İşletme akım devresinin, tesisin normal işletilmesi için topraklanması

  3. Fonksiyon topraklaması
  Bir işletim tesisinin veya bir işletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılan topraklama. Yıldırım etkilerine karşı koruma, raylı sistem topraklaması, zayıf akım cihazlarının topraklanması.

  Koruma topraklaması, alçak gerilim tesislerinde temas gerilimine karşı koruma yöntemlerinden biridir.
  Yüksek gerilim tesislerinde ise temas gerilimine karşı korumada kullanılacak tek yöntemdir.
  Baştada belirtildiği gibi işletme araçlarının aktif olmayan bölümleri, uygun şekilde toprak içine tesis edilmiş olan bir topraaklama düzenine iletken bir şekilde bağlanarak koruma topraklaması elde edilir.

  Burada uygulanan yöntem ile, hata halinde, insan vücudu üzerinden geçecek akımı olduğunca az tutmak ve bu arada devredeki koruma cihazlarının çalışmasını sağlayarak arızalı kısmın, hızla devre dışı olmasını sağlamaktır.
  İşletme topraklaması, alçak gerilim şebekelerinde, transformatörlerin sıfır noktalarının, doğru akım tesislerinde bir kutbun veya orta iletkenin topraklanması ile yapılır. Böylece sistemde, toprağa karşı oluşacak gerilimin belirli değerleri aşmamasına çalışılır.
  Orta ve yüksek gerilim şebekelerinde işletme topraklaması ülkelerin yönetmeliklerine göre değişmektedir. Ülkemizde Orta gerilim şebekeleri direnç üzerinden topraklanmaktadır. Yüksek gerilim şebekelerinin ise direkt olarak topraklanması yoluna gidilmektedir.


  Y.G Sistemlerinde Yıldız Noktası Topraklaması
  Y.G. Sistemlerinde Yıldız Noktası Topraklaması

  Özellikle 154 kV veya 35 kV Y.G.' den enerji alan ve kendisine ait birY.G. dağıtım tesisatı bulunan sanayi tesislerinde, yıldız noktasınıntoprağa göre durumu önemli bir konudur.

  Yıldız noktası için dağıtım sistemlerinde dört çözüm kullanılmaktadır:

  Yıldız noktası yalıtılmış şebekeler.

  Toprak teması kompanze edilmiş(dengelenmiş )şebekeler.

  Yıldız noktası değeri düşük bir empedans (direnç) üzerinden topraklanmış şebekeler.

  Toprak teması kompanze edilmiş ve geçici olarak yıldız noktası, değeri düşük bir empedans üzerinden topraklanmış şebekeler.

  1. Yıldız noktası yalıtılmış şebekeler

  [​IMG]

  İzole yıldız noktası kullanmak en kolay ve ekonomik yoldur. Çünkü ilaveyatırım gerektirmez. (Hata akımı kompanzasyonu ve topraklama sistemigibi...) Toprak hatası durumunda elektrik cihazları ve oluşansistemlerin kontrolünün yedekleme (redundance) ihtiyacı yoktur. Paralelgiden kontrol ve haberleşme kabloları ile etkileşim ihtimali düşüktür.

  Ama yine de yalıtılmış yıldız noktası, sanayi tesislerindekiuygulamalarda, sadece küçük kapasitif toprak hata akımları (ICE) içingeçerlidir.

  Uygulama sınırlarının en önemlisi, toprak hatası arklarının bastırılması ile ilgilidir.

  ICE < 10 A olan toprak hataları için, kablolu ve yalıtılmışyıldız uygulamalarına, ilave tedbirler almadan izin verilmesi tavsiyeedilmez. Çünkü bu durumda ardışık toprak hataları tehlikesi vardır.Ardışık toprak hataları sisteme tehlikeli aşırı gerilimler sürerler vebaşka hatalara neden olurlar. 10 A < ICE < 35 Aaralığındaki kapasitif toprak hatalarında ise toprak hatası arkları çokdaha durağandır ve kendi kendisini bastırabilmektedir.

  ICE >= 35 A olduğunda ise arkı bastırma özelliği ve güvenlidurum ortadan kalkar. Kablolu sistemlerde, arklar yüzünden yalıtımmalzemesinin tahrip olmasına engel olmak için hata akımlarının (ICE< 35 A) 35 A' den büyük olmaması gereklidir. Bunu aşandeğerlerde, iki ya da üç faz kısa devre ihtimali doğabilir. Bu nedenlede kapasitif toprak hata akımlarının ICE <= 20 A ilesınırlandırılması gereklidir.

  Bu limitlerin aşıldığı kablolu dağıtım sistemlerinde, yalıtılmış yıldızuygulanacaksa çok hızlı çalışan hata yeri koruma cihazları, çok hassasgeçici toprak arıza röleleri kullanılması gerekecektir.

  2. Toprak teması kompanze edilmiş (dengelenmiş )şebekeler

  [​IMG]

  Toprak teması kompanze edilmiş (dengelenmiş )şebekelerin yıldız noktasıtopraklaması, sanayi tesislerinde en çok kullanılan yöntemdir.

  Bu yöntemde asıl amaç toprak hata akımı oluştuğunda beslemeyi kesmedendevrenin çalışmasına devam edebilmesidir. Bunun için kapasitif toprakhata akımı yıldız noktasına uygulanan bir bobin ile kompanze edilir.Geriye çok küçük bir artık akım kalır. Hata yerinden bu Ir artık akımıakar. Bu artık akım için şu eşitlik verilebilir:

  ICE : Kapasitif toprak hata akımı
  IL : İndüktif bobin (reaktör) akımı
  Irw : Etkin artık akım
  Irv : Artık akımın harmonik bileşeni (v sırasındaki harmonik için)

  v = 0 için ICE = IL yapıldığında, bir kablolu dağıtım sistemindeki artık akım için
  Ir (v=0) = 0.08 x ICE eşitliliği kullanılabilir.

  Bu yöntemde, yalıtılmış yıldız noktası yönteminin tersine, fasılalı toprak hataları oluşmaz.
  Toprak hata arkının bastırılmasından sonra oluşan gerilim tekrar ark meydana gelmesine yol açmaz.
  Kendi kendini bastıramayan toprak hata arkları için DIN VDE 0105 'de belirtilen uygun önlemler alınarak hata yeri bulunabilir.
  Oldukça küçük toprak hata akımları meydana geleceğinden, hata yerini belirlemek için çok zaman kazanılmış olacaktır.

  Bu sistemde, toprak hatasını belirlemek üzere yüksek hassasiyette transient hata röleleri tavsiye edilir.
  Ayrıca, kesin hata yeri için dijital zamana bağımlı aşırı akım koruma cihazları kullanılmalıdır.
  Bunun için toprak hata akımı ve artık gerilimin ölçülmesi için hassas transducer' ler gereklidir.


  3. Yıldız noktası değeri düşük bir empedans (direnç) üzerinden topraklanmış şebekeler

  [​IMG]

  Bu yöntemde amaç, tek fazlı toprak hatalarında faz kısa devrelerinde olduğu gibi beslemeyi selektif olarak kesmektir.

  Bu yöntemle ilgili olarak aşağıdaki önlemlerin alınması gereklidir.

  Toprak hata akımı yüzünden besleme kesileceği için prosesle ilgiliyedek makine, yedek besleme veya yedek besleme hattı önlemlerialınmalıdır.

  Her toprak hatası koruma cihazları tarafından izleneceğinden aşırı akımve diferansiyel koruma için üç fazın da akım trafosu ile donatılmasıgerekecektir. Sabit zamanlı aşırı akım rölelerinde, hata akımı değerinin akım trafosu nominaldeğerini aşması gerekmektedir. Bu durumda min. hata akımı 300 A veya400 A değerlerini geçmesi gereklidir.

  Genel olarak yüksek dirençli toprak hataları akımın yükselmesine engelolduğu için sıfır akımla çalışan koruma cihazları tavsiye edilmektedir.Bunu sağlamak için kablo tipi akım trafoları gerekli olmaktadır.

  Ayrıca düşük empedanslı yıldız toprağı olan sistemlerde, dijital aşırıakım röleleri ile akım trafosunun nominal akımının % 10' useviyelerindeki akımlarla bile açma işlemi sağlanabilmektedir.

  Dağıtım sistemindeki dijital koruma cihazlarını tam anlamıyla selektifkullanabilmek için simülasyon programı ile hesaplama yapmak gerekebilir.

  Bu yöntemdeki akım değerleri diğerlerinden büyük olduğu için cangüvenliği yönünden trafo ve tesislerdeki temas gerilimlerinindeğerlendirilmesi de önem taşımaktadır.

  Toprak hata akımlarının sınırlandırılması, bu yöntemde direnç ilesağlanmaktadır. ICE akımlarının hata akımı üzerindeki etkisi hayliazdır. Sınırlama reaktans ile yapıldığında bir fazlı toprak hataakımlarının ICE değerinden hayli büyük tutulması gerekir ki güvenli birçalışma limiti üzerinde kalınabilsin.
  Sanayi tesislerindeki etkileşim, topraklama problemleri, yüksek gerilimmotorlarının tahrip olması nedeniyle şartınısağlamak da mümkün olmamaktadır.

  Yıldız noktası direnç değeri t= 5 ... 10 s aralığındaki yüklenmeleriçin hesaplanmaktadır. Hesaplanan direnç değerinin bu süre içindeoluşan toprak hata akımı ısıl yüklerine dayanacak seviyede olmasıgereklidir.

  Yüksek gerilim motorları kullanılan orta gerilim tesislerinde, düşükempedanslı yıldız topraklaması tercih edilmesi durumunda, bir fazlıtoprak hata akımlarının 200 A' e sınırlandırılması önerilmektedir. Aksihalde yüksek gerilim motorlarında stator sargılarının yanması , rotorçekirdeğinin tahrip olması söz konusu olabilmektedir.

  Yukarıda belirtilen hususlar göz önüne alınır ve ilgili şartlarsağlanırsa sanayi tesislerinde düşük empedanslı yıldız topraklamasıuygulanabilir.

  Ülkemizde YG/OG trafolarının nötr topraklama direnci uygulaması ileilgili dengesiz beslemedeki röle koordinasyonu ve seçiciliktekarşılaşılan olumsuzluklar nedeniyle bu konudaki ilgili kurumlarca ;toprak akımını sınırlamak amacıyla nötr topraklama direnç değerinin1000 A (20 Ohm) 5sn. olması kararlaştırılmış olup uygulamalar buşekilde yapılmaktadır.

  Ancak bu durumda toprak hataları oluştuğunda potansiyel sürüklenmesi veyüksek gerilim motorlarının tahrip olması riski vardır.Konunun ilgilikurum ve kuruluşlarca oluşturulacak bir çalışma grubunca incelenerek,enkısa zamanda çözüm önerileri getirilmesinin gerekli olduğunudüşünmekteyiz.

  4. Toprak teması kompanze edilmiş ve geçici olarak yıldız noktası,değeri düşük bir empedans üzerinden topraklanmış şebekeler

  [​IMG]

  Bu yöntem toprak teması kompanze edilmiş ( dengelenmiş )şebekeler veyıldız noktası değeri düşük bir empedans ( direnç ) üzerindentopraklanmış şebekeler yöntemlerinin karmasıdır. Bir fazlı toprakhatası olduğunda önce rezonans devresi fonksiyonel olacaktır.

  Toprak hatası akımları, kendi kendini bastıramayan arklar oluşturursaresimde görülen şalterin kapatılmasıyla düşük empedanslı yıldızmodeline dönüştürülür ve otomatik açma gerçekleştirilir. Direncindevreye girişi manuel veya otomatik olabilir.


  Topraklama direncinin azaltılması için alınacak önlemler
  TOPRAKLAMA DİRENCİNİN AZALTILMASI İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER
  İnsanların ve hayvanların bulunduğu alanlarda toprağa geçiş direncininmümkün olduğunca küçük tutulması önemli ve hayatidir.Topraklamadirencinin mümkün olduğu kadar küçük olması, atmosferik elektrikboşalmalarında yıldırımdan korunma tesislerinde meydana gelecek yanatlamaları ve tehlikeleri azaltacağından bu hususa önem verilmelidir.
  Topraklama direncinin azaltılması için mümkünse aşağıdaki toprak tiplerinden biri seçilmelidir.

  1.Islak bataklık zemin
  2.Kil, balçıklı toprak, sürülebilir toprak, killi toprak, az miktarda kum ile karışık killi toprak veya balçık
  3.Değişik oranlarda kum ile karışık kil veya balçık, çakıl ve taşlar
  4.Rutubetli ve ıslak kum
  5.Kuru kum, çakıllı tebeşir, kireçtaşı,granit ve çok taşlı zeminler vegenç kayaların zemine çok yakın olduğu alanlardan kaçınılmalıdır.
  NEM MİKTARININ ARTTIRILMASI
  Elektrodun etrafındaki toprağın nemi ırmak veya yer altı suları ilearttırılır.Maksada en elverişli olanlar rutubet miktarının toprakağırlığının % 15-25 ine kadar yükseltilmesi ile elde edilir; ve buhalde geçiş direnci yarı yarıya indirilmiş olur.
  TUZ İLAVESİ
  Yukarıda tarif edilmiş maksada en elverişli nemlilik miktarı; suağırlığının ½ si oranında tuz ilave edilecek olursa (bu tuz ilavesitoprak ağırlığının %0.1 ‘i oranında olacaktır) geçiş direnci %20oranında azalmış olur.Sofra, kaya ve bakır sülfat tuzları için rakamlargeçerlidir.
  Suyun tesiri ile tuz, elektrot civarından akıp gittiğinden yukarıdakihesaplar neticesinde çıkan tuz miktarının üç misli doğrudan doğruyaElektrodun yanına yedek olarak depo edilmelidir.Göz önüne alınantopraktan yağmur veya kar erimesi neticesinde kuvvetli yer altı suakımları geçmesi muhakkak sayılırsa tuz ilavesi hiçbir işeyaramaz.

  ÇİMLİ HUMUS VE TARLA TOPRAĞI İLAVESİ
  Bu usul, taşlı,kayalı,çakıllı zeminlerde kullanılmak için çokelverişlidir.Kükürtlü olduğu için kok kömürü kok kömürü kullanmakyasaktır.Odun kömürü ilavesi çok faydalıdır.Elektrodun kurşun veyaçinko kaplaması gibi tedbirler,toprak direnci üzerinde hiçbir tesiryapmaz.Yalnız paslanma tehlikesine karşı gelir.

  SERBEST SU
  Göl,nehir,havuz veya su birikintileri.Bu hallerde Elektrodun doğrudandoğruya suyun içine değil, ıslak zemine (sahile) konması daha uygundur.
  BİNA İHATASI
  Son derece kötü şartlarda izolasyonsuz iletkenlerde korunacak tesis etrafında bir bina ihata topraklama tesisatı yapılır.
  TOPRAKLAMA ELEKTRODUNUN TESİSATI
  Genelde topraklama tesisatı en az iki veya 3 adet, genellikle çapıQ12.5 mm ile Q40 mm arasında ve en az 1.20 mt uzunluğunda toprağa dikeyolarak çakılan çubuklarla yapılır.
  Özel şartlar dışında, bir tek uzun çubuk yerine çok sayıda paralelçubuk tercih edilir.(ki bu en etkili yöntemdir). Bununla birliktederine çakılan çubuklar, toprağın özdirencinin derine indikçe düştüğüyerlerde veya çubukların boylarından daha büyük derinliklerde düşüközdirenç elde ediliyorsa, normal olarak ekonomik gereklerleçakılmaktadır.
  Topraklama çubukları yapının ve iniş iletkenlerinin dibine veya pratikolarak mümkün olduğu kadar yakınına çakılmalıdır.Topraklamanın yapıdanyerleştirilmesi uygulaması gereksiz olduğu gibi ekonomik de değildir.
  Toprak şartlarının çubukların paralel kullanılmalarına uygun olduğuyerlerde, çubuklar arasındaki uzaklık, çakılma uzunluklarından küçükolduğunda, toprak geçiş direncinin düşmesi az olur.
  Çubuğun indirme iletkenlerine ve hata iletkenlerine bağlantısı kaynaklaveya pirinç,bakır,kızıl dökümden mamul özel bağlantı klemensleri ileyapılacaktır.
  Topraklama sistemleri
  a.Kaz ayağı biçiminde topraklama
  b.Levha elektrodu kullanarak
  c.Şerit elektrotlar
  kullanılarak yapılabilir.

  Sıfırlama
  Sıfırlama
  Sıfırlama Yapım Nedenleri
  Gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının şebekenin sıfırlama hattına
  (topraklanmış nötr hattına) veya ayrı çekilmiş koruma iletkenine bağlanmasıdır. Alternatör,
  trafo gibi cihazların topraklanmış sıfır (nötr) noktalarından çıkan hatlara sıfır veya nötr hattı
  denir. Topraklamaya göre daha kolay ve ucuz olan bu korunma şeklinde, elektrikli cihazda
  herhangi bir kaçak olduğunda kısa devre meydana gelir ve sigorta atarak cihazın enerjisini
  keser. Yani sıfırlama yapılmakla, gövdeye kaçak arızası kısa devreye dönüştürülerek
  sigortayı attırmak suretiyle devrenin enerjisi kesilmiş olur. Masrafsız ve kolay
  uygulanmasının yanında, sıfırlamanın birtakım sakıncaları da vardır.
  Sıfırlamanın Sakıncaları
  Giriş faz nötr iletkenleri eğer yer değiştirilirse alıcılar üzerinde faz verilmiş olur.
  Normalde nötr hattında enerji bulunmamalıdır; ancak şebeke hatlarının dengesiz yüklenmesi
  sonucu olarak nötr hattında da enerji olabilir. Küçük değerdeki kaçaklar sigorta tarafından
  algılanmayacağı için cihaza dokunan kişiler içinde her zaman potansiyel tehlike oluşturur.

  Elektrik direklerinde yapılacak topraklama işlem sırası
  Topraklama İşlem Sırası
  * Çeşitli arızalar veya yıldırım gibi nedenlerle direğin aşırı bir gerilime maruz
  kalması halinde direğin kendisinde ve belirli bir mesafeye kadar çevresinde
  istenmeyen tehlikeli gerilimler oluşur. Bu gerilim insanlar için tehlike arzettiği
  gibi tesislere de zarar verebilir. Topraklama direnci ne kadar küçükse, bu
  gerilimin değeri de o nispette küçülür. Bu yüzden direklerin topraklama geçiş
  dirençlerinin 4 Ω’dan küçük olması istenir. Topraklama direnci zeminin
  yapısına, sıcaklığına, kazık veya levhanın boyutlarına ve zeminin kuru ya da
  nemli oluşuna göre değişiklik gösterir.
  * Topraklama için uygun kazık veya bakır levha seçilecektir.
  * Topraklama iletkeni en az 70mm² kesitli galvaniz örgülü çelik tel olacaktır.
  * Direğe uygun mesafede en fazla 20 m uzaklıkta kazık çukuru olacaktır. Direnç
  4 Ω’u çok aşmayacaktır.
  Çelik örgülü tel yumuşak zeminde en az 80 cm, sert zeminde 30 cm’ye kadar
  döşenecek, üzeri betonla örtülecektir.
  *Tele ek yapılmayacak. Çelik tel direğe ve kazığa (bakır levha) çok iyi sıkılarak
  monte edilecektir.
  * Topraklama yapıldıktan sonra tekrar ölçüm yapılacaktır.
  * Topraklamada Dikkat Edilecek Hususlar
  * Topraklama kazıkları 30 kV’a kadar 70 cm, 154 kV-380 kV ise 150 cm
  derinlikten itibaren dikine olacaktır (yatık olmayacaktır).
  * Paslı ve gevşek tutturulmuş topraklama iletkenleri hatalı olur.
  * Topraklama direnci yüksek çıkarsa, topraklama direnci düşürecek maddeler
  kullanılmaz.
  * Islak ve gevşek zeminlerde topraklama kuru zemine aktarılır.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Topraklamanın Önemi Forum Tarih
Topraklamanın Amaca Göre Sınıflandırılması Genel Bilgi (Elektrik) 3 Aralık 2008
Elektrik tesislerinde topraklamanın amacı Genel Bilgi (Elektrik) 14 Ağustos 2008
Milli Mücadele döneminde yaşamış olsaydınız vatanınız için neler yapardınız? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 26 Eylül 2017
Mohaç meydan savaşı önemi kısaca Tarihi Bilgiler 18 Şubat 2017
Toplu taşıma araçlarını tercih etmenin önemi nedir? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 18 Şubat 2017

Bu Sayfayı Paylaş