Topoğrafya ve KayaçLar Hakkinda Bilgiler

'Diğer Mesleki Bilgiler' forumunda NeslisH tarafından 14 Nisan 2009 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  Topoğrafya ve KayaçLar Hakkinda Bilgiler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Yerkabuğunun Malzemesi
  Bir nehir kenarında gezerken kumlar arasındaki çakılların renk ve şekil bakımından
  çok farklı olduğunu görürüz.


  Bu durum bize kayaların farklı ortamlarda oluştuğunu
  gösterir.

  Örneğin bazı kayalar göl ve deniz içerisinde çökelip oluşurken, bazıları da
  magmanın hızlı bir şekilde soğuması ile oluşmaktadır.

  İnsanlar ilkçağlardan beri bu kayaları, kesici av aletleri, süs eşyaları, kap kacak ya da
  mesken yapımı gibi çok farklı alanlarda kullanmışlardır.

  Bugünde kayaçlar
  hayatımızda çok farklı alanlarda kullanılmaktadır.

  Yer kürenin en dışında bulunan yer kabuğu çeşitli mineraller ve kayaçlardan
  oluşmaktadır.

  Coğrafyacılar katı yer kabuğunu incelemektedirler. Çünkü yeryüzünde
  yaşam yer kabuğu üzerinde gerçekleşmektedir. Akarsular, yeraltı suları, rüzgârlar ve
  buzullar aşındırma ve biriktirme yoluyla yeryüzünü şekillendirmektedir.


  Kayaların Yer Şekillerine Etkileri
  Kaya ne kadar sert olursa aşınmaya karşı o kadar dirençli olur.
  Örneğin bazalt ya da
  granit gibi dirençli kayalar üzerinde daha dik yer şekilleri gelişirken, kum taşı ve marn
  gibi yumuşak kayaçların bulunduğu sahalarda daha düz ya da basık şekiller
  oluşmaktadır.

  Vadi kenarlarında dirençli kayaların bulundukları yerlerde daha dik yamaçlar
  bulunurken, yumuşak kayaçların bulundukları yerlerde daha eğimli yamaçlar yer alır.

  Geçirimli kayaçlar içinden suyun geçmesine olanak sağlar.
  Geçirimsiz kayaçlar ise
  suyun sızmasını engelledikleri için buralarda yüzeysel akış oldukça fazladır.
  Kireç
  taşı, dolomit, jips ve anhidrit gibi eriyebilen kayaçların bulundukları saha da yeraltı
  sularının etkisiyle karstik şekiller gelişmektedir.
  Yerkabuğunun Bileşimi
  Dünya’nın en dışında yer alan ve tabaka yer kabuğudur.
  Yer kabuğu, kıtalarda ve
  okyanus tabanlarında yer almaktadır.
  Yeryüzünü kaplayan toprağın, denizlerdeki su
  ve atmosferdeki gazların kaynağı yer kabuğudur.
  2

  MİNERAL MİKTARI (%)
  Oksijen 47
  Silisyum 28
  Alüminyum 8.1
  Demir 5
  Kalsiyum 3.6
  Sodyum 2.8
  Potasyum 2.6
  Magnezyum 2.1
  Diğerleri 0.8
  Yerkabuğunda yer alan elementlerin
  ağırlıklarının % olarak oranları

  Aşağıdaki tabloda yer kabuğunun bileşimini
  oluşturan elementlerin ağırlıklarının yüzde olarak
  oranları verilmiştir.
  Yerkabuğunun ağırlığının
  dörtte üçü oksijen ve silisyumdan oluşmaktadır.
  Alüminyum ve demir metaller sanayi ve
  medeniyetin gelişmesinde önemli bir role sahiptir.
  Yer kabuğu içinde daha az oranda bulunan
  kalsiyum, sodyum, potasyum ve magnezyum bitki
  besini olarak, bitki ve hayvan yaşamı üzerinde
  önemli bir etkiye sahiptir.

  Kayalar ve Mineraller
  Yer kabuğu içerisinde yer alan elementler bir araya gelerek mineralleri
  oluşturmaktadır.

  Minerallerin katı halde bir araya gelmesiyle kayaçlar oluşmaktadır.
  Kayaçlar genellikle iki ya da daha fazla mineralin bir araya gelmesinden oluşur.

  Örneğin: granit; kuvars, mika ve feldspattan oluşan bir kayaçtır. Bununla birlikte
  yalnız bir mineralden oluşan kayaçlar da vardır. Kalker sadece kalsiyum karbonat
  (CaCO3) mineralinden oluşmaktadır.

  Yer kabuğundaki kayaçlardan birçoğu
  milyonlarca yıl süren bir süreçle oluşmuştur.

  Ancak volkanik sahalarda püskürerek
  yeryüzüne çıkan lavlar atmosfer ile temas ederek kısa bir zamanda katılaşıp volkanik
  kayaçları oluşturur.

  Yer kabuğunu oluşturan kayaçlar, üç büyük sınıfa ayrılarak incelenebilir. Katılaşım
  kayaçları, tortul kayaçlar ve başkalaşım kayaçlar.

  KAYAÇLAR
  Katılaşım (Magmatik) Kayaçları
  a. İç Püskürükler
  b. Dış Püskürükler
  Tortul (Sedimenter) Kayaçlar
  a. Kimyasal Tortul Kayaçlar
  b. Kırıntılı Tortul Kayaçlar
  c. Organik Tortul Kayaçlar
  Başkalaşım (Metamorfik) Kayaçlar
  3
  1. KATILAŞIM KAYAÇLARI (Magmatik – Püskürük Kayaçlar)
  Katılaşım kayaçlar mantodan gelen yüksek sıcaklıkta, eriyik haldeki magmanın,
  yerkabuğu içerisinde ya da yeryüzüne çıkarak soğuması ile oluşur.
  Magma soğurken
  genellikle çeşitli kristaller meydana getirir.

  Katılaşım kayaçları oluştuğu yere göre İç

  Püskürükler ve Dış Püskürükler diye ikiye ayrılır.

  a. İç Püskürük Kayaçlar (Plütonik Kayaçlar)
  İç püskürük kayaçlar magmanın yer kabuğunun derinliklerinde soğumasıyla
  oluşmaktadır. Granit, diyorit ve gabro başlıcalarıdır. Granit, bunlar içinde en yaygın
  olanıdır.
  Yerkabuğu içinde yavaş yavaş soğuyan magma iri kristaller geliştirir. Elinize bir granit
  aldığınızda kendisini oluşturan kuvars, feldspat ve mikaları çıplak gözle ayırt
  edebilirsiniz.

  İç püskürükler yer kabuğunun 2 km den daha derinde oluşmaktadır.
  Bugün
  üzerindeki kalın örtülerin aşınarak ortadan kalkması ile iç püskürükler yeryüzünde
  görülmektedir.

  Asit bileşimli bir iç püskürük kaya olan granitler üzerinde de ilginç yer şekilleri
  gelişmektedir.
  Nemli iklim bölgelerinde dirençli bir kaya olan granitler, nemli iklim
  4
  bölgelerinde ise zayıf bir kayaca dönüşür.
  Bu kayaçlar içerisinde yer alan feldspatlar
  su ile temas edince kolayca çözünmeye uğrar.
  Bu kayalar üzerinde nemli iklim
  bölgelerinde tor topografyası adı verilen yer şekilleri gelişir.

  Tor topografyasına
  İskoçya’nın kuzeyinde yaygın olarak rastlanılır. Türkiye’de Uludağ üzerinde de tor
  topografyasına rastlanmaktadır.

  b. Dış Püskürük Kayaçlar
  Dış püskürükler, yüzeye kadar ulaşan magmanın yeryüzünde soğuması ile
  oluşmaktadır.

  Bazalt, andezit ve riyolit başlıca dış püskürük kayaçlarıdır. Ayrıca
  volkan camı (obsidiyen), sünger taşı ve tüfler de yeryüzünde magmanın soğuması ile
  oluşur.

  Dış püskürük kayaçlar yeryüzünde hızlı bir şekilde soğuduğu için ince kristallidir.

  Örneğin: bir bazaltı elinize aldığınızda onu oluşturan kristalleri gözle ayırt etmeniz
  zordur.
  Ya da obsidiyen çok hızlı soğuduğu için kristal yapısı geliştiremez ve camsı
  doku kazanır.

  En yaygın rastlanan örneği bazalttır.

  Bazaltlar soğurken bazen altıgen sütunlar
  oluşturmaktadır.
  Bazalt sütunlarına Zigana geçidinin Trabzon tarafına çıkışında da
  rastlanılmaktadır.

  Bazalt içerisinde silisyum oranı az olan bazik magma akıcı
  olduğundan yassı topografyalar oluşturur. Hindistan’daki Dekan Platosu ve Doğu
  Anadolu’da ki platolar genellikle bazalt lavları üzerinde oluşmuş platolardır.

  Andezit veya riyolit gibi içerisinde silisyum oranı yüksek olan asit magma yapışkan
  özellikte olduğu için daha eğimli ve yalçın topografyalar oluşturur.

  Örneğin dik
  yamaçlı volkan konileri genellikle asit magmadan oluşur.

  Volkanik faaliyetler sırasında çıkan tüfler aşınmaya karşı dirençli değildir.
  Bu kayaçlar
  içerinde volkanik faaliyet sırasında gelip düşen bazalt ya da ignimbirit gibi kayaçlar
  aşınmaya karşı dirençlidir.
  Bu malzemelerin kalın tabakalar oluşturduğu sahalarda
  karasular ve sel sularının aşındırması sonucunda peribacaları oluşmaktadır.
  Peribacalarının en gelişmiş örneklerine Türkiye’de İç Anadolu’da Ürgüp, Göreme,
  Avanos ve Uçhisar çevresinde yaygın olarak bulunur. Burada yer alan Erciyes ve
  Hasandağı’ndan çıkan kül ve tüfler üzerinde peribacaları oluşmuştur.
  5
  Katılaşım Kayaçlarının Kullanımı
  Birçok katılaşım kayacı sert, yoğun ve dayanıklı olduğu için tarihi devirlerde insanlar
  tarafından yaygın olarak kullanılmıştır.

  Önceleri volkan camı parçaları ok ve mızrak
  ucu olarak kullanılmış, daha sonra ise heykel yapımında ve konut yapımında
  katılaşım kayaçları kullanılmıştır.

  Bugün de özellikle iç püskürük kayaçları işlendikten
  sonra zemin kaplaması olarak tercih edilmektedir. Ayrıca sünger taşı hafif olduğu için,
  perlit ise ısı yalıtımına uygun olduğu için inşaatlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

  2. TORTUL KAYALAR (Sedimanter Kayaçlar)
  Yeryüzünde bulunan kayaçların tümü dış kuvvetler tarafından ayrıştırılarak tahrip
  edilmektedir. Erozyon, akarsular ve rüzgârlar yardımıyla parçalanarak ayrışmış olan
  bu kaya parçalarının taşınmasıdır.

  Kaya parçacıklarını taşıyan akarsu ya da rüzgâr gücünün tükendiği yerde bu tortulları
  biriktirmeye başlamaktadır.
  Şayet taşıyıcı güç su ise tortulları ve kaya parçalarını göl
  ya da denizlere ulaştırmaktadır.

  Tortular taşınıp biriktirildikten sonra çimentolaşma
  süreçleri ile tortul kayaçlar meydana gelmektedir.
  Tortulanmada kaya parçalarının yanında canlı kabukları, bitki artıkları ve diğer canlı
  artıktan da birikmektedir.
  Zamanla bu canlı artıkları tortul kayalar içindeki fosilleri
  oluşturmaktadır.

  Gevşek olan tortul tabakalar, milyonlarca yıllık dönemde üzerlerine gelen diğer
  tabakaların ağırlığı altında kalarak sıkışmaktadır.

  Üst üste biriken tortullar yeni
  tabakalar oluşturmakta ve bu tabakalar, alttakileri sıkıştırarak yoğunluğunu
  artırmaktadır.

  Tortulanma alanlarında yoğunlaşma ile birlikte su içerisinde eriyik halde bulunan
  mineraller tortulların arasına sızmaktadır.

  Çimentolaşma suda çözünmüş olan
  minerallerin tortulların arasında kristalleşerek onları birbirine bağlaması işlemidir.

  Tortul kayaçlar, kayacı oluşturan tortul tipine göre sınıflandırmaktadır. Kırıntılı
  (mekanik), organik ve kimyasal olmak üzere üç büyük grup tortul kayaç vardır.

  Bu
  tortul kayaç gruplarının her biri farklı süreçlerden geçerek oluşmuştur.
  6
  a. Kırıntılı Tortul Kayaçlar

  Dış kuvvetlerin etkisiyle parçalanan diğer kayaçların oluşan kırıntıların bir araya
  gelerek çimentolaşması sonucunda kırıntılı tortul kayaçlar oluşmaktadır.
  Tortullar
  arasına giren çimento ise kil ya da kalkerdir.
  Kil parçacıklarının taşlaşmasıyla kil taşı, kum taneciklerinin taşlaşmasıyla kum taşı,
  çakılların taşlaşması ile de konglomera oluşmaktadır.
  b. Organik Tortul Kayaçlar
  Organik tortul kayaçlar, bitki ve hayvan kalıntılarının tabakalar halinde birikmesiyle
  oluşmaktadır.
  Bunların en bilinen örnekleri taş kömürü, linyit, tebeşir ve mercanlardır.
  Bitki artıkları bir araya gelerek kömürleri oluşturmaktadır.
  Kömürlerden antrasit en
  eski olanıdır.

  Paleozoyik sonlarında taş kömürü, Tersiyerde linyit, Kuvaternerde ise
  turba oluşmuştur.
  Mercanlar su sıcaklığının 20°C nin üzerinde olan sığ ve berrak denizlerde yaşayan
  canlıların iskeletlerinin birikmesiyle oluşmaktadır.

  Tebeşir ise mikroskobik deniz
  hayvanlarının kalker kabuk ve iskeletlerinden meydana gelmiş dayanıksız, bir
  kayaçtır.
  Gerek kimyasal gerekse mekanik aşınım sonucu kolaylıkla parçalanır.

  Üzerinde karstik yer şekilleri gelişebilir.
  c. Kimyasal Tortul Kayaçlar
  Suyun içinde erimiş halde bulunan maddelerin çökelmesiyle oluşmaktadır.
  Kireç taşı,
  göllerde, denizlerde ve yeraltı sularında yaygın olarak bulunan kirecin çökelmesiyle
  oluşmaktadır.
  Kimyasal kayaçlardan, jips, anhidrit ve kaya tuzu evaporit havzalarında
  kurak iklim şartları altında uzun yıllar suların buharlaşmasıyla oluşmaktadır.

  Kimyasal tortul kayaçlar su ile temasa geçince kolayca çözünmektedir.
  Bundan
  dolayı nemli ve sıcak iklim koşulları altında kimyasal tortul kayaçların bulunduğu
  sahalarda lapya, dolin, uvala, obruk ve polye gibi karstik şekiller oluşmaktadır.
  Karstik
  şekiller özellikle saf ve kalın kireç taşları üzerinde daha iyi gelişme göstermektedir.

  Jips, anhidrit ve kaya tuzları üzerinde oluşan karstik şekiller ise kolayca tahrip
  olmaktadır.

  Tortul Kayaçların Kullanımı

  Kumtaşı ve kireç taşını yüzyıllardır inşaat malzemesi olarak kullanılmaktadır.

  Gerçekten de birçok tarihi yapıda yaygın olarak bu kayaçlara rastlanılmaktadır.

  Ayrıca kireç taşı ve kil taşı çimento, jips ise alçı yapımı için sanayide kullanılmaktadır.
  Kömür ise ısınma amaçlı kullanılmaktadır.

  3. BAŞKALAŞIM KAYAÇLARI
  Yerin derinliklerindeki yüksek sıcaklık ve basınç koşulları altında kayaların değişime
  uğramasına metamorfizma denir. Meta "değişim" morfo "şekil" anlamına gelir.

  Bir
  kaya metamorfizmaya uğrayınca görünümü, bileşimi, kristal yapısı ve mineral içeriği
  değişir.

  Başkalaşım kayaları tortul ya da volkanik kayaların metamorfizma geçirmesi
  sonucunda oluşur.
  Yer kabuğundaki hareketler sonucunda bir kaya derinlere doğru
  iner.
  Burada mantodan gelen sıcaklık ve üzerindeki büyük basınç kayaların
  başkalaşmasına neden olur.

  Yüksek sıcaklık ve basınç altında kalan kayaların mineralleri ince tabakalar halinde
  dizilerek yapraklı bir yapı kazanır.
  Kırıldıklarında ince katmanlara ayrılır. Şist, gnays
  ve arduaz yapraklı bir yapı kazanmıştır.

  Metamorfizma sonucunda kireçtaşı (kalker) mermere, kil taşı şiste, granit gnaysa,
  kumtaşı kuvarsite ve taş kömürü ise elmasa dönüşmektedir.

  Başkalaşım Kayaçlarının Kullanımı
  Mermer ve arduaz en çok kullanılan iki başkalaşım kayacıdır. Mermer birçok mimar
  ve heykeltıraşın eserlerinde yaygın olarak kullanmaktadır.
  Hindistan'ın Agra
  kentindeki sanat şaheserlerinden biri olan Taç Mahal bunlardan biridir.

  Yapraklı bir yapıda olması sebebiyle arduaz zemin, çatı ve kaldırım kaplaması olarak
  kullanılmaktadır.
  Ayrıca gri, siyah, kırmızı ve mor gibi renklere sahip olan arduaz
  binalarda dekor malzemesi olarak da kullanılmaktadır.

  KAYA DÖNGÜSÜ
  Jeolojik zamanlarda milyonlarca yıl içerisinde bu üç sınıf kayaç birbirlerine
  dönüşmektedir.
  Kayaç döngüsü de denilen bu olayda mevcut kayaçlar derinlere
  doğru inerek eriyip magma haline gelir.
  Sonra bu magma yerkabuğu içinde veya
  yeryüzüne çıkıp soğuyarak katılaşım kayaçlarını oluşturur.

  Çözülme ve erozyonla
  yeryüzündeki kayaçlar parçalanıp, taşınıp tabakalar halinde biriktirilerek tortul
  kayaçları oluşturur.

  Tortul ya da katılaşım kayaçları yüksek basınç ve sıcaklığın
  etkisiyle başkalaşım kayaçlara dönüşmektedir.
   

 2. thekurban

  thekurban Yeni Üye

  güzel paylaşım teşekkürler
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Topoğrafya KayaçLar Hakkinda Forum Tarih
Türkiye'nin Karst Topoğrafyası Ülkeler Coğrafyası 17 Ekim 2012
Topoğrafya Haritaları nedir - Topoğrafya Haritaları ne demek FrmArtuklu TatLı SöZLük 24 Mart 2011
Kurak Bölgeler Coğrafyası - Kurak Bölgeler Topografyası Hakkında Bilgi Ülkeler Coğrafyası 23 Aralık 2010
Kırıkkale TOPOĞRAFYA – MORFOLOJİK YAPI Kırıkkale Tanıtımı 22 Nisan 2009
Püskürük kayaçların oluşumu kısaca Doğa ve Bitkiler 24 Şubat 2016

Bu Sayfayı Paylaş