Tesettürle ilgili hadisler

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
TESETTÜRLE İLGİLİ HADİSLER

1- “Şüphe yok ki Allah, Ademoğluna zinadan payını yazdı (yani onun kendi iradesini kullanarak işleyeceği zina türünü levh-i mahfuz’da belirtti, diğer bir yoruma göre şehvet sevgisini onun fıtratına yerleştirdi) Artık Ademoğlu yazılan payına kesinlikle ulaşır Gözlerin zinası (şehvetle) bakmak, dilin zinası (haramı) konuşmaktır Nefis de (zinayı) temenni edip şehvetlenir ve nihayet ilgili organ bunların ortak isteklerini yerine getirmek suretiyle onları tasdik eder ve arzularını gerçekleştirmekten imtina etmekle onları tekzib eder”10 buyurur

2- Ashabdan Cerir bin Abdullah el-Becelî (ra)’den: Şöyle demiştir: “Ben Rasû»lüllah (sav)’e (harama) ani bakışın hükmünü sordum O, bana, gözümü başka yöne çevirmemi emretti”11

3- “Ey Ali! Harama (tesadüfen) bakışın ardından (kasıtlı) olarak tekrar bakma; çünkü, şüphesiz (tesadüfen olan) birincisi sana (muaf)tır ve (kasıtlı olan) sonuncusu sana muaf değildir”12

4- Hz ûAişe (ra) “Allah ilk muhacir kadınlara rahmet eyleye! Allah “Mü’min kadınlar başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar!” ayetini indirince onlar eteklerinden (bir rivayette en kalın olanı) kesip onunla başlarını örttüler” der13

5- Hz ûAişe (ra) bir gün ensar kadınlarından sitayişle bahsederken buna benzer bir ifade ile başörtüsü emrine nasıl uyduklarını anlatır14

6- Hz ûAişe (ra) şöyle demiştir: “Ebû» Bekr (ra)’ın kızı Esmâ (ki ûAişe validemizin ablasıdır) ince bir elbise ile örtülü olarak Rasû»lüllah (sav’in) huzuruna girdi Rasû»lüllah (sav) ondan yüzünü çevirdi ve kendi mübarek yüzünü ve ellerini işaret ederek; “Ey Esmâ! Kadın erginlik çağına ulaşınca vücudunun şurası ve burası dışında kalan yerlerinin görülmesi (gösterilmesi) caiz değildir” buyurdu15

7- Yine Hz ûAişe (ra)’den: Şöyle demiştir: “Rasû»lüllah (sav) bileklerinin dört parmak yukarısını işaret ederek “Allah’a ve ahiret gününe inanan bir kadın ergenlik çağına varınca yüzü ve şuraya kadar elleri dışında herhangi bir yerini açması helâl değildir!” buyurdu16

8- Ebû» Hureyre (ra)’den: Şöyle demiştir: “Rasû»lüllah (sav) “Ateş ehlinden olup, görmediğim iki sınıf insan var: (Birisi) yanlarında bulunan sığır kuyruklarına benzer kamçılarla insanları döğen (işkence yapan) bir kavimdir (Diğeri) giyinik, çıplak birtakım kadınlardır”17 buyurdu
 

Dine

Özel Üye
#2
Dipnot:
10- Buhâri Kitabü’l-Kader, 8 Bab, Müslim aynı kitab, 5 bab, Ebû» Dâvû»d, Nikâh, 4 babta, Ebû» Hüreyre (ra)’den
11- Müslim Kitabü’l-âdâb, 10 bab, Tirmizi, İsti’z’ân 61 bab, Ebû» Dâvû»d, Nikah Kitabı 44 bab, Ahmed 4/358, Beyhâki 7/90 Dârimî 2/278, İsti’zân 15
12- Tirmizi İsti’zân 61 bab, Ebû» Dâvû»d, Nikâh 44 bab, Ahmed 5/531-532; Dârimî, rikak 3, Beyhâki, 7/90
13- Buhari Nû»r Suresinin tefsiri 13 bab, Ebû» Dâvû»d, Libas Kitabı 32 bab, Beyhâki 88
14- Ebû» Dâvû»d, Libas Kitabı, 31 bab
15- Ebû» Dâvû»d Libas kitabı, 33 bab
16- Buhari, Kitabü’l-Kader, 8 bab, Müslim, aynı kitab 5 bab, Ebû» Davud, Nikâh, 4 babta, Ebû» Hüreyre, (ra)’den
17- Müslim, Kitabü’l-Adab, 10 bab, Tirmizi İsti’zân, 61 bab, Ebû» Dâvû»d, Nikah kitabı 44 bab, Ahmed 4/358, Beyhakî, 7/90 Dârimî 2/278, İsti’zân 15
 

Dine

Özel Üye
#3
Tesettürle ilgili hadisler:

Umeys’in kızı Esma’dan nakledildi Dediki: Resulüllah (sav) bir gün Hz Aişe (ranha)’nın evine girdi Kızkardeşi Esma yanında idi Üzerinde Vucudunun hertarafını örten ve yenleri geniş bir elbise vardı Resulüllah (sav) onu görünce kalkıp dışarı çıktı Hz Aişe (ranha) kızkardeşine “buradan uzaklaş Resulüllah (sav) sende hoşlanmadığı bir şey gördü” dedi Hz Esma uzaklaştı arkasından Resulüllah (sav) içeriye girdiHz Aişe (ranha) niçin kalkıp gittiğini sordu Resulüllah (sav) de elbisesinin yenini sadece parmakları görünecek şekilde ellerinin üzerine çekerek şöyle cevap verdi: “Kızkardeşini görmedinmi? Müslüman bir kadın şurasından başkasını gösteremez (Mecmeu’zzevâid nr:4168)

Bu hadis-i şerif’ten hz Esma’nın giydiği elbisenin bedenini örttüğünü fakat kollarında açıklık olduğunu bunun üzerine Resulüllah (sav) bu kıyafetinden hoşlanmadığını ellerinin üstünün parmaklara kadarda örtünmesi gerektiğini islam alimleri anla-mışlardır ve de böyle ifade etmişlerdir

Usame bZeyd (ra) nakletti Dediki:

“Resulüllah (sav) Dihye’tül- Kelbi’nin kendisine hediye ettiği mısır kumaşlarından sık dokunmuş bir elbiseyi bana giydirdi bende onu hanımıma giydirdim Resulüllah (sav) daha sonra bana sordu: ne oldu Mısırdan gelen elbiseyi giymiyorsun? Dedimki ey Allah’ın resulü ben onu hanımıma giydirdim Resulüllah (sav) buyurduki altına pijama türünden bir şey giymesini ona emreyle Çünkü ben o elbisenin kemiklerinin hacmini belli etmesinden korkuyorum” (Ahmet b Hambel)

Ibn-i Abbas (ranhuma)’dan dediki: “Resulüllah (sav) kadınlardan erkeklere benzeyenlere, erkeklereden de kadınlara benzeyenlere lanet etti” (Buhari nr:5751, ebu Davut nr:4098, Ahmet bHambel nr:3149, Nesei nr:9161)

“Ümmetimin son dönemlerinde bir takım adamlar olacaktır Erkekler gibi eğerlerin (bineklerin) üzerine binip cami kapılarına ineceklerdir Hanımları ise giyinik uryandır, (giyinik çıplaktır), başları üzerinde arık deve hörgücü gibisi vardır Onalara lanet edin Zira onlar lanet olunmuşlardır” (Ahmet bHambel - müsned nr6786, Ibn-i Hibban sahih nr:5655-7347)

Hz Âişe'den rivâyete göre, bir gün Hz Ebû Bekir'in kızı Esmâ ince bir elbise ile Allah Resulunun huzuruna girmişti Resulullah (sas) ondan yüz çevirdi ve şöyle buyurdu: "Ey Esma! Şüphesiz kadın erginlik çagına ulaşınca, onun şu ve şu yerlerinden başkasının görünmesi uygun değildir" Hz Peygamber bunu söylerken yüzüne ve avuçlarına işaret etmişti" (Ebu Davûd, Libâs, 31) "Allah Teâlâ ergin kadının namazını başörtüsüz kabul etmez" (İbn Mâce, Tahâre, 132; Tirmizî, Salât, 160; Ahmed b Hanbel, IV, 151, 218, 259)

"Erkeğin avret yeri göbeği ile diz kapağı arasıdır" (Ahmed b Hanbel, II, 187) Diz kapağı avret yerindendir" (Zeylai, Nasbu'r-Raye, I, 297)

Sahih-i Müslim'de Ebû Hüreyre (ra} tarafından bir rivayette Peygamberimiz, giyindiği halde açık olan, yani ince ve şeffaf elbise ile dolaşan kadınların Cehennemlik olduklarını, Cennetin kokusunu bile alamayacaklarını bildirirler (Müslim, Libas-125)

Harbın oğlu Züheyr bana anlattı:bize Cerir Sehl’den o da babasından o da ebu Hureyre (ra)’den nakletti Ebu Hureyre (ra) dediki:Resulüllah (sav) şöyle buyurdu:

Ateşlik iki sınıf insan ki ben onları henüz görmedim Yanlarında sığır kuyruğu gibi kamcılar olup insanları onlarla döven topluluk ve biride bir takım kadınlar topluluğudurki bunlar giyinik, çıplaktırlar Görenleri yoldan saptıran ve kendileri de haktan sapanlardır Başları bir tarafa sarkan deve hörgücü gibi olacaktır Bunlar cennete giremiyecekler, kokusu şu kadar! Şukadar! Yürüme mesafesinden alındığı halde bunlar cennetin kokusunu da bulup alamıyacaklardır (Müslim - sahih bab: libas ve’l- zineh hadis nr3971)

Alkame bin Ebi Alkame annesinin şöyle dediğini rivayet eder:

"Abdurrahman'ın kızı Hafsa'nın başında, saçını gösterecek şekilde ince bir başörtüsü olduğu halde Hz Âişe'nin huzuruna girdi Hz Âişe başından örtüsünü alarak ikiye katladı, kalınlaştırdı (Muvatta', Libas:4)

Hz Ömer (ra) ise, cam gibi şeffaf olmasa da, giyindiği zaman altını iyice belli eden elbisenin kadınlara giydirilmemesi hususunda mü'minlere ikazda bulunmuştur (Beyhakî Sünen, 2:235)

İmam Serahsî bu nakilden sonra, kadının giydiği elbise çok ince de olsa yine aynı hükmü taşır, şeklinde bir açıklama getirir Daha sonra da, "Giyindiği halde açık" olan mealindeki hadisi kaydeder ve şöyle der: "Bu çeşit bir elbise şebeke (ağ) gibidir, örtünmeyi temin etmez Bunun için yabancı erkeklerin bu şekilde giyinmiş bir kadına bakması helâl olmaz" (el-Mebsût, 10:155)

"Kadın örtülmesi gereken avrettir Dışarı çıktığı zaman şeytan ona gözünü diker" (Tirmizî, Radâ, 18) Hz Âişe (Ranhâ)'dan nakledilen; "Allah Teâlâ erginlik çağına ulaşan kadının namazını başörtüsüz kabul etmez" (İbn Mace, Tahâre, 132; Tirmizî, Salât, 160) hadisi saçları da kapsamına alır

Hz Âişe (r anhâ) ilk başörtüsü uygulamasını şöyle anlatır: "Allah ilk muhâcir kadınlara rahmet etsin onlar; "Baş örtülerini yakalarının üstüne taksınlar" (en-Nûr, 24/31) ayeti inince etekliklerini kesip bunlardan başörtüsü yaptılar" Yine Safiyye binti Şeybe şöyle anlatır: "Biz Âişe ile birlikte idik Kureyş kadınlarından ve onların üstünlüklerinden söz ettik Hz Âîşe dedi ki: Şüphesiz Kureyş kadınlarının birtakım üstünlükleri vardır Ancak ben, Allah'a yemin olsun ki, Allah'ın kitabını daha çok tasdik eden ve bu kitaba daha kuvvetle inanan Ensar kadınlarından daha faziletlisini görmedim Nitekim Nûr sûresinde "Kadınlar başörtülerini yakalarının üstüne taksınlar" ayeti inince, onların erkekleri bu ayetleri okuyarak eve döndüler Bu erkekler eşlerine, kız, kız kardeş ve hısımlarına bunları okudular Bu kadınlardan her biri etek kumaşlarından, Allah'ın kitabını tasdik ve ona iman ederek başörtüsü hazırladılar Ertesi sabah, Hz Peygamberin arkasında başörtüleriyle sabah namazına durdular Sanki onların başları üstünde kargalar vardı" (Buharî, Tefsîru Sûre, 29/12; İbn Kesîr, Muhtasar, M Alî, es-Sâbûnî, 7 Baskı, Beyrut 1402/1981, II, 600)


Sorularla İslamiyet Editör​
 
Üst