Tahkim

'Hukuk' forumunda _Mr.PaNiK_ tarafından 29 Kasım 2008 tarihinde açılan konu

 1. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  Tahkim konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  TAHKİM
  Hakkına tecavüz edilen kişinin (davacının), hakkının tanınması için, ancak
  devletin mahkemelerine başvurabilir. Bunun tek istisnası tahkim
  müessesesidir.
  Bir hak üzerinde uyuşmazlığa düşmüş olan iki tarafın anlaşarak, bu
  uyuşmazlığın çözümlenmesini özel kişilere bırakmalarına ve uyuşmazlığın bu
  özel kişiler tarafından incelenip karara bağlanmasına tahkim denir.
  Uyuşmazlığın çözümlenmesi kendilerine bırakılan bu özel kişilere de hakem
  denir. Hakemler o uyuşmazlık bakımından sanki mahkeme olmuştur. Hakemlere,
  hakem mahkemesi de denir.
  İhtiyari tahkim: Burada taraflar bir davanın çözümlenmesi için hakeme
  başvurmaya mecbur değildirler. Dava normal olarak mahkemelerde görülür.
  Ancak taraflar anlaşarak bir davayı tayin edecekleri hakemlere
  götürebilirler.
  Mecburi tahkim: bazı hallerde bir uyuşmazlığın çözümlenmesi için hakeme
  başvurmak mecburidir. Taraflar devlet mahkemelerinde dava açamazlar.
  Tahkim sadece, çekişmeli yargıya giren hukuk uyuşmazlıkları hakkında
  mümkündür. Cezai veya idari yargıda tahkim caiz değildir.
  İhtiyari tahkim sözleşmeye dayanır. Buda başlıca iki ayrı sözleşmeden
  ibarettir.
  1.tahkim sözleşmesi: bununla taraflar aralarındaki bir uyuşmazlığın
  çözümlenmesi için tahkim yoluna yani hekeme başvurmayı kararlaştırırlar. Bu
  sözleşmenin tarafları bizzat uyuşmazlığın taraflarıdır.
  2.hakem sözleşmesi: bu sözleşme, taraflar ile hakemler arasında yapılır.
  Bununla taraflar aralarındaki uyuşmazlığın hakemlerce çözümlenmesini teklif,
  hakemler de hakem olarak o uyuşmazlığa bakmayı kabul ederler.
  Hakem-bilirkişiler, hakemlerden tamamen farklı kişilerdir. Hakem tıpkı hakim
  gibi vakıaları kanun veya tarafların kararlaştırdıkları norm çerçevesinde
  icra ederek bir hüküm vermekle mükellef olan kimsedir. Halbuki
  hakem-bilirkişi bir hukuki meselenin halli kendisine bağlı bulunduğu vakıayı
  tayin ve tespit etmekle vazifelendirilen kimsedir. Hakem-bilirkişiler haklar
  ve hukuki münasebetler üzerinde karar veremezler. Bunlar ancak bir zararın
  vukuunun miktarı, bir şeyin kıymetini, bir kusurun mevcudiyetini
  ihtisaslarına binaen tayin ve tespit ederler.
  Hakem-bilirkişilerin görevi, sadece kendilerine havale edilen hususu tespite
  münhasırdır. Hakem-bilirkişiler mesela sigortalı malın hasarını tespit
  ettikten sonra bu hasarı kimin ödeyeceğine karar veremezler.
  Hakem-bilirkişilerin yaptıkları iş sadece bir tespitten ibaret olduğundan
  kararlar doğrudan doğruya icra edilemez. Hakem-bilirkişilerin kararları
  temyiz edilemez.
  TAHKİM SÖZLEŞMESİ: Tahkim sözleşmesi ile taraflar, aralarındaki bir
  uyuşmazlığın çözümlenmesi için tahkim yoluna, yani hakeme başvurmayı
  kararlaştırırlar.
  Tahkim sözleşmesinin çeşitleri: 2 şekilde yapılması mümkündür.
  1.müstakil bir sözleşme olarak: taraflar doğmuş olan bir uyuşmazlığın
  tahkim yolu ile çözümlenmesi için ayrı bir sözleşme yapabilirler. Bu
  sözleşmenin konusu münhasıran tahkimdir. (dar anlamda tahkim sözleşmesi)
  2.tahkim şartı: taraflar yaptıkları bir sözleşmeye bu sözleşmeden doğacak
  uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümleneceğini şart olarak koyabilirler.
  Burada tahkim, o sözleşmenin yalnız başına konusu olmayıp, o sözleşmenin
  yalnız bir şartını teşkil etmektedir.
  Tarafların bir tahkim sözleşmesi yapmak istediklerinin başka bir deyimle
  aralarındaki uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözümlenmesini istediklerinin,
  tahkim sözleşmesinde açıkça belirtilmesi gerekir.
  Tahkim sözleşmesinin şartları:
  Yazılı şekil: tahkim sözleşmesinin yazılı şekilde olması lazımdır. Yazılı
  yapılmayan tahkim sözleşmesi geçersizdir.
  Konusu: tahkim sözleşmesi tarafların iradesine tabi olan uyuşmazlıklar için
  mümkündür. İki tarafın iradesine tabi olmayan, tarafların dava konusu
  üzerinde kabul veya sulh yolu ile serbestçe tasarruf edemeyecekleri hallerde
  tahkim mümkün değildir. Mesela boşanma ve ayrılık davaları, iflas davalar ve
  çekişmesiz yargı işleri için tahkim sözleşmesi yapılamaz. Buna karşılık
  taraflar aralarındaki uyuşmazlık üzerinde serbestçe anlaşabiliyorlar ve bu
  anlaşma bir mahkeme kararı olmaksızın geçerli ise tahkim sözleşmesi caizdir.
  Mesela alacak, menkul ve gayrimenkul mal davaları hakkında tahkim sözleşmesi
  yapılabilir.
  Uyuşmazlık belirli olmalıdır: ancak belirli bir uyuşmazlık hakkında tahkim
  sözleşmesi yapılabilir. Taraflar tahkim sözleşmesi yaparken hangi uyuşmazlık
  hakkında bu sözleşmeyi yaptıklarını bilmelidirler. “bundan sonra aramızda
  çıkacak bütün uyuşmazlıklarda tahkim yoluna başvurulacaktır” şeklindeki
  genel bir tahkim sözleşmesi geçerli değildir.
  Tahkim sözleşmesinin etkisi:
  Taraflar tahkim sözleşmesinin konusu olan uyuşmazlık hakkında dava açmak
  isterlerse tahkim yoluna gitmek zorundadırlar. Yani davayı genel
  mahkemelerde değil, hakemlerde açabilirler.
  Ancak davacı tahkim sözleşmesine rağmen davasını mahkemede açmış ise mahkeme
  tahkim sözleşmesini kendiliğinden gözeterek görevsizlik kararı veremez.
  Mahkemenin tahkim sözleşmesini gözetebilmesi için davalının “davanın tahkim
  yolu ile çözümlenmesi gerekir” şeklinde bir tahkim itirazında bulunmuş
  olması gerekir. Davalının, esasa cevap verdikten veya esasa cevap süresini
  geçirdikten sonra yaptığı tahkim itirazı dinlenmez, mahkeme davaya bakmaya
  devam eder.
  Davalı, esasa cevap süresi içinde tahkim itirazında bulunursa mahkeme, dava
  dilekçesini “ uyuşmazlığın çözümlenmesinin hakeme ait olduğu” gerekçesiyle
  reddeder. Bu ret kararı temyiz edilebilir. Davalı bu ret kararının
  kesinleşmesinden itibaren 10 gün içinde tahkim yoluna başvurursa, bu halde
  hakemlerde açılan dava mahkemede açılmış olan davanın devamıdır. Davacı 10
  gün içinde tahkim yoluna başvurmazsa davacının mahkemede açmış olduğu dava
  açılmamış sayılır. Ve dava açılması ile meydana gelen zamanaşımı kesilmesi
  hükümsüz hale gelir.
  Bir uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözümlenip çözümlenmeyeceğine ilişkin
  uyuşmazlık mahkeme tarafından çözümlenir.
  Hakemlerde açılan bir davaya karşı, davalı “ bu davanın mahkemede açılması
  gerektiği” hakkında hiç bir itirazda bulunmazsa, hakemler bakmakta oldukları
  davanın tahkim sözleşmesi kapsamına girmediğini kendiliğinden gözeterek dava
  açmaları için süre veremezler; davayı esastan inceleyip karara bağlamak
  zorundadırlar. Bu hal de yargıtay da, davaya hakemlerde bakılamayacağı
  gerekçesiyle hakem kararını bozamaz. Çünkü davalı bu hususta bir itirazda
  bulunmamakla, taraflar arasında o davanın da tahkim sözleşmesinin kapsamına
  girdiği hususunda zımni bir anlaşma meydana gelmiştir.
  HAKEM SÖZLEŞMESİ VE HAKEMLER
  Hakem sözleşmesi taraflar ile hakem arasında yapılan bir akittir. Bir
  vekalet veya hizmet sözleşmesidir. Hakem sözleşmesi yazılı şekle tabi
  değildir.
  Hakemler mahkeme tarafından seçilse bile taraflar ile hakem arasında bir
  hakem sözleşmesi yapılmış sayılır.
  Hiç kimse hakemliği kabul zorunda değildir. Sözleşme hakemin kabulü ile
  meydana gelir. Hakem, hakemliği kabul edince artık sözleşme gereğince
  hakemlik yapmak zorundadır. Hakemler, memurlar gibi cezai sorumluluğa
  tabidir.
  Hakemler:
  Hakem sözleşmesi ile iki taraf arasındaki bir uyuşmazlığı çözümlemek
  görevini üzerine alan kimseye hakem denir. Hakem, kendisine açılan davanın
  hakimidir. Hakimden farkı, hakemin bu hususta hiç bir resmi sıfatının
  bulunmaması ve tamamen tarafların iradesi ile tayin edilmiş olmasıdır.
  Fiil ehliyetine sahip her gerçek ve tüzel kişi hakem tayin edebilir. Hakem
  üçüncü kişi olmalıdır. Taraflar veya vekilleri hakem olamazlar. Hakimler ve
  savcılar hakem olamaz. Avukatlar ve noterler hakemlik yapabilir.
  Hakemlerin seçimi:
  –hakem tahkim sözleşmesinde ismen gösterilmiştir. Bu kimse hakemliği kabul
  etmez istifa eder veya ölürse tahkim sözleşmesi hükümsüz kalır. Davanın
  mahkemede açılması gerekir. Tahkim sözleşmesinde birden fazla hakem ismen
  gösterilmiş olup da, bunlardan biri hakemliği kabul etmez istifa eder veya
  ölürse tahkim sözleşmesi gene hükümsüz kalır.
  –hakem sözleşmesinde hakemlerin taraflarca seçileceği kararlaştıralabilir.
  Taraflar arasında eşitliğe uyulması gerekir. Ekseriya tarafların birer hakem
  seçecekleri kararlaştırılır. Bu halde dava açmak isteyen taraf kendi
  hakemini tayin ederek, karşı tarafa hakemini tayin emesi için 7 günlük bir
  süre verir. Karşı taraf bu yedi gün içinde hakemini tayin edip bildirmezse,
  onun hakemi mahkeme tarafından seçilir. Karşı taraf 7 gün içinde hakemini
  tayin etmezse artık bu hakkı düşer.
  –tahkim sözleşmesinde hakemin kimin tarafından seçileceğine ilişkin bir
  açıklık yoksa, hakemler, davaya bakmaya yetkili ve görevli olan mahkeme
  tarafından seçilir. Tahkim sözleşmesinde hakemlerin adedi hakkında bir
  açıklık yoksa, mahkeme 3 hakem seçer.
  –tahkim sözleşmesi ile hakemlerin seçimi bir üçüncü kişiye bırakılmış ise,
  hakemler bu üçüncü kişi tarafından seçilir. Bu üçüncü kişinin hakem
  seçiminden kaçınması veya ölmesi halinde tahkim sözleşmesi hükümsüz kalır.
  Hakemler nasıl seçilirse seçilsin ancak iki tarafın muvafakatıyla
  azlolunabilir. Hakemlerden biri ret veya istifa nedeniyle ayrılırsa yerine
  bir başkası seçilir.
   

 2. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  Hakemlerin reddi:
  Hakemlerin tarafsız olmaları gerekir. Taraflar hakemin seçildiğini
  öğrendikleri tarihten itibaren 5 gün içinde ret talebinde bulunabilirler.
  Ret sebebi davaya bakıldığı sırada öğrenilmiş ise usule ilişkin yeni bir
  işlem yapılmadan önce derhal ret talebinde bulunmak gerekir. Ret talebi
  davaya bakmaya yetkili ve görevli olan mahkeme tarafından incelenir. Ret
  talebi hakkında bir karar verilip bu karar kesinleşinceye kadar hakemler
  davaya bakamazlar, davanın ertelenmesi gerekir.
  Hakem ücreti:
  Hakemler gördükleri hizmete karşılık bir ücret alırlar. Taraflar hakem
  ücretini kararlaştırmış olabilirler. Taraflarca kararlaştırılmamış ise hakem
  ücreti, hakemlerdeki dava karara bağlandıktan sonra hakemlerin yetkili ve
  görevli genel mahkemede açacakları bir eda davası üzerine mahkeme tarafından
  tayin edilir.
  TAHKİM USULÜ
  Dava açılması: dava hakemler tamamen belli olup hakem kurulu oluştuktan
  sonra açılır. Hakemelr mahkeme tarafından seçilecekse dava hakemlerin tayini
  için mahkemeye başvurulduğu tarihte açılmış sayılır. Hakemlerin tayini
  taraflara ait ise, davacının hakemini seçip, davalıya hakemini seçmesini
  tebliğ ettiği tarihte dava açılmış sayılır. Hakemlerin tayini bir üçüncü
  kişiye ait ise, hakemlerin tayini için üçüncü kişiye başvurulduğu tarihte
  dava açılmış sayılmalıdır.
  Hakemler tahkim sözleşmesinde ismen tayin edilmişlerse, dava hakemlerin işe
  başlamalarının kendilerine tebliğ edildiği tarihte açılmış sayılmalıdır.
  Hakemlerde dava açılması ile de zamanaşımı kesilir. Hakemlerde dava
  açıldıktan sonra davacı, davalının açıkça rızası olmadıkça davasını geri
  alamaz. Buna karşılık taraflar hakemlerin uygulayacakları yargılama usulünü
  tespit etmemişler ve hakemlerde usul hükümleri ile bağlı olmadıklarına karar
  vermişlerse davalı muvafakat etmese bile, davacı davasını değiştirebilir.
  Yargılama usulü: hakemlerin uygulayacakları yargılama usulünü, taraflar
  tahkim sözleşmesinde tespit etmiş olabilirler. Hakemler tahkim sözleşmesinde
  tespit edilen yargılama usulünü uygularlar. Hakemlerin bu usule aykırı
  hareket etmiş olmaları bir temyiz sebebi sayılmamıştır.
  Tahkim sözleşmesinde yargılama usulü hakkında bir açıklık yoksa, hakemler,
  uygulayacakları yargılama usulünü kendileri belirler.
  Her iki halde de hakemler bir yargılama usulünün ana kurallaına uymak
  zorundadırlar. Hakemler her iki tarafa da eşit işlem yapmakla yükümlüdürler.
  Hakemler kural olarak dosya üzerinde inceleme yaparlar. Duruşma yapmalarına
  da bir engel yoktur.
  40 milyon liradan yukarı hukuki işlemlerin, hakemlerde de senetle ispat
  olunması gerekir. Hakemler ihtiyadi tedbir ve ihtiyadi haciz kararı
  veremezler bu kararları vermek yetkisi nahkemeye aittir.
  Üçüncü kişiler hakemlerde açılmış bir davaya müdahale edebilirler.
  Tahkim süresi: hakemler 6 ay içinde hüküm vermek zorundadırlar. Bu süre
  içinde hüküm verilmemişse, hakemelrin yapmış oldukları işlemler batıl olup
  davaya yetkili ve görevli mahkeme tarafından bakılır. Tahkim süresi
  geçtikten sonra karar verilmiş olması bir temyiz sebebidir.
   

 3. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  Tahkim süresinin başlangıcı:
  1.birden fazla hakem varsa, hakemlerin ilk toplantılarını yapmış
  oldukları tarih
  2.hakemin bir kişi olması halinde, hakemin bazı usul işlemleri için ilk
  tensip kararını verdiği tarihtir.
  Taraflar tahkim süresini uzatabililer. Tahkim süresi, tahkim sözleşmesinde
  gösterilmiş olsa bile taraflar bunu uzatabilirler.
  Hakemlerden birinin ret veya istifa nedeniyle ayrılması, hakimin tahkim
  süresini uzatabilmesini haklı gösteren bir sebep sayılmıştır. Hakimin tahkim
  süresinin uzatılmasına karar vermesi tarafların bu hususta anlaşamamaları ve
  taraflardan birinin sürenin uzatılmasını hakimden istemiş olması halinde
  mümkündür. Hakimin tahkim süresinin uzatılmasına ilişkin kararları temyiz
  edilemez.
  Bazı hallerde tahkim süresi durur, yani işlemez.
  Hakem kararı: hakemler adalet ve nısfet esaslarına göre karar vermekle
  yükümlüdürler.
  Hakemler iki tarafın iddialarından her biri hakkında karar vermekle
  yükümlüdürler aksi hal bir bozma sebebidir.. bundan başka hakemler
  kendilerinden talep edilmemiş olan bir şey hakkında ve tahkim sözleşmesi ile
  kendilerine verilen yetki dışında karar veremezler.
  Hakem kararlarında şunların bulunması lazımdır:
  1.uyuşmazlığın neden ibaret olduğu
  2.gerekçe
  3.davanın esası ve yargılama giderleri
  hakemler kararlarını oy çokluğu ile verbilirler. Karara muhalif olan hakemin
  kararı imza etmemesi onun geçerliliğini etkilemez. Yani kararı geçersiz
  kılmaz.
  Hakem kararı kendisine verilen mahkeme, hakem kararının kendisine
  verildiğini ve kararın neden ibaret olduğunu iki tarafa da yazılı olarak
  tebliğ eder. Hakem kararına karşı temyiz süresi bu tebliğ tarihinden
  itibaren işlemeye başlar. Karar hakkında zamanaşımı kararın verildiği
  tarihten itibaren işlemeye başlar ve karar atrihi ile tebliğ tarihi arasında
  on sene geçtiği takdirde hakem kararı zamanaşımına uğrar.
  Hakem kararları ancak kesinleştikten sonraicra edilebilir. Kesinleşen hakem
  kararı maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder. Hakem kararı aynı taraflar
  arasında aynı konuda açılan yeni bir davada kesin delil teşkil eder.
  HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI:
  Temyiz: hakem kararlarına karşı temyiz yolu açıktır. Temyiz mercii
  yargıtaydır. Hakem kararları hakkında temyiz (bozma) sebepleri, mahkeme
  kararlarındakinden çok daha dardır.
  Ancak aşağıdaki hallerde bozulabilir:
  1.tahkim süresi bittikten sonra karar verilmiş olması: tahkim süresi
  uzatılmışsa uzatılan süre içinde hakem kararı bozulamaz. Tahkim süresi
  uzatılmamışsa, süre geçtikten sonra verilen hakem kararı hükümsüzdür. Bozam
  üzerine, davaya yetkili ve görevli mahkeme tarafından bakılır.
  2.talep edilmemiş bir şey hakkında karar verilmiş olması: örneğin davacı
  tarafından faiz istenmediği halde hakemlerin faize de karar vermiş olmaları
  bozma sebebidir.
  Hakemlerin talepten fazlaya hüküm vermiş olmaları, 850.000.000 lira
  istendiği halde, hakemlerin 950.000.000 liraya hükmetmiş olmaları
  3.hakemlerin yetkileri dahilinde olmayan bir konuda karar vermiş
  olmaları: taraflar arasında geçerli bir tahkim sözleşmesi yoksa hakemler
  yetkileri dahilinde olmayan bir konuda karar vermiş olurlar ve kararları
  bozulur.
   

 4. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  4.hakemlerin iki tarafın iddialarından her biri hakkında karar vermemiş
  olmaları: mesela dava dilekçesinde faiz istendiği halde, hakemlerin faiz
  hakkında karar vermemiş olmaları bozma sebebidir.
  Kanun, hakem kararlarının ancak bu sayılan 4 sebepten brine dayanarak
  bozulabileceğini bunun dışındaki hallerin temyiz sebebi teşkil etmeyeceğini
  kabul etmektedir. Ancak son zamanlarda hakem kararlarındaki bazı önemli usul
  hataları temyiz sebebi olarak kabul edilmektedir.
  Taraflar tahkim sözleşmesi veya şartında hakemlerin, uyuşmazlığı maddi hukuk
  kurallarına göre çözümlemelerini öngördükleri takdirde, hakemlerin bu
  kurallar çerçevesinde karar vermeleri zorunlu olup, buna aykırı karar
  vermeleri bir temyiz sebebi oluşturur.
  Hakem kararlarına karşı yargılamanın iadesi yoluna gidilemeyeceğinden
  yargılamanın iadesi sebeplerinin hakem kararları için, öncelikle bir temyiz
  sebebi teşkil etmesi gerekir.
  Hakemlerin tarafların tahkim sözleşmesinde taspit ettikleri hatta bizzat
  kendi tespit ettikleri yargılama usulüne aykırı hareket etmiş olmaları veya
  tahkim sözleşmesinde hakemlerin kanun dairesinde karar verecekleri
  belirtilmiş olduğu halde, hakem kararının kanuna uygun bulunmaması temyiz
  sebebi sayılmamaktadır. Hakemleri kararlarında bu derece serbest bırakmak
  doğru değildir.
  Hakem kararı, tahkim süresi bittikten sonra karar verilmiş olmasından dolayı
  bozulursa davaya artık hakemler değil yetkili ve görevli mahkeme tarafından
  bakılır. Buna karşılık hakem kararı diğer temyiz sebeplerinden dolayı
  bozulursa hakemler yeniden seçilir ve yeni bir tahkim süresi tayin olunur.
  Gerek eski hakemler gerek yeniden seçilen hakemler yargıtayın bozma kararına
  karşı direnme kararı veremezler bozma kararına uymak zorundadır.
  Hakem kararlarına karşı temyiz süresi hakkında kanunda bir çıklık yoktur.
  Yergıtay temyiz süresini 15 gün olarak kabul etmektedir.
  Tarafların hakem kararının verilmesinden önceki bir dönemde temyiz hakkından
  feragat ettiklerine ilişkin yaptıkları sözleşme hükümsüzdür. Buna karşılık
  taraflardan bir, hakem kararı verildikten sonra temyiz hakkından feragat
  edebilir ve böylece hakem kararının kesinleşmesini sağlayabilir.
  Karar düzeltme: hakem kararları hakkındaki yargıtay kararlarına karşı karar
  düzeltme yoluna gidilemez.
  Yargılamanın iadesi: kesinleşmiş hakem kararlarına karşı yargılamanın iadesi
  yoluna gidilebilir. Yargılamanın iadesi davası kararı vermiş olan hakemler
  tarafından incelenir. Tarafların hakem kararının verilmesinden önceki bir
  dönemde yargılamanın iadesini isteme hakkından feragat ettiklerine dair
  yaptıkları sözleşme hükümsüzdür.
  Hakem kararının tavzihi: tavzih ve tashihi istenebilir. Tavzih yetkisi,
  tahkim süresi içinde karar vermiş olan hakemlere aittir. Tahkim süresi
  geçtikten sonra, hakemlerin kararlarını tavzih etmek yetkileri yoktur. Bu
  halde, hakem kararının tevdi edildiği mahkeme, hakemleri de dinlemek
  suretiyle hakem kararını icrasına kadar tavzih edebilir.

  HAKEM KARARLARININ İCRASI: hakem kararları kesinleşmedikçe icra olunamaz.
  Hakem kararı yargıtay tarafından onanmak suretiyle kesinleşmiş ise, hakem
  kararının altına veya arkasına kararın kesinleştiğine dair bir şerh verir.
  Hakem kararı süresinde temyiz edilmediği için kesinleşmiş ise bu halde hakem
  kararı kesinleşme şerhi ile birlikte mahkeme başkanı tarafından tasdik
  olunur bunun üzerine hakem kararı icraya konabilir.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Tahkim Forum Tarih
Alişan’ın umudu Tahkim’de Magazin Haberleri 17 Ocak 2010

Bu Sayfayı Paylaş