Taahhüt Ve Sözleşme Tasarılarının Vizelerine İlişkin Genelge

'Muhasebe' forumunda SeLeN tarafından 19 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Taahhüt Ve Sözleşme Tasarılarının Vizelerine İlişkin Genelge konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 1.1.2003 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

  4734 sayılı Kanunun "Uygulanmayacak hükümler" başlıklı 68'inci maddesinin (a) bendinde, "Bu Kanun kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz."(b) bendinde de, "Diğer kanunların 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundan muafiyet tanıyan hükümleri ile bu Kanuna uymayan hükümleri uygulanmaz" denildiğinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına yönelik hususları düzenleyen diğer mevzuatın mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
  Ancak, 2886 sayılı Kanunun, satım, kiraya verme, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlemlerine ilişkin hükümleri yürürlükte bulunmaktadır.

  1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 64'üncü maddesi gereğince Bakanlığımızca yapılan vize işlemleri devam ettiğinden, sözkonusu vize işlemlerinde esas alınacak parasal sınırlar ile Bakanlığımıza vize edilmek üzere gönderilecek ihale işlem dosyalarında yer verilmesi gereken belgelere ilişkin olarak bu Genelgenin hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur.
  İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak, onaylamak ve denetlemekle görevli personel tarafından bu Genelge esaslarına titizlikle uyulması gerekmektedir.

  I. 2003 MALİ YILINDA UYGULANACAK PARASAL SINIRLAR VE VİZE İŞLEMLERİ

  4776 sayılı 2003 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanunun 5'inci maddesi gereğince yayımlanan 2.1.2003 tarih ve 2003⁄5136 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 1.1.2003-31.3.2003 tarihleri arasında uygulanacak parasal sınırlar belirlenmiş bulunmaktadır. Anılan Bakanlar Kurulu Kararı ekinde, 1050 sayılı Kanunun 64'üncü maddesi ile ilgili olarak belirlenen parasal sınırlar Ek:1'de gösterilmiştir. 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile sözkonusu parasal sınırlarda değişiklik yapılması halinde, yeni tutarlar uygulanacaktır.
  Buna göre, genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 63 ve 64'üncü maddelerine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalara göre hareket etmeleri gerekmektedir.

  Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kanunun 62'nci maddesinin (b) bendinde, "Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır." hükmü yer almaktadır. Sözkonusu hükümde yer alan süre sınırlaması dikkate alınarak ihale işlemleri zamanında sonuçlandırılmalıdır.
  19 Aralık 2003 tarihinde Bakanlığımızca yapılan vize işlemleri durdurulacağından, ihale işlem dosyalarının bu tarihten önce Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda idarelerce gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu tarihten sonra Bakanlığımız kayıtlarına giren ihale işlem dosyaları incelenmeksizin iade edilecektir.

  A. VİZEDEN MUAF TUTULACAK TAAHHÜT VE SÖZLEŞMELER

  1. Özel idare ve belediyelerin harcamayı gerektiren taahhüt ve sözleşme tasarıları ile 2⁄7⁄1992 tarihli ve 3833 sayılı Kanunun 1'inci maddesi kapsamında olup, Bakanlar Kurulunca onaylanan yıllık programlarda yer verilen projelere ilişkin işler ile uluslararası anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu Kararı gereğince yurtdışına gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri Birliklerinin ihtiyacı için mahallinden temin edilen her türlü mal ve hizmete ait taahhüt ve sözleşme tasarıları, tutarı ne olursa olsun vizeden muaftır.

  2. Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerde, tutarı mal ve hizmet alımları için 500 milyar, yapım işleri için 1 trilyon liraya kadar olan taahhüt ve sözleşme tasarıları vize işlemlerine tabi tutulmayacaktır. Bu idarelerin genel veya katma bütçe dışında sahip oldukları fonlardan, döner sermayelerden veya yönetimlerindeki diğer kaynaklardan yaptıkları harcamalar, söz konusu fon, döner sermaye veya kaynakların 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununa tabi olmaması halinde vize için gönderilmeyecektir.
  B- BAKANLIĞIMIZCA YAPILACAK VİZE İŞLEMLERİ

  1. Askeri kurum, kuruluş, birlikler ile genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin kuruluş merkezlerinde yapılan ve tutarı mal ve hizmet alımları için 500 milyar lira ve bu tutarı geçen, yapım işleri için 1 trilyon lira ve bu tutarı geçen,
  2. Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin taşra teşkilatlarında yapılan ve tutarı mal ve hizmet alımları için 1 trilyon lirayı, yapım işlerinde ise 2 trilyon lirayı geçen,

  taahhüt ve sözleşme tasarıları Bakanlığımızca vize edilecektir.

  C. VALİLİKLERCE YAPILACAK VİZE İŞLEMLERİ

  1. Her çeşit askeri kurum, kuruluş ve birlikler ile genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin kuruluş merkezlerinde yapılanlar dışında, taşra teşkilatlarınca yapılan taahhüt ve sözleşme tasarılarından;

  - Mal ve hizmet alımları için 500 milyar lira ve bu tutarı geçen ancak, 1 trilyon lirayı geçmeyenler,
  - Yapım işleri için 1 trilyon lira ve bu tutarı geçen ancak 2 trilyon lirayı geçmeyenler,

  Bakanlığımız adına o il valisi veya görevlendireceği vali yardımcısı tarafından vize edilecektir.
  2. Valilikler tarafından yapılacak vize işlemleri sırasında, dosyalarda dikkat edilmesi gereken asgari hususları içeren ve Genelgenin 4 numaralı ekinde yer alan form esas alınarak inceleme

  yapılacaktır.

  3. 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan mevzuat ile yürürlükte bulunan bütçe uygulama talimatları, tasarruf tedbirlerine ilişkin genelgeler ve diğer mevzuatın öngördüğü hususlar vize işlemleri sırasında gözönünde bulundurulacaktır.
  D. 1050 SAYILI KANUNUN 63'ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİNCE GÖNDERİLECEK BİLGİLER

  1050 sayılı Kanunun 64'üncü maddesi hükmü uyarınca yılları Bütçe Kanunlarının (İ) işaretli cetvelinde belirtilen tutarın üzerindeki taahhüt ve sözleşme tasarıları ile dayanakları vize edilmek üzere Bakanlığımıza gönderilmekte olup, bunların bir örneği Bakanlığımızda muhafaza edilmektedir. Sözkonusu cetvelde belirtilen tutarın altında kalanlar ile Valiliklerce veya Maliye Başkanlıklarınca vize edilen sözleşmelere ait bilgiler ise özet bilgi formları halinde Bakanlığımıza

  gönderilmektedir.

  Gerek vizeye tabi olmayan sözleşme ve taahhüt evrakına ait bilgilerin, gerekse Valilikler veya Maliye Başkanlıkları tarafından vize edilen sözleşme tasarılarına ait bilgilerin aşağıda yapılan düzenlemeler dahilinde Bakanlığımıza gönderilmesine devam edilecektir.
  Buna göre;

  1- Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, taahhüt tutarı mal ve hizmet alımları için 500 milyar, yapım işleri için 1 trilyon liranın altında kalan sözleşme tasarılarına ait EK:2 sayılı formda yer alan bilgileri dolduracaklar, ancak bu formun "3-Cins Kodu:" satırının karşısına ekli 2-A, 2-B veya 2-C sayılı listelerde gösterilen cins kod numaralarından uygun olanı eksiksiz olarak yazacaklardır.
  2- Kurumlar, Valiliklere veya Maliye Başkanlıklarına vize için gönderdikleri sözleşme tasarılarından vize edilenler ile ilgili bilgileri de sözleşmenin imzalanmasını müteakip 7 gün içinde EK: 2 sayılı formu doldurmak suretiyle Bakanlığımıza göndereceklerdir. (Vize edilmeyen tasarılarla ilgili form doldurulmayacak ve gönderilmeyecektir. Ancak, bunlardan daha sonra vizesi uygun görülenler ya da ita amirince sorumluluk üstlenilerek sözleşme akdedilenler olursa bunlara ait bilgiler için de aynı form düzenlenecektir).

  3- Kurumlarca, EK:2 sayılı formun doldurulması sırasında aşağıdaki hususlara uyulacaktır.
  İhale konusu sadece mal ve hizmet alımı ise; formun (A) başlığı altındaki bölümü, yapım işi ise, (A) bölümü ile beraber (B) bölümü de doldurulacaktır. Formun altına hazırlayanın adı, soyadı,

  unvanı, tarih yazıldıktan sonra imzalanacaktır.

  Formun (A) bölümü 20⁄c maddesine, teklifleri değerlendirilmeyen isteklilerin ad veya unvanları ile karşılarına kısa ve özlü biçimde red nedenleri yazılacaktır. Formdaki alanın yetersiz olması halinde ek sayfa⁄sayfalar düzenlenecektir.
  4- Yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenerek gönderilecek formlara ilan metin örnekleri eklenmeyecektir.  E. VİZE İÇİN GÖNDERİLECEK BİLGİ VE BELGELER İLE VİZE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR  1. Gönderilecek Bilgi ve Belgeler

  a) 1050 sayılı Kanunun 64'üncü maddesi uyarınca Bakanlığımıza, ilgili Maliye Başkanlığına veya ilgili Valiliğe vize için yapılacak başvurularda aranılacak bilgi ve belgeler (EK: 3)'de belirtilmiştir.
  Vize dosyaları bu bilgi ve belgelerin asıllarını ihtiva eden bir asıl dosya ile onaylı suretlerini ihtiva eden bir suret dosya halinde düzenlenerek gönderilecektir. Bunların dışında gerekli olmadıkça başka bir belge gönderilmeyecek, suret dosyadaki belgeler kurum mührü ile mühürlenerek, düzenleyen tarafından imzalanacak ve her sayfaya bir sıra numarası verilecektir. Gazete ilanının aslı kurumda muhafaza edilecek, ilanın yayımlandığı gazetenin tarih ve sayısını da gösteren ilan metninin fotokopisinin onaylı birer örneği ise asıl ve suret dosyalara konulacaktır.

  b) Dış borçlanma imkanları ile gerçekleştirilecek olan işlere ait ihaleler de 1050 sayılı Kanunun 64'üncü maddesi hükümlerine göre vizeye tabi olduğundan, sözkonusu ihalelere ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesinde de yukarıda belirtilen hususlara uyulacak; yabancı dildeki şartname, ilan ve teklifler ile diğer belgelerin aslına uygunluğu onaylanmış Türkçe metinleri de vize dosyalarına konulacaktır.
  c) 1050 sayılı Kanunun 64'üncü maddesine göre sadece sözleşme

  tasarıları değil, harcamayı gerektirecek taahhütler de vizeye tabi olduğundan yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler gönderilecektir.  2. Vize Limitlerinin Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

  a) Taahhüt evrakı veya sözleşme tasarısının limit itibariyla vizeye tabi olup olmadığının, tabi ise vize makamının tespitinde ihale bedelinin (KDV hariç olarak) dikkate alınması gerekmektedir.
  b) Vize limitlerinin altında kalmak için yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak işlerin kısımlara bölünerek ihale edilmemesi gerekmektedir.  3) Gelecek Yıla veya Yıllara Sari Yüklenmeler

  a) Özel kanunları gereği yıllara sari ihale yapma yetkisi bulunan kuruluşlar dışındaki idarelerin, yatırım programlarında yıllara sari olarak yer alan projelere veya işlere ilişkin olarak sari ihaleye çıkabilmeleri için 527 sayılı Kanun gereğince Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'ndan "sari taahhüt yetki belgesi" almaları gerekmektedir.
  b) Diğer taraftan, 1050 sayılı Kanunun 50'nci maddesinde sayılan işlerin yılları bütçelerindeki ödeneklerin yarısını aşmamak kaydıyla gelecek yıla sari olarak ihale edilebilmesi için bu hususta önceden Bakanlar Kurulu Kararı alınmış olması gerekir. Anılan maddede, Bakanlar Kurulu Kararı alınmak suretiyle ihale edilmesine izin verilenler dışındaki işlerin ise gelecek yıla sari olarak ihalesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle temizlik yaptırılması, yakıt temini, makine ve teçhizatın yıllık bakım ve onarımı, periyodik yayın alımı ve benzeri diğer işlerle ilgili şartname ve sözleşmelere, sonraki yıl içinde ihale yapılıncaya kadar sözleşme hükümlerinin izleyen yılda da uygulanacağına dair hükümler konulmayacaktır.  4) İhaleye Çıkılacak İşler İçin Ödeneğinin Bulunması Koşulu

  1050 sayılı Kanunun 45'inci maddesi ve 4734 sayılı Kanunun 5'inci maddesi gereğince, ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılması mümkün bulunmadığından, idarelerce bu hususun gözönünde bulundurulması gerekmektedir.
  5. Yatırım İhalelerinde Gerekli Olan Asgari Ödenek Miktarı

  4776 sayılı 2003 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanunun 7'inci maddesinde, bu maddede sayılan istisnalar dışında 2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlanmıştır.
  Sözkonusu Kanunun 2'nci maddesinde, "2002 ve daha önceki yıllarda taahhüde bağlanmış işlere ait ödemelere 1'inci madde ile belirlenen sınırlar dahilinde devam olunur. Derhal ihalesinde fayda ve zaruret görülen yatırımlar ve tabii afetler sonucu hasıl olabilecek hasarların telafisi amacıyla yeniden girişilecek işler için Bakanlar Kurulu daire ve idarelere taahhüde girme yetkisi verebilir...."hükmü yer almaktadır.

  Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 62'nci maddesinin (a) bendinde "Yatırım projelerinin planlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibarıyla ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10'undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz" hükmü düzenlenmiş bulunmaktadır.
  Anılan hükümlere göre, Bakanlar Kurulu Kararı alınarak 2003 yılında başlanılacak yıllara sari işlerde proje veya işe ait 2003 yılı yatırım ödeneği, toplam proje maliyetinin % 10'undan az olamaz.

  Bu çerçevede;
  a) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, 2003 yılı içinde başlayacakları ve birden fazla yıl devam edecek işleri (ikmal inşaatı niteliğindeki işleri dahil) için proje maliyetinin en az % 10'u kadar bir ödeneği ayıracaklardır.

  b) Ödeneği bir proje numarası altında toplu olarak verilmiş
  projelerin 2003 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara göre ilgili Bakanın, üniversitelerde Rektörün onayı ile detay programları yapılırken, 2003 yılında başlatılacak işlerin proje maliyeti ile proje maliyetinin en az % 10'u tutarındaki ödenek detay programında gösterilecektir.

  c) Aynı proje kapsamında birden fazla bölüme ayrılarak aynı anda veya değişik zamanlarda ihale edilen işlerin her biri için de her bir alt projenin en az % 10'u oranında ödeneğinin bulunması gerekmektedir.
  d) % 10 ödeneğin hesaplanmasında bütçe ödeneğine ek olarak yatırım programında yer alan diğer kaynaklar dikkate alınacaktır.

  e) Kurumlarca, 2003 yılında başlanacak işlere ait ödeme emirleri, bu işlerle ilgili kurulmak suretiyle düzenlenecektir. Böylece, işin ihale edilmesi için mahalline gönderilen ödenek, Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 94'üncü maddasine göre saymanlık tarafından bütçe giderleri ve ödeme emirleri defterine şerh düşülmek suretiyle işlenecektir.
  Ancak, aynı ödeme emrinin dayanak gösterilmesi suretiyle başka bir iş için ihaleye çıkılması mümkün bulunmamaktadır.

  f) Aynı şekilde, proje maliyetinin en az % 10'u oranında 2003 yılı için ödenek ayrılarak yıl içinde ihale edilen proje veya alt projelerin ödeneklerinden, daha sonra ihale edilecek projelere ödenek aktarılmayacaktır.
  g) İhale komisyonlarında görevli maliye memurları ihale kararlarını "% 10 ödeneği vardır" veya "% 10 ödeneği yoktur." şerhini düştükten sonra imzalayacaklardır.

  h) İhale vizelerini yapan birimlerce de işin detay programında yer alan proje maliyetinin ve bu proje maliyetinin en az % 10'u olan ödeneğin gösterilmiş olması şartı aranacaktır.
  6. Ödenekleri Topluca Verilmiş Olan Projelere Ait Bilgiler

  Yıllık yatırım programında ödenekleri toplu olarak verilmiş
  projeler ile makine-teçhizat, idame-yenileme ve büyük onarım projelerinin detay programlarının kuruluşun bağlı olduğu Bakanın, üniversitelerde ise Rektörün onayı ile tespit edilmesi ve öngörülen kanuni sürede Bakanlığımıza gönderilmesi zorunludur.

  Buna göre, bizzat Bakan veya Rektör onayı ile tespit edilecek detay programların süresinde Bakanlığımıza (Maliye Başkanlığı bulunan kurumlarda ayrıca Maliye Başkanlıklarına) gönderilmesi, bu tür projelerden yapılan ihalelere ilişkin vize dosyalarına, anılan Bakan⁄Rektör onayının bir örneğinin konulması ve projelerin detaylarında yapılması zorunlu görülen maliyet ve süre değişikliklerinin her bir işin adı belirtilmek suretiyle bizzat Bakan⁄Rektör onayıyla yapılması gerekmektedir.
  7) Gereksiz Yazışmalara Yer Verilmemesi

  Hata ve noksanlıklar nedeniyle Bakanlığımızca vize edilmeyerek iade edilen taahhüt ve sözleşme tasarılarının ikinci kez vize edilmek üzere Bakanlığımıza gönderilmesi olağan olmakla birlikte, hata ve noksanlığın telafi edilemeyeceği durumlarda, gereksiz yazışmalara yer verilmemesi için sözkonusu ihalenin mevzuata uygun olarak yenilenmesi gerekmektedir.
  8) Hizmet Binalarının Yapım ve Büyük Onarım İhalelerini Yapma Yetkisi 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre genel bütçeye dahil dairelere ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, proje ve keşiflerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşaatlarını, tadillerini, bakım ve küçük onarımları dışında esaslı büyük onarımlarını yapmak veya yaptırmak görevi anılan Bakanlığa verilmiştir. Ancak, özel kanunlarla yetki vermiş olan kuruluşlar ile yeterli teknik teşkilatı olduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca kabul edilen kuruluşlar da belirtilen işleri yapabilir veya yaptırabilirler. Buna göre, söz konusu işlerin ihale edilmesinde bu hususlara tüm idarelerce uyulması yasa gereğidir.  9) Diğer Hususlar

  a) Taahhüt ve sözleşme tasarılarının vize edilmeden imzalanması (1050 sayılı Kanunun 64'üncü maddesine göre ita amirince sorumluluk üstlenilmesi hali hariç) ve notere tescil ettirilmesi veya taahhüdün ifasına başlanılması kanuni olmadığından, bu işlemlerle ilgi sorumluluk ilgili idareye aittir.
  b) Bakanlığımızca vize edilen taahhüt evrakından sözleşmeye bağlananlarla ilgili olarak, noterce tescil edilmiş sözleşmenin onaylı bir örneği ile kesin teminat alındığına dair belgenin onaylanmış bir örneği vize yazımızın tarih ve sayısı ilgi tutularak 7 gün içinde Bakanlığımıza gönderilecektir.

  c) Valiliklerce veya Maliye Başkanlıklarınca vize edilen sözleşme tasarısı imzalanıp noterce tescil edildikten sonra, noterce tescil edilmiş sözleşmenin bir örneği ile kesin teminatın alındığına ilişkin belgenin onaylı bir örneği 7 gün içinde vizeyi yapan Valiliğe veya Maliye Başkanlığına gönderilecektir. Valiliklerce veya Maliye Başkanlıklarınca vize edilen taahhüt evrakına ait sözleşme örneği, vize yazısı ve ihale dosyası örneği Bakanlığımıza gönderilmeyecektir. Buna karşılık vize edilen bu dosyalara ait bilgiler EK: 2 sayılı form doldurulmak suretiyle ilgili kurum tarafından Bakanlığımıza iletilecektir.
  d) Sözleşmelerin Bakanlığımıza, ilgili Valiliğe veya Maliye Başkanlığına gönderilip gönderilmediği ilgili saymanlarca Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde araştırılacaktır.  II. İHALE KOMİSYONLARINDA GÖREVLENDİRİLECEK MALİYE MEMURLARI

  4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında;
  "İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun diğerlerinde ise muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir" hükmü yer almaktadır.

  Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin anılan Kanun kapsamında gerçekleştirecekleri ihalelerde uygulama birliğini sağlamak amacıyla maliye memurlarının aşağıda yer aldığı şekilde görevlendirilmesi gerekmektedir.
  a) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin merkez kuruluşlarındaki ihale komisyonlarına; maliye başkanlığı bulunan kurumlarda maliye başkanı veya görevlendireceği bütçe dairesi başkanı veya yardımcısı (iş hacminin fazla olduğu hallerde servis şefi de görevlendirilebilir), diğer kurumlarda ise bütçe dairesi başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısı veya iş hacminin fazla olduğu hallerde servis şefi,

  b) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin merkez kuruluşları dışındaki birimlerinin yapacakları ihaleler için kurulacak komisyonlarda ise; ihaleyi yapan kuruluşun ödemelerini yapan sayman veya görevlendireceği memur, ihale Maliye Bakanlığına ait ve komisyon başkanının sayman olması halinde ise sayman yardımcısı veya saymanın görevlendireceği memur (iş hacminin yoğun olduğu illerde ve saymanlık personelinin yeterli olmadığı durumlarda diğer maliye memurlarını görevlendirmeye defterdar yetkilidir).
  c) İhaleyi yapacak idare ile bu idarenin ödemelerini yapacak saymanlığın başka il veya ilçelerde olması halinde, bu idarelerin oluşturacağı ihale komisyonlarına; idare ilde ise bu ildeki defterdarın görevlendireceği maliye memuru, ilçede ise o ilçedeki malmüdürü veya görevlendireceği maliye memuru (askeri kurum, kuruluş ve birliklerin ödemelerini yapan saymanlığın aynı il veya ilçede olması halinde sözkonusu saymanlık personelinden görevlendirme yapılacaktır).  III. GAYRİMENKUL KİRALAMALARI

  Bilindiği üzere, genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin 1.1.2003 tarihinden itibaren yapacakları gayrimenkul kiralamaları da 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmaktadır.
  Bu çerçevede;

  A- Kira Artış Oranları: 2002 ve daha önceki yıllarda kiralanmış olup, 2003 yılında da kiralanmasına devam edilecek gayrimenkuller için, 2003 yılındaki kira artış oranları,
  - yakıt bedeli kiracı tarafından karşılananlarda % 20'yi,

  - yakıt bedeli mal sahibi tarafından karşılananlarda ise % 23'ü

  geçmeyecek şekilde uygulanacaktır.

  Ancak, sözleşme veya protokollerinde artış yapılmayacağına dair hüküm bulunan kiralamalar ile kira başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık kullanım süresi tamamlanmamış kiralamalar için kira artışı yapılmayacaktır.
  B- Yeni kiralamalar: 4734 sayılı Kanun uyarınca yapılacak yeni gayrimenkul kiralamalarında sözleşmelere;

  1- Yıllık kira bedelinin en fazla üçer aylık (tercihen aylık) eşit taksitler halinde ve dönem başlarında ödeneceğine,
  2- Bir yıllık kullanım süresi bittikten sonra kiralamaya devam edilecek hallerde kira bedelinde artış yapılacak ise, bu artışın Bakanlığımızca belirlenecek oranları geçmeyeceğine,

  3- Kiralama ile ilgili vergi, resim ve harçların kiraya verene ait olduğuna,
  4- Gelir Vergisi Kanununa göre, kira bedelinden vergi tevkifatı yapılması gereken hallerde, kira bedelinden gelir vergisi, fon payı ve sair kanuni kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmının kiraya verene ödeneceğine,

  5- Yakıt bedelinin kira bedelinden ayrı olarak kiracı tarafından karşılanacağına,

  6- Ödemelerin kiraya verenin .... Bankasındaki .... nolu hesabına makbuz karşılığı yapılacağına, dair hükümler konulacaktır.

  IV. DEVLET MALZEME OFİSİNDEN YAPILACAK ALIMLAR
  4734 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin (e) bendi ile, bu Kanun kapsamındaki kuruluşların, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün ana statüsünde yer alan mal ve malzemeler ile ilgili olarak, anılan Genel Müdürlükten yapacakları alımlar, sözkonusu Kanun hükümlerinden istisna tutulmuştur.

  Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünün 4'üncü maddesinde; Ofisin genel bütçeye dahil daireler ile katma ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren teşebbüs, kuruluş, müessese ve bağlı ortaklıkların, özel kanunla kurulmuş tüzel kişiliği haiz banka, ofis, kurum, sandık ve kuruluşlar ile sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait ortaklıkların, istedikleri ve teşekkülce uygun görüldüğü takdirde kamu yararına çalışan derneklerin, özel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, vakıfların ve özel kanunlarına istinaden kurulmuş tarım satış ve tarım kredi kooperatif birliklerinin bu maddede sayılan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulduğu belirtilmekte ve Devlet Malzeme Ofisi'nce sağlanacak malzemelerin her yıl yayımlanan "Malzeme Listesi"nde gösterileceği ifade edilmektedir.
  Buna göre, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlar, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün ana statüsünde yer alan mal ve malzemeleri, bu Genel Müdürlükçe her yıl yayımlanan "Malzeme Listesinde" yer alması kaydıyla anılan Kanun hükümlerine tabi olmaksızın adı geçen Genel Müdürlükten temin edebileceklerdir.

  Ancak, sözkonusu mal ve malzemelerin ihale yoluyla temin edilmesi halinde, Devlet Malzemesi Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün 23'üncü maddesine göre oluşturulan Bakanlıklararası Standardizasyon Komitesince standardı belirlenen malzemeler için bu standartlara uyulması gerekmektedir.
  V. YÜRÜRLÜK

  Bu Genelge, yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükte kalır.
  Ancak, izleyen yıllarda ilgili yıl başından itibaren 1050 sayılı Kanunun 64'üncü maddesi için yılları bütçe kanunlarına ekli (I) işaretli cetvelde belirlenecek parasal sınırlar uygulanacaktır.
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş