Tüzel Kişi İşletmelerin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Ortaklıklarının Ticaret Siciline Tescili

'Seviyeli-Ciddi Konular' forumunda NeslisH tarafından 1 Nisan 2009 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  Tüzel Kişi İşletmelerin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Ortaklıklarının Ticaret Siciline Tescili konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  1 Nisan 2009 ÇARŞAMBA


  Resmî Gazete

  Sayı : 27187

  TEBLİĞ
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
  TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYAN BİR ORTAKLIK YAPISI İLE İŞLETTİKLERİ TİCARİ İŞLETMELERİN TİCARET SİCİLLERİNE TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞ
  (İÇ TİCARET: 2009/2)
  Amaç ve kapsam
  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; iki veya daha ziyade hukuken ve iktisaden birbirinden bağımsız tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin belli bir amacı gerçekleştirmek ve kâr elde etmek için kurdukları ve müştereken yönettikleri tüzel kişiliği bulunmayan ortaklıklar aracılığıyla işletilen ticarî işletmelerin ticaret siciline tescil edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
  Dayanak
  MADDE 2– (1) Bu Tebliğ, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 27 nci, 42 nci ve 274 üncü maddesi ile 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tescil
  MADDE 3 – (1) Tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin müştereken belli bir amacı gerçekleştirmek ve kâr elde etmek için kurdukları ve müştereken yönettikleri tüzel kişiliği bulunmayan ortaklıklar aracılığıyla işletilen ticarî işletmeler talep edilmesi hâlinde ticaret siciline tescil edilir.
  (2) Bu şekilde ticaret siciline tescili istenilen tüzel kişiliği olmayan ortaklıklar aracılığıyla işletilen ticarî işletmelerin, ticaret siciline tescilinin istenebilmesi için söz konusu ortaklığa ilişkin sözleşmenin yazılı olarak hazırlanması ve notere onaylatılması zorunludur.
  (3) Düzenlenen sözleşmede;
  a) Ortaklığa ilişkin tarafların ticaret unvanları, merkez adresi, temsil ve ilzama yetkilileri,
  b) Ortaklığın açık olarak bir ticarî işletme işletmek üzere oluşturulduğu ve bu hususa konu ticarî işletmenin unvanı, adresi, amaç ve konusu, herhangi bir süre ile kurulmakta ise bu süre,
  c) Ortaklığa konu ticarî işletmenin kimler tarafından temsil edileceği, pilot veya lider ortağın kim olduğu,
  hususları belirtilmek kaydıyla gerekli görülecek diğer hususlara yer verilir.
  Ayrıca, sosyal güvenlik, vergi ve kamu ihale mevzuatı gibi ilgili mevzuat gereği aranılan diğer şartlar bu sözleşmede açıkça gösterilir.
  Bildirim yükümlülüğü
  MADDE 4 – (1) Tüzel kişiliği bulunmayan ortaklıklar aracılığıyla işletilen ticarî işletmelerin tescili sözleşmede belirtilen adresin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edilir. Bu durum, ticaret sicili memurluğunca ortaklığı oluşturan tüzel kişilerin kayıtlı oldukları ticaret sicili memurluklarına aynı gün bildirilir.
  Kayıt silme
  MADDE 5 – (l) Bu Tebliğin 5 inci maddesine göre tescil edilmiş bulunan ticari işletmelerin ticaret sicilindeki kayıtları, tüm ortakların imzaları noterce tasdik edilmiş bir dilekçe ile yapacakları talep üzerine silinir.
  Herhangi bir sebeple sözleşmenin feshedilmesi hâlinde ise, bu durumun belgelendirilmek kaydıyla ilgilinin talebi üzerine ticarî işletmeye ait ticaret sicili kaydı silinir.
  Yürürlük
  MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Tüzel Kişi İşletmelerin Forum Tarih
Gerçek Kişi Ve Tüzel Kişi Ne Demek? FrmArtuklu TatLı SöZLük 21 Aralık 2011
Fahrettin Uyguntüzel İlköğretim Okulu Bilgileri Söke Aydın Anaokulu ve İlköğretim Okullarımız 11 Mart 2011
Füzyon - Alışkanlıkları Değiştiren Tarifler - Tansel Tüzel Kitap, Resim ve Dergi 27 Nisan 2010
Tüzel Köyü Oğuzeli Gaziantep Gaziantep Tanıtımı 1 Mart 2010
Necip Fazıl Kısakürek kişisel özellikleri kısaca Biyografi & Otobiyografi Pazar 19:55

Bu Sayfayı Paylaş