Türkiye cumhuriyeti kanunları nasıl hazırlanır?

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 1 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu

 1. Türkiye cumhuriyeti kanunları nasıl hazırlanır? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  kanunlar nasıl hazırlanır

  Yasama (Kanun Nasıl Yapılır?)

  YASAMA

  Millet, kendi hâkimiyetine dayanarak kanun yapma yetkisini kabul ettiği bir organa verir. Anayasamıza göre, yasama organı TBMM'dir. Bu yetki devredilemez. TBMM genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşur.

  TBMM’nin Görevleri

  • Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.

  • Bakanları denetlemek,

  • Para basılmasına karar vermek,

  • Savaş ilanına karar vermek,

  • Uluslararası antlaşmaları onaylamak.

  • Bütçe ve kesin hesap tasarılarını görüşmek ve kabul etmek,

  • Genel ve özel af ilanına karar vermek

  • TBMM, seçimlerin yenilenmesine karar vermek.

  tbmm_bina.jpg
  tbmm2.jpg

  Türkiye Büyük Millet Meclisi ,hükümetin yaptığı işleri meclis araştırması, meclis soruşturması ve gensoru yollarıyla denetler. Yapılan işlerde yetkiyi kötüye kullanma ya da yasalara aykırı bir durum bulunduğunda meclis, hükümeti "güvenoyu vermemek" yoluyla düşürebilir.


  Hukuk, devletçe konulan ve toplum hayatını düzenleyen kurallar bütünüdür. Hukuk devleti ise yönetimde hukuk kurallarının üstün tutulduğu herkese eşit haklar verilen devleti ifade eder.Hukuk devletinde kurumlar yetkilerini hukuk kurallarından alır. Bu nedenle hukuk kurallarının milleti temsil eden milletvekilleri tarafından halkın yararı gözetilerek eşitlik ilkesiyle çıkarılması gerekir.
  Devletin ve toplumun devamını sağlayan hukuk kuralları, herkes tarafından benimsenmesi ve geçerli olması amacıyla birçok kuruluş tarafından denetlenebilir ve düzenlenebilir.Yasalar toplumun ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanır.Bu nedenle bir yasa sürekli aynı şekliyle kalmaz ,değiştirilir ya da tamamen kaldırılır.  Aşağıdaki tabloda bir kanunun nasıl çıkarıldığı,TBMM'nin ve Cumhurbaşkanının kanun çıkarmada ve onaylamadıki görevlerini göreceksiniz...

  Bir Yasa TBMM'den Nasıl Çıkar ?(Kanun Nasıl Yapılır ?)  Bir kanunun çıkması için aşağıdaki tablodaki sıra takip edilir

  kanun-nasil-cikartilir.jpg


  Yukarıdaki tabloyu şu şekilde açıklayabiliriz:

  1-Kanun tasarısını Bakanlar Kurulu hazırlar, kanun teklifini ise milletvekilleri verir.  2-Kanun tasarısı ve teklifleri, TBMM Başkanlığı’na sunulur.  3-Kanun tasarısı ve teklifleri, TBMM Başkanlığı’nca doğrudan ilgili komisyona gönderilir.  4-Tasarı ve teklif üzerindeki görüşmelerini tamamlayan komisyon konuyla ilgili hazırladığı raporunu Genel Kurul gündemine alınmak üzere TBMM Başkanlığı’na sunar  5-Kanun tasaır ve teklifleri, Genel Kurul’da madde madde görüşülür. Görüşmelerin tamamlanmasından sonra tasarı veya teklifin tümünün oylaması yapılır. Genel Kurul’da kabul edilen tasarı veya teklif kanunlaşmış sayılır.  6-TBMM’den çıkan kanunlar Cumhurbaşkanı’na gönderilir. Cumhurbaşkanı, kanunu 15 gün içinde imzalayarak TBMM’ye gönderir. Cumhurbaşkanı kanunu kabul etmezse 15 gün sonunda meclise geri gönderir. Eğer kanun, mecliste değişikliğe uğramadan geri gönderilirse Cumhurbaşkanı kanunu kabul etmek zorundadır. Eğer kanun, değişikliğe uğrarsa Cumhurbaşkanı kanunu 15 gün içinde meclise geri gönderebilir (Cumhurbaşkanının kanunu kabul etmeyip meclise göndermesine “veto hakkı” denir).  7-Cumhurbaşkanı tarafından imzalanıp meclise gönderilen kanun, yürürlüğe girebilmesi ve uygulanabilmesi için Resmi Gazete’de yayımlanır.  NOT-1: Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmeyen kanunlar, meclisten değişikliğe uğramadan Cumhurbaşkanına geri gönderilirse Cumhurbaşkanı kanunu kabul etmek zorundadır. Ancak kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilir.

  NOT-2: Bütçe tasarıları ile ilgili kanunu, Cumhurbaşkanı geri gönderemez, kabul etmek zorundadır.
   

 2. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Türkiye’nin Yönetim Yapısı Nasıldır?

  Devlet toplum yararına çalışan toplum içerisinde ilişkileri düzenleyen toplumun uyacağı kuralları koyan ve halkını iç ve dış tehditlere karşı koruyan düzene denir . Anayasamıza göre egemenliğin sahibi Türk milletidir. Millet egemenlik hakkını Anaya*sanın koyduğu esaslara göre yasama yürütme ve yargı organları eliyle kullanır.
  Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yasama TBMM yürütme hükümet yargı ise bağımsız mahkemeler tarafından yapılır. Bu faaliyetlerin ayrı ayrı organlar tarafından yerine getirilmesine “Güçler Ayrılığı İlkesi” denir.

  YASAMA

  Millet kendi hâkimiyetine dayanarak ka*nun yapma yetkisini kabul ettiği bir organa verir. Anayasamıza göre yasama organı TBMM’dir. Bu yetki devredilemez. TBMM genel oyla se*çilen 550 milletvekilinden oluşur.

  TBMM’nin Görevleri

  • Kanun koymak değiştirmek ve kaldır*mak.
  • Bakanları denetlemek
  • Para basılmasına karar vermek
  • Cumhurbaşkanını seçmek
  • Savaş ilanına karar vermek
  • Uluslararası antlaşmaları onaylamak.
  • Bütçe ve kesin hesap tasarılarını görüş*mek ve kabul etmek
  • Genel ve özel af ilanına karar vermek
  • TBMM seçimlerin yenilenmesine karar vermek.


  Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetin yaptığı işleri meclis araştırması meclis soruş*turması ve gensoru yollarıyla denetler. Yapılan işlerde yetkiyi kötüye kullanma ya da yasalara ay*kırı bir durum bulunduğunda meclis hükümeti “güvenoyu vermemek” yoluyla düşürebilir

  Bir Yasa TBMM’den Nasıl Çıkar? Kanun Nasıl Yapılır ?

  Hukuk devletçe konulan ve toplum haya*tını düzenleyen kurallar bütünüdür. Hukuk devle*ti ise yönetimde hukuk kurallarının üstün tutuldu*ğu herkese eşit haklar verilen devleti ifade eder.
  Hukuk devletinde kurumlar yetkilerini hu*kuk kurallarından alır. Bu nedenle hukuk kuralla*rının milleti temsil eden milletvekilleri tarafından halkın yararı gözetilerek eşitlik ilkesiyle çıkarılma*sı gerekir.
  Devletin ve toplumun devamını sağlayan hukuk kuralları herkes tarafından benimsenmesi ve geçerli olması amacıyla birçok kuruluş tarafın*dan denetlenebilir ve düzenlenebilir.
  Yasalar toplumun ihtiyaçları doğrultusun*da hazırlanır. İlgili komisyonlarda incelenir ve anayasaya olan uygunluğu tespit edilir. Üzerinde gerekli incelemeler yapılan yasa TBMM Genel Kuruluna sunulur.Milletvekillerinin oy çokluğu ile kabul edi*len yasa daha sonra cumhurbaşkanının onayına sunulur. Kabul edilirse resmî gazetede yayınlana*rak yürürlüğe girer. Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmez ise tekrar TBMM’ye gönderilir (Ve*to yetkisi).
  Cumhurbaşkanı veto yetkisine rağmen ikinci defada kanunu onaylamak zorunda kalırsa kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvu*rabilir.

  YÜRÜTME
  Yürütme kanunları uygulama yetkisidir. Bu yetki ülkemizde anayasaya uygun olarak Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna verilmiştir.

  Cumhurbaşkanı
  Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfat*la Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliği*ni temsil eder. Anayasanın uygulanmasını devlet kurumlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gö*zetir.

  Bazı Görevleri
  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gerektiğin*de toplantıya çağırmak
  2. Yasaları yayımlamak
  3. Yasaları yeniden görüşülmek üzere Tür*kiye Büyük Millet Meclisi’ne geri göndermek (Ve*to yetkisi)
  4. Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak
  5. Yasaların anayasaya biçim ya da esas yönünden aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmak
  6. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
  7. Başbakanı atamak ve istifasını kabul et*mek
  8. Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek ya*bancı devlet temsilcilerini kabul etmek
  9. Uluslararası anlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
  10. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri‘nin Başkomutanlığını temsil et*mek
  11. Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağır*mak
  12. Üniversite rektörlerini seçmektir.
  Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması durumunda da yenisi seçilinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı cumhurbaşkanlığı*na vekillik eder ve cumhurbaşkanına ilişkin yetki*leri kullanır.

  NOT: CUMHURBAŞKANLARIMIZ
  1.Mustafa Kemal Atatürk
  2 İsmet İnönü
  3. Celal Bayar
  4. Cemal Gürsel
  5. Cevdet Sunay
  6. Fahri Korutürk
  7 Kenan Evren
  8 Turgut Özal
  9. Süleyman Demirel
  10. Ahmet Necdet Sezer
  11. Abdullah Gül

  Bakanlar Kurulu

  Bakanlar Kurulunun diğer adı hükümettir. Bakanlar Kurulu Başbakan ve bakanlardan olu*şur. Başbakan TBMM üyeleri arasından cumhur*başkanı tarafından atanır. Bakanlar başbakan tarafından belirlenir ve atamaları çûm*hurbaşkanının onayına sunulur. Bakan atamasın*da meclis dışından bir kişi de seçilebilir.
  Hükümet vatandaşların temel hak ve öz*gürlüklerini kullanabilmesi için yasaların işlemesi*ni sağlar.

  Bakanlar Kurulunun Bazı Görevleri

  • Vatandaşa iş olanağı sağlamak (fabri*kalar kurmak)
  • Vatandaşın güvenliğini sağlamak.
  •Yurdu iç ve dış tehditlere karşı koruyarak vatan bütünlüğünü korumak.
  • Vatandaşlarına hizmet götürmek( yollar köprüler barajlar vs. yapmak)
  • Tarım ve hayvancılığı geliştirmek.

  Başbakanın Bazı Görevleri

  • Hükümeti kurmak.
  • Bakanlar arası işbirliği sağlamak.
  • Hükümet politikasını takip etmek.
  • Cumhurbaşkanın katılmadığı zamanlarda Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek.
  • Hükümet programının hazırlanmasını sağlamak

  YARGI GÖREVİ

  Yargı yetkisi bağımsız mahkemelere ve*rilmiştir. Yargı organları kişiler arasında veya yö*netenlerle yönetilenler arasında çıkan uyuşmaz*lıkları yasalara uygun olarak çözümler.
  Devletin yargı görevini yürüten mahke*melerin tam bağımsız olmaları gerekmektedir.
  Anayasamıza göre yargı kararları da de*netlenebilmektedir. Bu nedenle yargıyı sağlayan organlar;

  ** Anayasamıza göre vatandaşlar mahke*me kararlarına karşı bir üst mahkemeye başvura*bilir. Sonuç ilgili mahkemeye ve vatandaşa bildi*rilir. Böylece uyuşmazlıklar adil bir şekilde çözü*me kavuşturulmuş olur.
  Anayasamızda belirtilen yüksek mahke*meler şunlardır:
  • Anayasa Mahkemesi
  • Yargıtay
  • Danıştay
  • Askerî Yargıtay
  • Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
  • Uyuşmazlık Mahkemeleri.
  Ayrıca insan hakları çiğnenmiş vatandaşlar bütün iç hukuk yollarını denedikten sonra hak ihlalleri ortadan kalkmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kişisel olarak başvurup haklarını arayabilir*ler.
   

 3. işime yaramadı =( ve hoca peformansa 0 verdi.
   

 4. kanun nasıl hazırlanır?
   

 5. güzeel inşallah hoca beğenir:))))
   

 6. hacı abi baazı bilgiler yanlış başbakan cumhur başkanı tarafından seçilmezki senin bu dediklerinme göre bizim oy kullanmamızada gerek yok bu terslikte bi işlik var yani bence başka site kullanın arkadaşlar
   

 7. Ksk

  Ksk

  Kayıtsız kişi çok güzel bir cevap:) :)
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş