Türk Şiirinin Doğuşu ve Gelişimi Hakkında Bilgi

'Şiirler' forumunda SeLeN tarafından 25 Aralık 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Türk Şiirinin Doğuşu ve Gelişimi Hakkında Bilgi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Türk Şiirinin Doğuşu - Türk Şiiri - Türk Şiirinin Evreleri
  TÜRK ŞİİRİNİN DOĞUŞU VE GELİŞİM EVRELERİ


  Estetik duyguların henüz bireyselleşmediği ilk
  topluluklarda bir söz sanatı olan şiir yoktu. Onun yerini
  genellikle dini törenlerde müziğe eşlik eden soyut birtakım
  sözler alıyordu. Zamanla bu anlamsız söz dizisi gelişip bir anlam
  kazanarak şiiri doğurmuştur.
  İlk şiirler yazılı olmayıp doğaçlama olarak ümmi ozanlar
  tarafından söylendiğinden çoğu geçmişin karanlıklarında erimiş,
  fakat Zent Avesta gibi bir kısmı çok az değişikliğe uğrayarak
  günümüze değin gelebilmiştir.
  Hemen hemen bütün ilkçağ uygarlıklarında şiire
  rastlanmaktadır. Asurlarda “İstar’ın Cehenneme Gidişi”, Mısır
  uygarlığında “Nil Manzumesi” gibi örnekler bunu
  kanıtlamaktadır.
  Eski Yunan edebiyatında şiir, önceleri dinsel bir görünüm
  gösterirken Yunanlıların en büyük destan ozanı Homeros’tan
  sonra din dışı konularda da söylenmeye başlanmıştır.
  Türk şiiri de diğer uluslarda olduğu gibi ilkin dini
  törenlerden doğmuş, daha sonra da din dışı konularda gelişimini
  sürdürmüştür. Sözlü olarak Asya’da başlayan Türk şiirine yır
  adı ile önce Orhun yazıtlarında daha sonra da Divanü Lügati’t
  Türk’te restlanmıştır.
  Yüzyıllarca edebiyatımızın ana anlatım aracı şiir
  olmuştur. Edebiyatımızda hikâye bile mesnevi yoluyla şiirle
  anlatılmıştır.
  Edebiyatımıza giren sayısız yazı türleri olmasına karşın,
  biz edebi zevkimizi yüzyıllar boyu şiirden almış, şiiri sevmiş,
  şiiri benimsemişizdir.
  * Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı.
  1
  Türk halkının dini ve dindışı bütün törenlerinde müzikşiir-
  raks öğesinin yer alması şiirin hep ön planda tutulmasını
  sağlamıştır.
  Binlerce dizeden oluşan destanlarımız manzum olup
  çeşitli serüvenleri işleyen şiir parçalarından oluşmuştur.
  Acılarımız yuğ adı verilen cenaze törenlerinde sagu
  dediğimiz ağıtlarla dile getirmiş;
  Sav dediğimiz:
  “Eski mezarlıkta ev olmaz
  Gevşek toprakta av olmaz”
  biçimindeki atasözlerimizi bile birer ölçülü söz biçiminde şiirle
  dillendirmişiz, şölen dediğimiz eğlencelerimizi dönemin bir
  çeşit türküleri olan koşuklarla söylemişizdir.
  Edebiyattan söz edilince önce şiir düşünmemiz yüzyılların
  bize bıraktığı büyük mirastan kaynaklanmaktadır.
  Türk edebiyatında en çok gelişme gösteren tür şiirdir.
  Halkımız bütün iç güzelliklerini şiirin sıcak havasında
  yansıtmıştır. Türk halkının geçirdiği evreler boyunca şiirin
  özünde söz, sözün özünde güzellik egemen olmuştur.
  Türk şiirinin bilinen en eski örneği Çin yıllıklarında
  bulunmakta ve 329 tarihini taşımaktadır.
  İslâmiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatının asıl
  zengin ve değerli bölümü yazılı edebiyat olmayıp sonradan
  yazıya geçirilmiş sözlü edebiyat verimleridir. Sonradan derlenip
  yazıya geçirilen örnekler Türklerin zengin bir sözlü edebiyatının
  varlığını kanıtlamaktadır.
  Bunlar, yazarları genel olarak bilinmeyen ve halk arasında
  sözlü olarak nesilden nesle ulaşabilen ninni, mâni, tekerleme,
  türkü gibi anonim halk edebiyatımızın içinde yer alan
  disiplinlerdir.
  Mendilim turalıdır
  Sevdiğim buralıdır
  Geçme kapım önünden
  Yüreğim yaralıdır
  biçimindeki anonim halk şiirinin en kısa nazım şekillerinden
  olup doğa, sevgi, ayrılık ve nefret gibi konular yanında dinleyeni
  2
  yürekten sarsan, umulmadık bir sürprizle sonuçlanan, az sözle
  çok anlam ifade eden küçük ve bağımsız bir şiir türü olan
  manilerimizin hemen her ortamda doğaçlama söylenebilmesi
  halkımızın şiire yatkınlığının bir ifadesidir.
  Halkımız Orta Asya bozkır kültürünü yaşarken dini
  ayinlerin yöneticisi olan Âşık tipinin prototipi konumundaki
  Kam ve Şamanlar yeri geldiğinde doğadan topladıkları otlarla
  ilaç yapıp hekimlik görevini sürdüren, yeri geldiğinde şölenleri
  ve dini ayinleri yöneten, beyin en yakınındaki kişi iken zamanla
  toplumsal statülerin farklılaşması, iş bölümünün gelişmesi gibi
  etmenlerle Şamanın özellikle din adamlığı görevini üstlenmesi
  ve şairlik mesleğini ikinci planda tutması sonucu ozan tipi ortaya
  çıkmıştır.
  Şiiri müzikle birlikte sunan ozan, elinde kopuzu ile gezici
  bir tiptir ve dini bir görevi yoktur.
  Ozanın bütün Türk topluluklarında önemli ve saygın bir
  yeri vardır. Tarih içinde Türk şiirinin varlığı bugün âşık
  dediğimiz ozanlarla korunmuştur.
  Ozanın elindeki kopuz Anadolu’ya gelindiğinde saza
  dönüşmüştür. Anadolu’da teli tanıyan ozan, kopuzunun bağırsak
  derisi ya da at kılından oluşan telini çıkarıp madeni tel takmış,
  madeni telin uzunluğundan yararlanarak kopuzunun sapını uzatıp
  teknesini büyütüp telin sızlamasından çıkan sese bağlı olarak da
  elindeki yeni oluşturduğu alete saz demiştir.
  Türk insanının dünya görüşünü, toplumsal ve bireysel
  sorunlarını, duygu ve düşüncelerini sade, yalın, doğal bir dille
  ele alıp işleyen eski Türk şiiri Anadolu’da yeni kalıplara
  bürünmüştür.
  Edebiyatımızda Kavmi dönem şiiri tamamen milli
  özellikler ve milli bir dil ile yoluna devam ederken, 11. yüzyıl
  başlarında yeni bir ses ve imaj dünyasıyla tanışmıştır. Yeni ses
  ve imaj dünyası İslâmiyet sonrası Türk edebiyatıdır.
  Orta Asya’dan başlayan ve tasavvuf edebiyatı da denilen
  dini içeriğin ön plana çıktığı bu edebiyat Anadolu ve Balkanları
  da içine alan geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.
  3
  II
  11. yüzyıl başlarından 13. yüzyıla kadar geçiş dönemi
  yaşayan ve Ümmetçi dönem edebiyatı olarak adlandırılan bu
  devir, 19.yüzyılın ikinci yarısına kadar güçlü bir biçimde
  sürmüş, bu dönemden itibaren gücü yavaş yavaş azalmış, 600
  yıldan fazla süren bu devrede Türk şiirinin iç ve dış yapısında
  önemli değişmeler görülmüştür.
  Âşıklar genellikle idealist dünya görüşüne bağlıdırlar.
  Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde egemen kültür İslâmi nitelik
  taşıdığı için halk şiirinin idealizmi de dinsel bir nitelik gösterir.
  Âşık sözcüğünün yaygın olarak bilinen anlamı yanında,
  dilimizde özel bir anlamı da bulunmaktadır. Bu anlam Halk
  içinde yetişen, deyişlerini sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine
  bağlı halk şairidir. Anadolu’da ozanların yerini onlara benzeyen
  bu âşıklar almıştır.
  13. yüzyılda Moğol istilasından kaçan kimi şeyhlerin
  Anadolu’ya sığınmaları, halkın yoksulluk ve zor günler yaşıyor
  olması, sosyal yaşamdaki genel bozukluk halkı tasavvufa
  yöneltmiştir.
  İslâmiyet Türk toplulukları arasında kendisine taraftar
  kazanırken, bu işin gönüllü propagandacıları olan şairlerden,
  onların söz ustalığından yararlanmıştır.
  İslâmiyet’in ve tarikatların gelişmesi, tarikatların taraftar
  bulup yaygınlaşması ile 13. yüzyıldan başlayarak dini-tasavvufi
  halk şiiri de dediğimiz tekke şiiri meydana gelmiştir.
  Bu dönemde şiir ve müzik bir öğretme ve eğitme aracı
  olarak görüldüğünden didaktik ve öğretici niteliktedir.
  Çeşitli tarikatların yaygınlık kazanması Yesevîlik,
  Alevilik, Bektaşilik, Mevlevîlik, Halvetîlik vb. tarikatların dini
  kurallarıyla yüklü mistik şiir, her tarikatın kendi özellikleriyle
  söylenmeye başlayınca özde aynı olmakla beraber farklı
  yorumlar içinde Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Kaygusuz Abdal
  vb. saz ve söz ustası âşıklar yetişmiştir.
  4
  İlk büyük Türk tarikatı olan Yesevîlik 11. Yüzyıl sonları
  ile 12. yüzyıl başlarında Ahmet Yesevî tarafından Türkistan’da
  kurulmuştur. Anadolu’da kurulan pek çok tarikatı büyük ölçüde
  etkileyen Ahmet Yesevî:
  Ne dilerse o olur dervişler sohbetinde
  Her sırlar zahir olur dervişler sohbetinde
  biçiminde deyişleri hikmetli söz içermesi nedeniyle Yesevî’nin
  bütün şiirlerine hikmet denilmiştir.
  Bektaşîlik, 13. yüzyılda Kalenderilik içinde oluşuma
  başlayıp 15. yüzyılın sonlarında Hacı Bektaş Veli gelenekleri
  etrafında Anadolu’da ortaya çıkan bir tarikattır.
  Bugünkü biçimiyle bilinen Bektaşilik 1516 yılında öldüğü
  ileri sürülen Balım Sultan’ın tarikatın başına geçmesiyle
  şekillenmiştir.
  Allah – Muhammet – Ali ile 12 İmam inanış ve sevgisini
  ön plana çıkaran binlerce âşık bu dergâhtan feyz almış, Hacı
  Bektaş sevgisini sazının teline dökmüştür.
  11. yüzyıldan başlamak üzere Anadolu’ya gelen Türkler,
  boylar ve oymaklar halinde yayılırken, çoğunlukta bulunan
  Oğuzların kullandığı Türkçe Anadolu ağızlarının kökenini
  oluşturmuştur.
  12 ve 13. yüzyıl, son Türk vatanı olan Anadolu’nun
  karmaşık, kararsız, acılarla yoğrulmuş oldukça canlı bir
  dönemini kapsar. Bu dönemde Moğol istilası sonucu birçok
  kitap ve kütüphane yok edilmiştir.
  Selçuklu sultanlarının devlet dili olarak Arapça’yı, ilim
  dili olarak da Farsça’yı kabul etmeleri Türk dilinin gelişimini ve
  Türk dili ile önemli eserler verilmesini engellemiştir.
  Mevlâna’nın eserlerini Farsça yazması bundandır.
  Buna karşın önemli bir geçmişi ve düzgün bir geleneği
  olan Türk şiiri varlığını Anadolu’da yeni coğrafyaya ve yeni
  yaşam koşullarına bağlı olarak sürdürmüştür.
  O dönemde avam dili sayılan Türkçe’ye ilgisizlikten
  yakınan Âşık Paşa:
  5
  Türk diline kimseler bakmaz idi
  Türklere her giz gönül akmaz idi
  Türk dahi bilmez idi ol dilleri
  İnce yol ol ulu menzilleri
  gibi söyleyişleri ile Türkçe’ye ve Türklere ilgisizliği ortadan
  kaldırmak amacıyla eserlerini Türkçe yazarak bu dilin
  gelişmesine hizmet edenlerin başında gelir.
  Türk şiirinin sönmeyen ışığı Yunus Emre;
  Ben yürürüm ilden ile
  Dost sorarım dilden dile
  Gurbette halim kim bile
  Gel gör beni aşk neyledi
  Bu dünyada bir nesneye
  Yanar içim göynür özüm
  Yiğit iken ölenlere
  Gök ekini biçmiş gibi
  biçimindeki deyişleriyle şiire uzak-yakın herkesin gönlüne
  girmiş, olağanüstü anlatım gücüyle çağdaşı ve kendinden sonra
  gelen bütün şairlerin önderi olmuştur.
  Yunus Emre’nin çağı Selçukluların sonu ile Osman Gazi
  devrini içine alır.
  Bu dönemde büyük bir otorite boşluğu oluşmuş, can
  güvenliği kalmamış, devlet parçalanıp beylikler haline gelmiş,
  farklı etnik ve dini inançlar ön plana çıkmıştır.
  Bu dönem Anadolu’sunda Haçlı seferleri, Moğol akınları,
  Babaî isyanları, taht kavgaları, yerleşme sıkıntıları gibi çeşitli
  sosyal rahatsızlıkların ve iç huzursuzlukların yoğunlukta olduğu
  bir görünüm sergilenmektedir. İşte dünyaya, dünya nimetlerine,
  mala mülke değer vermeme, nefsi öldürerek Tanrı’ya ulaşma
  görüşünü öne süren Tasavvuf akımı böyle bir ortamda gelişmiş
  ve yayılmıştır.
  Dini ve tasavvufi halk şiirinin oluşmasından sonra İlahi,
  Nefes, Tevhid, Münacaat, Na’t, Mevlid, Hikmet, Devriye,
  Şathiye, Duvaz vb. türler meydana gelmiştir.
  6
  III
  Bunlardan İlahî’nin en iyi örneklerini:
  Canlar cânını buldum
  Bu cânım yağma olsun
  Issı ziyandan geçdüm
  Dükkânım yağma olsun
  gibi Yunus Emre verirken Şathiye’nin unutulmaz örneklerini
  Kıldan köprü yaptırmışsın
  Gelsin kullar geçsin deyü
  Hele biz şöyle duralım
  Yiğit isen geç a Tanrı
  diyen Kazak Abdal gibi âşıklar vermiş, 16. yüzyılda dini ve
  tasavvufi halk şiirine damgasını vuran Pir Sultan Abdal da:
  Sivas ellerinde sazım çalınır
  Çamlı beller bölük bölük bölünür
  Ben dosttan ayrıldım bağrım delinir
  Kâtip arzuhalim Şah’a böyle yaz
  biçimindeki şiirleri ile yüzyıllardır Alevi-Bektaşi töresi içinde
  yetişen bütün âşıkları etkisi altına almıştır.
  Bilindiği gibi 16. yüzyıl Osmanlı toplum yapısının köken
  olarak bozulduğu, yörede devlete baş kaldıran önderlerin türediği
  bir devredir.
  İlk ürünlerini 11. yüzyılda veren Divan edebiyatı
  Anadolu’da gerçek anlamıyla ancak 13. yüzyılda başlayıp
  varlığını 19. yüzyıl ortalarına değin sürdürmüştür.
  Divan edebiyatı bilindiği gibi ulusumuzun yarattığı bir
  beğeninin gelişim ürünü değil, İslâmlığın kabulünden sonra din
  yoluyla gelen kültür etkileri arasında Arap ve Fars edebiyatından
  aldığımız bir sanat anlayışının verimidir.
  Bu edebiyatın doğuşu ile Türk şiiri bir birine zıt birer
  edebi disiplin olarak iki kolda varlığını sürdürür. Biri halk şiiri,
  diğeri de divan şiiridir. Bu edebi disiplinde gazel, kaside,
  mesnevi, rübaî gibi divan edebiyatına özgü biçimler içinde
  unutulmaz şiirler yazılmıştır.
  7
  Divan edebiyatının en son ve en usta şairlerinden biri
  olarak gördüğümüz Nedim’i halk şiirine ve daha gerçekçi bir
  söylemle divanın soyutluluğundan yaşamın somutluluğuna
  yönelik biçimde buluruz. Nedim’in bazı beyitleri:
  Bu şehr-i Stanbul ki bî misl ü bahadır
  Bir sengine yek-pâre Acem mülkü fedadır
  biçiminde olan İstanbul Kasidesi Nedim’in ve Türk şiirinin tapu
  senedi gibidir.
  Klasik edebiyat adı ile de bilinen divan edebiyatı 13-19.
  yüzyıllar arası yüksek zümrenin ihtiyaçlarına cevap verirken
  Anadolu halkı geleneğine bağlı âşıklık geleneğini sürdürmüştür.
  Âşıklar yüzyıllar boyu halkın duygularını, kendi yaratıcı güç ve
  yetenekleri oranında dile getirmişlerdir. Bu özellikleriyle de
  âşıklar halkın sosyal ve kültürel yaşamında önemli roller
  üstlenmişlerdir. Âşık edebiyatının yapılanmasının en büyük
  mimarı Karacaoğlan
  Karac’oğlan der ki bakın geline
  Ömrümün yarısı gitti talana
  Sual eylen bizden evvel gelene
  Kim var imiş biz burada yoğ iken
  gibi yürekten, duyarlı şiirlerini söylerken onun takipçisi olup
  Karacaoğlan gibi Avşar aşiretinden olan Dadaloğlu Osmanlı’nın
  zorunlu iskânı nedeniyle söyleyişlerine direnme edası katıp
  toplumunun sözcülüğünü üstlenerek:
  Kalktı göç eyledi Avşar illeri
  Ağır ağır giden iller bizimdir
  Arap atlar yakın eder ırağı
  Yüce dağdan aşan dağlar bizimdir
  Belimizde kılıcımız Kirmanî
  Taşı deler mızrağımız temreni
  Hakkımızda devlet etmiş fermanı
  Ferman padişahın dağlar bizimdir
  biçiminde yiğitlik edasıyla döneme damgasını vururken,
  toplumun yiğit sesi olan Köroğlu:
  8
  Top atılır kal’asından
  Hak saklasın belasından
  Köroğlu’nun narasından
  Dağlar gümbür gümbürlenir
  diyerek halk şiirine yeni bir ahenk, tad ve görkemlilik katmıştır.
  Halk şiiri Türk halkının sosyal ve kültürel yaşamının
  aynasıdır. Arı-duru bir dille pek çok tarihi olay ve sosyal olgu
  âşıkların dilinde ve telinde belgeleşir. Bu belge hiçbir zaman
  tarih değil, sadece o dönemin ileriki yıllara kalan izleridir.
  Osmanlı toplum düzeni âşıkların dilinde yeri gelmiş:
  Şalvarı şaltak Osmanlı
  Eğeri kaltak Osmanlı
  Ekende yok biçende yok
  Yiyende ortak Osmanlı
  biçiminde kıyasıya eleştirilmiş, yeri gelmiş devlet görevlilerinin
  baskı, vurgun ve talanını:
  Talibî’yim kurtulmadım çileden
  Mültezimler öşür alır kileden
  En doğrusu kaçmak imiş Zile’den
  Hiç gelmemek nurun âlâ nur imiş
  Dağa çıksam ayısı var kurdu var
  Düze insem sıtması var derdi var
  Köye gitsem tahsildarda vergi var
  Şaştım ağam bu salgının elinden
  biçiminde dile getirmiştir.
  Ekonomik, sosyal ve kültürel bozulmanın ardından
  1860’taki Tanzimat fermanının ilanı ile her şeyde olduğu gibi
  şiirde de yeni açılımlar oluşmuştur.
  Eski geleneği sürdürmek isteyenlere yenilik yanlıları şiirle
  ilgili yeni öneriler getirmişlerdir. Bu da Tanzimat’tan sonraki
  toplulukların şiir alanında oluşmasına neden olmuştur. İlk şiir
  topluluğu Encümen-i şuara denilen şairler derneğidir.
  Eski şiir anlayışına yeni açılımlar getirmek isteyen
  Hersekli Arif Hikmet, Leskofçalı Galip, Yenişehirli Avnî Ziya
  9
  Paşa ve Namik Kemal’i etkileyip şiirde yeniliğin kapısının
  aralanmasına neden olmuşlardır.
  Ziya Paşa, Namık Kemal, Ahmet Vefik Paşa ve Ali Süavi
  gibi isimlerden oluşan ilk kuşak eski kalıplar içinde kalıp, şiirin
  özünü, içeriğini değiştirip yeni fikirler ortaya atan yenilikçi
  kişiler olarak edebiyat tarihine geçmişlerdir.
  Toplum için sanat anlayışı ile:
  Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
  Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten
  biçiminde hamasi içerikli şiirler söyleyen ve idealist ilk kuşağı
  oluşturan Namık Kemal ve arkadaşlarından sonra bu ilk kuşağın
  tersi bir anlayışı sanat sanat içindir görüşünü benimseyen ve:
  Gül hazin, sümbül perişan, bağzarın şevki yok
  Derd-nak olmuş hezar-ı nağmekârın şevki yok
  Başka bir hâletle çağlar cuybarın şevki yok
  Ah edip inler nesim-i bî kararın şevki yok
  Geldi amma neyleyim sensiz baharın şevki yok
  biçiminde sanatı ön planda tutan Recaizade Mahmud Ekrem,
  Abdülhak hamit Tahran ve Samipaşazade Sezai grubu şiirimizde
  etkinliğini hissettirir.
  10
  IV
  Türk edebiyatında bir edebi topluluğun doğmasına ortam
  hazırlayan ve topluluğa adını veren Servet-i Fünun dergisi
  etrafında eski edebiyat taraftarlarına karşı Edebiyat-ı Cedide adı
  ile güçlü bir grup oluşmuştur. Bu grubun önde gelen adlarından
  biri:
  Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol;
  Ey hak, yaşa, ey sevgili millet, yaşa… var ol!
  gibi dillerden düşmeyen şiirlerin sahibi Tevfik Fikret’tir.
  Bunların faaliyetleri 1895-1900 yılları arasında olmuş
  İkinci Meşrutiyet ilan edildikten sonra tekrar yayına başlayan
  Servet-i Fünun dergisi etrafında yeni bir genç yazar ve şair grubu
  toplanarak kendilerine Fecr-i Âti adını vermişlerdir.
  Türk edebiyatında bir topluluk tarafından kaleme alınan
  ilk bildiri Fecr-i Âti Encümen-i Edebîsi Beyannamesi adı ile
  Ahmet Haşim, Emin Bülent, Tahsin Nihat, Hamdullah Suphi,
  Faik Ali Ozansoy, Fuad Köprülü vb. tarafından ortaklaşa
  yayımlanan bir metindir.
  Fecr-Âti’cilerden Ahmet Haşim bu dönemde yayımladığı:
  Bir Acem bahçesi bir seccade
  Dolduran havzı ateşten bâde!
  Ne kadar gamlı bu akşam vakti!
  Bakışın benzemiyor mutade!
  gibi sanat gücü yüksek şiirleriyle edebiyatımızın unutulmazları
  arasına girmiştir.
  20. yüzyılın başlarında Türk edebiyatında değişik zevk,
  tarz ve fikir çatışmaları devam etmekle beraber, tarihin akışı,
  yeni yaşam tarzı ve halkın zevki sorunları önemli ölçüde
  gidermiştir.
  Divan edebiyatı ortadan kalkmış, tekke edebiyatının
  önemli bir etkinliği kalmamış, dilde sade Türkçe hakim olmuş,
  nazımda aruz ölçüsü yerini heceye bırakmıştır.
  Türk toplumunu sınıfsız, milli ve modern bir devlet
  biçimine getiren Cumhuriyet devrimleri bu eylemleri
  perçinlemiştir.
  11
  20. yüzyıl Türk edebiyatının şiirde öncüsü olan Mehmet
  Emin ve onunla birlikte Milli Edebiyatçılar adını alan şairlerin
  en önemlilerinden biri olan Ziya Gökalp sade dille ve hece
  ölçüsüyle şiirler yazarak şiirimize fikir ve ruh bakımından
  Türkçülüğü getirmiştir.
  O dönemde siyasî, sosyal ve ekonomik alandaki pek çok
  olayın yanında Türkçülük akımı ön plana çıkmış, Türkçe
  öncelikli konu olmuştur.
  Türkçe’yi sanat, edebiyat ve bilim dili yapmak için
  çıkarılan Genç Kalemler dergisinin önemi büyüktür.
  Genç Kalemler’in ilk üç sayısı önce Manastır’da çıkıp
  sonra Selanik’te yayımını sürdüren Hüzün ve Şiir adlı derginin
  9. sayısından sonra Genç Kalemler adı ile yazı dilini konuşma
  diline yaklaştırmak ve böylece yazı dili - konuşma dili ikiliğini
  kaldırmaya yönelik yayınlar yapan grubun içinde Gökalp, hece
  ölçüsüyle:
  Aruz sizin olsun, hece bizimdir.
  Halkın söylediği Türkçe bizimdir.
  Leyl sizin, şeb sizin gece bizimdir
  Değildir bir mana üç ada muhtaç.
  gibi Türkçe’yi bilinçli ve ateşli bir biçimde savunur.
  Genç Kalemlerle şiirde hece ölçüsü ve sade Türkçe
  gündeme oturur ve önem kazanır.
  Milli Edebiyat kavramını ortaya atan Ziya Gökalp, Ömer
  Seyfettin ve Ali Canip’le Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını
  şekillendirmişlerdir.
  19. yüzyılın sonunda Mehmet Emin Yurdakul’la başlayan,
  Rıza Tevfik ve Genç Kalemlerle bilinçli bir biçimde devam eden
  hece ölçüsüyle şiir yazma anlayışını benimseyip bütün şiirlerini
  ilkeli olarak hece ile yazan Orhan Seyfi Orhon, Enis Behiç
  Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç ve Faruk
  Nafiz Çamlıbel kullandıkları arı-duru bir dille hece ölçüsüne
  ince ve kıvrak bir şekil verip Beş Hececiler denilen bir döneme
  damgalarını vurmuşlardır.
  Bunlardan Orhan Seyfi Orhon:
  12
  Hani o bırakıp giderken sen;i
  Bu öksüz tavrını takmayacaktın.
  Alnına koyarken veda busemi,
  Yüzüme bu türlü bakmayacaktın.
  biçimindeki Veda adlı şiiri, Halit Fahri’nin:
  O kadar dolu ki toprağın şanla
  Bir değil, sanki bin vatan gibisin
  Yüce dağlarına çöken dumanla
  Göklerde yazılı destan gibisin
  dörtlüğü ile başlayan ve sekiz dörtlükten oluşan Vatan Destanı
  adlı şiiri Beş Hececiler döneminin en popüler şiirlerindendir.
  Hecenin beş şairinin dışında kalıp herhangi bir topluluk
  içinde yer almadan heceyle şiir yazan Kemalettin Kamu:
  Sevgilim senin de geçer zamanın
  Ne şöhretin kalır ne hüsn ü anın
  Böyledir kanunu kahpe dünyanın
  Dört mevsim içinde bir bahar olur
  biçimindeki söyleyişleriyle gönüllerde taht kurarken Ömer
  Bedrettin Uşaklıgil de mâni tarzının etkisiyle kaleme aldığı
  şiirlerinde kendine özgü bir biçim oluşturmuştur.
  Cumhuriyetin ilanından beş yıl sonra hepsi genç olup
  altısı şair, biri öykücüden oluşan yedi kişilik bir grup Yedi
  Meşale adını verdikleri bir kitap yayınlamaları ile kendilerinden
  söz ettiren bir ekol oluşturmuşlardır.
  Bunlar; Yaşar Nabi, Muammer Lütfi, Vasfi Mahir
  Kocatürk, Ziya Osman Saba, Cevdet Kudret Solok ve Kenan
  Hulusi Koray’dır. Edebiyatın baş belası olarak gördükleri
  taklitten uzak duracaklarını belirten ve duygularını başkalarının
  manevi yardımına gerek kalmadan ifade edeceklerini söyleyen
  yedi genç başarılı da olmuştur.
  Cumhuriyet devri Türk edebiyatında 1941’de oluşan
  Garip şiir hareketinin çok ayrı bir yeri vardır. Çünkü
  Tanzimat’la birlikte batılı bir anlayışla gelişen Türk şiiri
  Garipçilerle yeni bir boyut kazanmıştır.
  II. Meşrutiyet’ten sonra bazı güçlü şairlerin etkisiyle
  önemli yenilikler yapan Türk şiiri yeni anlayışla gelişimini
  13
  sürdürürken şiirin gelişimi için farklı anlayışlarla sanatlarını
  sürdürenler görülmektedir.
  Bu dönemde bir yanda Yahya Kemal, Ahmet Haşim,
  Mehmet Akif gibi şairler kaynağı klasik edebiyata bağlı şiirlerini
  yazdığı; bir yanda da Mehmet Emin Yurdakul’la başlayan ve
  Genç Kalemler, Beş Hececiler gibi topluluklarca sürdürülen
  halk edebiyatından yararlanılarak yazılan şiirlerin arttığı
  görülmektedir.
  Davranın halaya durun koçaklar,
  İşte baş, işte davul, işte meydan!
  Güzel halay çeken, güzel kucaklar,
  Güzeli sevmeyen çıksın aradan.
  gibi halk şiirini model alan ve halkçılar da denilebilecek şehirli
  aydın Ahmet Kutsi Tecer gibi şairlerin yaygınlık kazandığı böyle
  bir şiir ortamında serbest nazmın getirdiği rahatlıktan yararlanıp
  memleket sorunlarını dile getiren Nazım Hikmet çok soluklu
  şiirleriyle kuralları allak bullak edip çevresindeki ve kendinden
  sonraki şairleri etkileyip yığınları peşinden sürükler.
  14
  V Toplumcu, gerçekçi anlayışın önderliğini yapan Nazım
  Hikmet:
  Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da
  hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil
  bütün iş Tahir ile Zühre olabilmekte
  yani yürekte
  Mesela bir barikatta dövüşerek
  mesela kuzey kutbunu keşfe giderken
  mesela denerken damarlarında bir serumu
  ölmek ayıp olur mu?
  Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da
  hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil
  Seversin dünyayı doludizgin
  ama o bunun farkında değildir
  ayrılmak istemezsin dünyadan
  ama o senden ayrılacak
  yani sen elmayı seviyorsun diye
  elmanın da seni sevmesi şart mı?
  Yani Tahir’i Zühre sevmeseydi artık
  yahut hiç sevmeseydi
  Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden?
  Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da
  hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil.
  gibi şiirleri ile Türk edebiyatına damgasını vururken diğer
  yanda Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet adlı üç gencin
  şiirlerini 1941’de Garip adlı bir kitapta toplayıp
  yayımlamalarıyla Türk şiirinde önemli bir yer edinen Garip
  hareketi doğar ve hızla yayılır.
  Yüzyıllarca şiire girmemiş, girememiş ve giremeyecek
  gibi olan günlük insanı, olayları, duyguları işlemekle ön plana
  çıkan Garipçiler saldırılara uğramış, sonra estetik ve söyleyiş
  yönünden yeni şiirin sözde kalmayan bir uyarlamasını
  yapmışlardır.
  15
  Garipçiler, kendilerinden önce şiir adına ne varsa hepsini
  hiçe sayıp konuşma dilinin serbestliğinden yararlanarak günlük
  yaşamın ve sıradan insanların şiirlerini yazmışlardır.
  Garip eylemi, ilk önemli yenilikleri içermesi ve yeni şiirin
  kapısını iyice aralaması nedeniyle Birinci Yeni adı ile de anılır.
  Garipçiler, Orhan Veli’nin:
  Ağlasam sesimi duyar mısınız
  Mısralarımda;
  Dokunabilir misiniz,
  Gözyaşlarıma ellerinizle?
  Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel
  Kelimelerinse kifâyetsiz olduğunu
  Bu derde düşmeden önce
  Bir yer var, biliyorum;
  Her şeyi söylemek mümkün;
  Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
  Anlatamıyorum.
  şiirine benzer şiirler yazıp, şiirde özledikleri gibi davranma
  olanağına kavuşurlar.
  Bu dönemde Nazım Hikmet’in açtıyı yolda ilerleyen,
  Nazım etkisiyle şiirler yazıp Garip şiirini yeterince toplumcu bir
  şiir olarak görmeyen, hatta gerici bir tutumun ürünü kabul eden
  1940 kuşağı şairlerinin şiirleriyle sosyal gerçekçi çizgi
  yaygınlık kazanır.
  Bu akımın ilk temsilcileri arasında;
  KOMŞULUK
  Derdimiz bize yeterken
  komşularınki de tuz biber eker
  Kâtiplerde gürültü çıkar,
  çorap yüzünden,
  tasası bizim evdekilere…
  malmüdürüne nüzul iner
  bir tahkikat sonunda
  derdini bizimkiler çeker,
  bozulur ağzının tadı
  16
  gibi rahat ve Anadolu gerçeğini şiirleştiren Rıfat Ilgazla birlikte
  Hasan İzzettin Dinamo, Cahit Irgat, A. Kadir, Fethi Giray, Suat
  Taşer, Emre Gökçe vb. bulunmaktadır.
  Bu akımın devamcıları olarak görülen ve toplumcu şiir
  yazanlar olarak nitelendirilenler arasında:
  Terk etmedi sevdan beni
  Aç kaldım, susuz kaldım,
  Hayın, karanlıktı gece,
  Can garip, can suskun,
  Can paramparça
  Ve ellerim kelepçede
  Tütünsüz, uykusuz kaldım,
  terk etmedi sevdan beni
  gibi sosyal içerikli ve çarpıcı şiirleriyle Ahmed Arif görülür.
  daha sonra da Hasan Hüseyin, Ataol Behramoğlu ve
  Dâvacı zengin, dâvalı yoksulsa
  Zenginden yana işler yasa
  Dâvacı yoksul, dâvalı zenginse
  Dâvalıda kalır yine nizâlı arsa
  Dâvacı da dâvalı da zenginse dâvada
  Özür diler çekilir aradan kadı
  Dâvacı da dâvalı da yoksulsa bak,
  Sade o zaman işte yerini bulur hak.
  gibi sosyal gerçekçi söylemi en iyi şiirleştiren şairlerden Can
  Yücel gelir.
  Bir ara popüler olup yöresel ağızla dilden dile söylenen
  Şemsi Belli’nin:
  ANAYASO
  Gul, gurban olduğum Hökümet Baba!
  Baa bir alfabe veremez miydin?
  Gara dağlar gar altında galanda
  Ben gülmezem
  Dil bilmezem
  Şavata'dan Hakkari'ye yol bilmezem
  Gurban olam, çaresi ne, hooy babooov ?
  Bebek yanir, bebek hasda, bebek ataş içinde
  17
  Ben fakiro,
  Ben hakiro
  Dohdor ilaç, çarşı bazar tam - takiro
  Gurban olam bu ne işdir hooy babooov !
  Çoçiğ ağliir, çoçiğ öliir, geçit vermiy Zap suyu
  Parasizo,
  Çaresizo
  Ben halsizo, ben dilsizo, şeher uzah, yolsizo
  Bu ne haldır, bu ne iştir hooy babooov !
  Gara dağda, gar altında ufağ ufağ mezerler
  Yeddi ceset hetim hetim Zap Suyunda yüzerler
  Hökümata arz eylesem azarlar
  Ben ketimo
  Ben yetimo
  Ben ne biçim vatandaşım hooy babooov ?
  Şavata’dan Angara'ya ses getmiir
  Biz getmeğe guvvatımız hiç yetmiir
  Malımız yoh
  Yolumuz yoh
  Angara'ya ses verecek dilimiz yoh
  Ganadımız, golumuz yoh
  Bu ne biçim memlekettir hooy babooov ?
  Yerin, yurdun adresesin bilmirem
  Angara'da: Anayasso !
  Ellerinden öpiy Hasso
  Yap bize de iltimasso
  Bu işin mümkini yoh mi hooy baboov ?
  gbi sosyal içerikli şiirler de bu grupta sayılır.


  VI
  Garip hareketine karşı gelenekçiliği sürdüren ve bir nevi
  tepki olarak Hisar dergisi etrafında Mehmet Çınarlı’nın
  başkanlığında toplanan Munis Faik Ozansoy, İlhan Geçer,
  Gültekin Samanoğlu, Mustafa Necati Karaer vb. şairler Garip
  için ağır suçlamalarda bulunurlar.
  Türk şiirinin asilden ve yüksekten bayağıya
  indirgendiğini, şiirlerde aşkın Mehlika Sultan’dan Vesikalı
  Yarim’e indirildiğini, Süleyman Efendi’nin nasırının şiire
  girmesinin basitlik olduğunu vurgularlar.
  Hisarcılar, sanat bağımsız olmalı, milli bir karakter taşıyıp
  Anadolu’yu yansıtmalı, batı ya da başka bir edebiyatın kopyası
  olmamalı, eski ile bağları koparmadan yenileşmeli, edebiyat dili
  o dönemde kullanılan ve yaşayan dil olmalıdır ilkesi ile Mart
  1950’den, Aralık 1980’e kadar yayımını sürdürmüştür.
  Türk edebiyatının en uzun ömürlü topluluğu olmalarına
  karşın yeni bir hareket yapmamışlar, ancak, Yahya Kemal’le
  Ziya Gökalp’ten gelen çizgiyi birleştirip örnek aldıkları şairleri
  aşamamışlardır.
  1950’den sonra Türk edebiyatında fikir ve sanatın, sosyal
  bir sınıf ya da emrine girmemesi gerektiğine inanan Ankara
  Atatürk lisesinden Teoman Civelek ve arkadaşları 1 Kasım
  1952’de Mavi adlı bir dergi çıkarır.
  Divan şiirinden uzak durup kendilerini halk şiirine daha
  yakın hisseden Maviciler Atilla İlhan’ın yönetimde yer
  almadan yazı ve şiirleriyle dergiye ve harekete sahip çıkması
  üzerine Mavi önemli bir kimlik kazanır.
  Hisarcılara ağır eleştiriler getirilir.
  Edebiyatımızda Hisar-Mavi tartışması alevlenir.
  Garip şiirinin yozlaştırılmış olması, hemen her olayın
  basit bir söylemle şiire konu edilerek:
  Ben bir bekâr adamım
  Param yok ki karım olsun
  Geceleri şeytan girer rüyama
  Sağ olsun


  gibi fıkra ve espri karışığı bir basitliğe indirgenişi üzerine 1944’ten itibaren
  Yeditepe, Yenilik, Salkım, Şimdilik, A, ve Pazar Postası gibi dergilerde
  İkinci Yeni hareketi denilen yeni bir oluşum başlar.
  İkinci Yeni şairlerinin, soyut ve kapalılığı tercih etmeleri ayrıca
  şiirde imajlar ve dilin kullanımındaki farklılıklar nedeniyle Ahmet Haşim’in
  izinden gittikleri ileri sürülmektedir.
  Atilla İlhan’ın ağır eleştirisine uğrayan İkinci Yeni’nin önde gelen
  beş ismi İlhan Berk, Cemal Süreya, Muzaffer Erdost, Edip Cansever ve
  Turgut Uyar “Maskeli Beşler” yakıştırması ile karşılaşan bu şairlerden
  iki dizesi:
  Bu ipi kimse için gezdirmiyorum
  Bir kere asılmıştım çocukluğumda
  biçiminde olan Dalga şiiri ve Edip Cansever’in

  MASA DA MASAYMIŞ HA
  Adam yaşama sevinci içinde
  Masaya anahtarlarını koydu
  Bakır kaseye çiçekleri koydu
  Sütünü yumurtasını koydu
  Pencereden gelen ışığı koydu
  Bisiklet sesini çıkrık sesini
  Ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu
  Adam masaya
  Aklında olup bitenleri koydu
  Ne yapmak istiyordu hayatta
  İşte onu koydu
  Kimi seviyordu kimi sevmiyordu
  Adam masaya onları da koydu
  Üç kere üç dokuz ederdi
  Adam koydu masaya dokuzu
  Pencere yanındaydı gökyüzü yanında
  Uzandı masaya sonsuzu koydu
  Bir bira içmek istiyordu kaç gündür
  Masaya biranın dökülüşünü koydu
  Uykusunu koydu uyanıklığını koydu
  Tokluğunu açlığını koydu.
  Masa da masaymış ha
  Bana mısın demedi bu kadar yüke
  Bir iki sallandı durdu
  Adam ha babam koyuyordu.
  şiiri, bütün şiir söyleşilerinde önde gelen şiirler arasında görülür.


  Edebiyatımızda herhangi bir topluluğa girip o topluluğun
  savunuculuğunu yapmayan, şiir üzerine yorum yapmadan
  sanatını konuşturan, şiirleriyle toplumda çok önemli yer edinen
  şairlerimiz de bulunmaktadır.
  Bunlardan bazıları:
  Karadut
  Karadutum, çatal karam, çingenem
  Nar tanem, nur tanem, bir tanem
  Agaç isem dalımsın salkım saçak
  Petek isem balımsın a gülüm
  Günahımsın, vebalimsin.
  Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan
  Yoluna bir can koyduğum
  Gökte ararken yerde bulduğum
  Karadutum, çatal karam, çingenem
  Daha nem olacaktın bir tanem
  Gülen ayvam, ağlayan narımsın
  Kadınım, kısrağım, karımsın.
  Karadut gibi bazı şiirleri dillerden düşmeyen Bedri Rahmi.
  Ağır Hasta
  Üfleme bana anneciğim korkuyorum
  Dua edip edip, geceleri.
  Hastayım ama ne kadar güzel
  Gidiyor yüzer gibi, vücudumun bir yeri.
  Niçin böyle örtmüşler üstümü
  Çok muntazam, ki bana hüzün verir.
  Ağarırken uzak rüzgarlar içinde
  Oyuncaklar gibi şehir.
  Gözlerim örtük fakat yüzümle görüyorum
  Ağlıyorsun, nur gibi.
  Beraber duyuyoruz yavaş ve tenha
  Duvardaki resimlerle, nasibi.
  Anneciğim, büyüyorum ben şimdi,
  Büyüyor göllerde kamış.
  Fakat değnekten atım nerde
  Kardeşim su versin ona, susamış.


  diyen Fazıl Hüsnü Dağlarca, Hisarcıların ilk çıkışında aralarında
  olup Hisar anlayışının kendisine ters olduğunu görünce
  uzaklaşıp bir daha hiçbir gruba girmeyen hem:
  Edirne’den Ardahan’a kadar bir toprak uzanır
  Boz kanatlı üveyikler üstünden uçar
  Edirne’den Ardahan’a
  Ardahan’dan Edirne’ye kadar
  biçimindeki destanıyla hamasi şiirin en güzel örneklerinden
  birini sunan hem de:

  HİKÂYE
  Senin dudakların pembe
  Ellerin beyaz,
  Al tut ellerimi bebek
  Tut biraz!
  Benim doğduğum köylerde
  Ceviz ağaçları yoktu,
  Ben bu yüzden serinliğe hasretim

  Okşa biraz!
  Benim doğduğum köylerde
  Buğday tarlaları yoktu,
  Dağıt saçlarını bebek

  Savur biraz!
  Benim doğduğum köyleri
  Akşamları eşkıyalar basardı.
  Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem

  Konuş biraz!
  Benim doğduğum köylerde
  Kuzey rüzgârları eserdi,
  Ve bu yüzden dudaklarım çatlaktır

  Öp biraz!
  Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin!
  Benim doğduğum köyler de güzeldi,
  Sen de anlat doğduğun yerleri,
  Anlat biraz!

  dediği hikâye adlı şiiriyle duygu yüklü söyleyişlerin en
  güzellerinden birini sunan Cehit Külebi bunlardan sadece
  birkaçıdır.


  Türk şiirinin bugünkü noktaya gelmesinde her sanatçı
  ve topluluğun denedikleri yeni şekil ve işledikleri konuların
  katkıları yadsınamaz.
  Türk şiirine biçim ve dil yönüyle yenilikler getirmeye
  çalışanlar aynı çabayı taklitten uzak durup şiirin özünde
  yapsalardı belki şiirimiz daha büyük aşamalar katedecekti.
  Gönümüzde, eskiden mensur şiir dediğimiz, artistik
  nesri şiir diye sunanların yaygınlık kazandığı görülmektedir.
  Ben şiiri şiir ölçülerinden çıkarıp öyküye kaçarak
  sayfalarca yazılıp söylenmesini şiirimiz adına hoş görmediğimi
  vurgulamak isterim.

  Elbette Türk şiiri sadece Anadolu sahasında gelişimini
  sürdürmemiştir. Anadolu dışındaki topraklarda yaşayan
  soydaşlarımız da Türk şiirine çok önemli katkılarda
  bulunmuşlardır. Bunlardan Azerbaycan’da Şehriyar ve Bahtiyar
  Vahapzade; Türkmenistan’da Ata Atacanov, Gara Seyitliyev;
  Özbekistan’da Abdülhamit Süleymanoğlu; Kıbrıs’ta Özker
  Yaşın, Harid Fedai; Batı Trakya’da Ferruh Mehmet Pazvantoğlu,
  Bulgaristan’da Recep Kürklü, Ahmet Şerefli; Makedonya ve
  Kosova’ da Necati Zekeri, Enver Tuzcu, Osman Baymak,
  Niemetullah Hafız vb. Sadece birkaçıdır.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Türk Şiirinin Doğuşu Forum Tarih
Modern Türk Şiirinin Gelişimi Hakkında Bilgi Şiirler 2 Aralık 2010
Türk Şiirinin Gelişim Süreci Hakkında Bilgi Şiirler 2 Aralık 2010
Türk Şiirinin Tarihçesi Şiirler 6 Ocak 2009
Türkiye dağların uzanışı iklimi nasıl etkilemektedir kısaca Türkiye Kültür Ve Tanıtımı 18 Şubat 2017
Türkiye'de dağlar hangi yönde uzanır kısaca Türkiye Kültür Ve Tanıtımı 18 Şubat 2017

Bu Sayfayı Paylaş