Tüketicinin Korunması Kanunu ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik

'Tüketici Şikayetleri' forumunda Mavi_Sema tarafından 4 Temmuz 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Tüketicinin Korunması Kanunu ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  4822 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

  BİRİNCİ KISIM

  AmaçKapsamTanımlar

  1-Amaç

  2-Kapsam

  3- Tanımlar

  İKİNCİ KISIM

  Tüketicinin Korunması ve Aydınlatılması

  4- Ayıplı mal

  4/A-Ayıplı Hizmet

  5-Satıştan Kaçınma

  6-Sözleşmedeki Haksız Şartlar

  6/A-Taksitle Satış

  6/B-Devre Tatil

  6/C-Paket Tur

  7- Kampanyalı Satış

  8- Kapıdan Satış

  9- Kapıdan Satışlarda Satıcının ve Sağlayıcının Yükümlülüğü

  9/A-Mesafeli Sözleşmeler

  10-Tüketici Kredisi

  10/A- Kredi Kartları

  11-Süreli Yayınlar

  11/A- Abonelik Sözleşmeleri

  12- Fiyat Etiketi

  13- Garanti Belgesi

  14-Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

  15-Satış Sonrası Hizmetler

  16- Ticari Reklam ve İlanlar

  17-Reklam Kurulu

  18-Tehlikeli Mal ve Hizmetler

  19-Mal ve Hizmet Denetimi

  20-Tüketicinin Eğitilmesi

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  Tüketici Kuruluşları

  21-Tüketici Kuruluşları

  22-Tüketici Konseyi Tüketici Sorunları Hakem Heyeti

  DÖRDÜNCÜ KISIM

  Yargılama ve Cezaya İlişkin Hükümler
  23-Tüketici Mahkemeleri

  24- Üretimin Satışın Durdurulması ve Malın Toplatılması

  24/A--Olduklarından Farklı Görünen Mallar

  25- Cezalar

  26-Cezalarda Yetki İtiraz ve Zamanaşımı

  BEŞİNCİ KISIM

  Çeşitli Hükümler

  27-Denetim

  28-Laboratuar

  29-Ödenek

  30- Diğer Hükümler

  31-Yönetmelikler ve Diğer Düzenlemeler

  32-Kaldırılan Hükümler

  33-Yürürlük

  34-Yürütme

  4822 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM

  Amaç Kapsam Tanımlar

  Amaç

  Madde 1- Bu Kanunun amacı kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu aydınlatıcı eğitici zararlarını tazmin edici çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2- Bu Kanun birinci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Kanunun uygulamasında;

  a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını

  Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını

  c) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım ses görüntü ve benzeri gayri maddi malları

  d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti

  e) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi

  f) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri

  g) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri

  h) Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlemi

  ı) İmalatçı-Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine kendi ayırt edici işaretini ticari markasını veya unvanını koyarak satışa sunanları

  j) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını yurt dışından getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi

  k) Kredi veren: Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini

  l) Reklam veren: Ürettiği ya da pazarladığı malın/hizmetin tanıtımını yaptırmak satışını artırmak veya imajını yaratıp güçlendirmek amacıyla hazırlattığı içinde firmasının ya da mal/hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatan dağıtan ya da başka yollarla sergileyen gerçek ya da tüzel kişiyi

  m) Reklamcı: Ticari reklam ve ilânları reklam verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçek ya da tüzel kişiyi

  n) Mecra kuruluşu: Ticari reklam veya ilânı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının ya da her türlü aracın sahibi işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişiyi

  o ) Teknik düzenleme: Bir ürünün ve hizmetin ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere özellikleri işleme ve üretim yöntemleri bunlarla ilgili terminoloji sembol ambalajlama işaretleme etiketleme ve uygunluk değerlendirilmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ilgili Bakanlık tarafından Resmi Gazetede yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan standartlar dahil olmak üzere uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi

  p) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek vakıf veya bunların üst kuruluşlarını İfade eder.

  İKİNCİ KISIM

  Tüketicinin Korunması ve Aydınlatılması Ayıplı mal

  Madde 4- Ambalajında etiketinde tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar ayıplı mal olarak kabul edilir.

  Tüketici malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.

  İmalatçı-üretici satıcı bayi acente ithalatçı ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Ayıplı malın neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

  Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse ayıplı maldan sorumluluk ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda beş yıldır. Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Bu talepler zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak on yıl sonra ortadan kalkar. Ancak satılan malın ayıbı tüketiciden satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz.

  Ayıplı malın neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mallar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

  Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına imalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde "özürlüdür" ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur. Yalnızca ayıplı mal satılan veya bir kat ya da reyon gibi bir bölümü sürekli olarak ayıplı mal satışına tüketicinin bilebileceği şekilde tahsis edilmiş yerlerde bu etiketin konulma zorunluluğu yoktur. Malın ayıplı olduğu hususu tüketiciye verilen fatura fiş veya satış belgesi üzerinde gösterilir.

  Güvenli olmayan mallar piyasaya özürlüdür etiketiyle dahi arz edilemez. Bu ürünlere 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

  Bu hükümler mal satışına ilişkin her türlü tüketici işleminde de uygulanır.

  Ayıplı hizmet

  Madde 4/A- Sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilânlarında veya standardında veya teknik kuralında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler ayıplı hizmet olarak kabul edilir.

  Tüketici hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde bu ayıbı sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda sözleşmeden dönme hizmetin yeniden görülmesi veya ayıp oranında bedel indirimi haklarına sahiptir. Tüketicinin sözleşmeyi sona erdirmesi durumun gereği olarak haklı görülemiyorsa bedelden indirim ile yetinilir. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 4 üncü maddede belirtilen şartlar çerçevesinde tazminat da isteyebilir. Sağlayıcı tüketicinin seçtiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

  Sağlayıcı bayi acente ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren ayıplı hizmetten ve ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zarardan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Sunulan hizmetin ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

  Daha uzun bir süre için garanti verilmemiş ise ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile ayıplı hizmetten dolayı yapılacak talepler hizmetin ifasından itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Ancak sunulan hizmetin ayıbı tüketiciden sağlayıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz.

  Ayıplı hizmetin neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında ayıplı olduğu bilinerek edinilen hizmetler hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

  Bu hükümler hizmet sağlamaya ilişkin her türlü tüketici işleminde de uygulanır.

  Satıştan kaçınma

  Madde 5- Üzerinde "numunedir" veya "satılık değildir" ibaresi bulunmayan bir malın; ticarî bir kuruluşun vitrininde rafında veya açıkça görülebilir herhangi bir yerinde teşhir edilmesi halinde satıcı bu malların satışından kaçınamaz.

  Hizmet sağlamada da haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.

  Aksine bir teamül ticarî örf veya adet yoksa satıcı bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar sayı veya ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınmasına bağlı kılamaz.

  Diğer mal satışı ve hizmet sağlama sözleşmelerinde de bu hüküm uygulanır.

  Sözleşmelerdeki haksız şartlar

  Madde 6- Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.

  Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.

  Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.

  Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.

  Bir satıcı veya sağlayıcı bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa bunu ispat yükü ona aittir.

  6/A 6/B 6/C 7 9 9/A 10 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir ve sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu eksiklik satıcı veya sağlayıcı tarafından derhal giderilir.

  Bakanlık standart sözleşmelerde yer alan haksız şartların tespit edilmesine ve bunların sözleşme metninden çıkartılmasının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirler.

  Taksitle satış

  Madde 6/A- Taksitle satış satım bedelinin en az iki taksitle ödendiği ve malın veya hizmetin sözleşmenin düzenlendiği anda teslim veya ifa edildiği satım türüdür.

  Taksitle satış sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Sözleşmede bulunması gereken asgari koşullar aşağıda gösterilmiştir:

  a) Tüketicinin ve satıcı veya sağlayıcının isim unvan açık adresleri ve varsa erişim bilgileri

  Malın veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil peşin satış fiyatı

  c) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı

  d) Faiz miktarı faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı

  e) Peşinat tutarı

  f) Ödeme planı

  g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları.

  Satıcı veya sağlayıcı bu bilgilerin sözleşmede yer almasını sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür. Sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse bu senet her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde ve sadece nama yazılı olarak düzenlenir. Aksi takdirde kambiyo senedi geçersizdir.

  Taksitle satışlarda; tüketici borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir. Tüketici aynı zamanda bir taksit miktarından az olmamak şartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir. Her iki durumda da satıcı ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür.

  Satıcı veya sağlayıcı taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa bu hak; ancak satıcının veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin en az onda biri olması halinde kullanılabilir. Ancak satıcının veya sağlayıcının bu hakkını kullanabilmesi için en az bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir.

  Sözleşme şartları tüketici aleyhine hiçbir şekilde değiştirilemez.

  Devre tatil

  Madde 6/B- Devre tatil sözleşmeleri en az üç yıl süre için yapılan ve bu süre zarfında yıl içinde belirli veya belirlenebilecek ve bir haftadan az olmayacak bir dönem için bir veya daha fazla sayıdaki taşınmazın kullanım hakkının devri ya da devri taahhüdünü içeren ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu yazılı sözleşme ya da sözleşmeler grubudur.

  Devre tatil sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları Bakanlık belirler.

  Paket tur

  Madde 6/C- Paket tur sözleşmeleri; ulaştırma konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte her şeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmidört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu önceden düzenlenmiş yazılı sözleşmelerdir.

  Paket tur sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları Bakanlık belirler.

  Kampanyalı satış

  Madde 7- Kampanyalı satış gazete radyo televizyon ilânı ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul edilmesi ve malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapılan satımdır.

  Kampanyalı satışlar Bakanlığın izni ile yapılır. Bakanlık hangi tür satışların izne tabi olacağını ön ödeme taksit miktarı teslim süresi üretici firma garantisi yatırılacak teminat ile kampanyalı satışlarda uyulması gereken usul ve esasları tespit eder.

  İlan ve taahhüt edilen mal veya hizmetin teslimatının veya ifasının hiç ya da gereği gibi yapılmaması durumunda satıcı sağlayıcı bayi acente imalatçı-üretici ithalatçı ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren müteselsilen sorumludur.

  Tüketici kampanyadan ayrılmaya karar verdikten sonra kampanyayı düzenleyen mal veya hizmetin tüketiciye teslim tarihini geçmemek şartıyla tüketicinin o ana kadar ödediği tüm bedeli ödemekle yükümlüdür.

  Kampanyayı düzenleyen kampanyalı satışlarda düzenlenecek yazılı sözleşmede 6/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bilgilere ek olarak "kampanya bitiş tarihi" ve "mal veya hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih ve şekli"ne ilişkin bilgileri de içeren sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermek zorundadır.

  Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça ön ödeme tutarı mal veya hizmetin satış bedelinin yüzde kırkından fazla olamaz.

  Kampanyalı satışlarda malın teslim ya da hizmetin ifa süresi on iki ayı aşamaz. Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallar için bu süre otuz aydır.

  Tüketicinin ödemeye ilişkin tüm edimlerini yerine getirmesi durumunda malın teslimi ya da hizmetin ifası ödemenin bitimini takiben en geç bir ay içinde yapılmak zorundadır.

  Kampanyalı taksitle satışlarda 6/A maddesi hükümleri de uygulanır.

  Kapıdan satış

  Madde 8- Kapıdan satış; işyeri fuar panayır gibi satış mekanları dışında yapılan satımlardır.

  Bakanlık kapıdan satış yapacaklarda aranılacak nitelikleri bu Kanuna tabi olan ve olmayan kapıdan satışları ve kapıdan satışlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirler.

  Bu tür satışlarda; tüketici teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir. Hizmetlerin satımında ise bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcı kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Satıcı cayma bildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlüdür.

  Tüketici malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalarından sorumlu değildir. Taksitle yapılan kapıdan satışlarda 6/A maddesi kampanyalı kapıdan satışlarda 7 nci madde hükümleri ayrıca uygulanır.

  Kapıdan satışlarda satıcının ve sağlayıcının yükümlülüğü

  Madde 9- Kapıdan satış sözleşmelerinde sözleşmede bulunması gereken diğer unsurlara ilave olarak mal veya hizmetin nitelik ve niceliğine ilişkin açıklayıcı bilgiler cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve en az on altı punto ve koyu siyah harflerle yazılmış aşağıdaki ibare yer almak zorundadır:

  Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

  Tüketici sahip olduğu haklarının da yazılı bulunduğu sözleşmeyi imzalar ve kendi el yazısı ile tarihini yazar. Satıcı veya sağlayıcı bu bilgilerin sözleşmede yer almasını sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür.

  Bu madde hükümlerine göre düzenlenmiş bir sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcıya veya sağlayıcıya aittir. Aksi takdirde tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir.

  Mesafeli sözleşmeler

  Madde 9/A- Mesafeli sözleşmeler; yazılı görsel telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelerdir.

  Mesafeli satış sözleşmesinin akdinden önce ayrıntıları Bakanlıkça çıkarılacak tebliğle belirlenecek bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketici bu bilgileri edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işlemi yine elektronik ortamda yapılır.

  Satıcı ve sağlayıcı tüketicinin siparişi kendisine ulaştığı andan itibaren otuz gün içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.

  Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddî malların veya sunulan hizmetlerin teslimatının ayıpsız olarak yapıldığını ispatla yükümlüdür.

  Cayma hakkı süresince sözleşmeye konu olan mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasının veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesinin istenemeyeceğine ilişkin hükümler dışında kapıdan satışlara ilişkin hükümler mesafeli sözleşmelere de uygulanır.

  Satıcı veya sağlayıcı cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde almış olduğu bedeli kıymetli evrakı ve tüketiciyi bu hukukî işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

  Tüketici kredisi

  Madde 10- Tüketici kredisi tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.

  Sözleşmede;

  a) Tüketici kredisi tutarı

  Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı

  c) Faizin hesaplandığı yıllık oran

  d) Ödeme tarihleri anapara faiz fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı

  e) İstenecek teminatlar

  f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı

  g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları

  h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar

  ı) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar yer alır.

  Kredi veren taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa bu hak; ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilir. Ancak kredi verenin bu hakkını kullanabilmesi için en az bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir. Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde kredi veren asıl borçluya başvurmadan kefilden borcun ifasını isteyemez.

  Tüketici kredi verene borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da kredi veren ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür. Bakanlık ödenen miktara göre gerekli faiz ve komisyon indiriminin ne oranda yapılacağının usul ve esaslarını belirler.

  Kredi verenin tüketici kredisini belirli marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile vermesi durumunda satılan malın veya hizmetin hiç ya da zamanında teslim veya ifa edilmemesi halinde kredi veren tüketiciye karşı satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olur.

  Kredi verenin ödemeleri bir kıymetli evraka bağlaması ya da krediyi kıymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat altına alması yasaktır. Bu yasağa rağmen tüketiciden bir kıymetli evrak alınacak olursa tüketici bu kıymetli evrakı kredi verenden geri istemek hakkına sahiptir. Ayrıca kredi veren kıymetli evrakın ciro edilmesi sebebiyle tüketicinin uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
   

 2. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Kredi kartları

  Madde 10/A- Kredi kartı ile mal veya hizmet alımı sonucu nakdi krediye dönüşen veya kredi kartı ile nakit çekim suretiyle kullanılan krediler de 10 uncu madde hükümlerine tabidir. Ancak bu tür krediler hakkında 10 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) ( (h) ve (ı) bentleri ile dördüncü fıkra hükmü uygulanmaz.

  Kredi veren tarafından tüketiciye gönderilen dönemsel hesap özetleri 10 uncu maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen ödeme planı hükmündedir. Dönemsel hesap özetinde yer alan asgari ödeme tutarının vadesinde ödenmemesi halinde; tüketici 10 uncu maddenin (f) bendinde yer alan gecikme faizi dışında herhangi bir isim altında yükümlülük altına sokulamaz.

  Kredi veren faiz artırımını otuz gün önceden tüketiciye bildirmek zorundadır. Kredi veren tarafından artırılan faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamaz. Tüketici bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcu ödeyip kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.

  Mal veya hizmetin kredi kartı ile satın alındığı durumlarda satıcı veya sağlayıcı tüketiciden komisyon veya benzeri bir isim altında ilave ödemede bulunmasını isteyemez.

  Süreli yayınlar

  Madde 11- Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve her ne amaç ve şekilde olursa olsun bilet kupon iştirak numarası oyun çekiliş ve benzeri yollarla süreli yayın dışında ikinci bir ürün ve/veya hizmetin verilmesinin taahhüt edildiği durumlarda; kitap dergi ansiklopedi afiş bayrak poster sözlü veya görüntülü manyetik bant veya optik disk gibi süreli yayıncılık amaçlarına aykırı olmayan kültürel ürünler dışında hiçbir mal ya da hizmetin taahhüdü ve dağıtımı yapılamaz. Bu amaçla kampanya düzenlenmesi halinde kampanya süresi altmış günü geçemez. Kampanya konusu mal veya hizmet bedelinin bir bölümünün tüketici tarafından karşılanması istenemez.

  Süreli yayın kuruluşu kampanyaya ait reklam ve ilânlarında kampanya konusu mal veya hizmetin Türkiye genelinde teslim ve ifa tarihlerine ilişkin programını ilân etmek ve kampanya konusu mal veya hizmetin teslim ve ifasını kampanyanın bitiminden itibaren otuz gün içinde yerine getirmek zorundadır.

  Kampanya süresince süreli yayının satış fiyatı ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen mal veya hizmetin yol açtığı maliyet artışı nedeniyle artırılamaz. Kampanya konusu mal veya hizmet taahhüdü ve dağıtımı bölünerek yapılamayacağı gibi bu mal veya hizmetin ayrılmaz ya da tamamlayıcı parçaları da ayrı bir kampanya konusu haline getirilemez. Bu Kanunun uygulamasında ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen her bir mal veya hizmete ilişkin işlemler bağımsız bir kampanya olarak kabul edilir.

  Süreli yayın kuruluşları tarafından düzenlenmeyen ancak süreli yayınla doğrudan veya dolaylı irtibatlandırılan kampanyalar da bu hükümlere tabidir.

  Abonelik sözleşmeleri

  Madde 11/A- Her türlü abonelik sözleşmelerine taraf olan tüketiciler isteklerini satıcıya yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerine tek taraflı son verebilirler.

  Satıcı tüketicinin aboneliğe son verme isteğini yazılı bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yerine getirmekle yükümlüdür. Süreli yayın aboneliğine son verme isteği ise; yazılı bildirimin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren günlük yayınlarda onbeş gün haftalık yayınlarda bir ay aylık yayınlarda üç ay sonra yürürlüğe girer. Daha uzun süreli yayınlarda ise bildirimden sonraki ilk yayını müteakiben yürürlüğe konulur.

  Satıcı abone ücretinin geri kalan kısmını hiçbir kesinti yapmaksızın onbeş gün içinde iade etmekle yükümlüdür.

  Fiyat etiketi

  Madde 12- Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir okunabilir şekilde o malla ilgili tüm vergiler dahil fiyat üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.

  Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de birinci fıkraya göre düzenlenerek asılır.

  Etiket fiyat ve tarife listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat üzerinden satış yapılır.

  Fiyatı; Bakanlar Kurulu kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları tarafından belirlenen mal veya hizmetlerin belirlenen bu fiyatın üzerinde bir fiyatla satışa sunulması yasaktır.

  Bakanlık etiket ve tarife listelerinin şeklini içeriğini usul ve esaslarını bir yönetmelikle düzenler. Bakanlık ve belediyeler bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle ayrı ayrı görevlidirler.

  Garanti belgesi

  Madde 13- İmalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı bayi veya acenteye aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıldır. Ancak özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.

  Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların garanti süresi içerisinde arızalanması halinde malı işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.

  Tüketici onarım hakkını kullanmışsa garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde 4 üncü maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı bayi acente imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

  Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar iki ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamı dışındadır.

  Bakanlık hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bu malların arızalarının tamiri için gereken azami süreleri Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilânla görevlidir.

  Tanıtma ve kullanma kılavuzu

  Madde 14- Yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi mallarının tanıtım kullanım bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe kılavuzla ve gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketle satılması zorunludur.

  Bakanlık sanayi mallarından hangilerinin tanıtma ve kullanım kılavuzu ve etiket ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bunlarda bulunması gereken asgari unsurları Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilânla görevlidir.

  Satış sonrası hizmetler

  Madde 15- İmalatçı veya ithalatçılar sattıkları ürettikleri veya ithal ettikleri sanayi malları için o malın Bakanlıkça tespit ve ilân edilen kullanım ömrü süresince yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiyle bakım ve onarım hizmetlerini sunmak zorundadırlar.

  İmalatçı veya ithalatçıların bulundurmaları gereken yedek parça stok miktarı Bakanlıkça belirlenir.

  İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini o malın yeni ithalatçısı sunmak zorundadır.

  Bakanlık hangi mallar için servis istasyonları kurulmasının zorunlu olduğu ile servis istasyonlarının kuruluş ve işleyişine dair usul ve esasları Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilânla görevlidir.

  Garanti belgesiyle satılmak zorunda olan bir sanayi malının garanti süresi sonrasında arızalanması durumunda o malın Bakanlıkça belirlenen azami tamir süresi içerisinde onarımı zorunludur.

  Ticari reklam ve ilanlar

  Madde 16- Ticari reklam ve ilânların kanunlara Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere genel ahlaka kamu düzenine kişilik haklarına uygun dürüst ve doğru olmaları esastır.

  Tüketiciyi aldatıcı yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici kamu sağlığını bozucu hastaları yaşlıları çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilânlar ve örtülü reklam yapılamaz.

  Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal ve hizmetlerin karşılaştırmalı reklamları yapılabilir.

  Reklam veren ticari reklam veya ilânda yer alan somut iddiaları ispatla yükümlüdür.

  Reklam verenler reklamcılar ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

  Reklam kurulu

  Madde 17-Ticari reklam ve ilânlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek bu ilkeler çerçevesinde ticari reklam ve ilânları incelemek ve inceleme sonucuna göre 16 ncı madde hükümlerine aykırı reklam ve ilânları üç aya kadar tedbiren durdurma ve/veya durdurma ve/veya aynı yöntemle düzeltme ve/veya para cezası verme hususlarında görevli bir Reklam Kurulu oluşturulur. Reklam Kurulu kararları Bakanlıkça uygulanır.

  Reklam Kurulu ticari reklam ve ilânlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemede; ülke koşullarının yanı sıra reklamcılık alanında evrensel kabul görmüş tanım ve kuralları da dikkate alır.

  Başkanlığı Bakanın görevlendireceği ilgili Genel Müdür tarafından yürütülen Reklam Kurulu;

  a) Bakanlıkça ilgili Genel Müdür Yardımcıları arasından görevlendirilecek bir üye

  Adalet Bakanlığınca bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan hakimler arasından görevlendirilecek bir üye

  c) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunca görevlendirilecek reklam konusunda uzman bir üye

  d) Yükseköğretim Kurulunun reklamcılık alanında uzman üniversite öğretim elemanları arasından seçeceği bir üye

  e) Türk Tabibleri Birliği Merkez Konseyinin görevlendireceği doktor bir üye

  f) Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği avukat bir üye

  g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin değişik sektörlerden görevlendireceği dört üye

  h) Türkiye'deki tüm gazeteciler derneklerinin kendi aralarından seçeceği bir üye

  i) Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarının seçeceği bir üye

  j) Tüketici Konseyinin Konseye katılan tüketici örgütü temsilcileri arasından seçeceği veya üst örgütlerinin görevlendireceği bir üye

  k) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin görevlendireceği bir üye

  l) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun görevlendireceği bir üye

  m) Türk Standartları Enstitüsünden bir üye

  n) Diyanet İşleri Başkanlığından bir üye

  o) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden bir üye

  p) İşçi sendikaları konfederasyonlarından bir üye

  r) Memur sendikaları konfederasyonlarından bir üye

  s) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin görevlendireceği bir üye

  t) Ankara İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye

  u) Türk Eczacılar Birliğinden bir üye

  v) Türk Diş Hekimleri Birliğinden bir üye olmak üzere yirmibeş üyeden oluşur.

  Kurul üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir veya seçilebilir. Üyelikler herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde boşalan yerlere üçüncü fıkra esasları dahilinde bir ay içerisinde görevlendirme veya seçim yapılır.

  Kurul en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır.

  Kurul Başkan dahil en az ondört üyenin hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir.

  Kurul gerekli görülen hallerde sürekli ve geçici olarak görev yapmak üzere özel ihtisas komisyonları kurabilir. Kurulun bu komisyonlarda görev yapmasını uygun göreceği kamu personeli ilgili kamu kuruluşlarınca görevlendirilir.

  Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi olanlara verilecek huzur hakkı ile kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine ödenecek huzur ücreti Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

  Kurulun sekretarya hizmetleri Bakanlık tarafından yerine getirilir.

  Reklam Kurulu kararları tüketicilerin bilgilendirilmesi aydınlatılması ve ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla Reklam Kurulu Başkanlığınca açıklanır.

  Reklam Kurulunun görevleri kuruluş çalışma usul ve esasları ile sekretarya hizmetlerinin ne suretle yerine getirileceği Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

  Tehlikeli mal ve hizmetler

  Madde 18- Tüketicinin kullanımına sunulan mal ve hizmetlerin kişi beden ve ruh sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda bu malların emniyetle kullanılabilmesi için üzerine veya ekli kullanım kılavuzlarına bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar açıkça görülecek ve okunacak şekilde konulur veya yazılır.

  Bakanlık hangi mal veya hizmetlerin açıklayıcı bilgi ve uyarıları taşıması gerektiğini ve bu bilgi ve uyarıların şeklini ve yerini ilgili bakanlık ve diğer kuruluşlarla birlikte tespit ve ilânla görevlidir.

  Mal veHizmet Denetimi

  Madde 19- Tüketiciye sunulan mal ve hizmetler; ilgili bakanlıklar tarafından Resmi Gazetede yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan standartlar dahil olmak üzere uyulması zorunlu olan teknik düzenlemeye uygun olmalıdır.

  İlgili bakanlıklar bu esaslara göre denetim yapmak veya yaptırmakla görevlidir. Mal ve hizmet denetimine ilişkin usul ve esaslar her bir ilgili bakanlıkça ayrı ayrı tespit ve ilân edilir.
   

 3. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Tüketicinin eğitilmesi

  Madde 20- Tüketicinin eğitilmesi konusunda örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ders programlarına Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli ilaveler yapılır.

  Tüketicinin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi için radyo ve televizyonlarda programlar düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Tüketici Konseyinin önerisi ile Bakanlıkça tespit ve ilân olunur.  ÜÇÜNCÜ KISIM

  Tüketici Kuruluşları

  Tüketici konseyi

  Madde 21- Tüketicinin sorunlarının ihtiyaçlarının ve çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak sorunların evrensel tüketici hakları doğrultusunda çözülmesi için alınacak tedbirlerle bu Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri ilgili mercilerce öncelikle ele alınmak üzere iletmek amacıyla Bakanlığın koordinatörlüğünde bir "Tüketici Konseyi" kurulur.

  Tüketici Konseyi Bakanın veya görevlendireceği bir Bakanlık görevlisinin başkanlığında Adalet İçişleri Maliye Milli Eğitim Sağlık Ulaştırma Tarım ve Köyişleri Sanayi ve Ticaret Turizm ve Çevre bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Hazine Müsteşarlığı Dış Ticaret Müsteşarlığı Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı Rekabet Kurumu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Telekomünikasyon Kurumu Türk Akreditasyon Kurumu Milli Prodüktivite Merkezi Diyanet İşleri Başkanlığı büyük şehir belediyeleri il belediyelerini temsilen Türk Belediyeler Birliği işçi sendikaları konfederasyonları memur sendikaları konfederasyonlarıTürkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Yükseköğretim Kurulu Türkiye Barolar Birliği Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Türk Eczacılar Birliği Türk Tabipleri Birliği Türk Dişhekimleri Birliği Türk Veteriner Hekimleri Birliği Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Bankalar Birliği Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Türkiye Otelciler Birliği Türkiye Ziraat Odaları Birliği Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı ve tüketici örgütleri temsilcilerinden oluşur.

  Tüketici Konseyini oluşturan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin sayı ve nitelikleri ile Tüketici Konseyine katılabilmek için tüketici örgütlerinin sahip olmaları gereken asgari üye sayısı ve bu örgütlerin Tüketici Konseyine gönderecekleri temsilci sayısı Bakanlıkça belirlenir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarından gelen temsilcilerin sayısı hiçbir şekilde Tüketici Konseyinin toplam üye sayısının yüzde ellisinden fazla olamaz. Tüketici Konseyi yılda en az bir kez toplanır.

  Tüketici Konseyinin çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

  Tüketici sorunları hakem heyeti

  Madde 22- Bakanlık il ve ilçe merkezlerinde bu Kanunun uygulamasından doğan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla en az bir tüketici sorunları hakem heyeti oluşturmakla görevlidir.

  Başkanlığı Sanayi ve Ticaret İl Müdürü veya görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici sorunları hakem heyeti; belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye baronun mensupları arasından görevlendireceği bir üye ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği bir üye ve tüketici örgütlerinin seçecekleri bir üye olmak üzere başkan dahil beş üyeden oluşur. Ticaret ve sanayi odası ya da ayrı ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği üye uyuşmazlığın satıcı tarafını oluşturan kişinin tacir veya esnaf ve sanatkar olup olmamasına göre ilgili odaca görevlendirilir.

  Bakanlık taşra teşkilatının bulunmadığı il ve ilçelerde tüketici sorunları hakem heyetinin başkanlığı en büyük mülki amir ya da görevlendireceği bir memur tarafından yürütülür. Tüketici örgütü olmayan yerlerde tüketiciler tüketim kooperatifleri tarafından temsil edilir. Tüketici sorunları hakem heyetinin oluşumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyelikler belediye meclislerince re'sen doldurulur.

  Tüketici sorunları hakem heyetlerinde heyetin çalışmalarına ve kararlarına esas olacak dosyaları hazırlamak ve uyuşmazlığa ilişkin raporu sunmak üzere en az bir raportör görevlendirilir.

  Değeri beşyüz milyon liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar tarafları bağlar. Bu kararlar İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Taraflar bu kararlara karşı onbeş gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak talep edilmesi şartıyla hakim tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.

  Değeri beşyüz milyon lira ve üstündeki uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerinin verecekleri kararlar tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilir. Kararların bağlayıcı veya delil olacağına ilişkin parasal sınırlar her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen yıllık ortalama fiyat artışı oranında artar. Bu durum Bakanlıkça her yıl Aralık ayı içinde Resmi Gazetede ilân edilir.

  25 inci maddede cezai yaptırıma bağlanmış hususlar dışındaki tüm uyuşmazlıklar tüketici sorunları hakem heyetlerinin görev ve yetkileri kapsamındadır.

  Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Başkan ve üyeleri ile raportörlere verilen huzur hakkı veya huzur ücretinin ödenmesine ilişkin esas ve usuller bir ayda ödenecek tutar 2000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

  Tüketici sorunları hakem heyetlerinin kurulması çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir.

  DÖRDÜNCÜ KISIM

  Yargılama ve Cezaya İlişkin Hükümler Tüketici mahkemeleri

  Madde 23- Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılır. Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

  Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler tüketici örgütleri ve Bakanlıkça açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır. Tüketici örgütlerince açılacak davalarda bilirkişi ücretleri 29 uncu maddeye göre kaydedilen özel ödenekten Bakanlıkça karşılanır. Davanın davalı aleyhine sonuçlanması durumunda bilirkişi ücreti 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak 29 uncu maddede düzenlenen esaslara göre bütçeye özel gelir kaydedilir. Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Yedinci Babı Dördüncü Faslı hükümlerine göre yürütülür.

  Tüketici davaları tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de açılabilir.

  Bakanlık ve tüketici örgütleri münferit tüketici sorunu olmayan ve genel olarak tüketicileri ilgilendiren hallerde bu Kanunun ihlali nedeniyle kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılması amacıyla tüketici mahkemelerinde dava açabilirler.

  Gerekli hallerde tüketici mahkemeleri ihlalin tedbiren durdurulmasına karar verebilir. Tüketici Mahkemesince uygun görülen tedbir kararları masrafı daha sonra haksız çıkan taraftan alınmak ve 29 uncu maddede düzenlenen esaslara göre bütçeye özel gelir kaydedilmek üzere ülke düzeyinde yayınlanan gazetelerden birinde Basın İlan Kurumunca ve ayrıca varsa davanın açıldığı yerde yayınlanan mahalli bir gazetede derhal ilân edilir.

  Kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılmasına yönelik Tüketici Mahkemesi kararları ise masrafı davalıdan alınmak üzere aynı yöntemle derhal ilân edilir.

  Üretimin satışın durdurulması ve malın toplatılması

  Madde 24- Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olması durumunda Bakanlık tüketiciler veya tüketici örgütleri ayıplı seri malın üretiminin ve satışının durdurulması ve satış amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılması için dava açabilir.

  Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olduğunun mahkeme kararı ile tespit edilmesi halinde malın satışı geçici olarak durdurulur. Mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç üç ay içinde malın ayıbının ortadan kaldırılması için üretici-imalatçı ve/veya ithalatçı firma uyarılır. Malın ayıbının ortadan kalkmasının imkânsız olması halinde mal üretici-imalatçı ve/veya ithalatçı tarafından toplanır veya toplattırılır. Toplatılan mallar taşıdıkları risklere göre kısmen veya tamamen imha edilir veya ettirilir.

  Satışa sunulan bir seri malın tüketicinin güvenliğini tehlikeye sokan ayıp taşıması durumunda 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.

  Ayıplı malları satın alan tüketicilerin uğradıkları maddî ve manevî zararlar nedeniyle dava açma hakları saklıdır.

  4 üncü maddenin altıncı fıkrası hükümlerine tâbi bir seri ayıplı malın satışa arz edilmesi durumunda bu madde hükümleri uygulanmaz.

  Olduklarından farklı görünen mallar

  Madde 24/A- Gıda ürünü olmamalarına rağmen sahip oldukları şekil koku görünüm ambalaj etiket hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple de tüketiciler tarafından gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan malların üretilmesi pazarlanması ithalatı ve ihracatı yasaktır.

  Mal piyasaya sürülmüşse 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

  Olduğundan farklı görünen malı satın alan tüketicilerin uğradıkları maddi ve manevi zararlar nedeniyle dava açma hakları saklıdır.

  Cezalar

  Madde 25-6 ncı maddenin yedinci fıkrası uyarınca Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırılığı tespit edilen her bir sözleşme için 50.000.000 lira para cezası uygulanır.

  4 üncü maddenin yedinci fıkrasında 5 inci maddede 6 ncı maddenin altıncı fıkrasında 6/A maddesinde 6/B 6/C maddeleri uyarınca Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslarda 7 nci maddenin beşinci fıkrasında 9 uncu maddede 9/A maddesinde 10 uncu maddede 10/A maddesinde 11/A maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarına 12 13 14 15 ve 27 nci maddelerde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında 100.000.000 lira para cezası uygulanır.

  7 nci maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları ile 8 inci maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında 250.000.000 lira para cezası uygulanır.

  20 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca Bakanlıkça tespit ve ilân olunan usul ve esaslara aykırılığa 500.000.000 lira para cezası uygulanır. Aykırılık ülke düzeyinde yayın yapan radyo ve televizyonlarca gerçekleştirilmişse cezanın on katı uygulanır.

  18 inci maddeye aykırı hareket eden üretici-imalatçı ve ithalatçı hakkında 1.000.000.000 lira para cezası satıcı-sağlayıcı hakkında ise bu cezanın beşte biri uygulanır.

  19 uncu maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında 2.000.000.000 lira para cezası uygulanır.

  11 inci maddeye aykırı hareket edenler hakkında 5.000.000.000 lira para cezası uygulanır. Aykırılık ülke düzeyinde yayım yapan süreli yayın ile gerçekleşmişse cezanın yirmi katı uygulanır. Bakanlık ayrıca süreli yayın kuruluşundan kampanyanın ve kampanyaya ilişkin her türlü reklam ve ilânın durdurulmasını ister. Bu isteğe rağmen aykırılığın devamı halinde reklam ve ilânın durdurma zorunluluğunun doğduğu tarihten itibaren her sayı- gün için 100.000.000.000 lira para cezası uygulanır. Bakanlık kampanyanın ve kampanyaya ilişkin her türlü reklam ve ilânın durdurulması talebi ile Tüketici Mahkemesine başvurur.

  16 ncı maddeye aykırı hareket edenler hakkında üç aya kadar tedbiren durdurma ve/veya durdurma ve/veya düzeltme ve/veya 3.500.000.000 lira para cezası uygulanır. Reklam Kurulu ihlalin niteliğine göre bu cezaları birlikte veya ayrı ayrı verebilir. 16 ncı maddeye aykırılık ülke düzeyinde yayın yapan yazılı sözlü görsel ve sair araçlar ile gerçekleşmiş ise para cezası on katı olarak uygulanır.

  7 nci maddenin yedinci ve sekizinci fıkralarına aykırı hareket edenlere kampanya konusu mal veya hizmetin fatura bedeli oranında para cezası uygulanır. Kampanyayı düzenleyen tüketici kampanyadan ayrıldığında para iadesinde bulunursa bu ceza uygulanmaz.

  7 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 7 nci madde hükümlerine uygun kampanya düzenlemeleri için bir hafta süre tanınır. Bu sürenin bitiminde aykırılığın devam ettiğinin tespiti halinde bu hükme aykırı hareket edenlerle 24 ve 24/A maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenlere 50.000.000.000 lira para cezası uygulanır.

  Yukarıdaki fıkralarda belirtilen para cezaları fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli olarak uygulanır. Para cezaları her yıl başında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ek 2 nci madde hükümleri uyarınca artırılır.

  Bu Kanunda yazılı fiiller hakkında diğer kanunlarda da para cezası öngörülmüşse ağır olan ceza uygulanır.

  Cezalarda yetki itiraz ve zamanaşımı

  Madde 26- 25 inci maddenin bir dört yedi sekiz dokuz ve onuncu fıkralarındaki cezalar Bakanlık tarafından diğer fıkralarındaki cezalar o yerin mülki amiri tarafından uygulanır.

  Bu Kanunda düzenlenen her türlü para cezası idari niteliktedir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz.

  25 inci maddeye göre verilen para cezaları Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

  Bu Kanunda düzenlenen idari para cezalarının verilmesine ilişkin ceza zamanaşımı süresi bir yıldır. Zamanaşımı süresi bu Kanun hükümlerine aykırı fiilin işlendiği tarihte başlar.

  Sürekli veya tekrarlanan ihlaller söz konusu ise süre ihlalin sona erdiği ya da en son tekrarlandığı günden itibaren başlar. Karar aleyhine yargı yoluna başvurulmuş olması tahsil zamanaşımını keser.

  Cezalar cezayı vermeye yetkili merci tarafından yedi gün içerisinde ilgilinin mensup olduğu meslek kuruluşuna bildirilir.

  BEŞİNCİ KISIM

  Çeşitli Hükümler Denetim

  Madde 27- Bu Kanunun uygulamasında Bakanlık müfettişleri ve kontrolörleri ile Bakanlıkça ve belediyelerce görevlendirilecek personel; fabrika mağaza dükkan ticarethane depo ambar gibi her türlü mal konulan ve/veya satılan veya hizmet sunulan yerlerde denetleme inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidirler.

  Bu Kanunun kapsamına giren hususlarda yetkili ve görevli kişi ve kuruluşlara her türlü bilgi ve belgelerin doğru olarak gösterilmesi ve asıl ve onaylı kopyalarının verilmesi zorunludur.

  Laboratuar

  Madde 28- Bakanlık ilaç müstahzar kozmetik ve gıda maddeleri analizleri hariç olmak üzere bu Kanunun uygulanması için resmi ve özel kuruluşların kurulu bulunan laboratuvarlarından yararlanabilir.

  Bakanlıkça yapılan denetimler sırasında alınan numunelerin test ve muayeneleri resmi veya özel kuruluş laboratuvarlarında yaptırılabilir. Test ve muayene ücretleri 29 uncu maddedeki özel ödenekten karşılanır. Test ve muayene sonuçlarının ilgili standarda veya teknik düzenlemeye aykırı çıkması halinde buna ilişkin tüm giderler üretici veya ithalatçı tarafından ödenir. Bu giderler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Tahsil olunan test ve muayene ücretleri 29 uncu maddede düzenlenen esaslara göre bütçeye özel gelir kaydedilir.

  Ödenek

  Madde 29- Tüketici Konseyi tüketici sorunları hakem heyetleri ve Reklam Kurulunun kuruluş ve çalışmalarına ilişkin masraflar tüketici dernekleri ve bunların üst kuruluşlarına yapılacak maddi yardımlar Bakanlığın tüketicinin korunması amacına yönelik masrafları sair harcamalar ve usul ve esasları Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilecek miktarlarda personele yapılacak ek ödemede;

  a) Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten

  Yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın binde biri nispetinde yapılacak ödemelerden karşılanır.

  ( bendinde belirtilen gelirler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya muhabiri olan T.C. Ziraat Bankası nezdinde açılacak hesapta toplanır. Bu hesapta toplanan tutarların yüzde altmışı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yüzde kırkı Rekabet Kurumu hesabına her ay sonunda aktarılır.

  Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılan tutarlar bir yandan bütçeye özel gelir diğer yandan Maliye Bakanlığınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere özel ödenek kaydedilir.

  Bakanlık bütçesine özel ödenek olarak kaydedilen tutarlardan bir kısmı; en az beş yıldır faaliyette bulunan ticari siyasi ve idari kuruluşlardan bağımsız tüketici dernekleri ile bunların üst kuruluşlarının yapacağı faaliyetleri içeren projelerin desteklenmesinde kullanılır. Bu hesaptan tüketici dernekleri ve bunların üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurullarında görev alanlara huzur hakkı ve maaş adı altında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu hesaptan yararlanacak tüketici dernekleri ve bunların üst kuruluşlarının taşıyacağı diğer kriterler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının birlikte hazırlayacağı bir yönetmelikle düzenlenir.

  Bu suretle özel ödenek kaydedilen miktarlardan yılı içerisinde harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

  Diğer hükümler

  Madde 30- Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

  Yönetmelikler ve diğer düzenlemeler

  Madde 31- Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ilgili kamu kuruluşları mesleki üst kuruluşlar ve tüketici örgütlerinin görüşleri alınarak Bakanlıkça çıkarılır. Bakanlık bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

  Kaldırılan hükümler

  Madde 32-3489 sayılı Pazarlıksız Satış Mecburiyetine Dair Kanun 632 sayılı İthal veya Yurt İçinde İmal Edilen Taşıt Araçları Motor Makina Alet ve Cihazların Tanıtmalık ile Birlikte Satışı Hakkında Kanun 3003 sayılı Endüstriyel Mamulatın Maliyet ve Satış Fiyatlarının Kontrolü ve Tespiti Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1- Bu Kanunun yayımından önce borçlunun temerrüdü nedeniyle ödenmeyerek icra takibi aşamasına gelen veya icra takibine konu edilen kredi kartı borçları temerrüt tarihindeki ana paraya yıllık yüzde elliyi geçmemek üzere gecikme faizi uygulanmak suretiyle oniki eşit taksitte ödenir.

  Kredi kartı borçları nedeniyle gerçekleştirilen her türlü takip yukarıda yer alan hükme göre ilk taksidin ödenmesiyle durur ve son taksidin ödenmesiyle birlikte tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar.

  Bu madde hükümleri tüketicinin kredi verene Kanunun yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı müracaat etmesi halinde uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 33- Bu Kanunun; 29 ncı maddesi ile geçici 1 inci maddesi yayımı tarihinde diğer maddeleri ise yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 34-Bu Kanun hükümlerini bakanlar Kurulu yürütür.

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :  Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik

  Amaç

  Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; hangi malların garanti belgesi ile satılmak zorunda olduğunu bunların azami tamir sürelerini ve garanti belgesinin onaylanmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 — Bu Yönetmelik garanti belgesi ile satılmak zorunda olan ekli listede yer alan ve tüketici işlemine konu olan mallara uygulanır.

  Dayanak

  Madde 3 — Bu Yönetmelik 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci maddesi ve bu Kanunun 4822 sayılı Kanunla değişik 13 üncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

  Tanımlar

  Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını

  b) Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünü

  c) İl Müdürlüğü: Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünü

  d) TSE: Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığını

  e) Kanun: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu

  f) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyalardan Bakanlıkça bu Yönetmeliğin eki listede tespit ve ilan edilen garanti belgesi ile satılması zorunlu olan malı

  g) Garanti Belgesi: İmalatçı – üretici veya ithalatçıların sattıkları ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin tamirinin bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi

  h) Servis İstasyonu: İmalatçı - üretici ve/veya ithalatçıların ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere kendileri tarafından ve/veya aralarındaki sözleşme uyarınca bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri

  ı) İmalatçı-üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere bu Yönetmeliğe ekli listedeki mallardan tüketiciye sunulmuş olanları üretenler ile mal üzerine kendi ayırt edici işaretini ticari markasını veya unvanını koyarak satışa sunanları

  i) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere bu Yönetmeliğe ekli listede sayılan mallardan herhangi birini yurt dışından getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi

  j) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri

  ifade eder.

  Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu

  Madde 5 — İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar imal veya ithal ettikleri ekli listede yer alan mallar için; Bakanlığa başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

  Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmekle satıcı bayii acente ya da temsilcilikler yükümlü ve sorumludurlar.

  Servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla garanti belgesi yerine geçer.

  Garanti ve Tamir Süresi

  Madde 6 — Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıl ve/veya ilişik listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.

  Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin 2 yıl olduğu kabul edilir.

  Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

  Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı bayii acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçısı- üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar.

  Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı–üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

  Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler

  Madde 7 — Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar yer alır:

  a) İmalatçı- üretici ve ithalatçı firmanın unvanı merkez adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi

  b) Satıcının unvanı adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi

  c) Fatura tarih ve sayısı

  d) Malın cinsi markası modeli ile varsa bandrol ve seri numarası

  e) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri

  f) Garanti süresi

  g) Azami tamir süresi

  h) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamında olduğu

  ı) Malın ücretsiz tamir değiştirme bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlülüklerine ilişkin bu Yönetmelikte düzenlenen şartlar

  i) Kullanım hataları

  j) Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar

  k) Bakanlık izin tarihi ve sayısı.

  İzin

  Madde 8 — İmalatçı- üretici veya ithalatçı firmalar bu maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen mallar haricinde ürettikleri veya ithal ettikleri her cins ve/veya marka mal için Bakanlıkça hazırlanmış garanti belgelerini merkezlerinin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğü’ne onaylatmak zorundadırlar.

  Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından İthalat Rejimi kapsamında yayımlanan İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğde gümrük tarife istatistik pozisyonları ve madde isimleri yer alan malları imal veya ithal etmek isteyenlerin garanti belgeleri Genel Müdürlükçe onaylanır.

  Genel Müdürlük başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirilecek ürünle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.

  Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğinde yer alan mallara yönelik garanti belgeleri Genel Müdürlük tarafından da onaylanabilir.

  Genel Müdürlük veya İl Müdürlüğü’nün onayı bulunmayan garanti belgeleri geçersizdir.

  Başvuru

  Madde 9 — İmalatçı-üretici veya ithalatçılar bir dilekçe ekinde ve Bakanlıkça bastırılan müracaat formunu doldurarak aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe veya merkezlerinin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğüne başvururlar.

  a) Bu Yönetmeliğe uygun şekilde Bakanlıkça bastırılmış 3 adet garanti belgesi örneği

  b) Yetkililerin noter onaylı imza sirküleri

  c) Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ve eki liste aslının Bakanlık veya noter tasdikli bir örneği

  d) Malın bakım onarım ve kullanımını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu.

  Malın bakım gerektirmemesi veya tamirinin mümkün olmaması ile yaygın olarak kullanılmaması durumlarında kullanım ömrü süresince arızalanması halinde yenisi ile değiştirileceğinin imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından taahhüt edilmesi ve ürüne ait garanti belgesi üzerinde açıkça belirtilmesi kaydıyla bu maddenin (c) bendinde belirtilen belge aranmayabilir. Bu tür talepler Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karara bağlanır.

  Garanti Belgesi Geçerlilik Süresi Vize ve Diğer İşlemler

  Madde 10 — Genel Müdürlük veya İl Müdürlüğü’nce onaylanan garanti belgelerinin geçerlilik süresi 1 yıldır.

  Garanti belgeleri onay tarihi esas alınarak belgenin onay işleminin yapıldığı yerde her yıl vize edilir.

  Geçerlilik süresinin dolmasını müteakip üç ay içerisinde vizesi yaptırılmayan belgeler geçersiz sayılır.

  Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi vizeli olmayan vize tarihi itibariyle değişen kural veya kriterlere uygun davranmayan firmaların vize işlemleri yapılmaz.

  Garanti belgelerine yönelik vize işlemleri ile unvan adres değişikliği model ilavesi ile bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen muafiyet işlemleri ve benzeri müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir.

  Garanti Belgesi İptali

  Madde 11 — Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlüğün veya İl Müdürlüğü’nün yazılı uyarısına rağmen verilen süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde firmanın garanti belgesi iptal edilerek mensubu olduğu meslek odasına ve diğer ilgili kamu kuruluşlarına Genel Müdürlükçe ayrıca bildirilir.

  İhtiyari Garanti Belgesi

  Madde 12 — Bu Yönetmeliğe ekli listede yer almayan bir sanayi malı için yapılacak garanti belgesi başvurularında imalatçı-üretici veya ithalatçılar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar. Bu tür talepler Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

  Ücretsiz Tamir Yükümlülüğü

  Madde 13 — Satıcı malın; garanti süresi içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

  Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı bayii acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir.

  Tüketiciler bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurabilir.

  Diğer Yükümlülükler

  Madde 14 — Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

  a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması

  b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

  c) Firmanın servis istasyonunun servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı bayii acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi

  durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

  Bu maddenin (c) bendinde belirtilen raporun tüketicinin başvuru tarihinden itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur. Tüketici raporun belirtilen süre içerisinde düzenlenmemesi veya raporu kabul etmemesi hallerinde ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurarak mevcut durumun tespit edilmesini isteyebilir.

  Satıcı tüketicinin bu Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen taleplerini reddedemez. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı bayii acente imalatçı- üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.

  Hizmet Yükümlülüğü

  Madde 15 — İmalatçı-üretici veya ithalatçılar garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

  Değiştirilen Ürünün Garanti Süresi

  Madde 16 — Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

  Kullanım Hatası

  Madde 17 — Tüketicinin malı kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü madde hükümleri uygulanmaz.

  Garanti Belgesi Muafiyet İşlemleri

  Madde 18 — Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; satıcı ile tüketici arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde bu Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak imalat veya ithalatlarda garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz.

  Ceza

  Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Kanunun idari para cezası ile ilgili hükümleri uygulanır.

  Kaldırılan Hükümler

  Madde 20 — 21/12/2001 tarihli ve 24617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair (TRKGM-2001/6) Tebliğ" ile 13/06/2002 tarih 24784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında (TRKGM-2002/2) Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 — TRKGM-2001/6 sayılı Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğin 11 inci maddesi gereğince belgeleri iptal edilen firmalar bu Yönetmeliğin yürürlülük tarihinden itibaren başvurmaları halinde belgelerini yeniletebilirler.

  Yürürlük

  Madde 21 — Bu Yönetmelik 14/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür
   

 4. gül_üm

  gül_üm Üye

  Paylaşım için Teşekkürler
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Tüketicinin Korunması Kanunu Forum Tarih
Tüketicinin Korunması Hakkında Bilgi Tüketici Şikayetleri 10 Ocak 2011
Tüketicinin Korunması ve Aydınlatılması Tüketici Şikayetleri 29 Kasım 2008
Tüketici Hakları - Tüketicinin Korunması Hakkında KAnun Hukuk 25 Kasım 2008
Bilinçli bir tüketicinin davranışları nelerdir Tüketici Şikayetleri 18 Ocak 2017
Bilinçli Tüketicinin Özellikleri Nedir? Tüketici Şikayetleri 6 Nisan 2011

Bu Sayfayı Paylaş