Sosyal Politika Deneme Soruları ve Cevapları

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 12 Kasım 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Sosyal Politika Deneme Soruları ve Cevapları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  açık öğretim sosyoloji dersleri - aöf sosyoloji dersleri - sosyal politika sınav soruları - sosyal politika test soruları

  1-) Sosyal politikanın günümüzde dar olarak nitelendirilen tanımının kapsamına kimler girer?
  A) Esraf
  B) İşçiler
  C) Sakatlar
  D) Yaşlılar
  E) Çocuklar


  2-) Sosyal politika bilim dalının doğup gelişmesinde Sanayi Devrimi neden bir başlangıç noktası olarak kabul edilir?
  A) Klasik demokrasiden siyasal demokrasiye geçildiği için
  B) İşçi sınıfının doğup gelişmesine neden olduğu ve devrim koşullarının bu kesimin korunmasını gerektirdiği için
  C) Teknolojik gelişmelerin üretim sürecine uyarlanmasına neden olduğu için
  D) Süre giden klasik liberal ekonomik sisteme yeni seçenekler getirdiği için
  E) Beraberinde koalisyonları ve mesleki örgütlenmeleri taşıdığı için


  3-) Sosyal politikalar önce hangi ülkelerde izlenmeye başladı?
  A) Yoksul olan ülkelerde
  B) Sanayi Devrimini yaşayan ülkelerde
  C) Batı Avrupa ülkelerinde
  D) Kıta Avrupa’sındaki tüm ülkelerde
  E) Gelişmekte olan ülkelerde


  4-) Sosyal politika bilimsel literatürde ilk kez kim tarafından adlandırılmıştır?
  A) Adam Smith
  B) Adolf Wagner
  C) Wilhelm Heinrich Riel
  D) Robert Owen
  E) Daniel Legrand


  5-) Demokratik yönetimlerde meslek kuruluşları sivil toplum örgütleri üniversiteler gibi kurum ve kuruluşlar sosyal politikaların hangi aşamalarında önemli bir rol oynarlar?
  A) Uluslararası çalışma normlarından yararlanma
  B) Yasama ve yargı
  C) Üretim sorgulama yeniden yapılandırma
  D) Yargı ve kamuoyu oluşturma
  E) Uygulamaları yaygınlaştırma


  6-) Son dönemde aşağıdakilerden hangisi tarafından izlenilen sosyal nitelikli politikalar giderek önem kazanmaktadır?
  A) Yerel yönetimler
  B) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  C) Mesleki örgütler
  D) Yargı organları
  E) Avrupa ülkeleri


  7-) İşletmeler sendikalar ve gönüllü kuruluşlarca izlenen sosyal politikalar hangi başlık altında yer alır?
  A) Endüstri ilişkileri
  B) Örgütler ya da işletme sosyal politikası
  C) İnsan kaynakları yönetimi
  D) Üçüncü sektör sosyal politikası
  E) Özel sektör politikaları


  8- ) Ekonomik entegrasyon süreci ulusal sosyal politikalar üzerinde nasıl bir etki oluşturmaktadır?
  A) Sosyal politikaların ulusal kimliklerini azaltmaktadır.
  B) Ulusal sosyal politikaların gelişmesini uyarmaktadır.
  C) Ulus devletin etkinliğini çoğaltmaktadır.
  D) Sosyal politikaların önemini azaltmaktadır.
  E) Ulusal sosyal politikalar arasındaki farklılıkları çoğaltmaktadır.


  9-) Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikaların finansman kaynakları arasında yer almaz?
  A) Devlet bütçeleri
  B) İşletme karları
  C) Uluslararası kuruluşlardan alınan bağışlar
  D) Şans oyunları
  E) Harçlar


  10-) Çalışma yaşamı hukuk kuralları ile ilk önce hangi ülkede düzenlenmeye başlamıştır?
  A) İngiltere
  B) İsveç
  C) Almanya
  D) Rusya
  E) Hindistan


  11-) Buhar gücü önce hangi alanda üretim sürecine uyarlanmıştır?
  A) Kimya
  B) İmalat
  C) Ulaşım
  D) Dokuma
  E) Maden


  12-) Sanayi Devrimi’nin yaşandığı dönemde hukuki düzen hangi ilkelere dayalıydı?
  A) Sosyal hukuk devleti
  B) Sözleşme serbestisi ve hukuki eşitlik
  C) Bireysel ve sosyal iş ilişkileri
  D) İşçiyi koruma ve işçi yararına yorum
  E) Eşitler arasındaki eşitlik


  13-) Sanayi devrimi hangi alanda bir değişim sürecini başlatmıştır?
  A) Yönetim
  B) Ekonomi
  C) Sosyal
  D) Üretim
  E) Tüketim


  14-) Aşağıdakilerden hangisinin Sanayi Devrimi’nin tarihsel köklerini oluşturduğu söylenemez?
  A) Tarımsal faaliyetlerde teknik bilgi birikimi ve deneyimi kazanılması
  B) Ticaretin gelişmesi
  C) Denizcilikte ilerlemeler
  D) Para ve piyasa ekonomisine geçilmesi
  E) Mutlak monarşi (diktatörlük) yönetimlerinin çoğalması


  15-) 1865 yılında yürürlüğe konulan Dilaver Paşa ve Meaddin Nizamnamelerinde yer alan hükümlerle çalışma yaşamında hangi kesimde çalışan işçilerin korunmaları hedeflenmiştir?
  A) Bilişim
  B) Dokuma
  C) Tarım
  D) Maden
  E) Dönüşüm


  16-) Cumhuriyet döneminde devlet çalışma yaşamına ilişkin ilk hukuki düzenlemelerle nerede ve hangi kesimde çalışan işçilerin korunmasına çalışılmıştır?
  A) İstanbul ve Rumeli’de savaş donatım sanayiinde çalışanların
  B) İstanbul Ereğli ve Zonguldak’ta askeri fabrikalarda çalışanların
  C) Ereğli demir ve Zonguldak maden ocaklarında çalışan işçilerin
  D) İstanbul ve Rumeli’de dokuma cam kundura sanayiinde çalışanların
  E) İzmir ve İstanbul'da halı dokuma tezgahlarında çalışanların


  17-) Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. yüzyıl sonlarında yaşanan işçi eylemlerinin temelinde hangi nedenler vardır?
  A) Antiemperyalist
  B) Liberal
  C) Sosyalist
  D) Sınıf mücadeleleri
  E) Ekonomik


  18 - ) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 1945 - 1950 yılları arasında gerçekleşmemiştir?
  A) Çalışma Bakanlığının kurulması
  B) İş ve İşçi Bulma Kurumunun kurulması
  C) İlk sigorta kollarının işlerlik kazanması
  D) İlk defa ülkemizde anayasada işçinin korunması
  E) İlk işçi ve işveren sendikalarının kurulması


  19-) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sosyal politikanın gelişmesine neden olan nedenlerden biridir?
  A) Uluslararası piyasalarda rekabet edilebilirliği sağlamak
  B) Ulusal insiyatifler ve dirençler
  C) Teknolojik gelişmelerin giderek ivme kazanması
  D) Atipik istihdam biçimlerindeki çoğalma
  E) İşsizlik sorununun giderek büyümesi


  20-) Uluslararası sosyal politika alanındaki ilk bireysel girişim kim tarafından başlatılmıştır?
  A) Charles Hindley
  B) Adam Smith
  C) Daniel Le Grand
  D) Robert Owen
  E) Wilhem Reil Heinch


  21-) Uluslararası Çalışma Örgütü hangi belge ile kurulmuştur?
  A) Versay Barış Andlaşması
  B) Philadelphia Bildirgesi
  C) Avrupa Birliği
  D) Avrupa Konseyi
  E) İLO sözleşmesi


  22-) Sözleşme ve Tavsiye niteliğindeki kararları Uluslararası Çalışma Örgütü’nün hangi organı tarafından kabul edilir?
  A) Uluslararası Çalışma Konferansı
  B) Yönetim Kurulu
  C) Uluslararası Çalışma Bürosu
  D) Guvernörler kurulu
  E) Uzmanlar komitesi


  23-) İşsizlik sorununun çözülmesine çalışılırken bu sorunun oluşturabileceği sosyal sakıncalar hangi alanda sürdürülecek politikalarla engellenebilir?
  A) Ekonomi
  B) Turizm
  C) Sosyal
  D) Felsefe
  E) Endüstri ilişkileri


  24-) İşsizlikle mücadelede yararlanılan sosyal politikalar sorununun çözümüne katkıları yönünden nasıl ayrımlaştırılmaktadır?
  A) Açık istihdam politikaları - kapalı istihdam politikaları
  B) Statik istihdam politikaları - dinamik istihdam politikaları
  C) Doğrudan istihdam politikaları - dolaylı istihdam politikaları
  D) Özel istihdam politikaları - genel istihdam politikaları
  E) Aktif istihdam politikaları - pasif istihdam politikaları


  25-) Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sorununun makro düzeyde yol açtığı olumsuzluklardan biri değildir?
  A) Çalışma koşullarının ağırlaşması
  B) Kayıt dışı istihdamın yükselmesi
  C) Teknolojik gelişmelerin duraksaması
  D) Toplumsal refah düzeyinin düşmesi
  E) İç ve dış göçlerin çoğalması


  26-) Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yıllarda işsizlik sorunu ile karşılaşılmasının nedenlerinden birisi olarak gösterilemez?
  A) Yeni liberal politikaların yaygın biçimde uygulamaya konulması
  B) Özelleştirme uygulamaları
  C) Sürekli ve hızlı nüfus çoğalışı
  D) Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki savaşta petrol üretiminin ve fiyatlarının bir savaş aracı olarak kullanılması
  E) Teknolojik gelişmelerin ivme kazanması


  27-) Aşağıdakilerden hangisi normalden daha uzun iş sürelerinin yol açabileceği olumsuzluklardan biridir?
  A) Ülke genelinde fiyatların yükselmesi
  B) Uluslararası piyasalarda işletmelerin rekabet edilebilirliğinin azalması
  C) Üretim düzeyinin düşmesi
  D) Sosyal sigorta fonlarının tükenmesi
  E) Özen ve uzmanlık gerektiren işlerde ürün kalitesinin bozulması


  28 - ) Yıllık izin hakkı önce hangi ülkede tanınmıştır?
  A) İsviçre
  B) İsveç
  C) Almanya
  D) Hindistan
  E) İngiltere


  29-) Aşağıdakilerden hangisinin fazla süreli çalışma uygulamalarının dışında bırakılmasına gerek duyulmaz?
  A) Kadınlar
  B) Su altında sürdürülen işlerde çalışanlar
  C) Gece dönemlerinde çalışanlar
  D) Yer altında sürdürülen işlerde çalışanlar
  E) Turizmi şinde çalışanlar


  30-) Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamında esnekleşmenin işçi yönünden taşıyabileceği olumsuzlardan biridir?
  A) Çalışma yaşamı insancıllaşır.
  B) Ulaşım giderlerinde tasarruf sağlanır.
  C) İşe devamsızlıklar ve geç gelmeler azalır.
  D) Çevre sorunları azalır.
  E) İş güvencesini azaltır.

  Cevaplar

  1-) B 2-) B 3-) B 4-) C 5-) C 6-) A 7-) B 8 ) A 9-) B 10-) A 11-) D 12-) B 13-) D 14-) E 15-) D 16-) C 17-) E 1:cool: D 19-) A 20-) D 21-) A 22-) A 23-) C
  24-) E 25-) C 26-) C 27-) E 2:cool: C 29-) E 30-) E  alıntı
   

 2. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  açık öğretim sosyoloji dersleri - sosyal politika test soruları - sosyal politika sınav soruları ve cevapları

  1-) Uluslararası Çalışma Örgüt'ü hangi yıl kurulmuştur?
  A) 1900
  B) 1909
  C) 1919
  D) 1929
  E) 1945

  2-) Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yönetim kurulunda kaç hükümet temsilcisi delege bulunur?
  A) 10
  B) 12
  C) 28
  D) 25
  E) 30

  3-) Üye devletler kendilerine iletilen sözleşmeleri çok özel durumlarda en geç kaç ay içinde yasama organına göndermekle yükümlüdür?
  A) 6
  B) 12
  C) 18
  D) 24
  E) 36

  4-) Uluslararası Çalışma Örgütü'nün en üst karar organı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Uluslararası Çalışma Konferansı
  B) Sözleşme Kurulu
  C) Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu
  D) Uluslararası Çalışma Bürosu
  E) Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Yasama Organı

  5-) Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Uluslararası Çalışma Konferansı
  B) Tavsiye Kurulu
  C) Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu
  D) Uluslararası Çalışma Bürosu
  E) Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Yasama Organı

  6-) Taslak bir metnin Uluslararası Çalışma Örgütü'nde sözleşme niteliği kazanabilmesi için Konferans Delegelerinin kaçta kaçı tarafından kabul edilmesi gerekir?
  A) 1/3
  B) 2/3
  C) 1/4
  D) 4/4
  E) 2/4

  7-) Çalışma yaşamında esnekleşme, önce hangi alanda başladı?
  A) İşyeri
  B) Çalışma süresi
  C) Ücret
  D) İş ilişkisinin kurulması
  E) Sosyal Sigorta

  :cool: Aşağıdakilerden hangisi bir Sosyal Güvenlik Sisteminin primli aracıdır?
  A) Sosyal yardımlar
  B) Sosyal sigortalar
  C) Sosyal hizmetler
  D) Sosyal sübvansiyonlar
  E) Sosyal koruma

  9-) İşsizlik sigortalarının hangi işlerde uygulanabilmesi güçtür?
  A) Sanayi
  B) Hizmet
  C) Ağır ve tehlikeli
  D) Tarım
  E) Sürekli

  10-) İşsizliğe karşı koruma hangi ilkenin bir gereğidir?
  A) Sosyal adalet ilkesinin
  B) Hukuk devleti ilkesinin
  C) Adil refah ilkesinin
  D) Tarafsız devlet ilkesinin
  E) Sosyal devlet ilkesinin

  11-) Ülkemizde bir başka yere atanmaları durumunda kamu görevlilerine ödenen paraya ne ad verilir?
  A) Borç
  B) Harcırah
  C) İkramiye
  D) Maaş
  E) Ödül


  12-) İşsizlikle savaşım politikaları içinde, işsizlere belli bir ekonomik güvence sağlayarak, korumaya yönelik politikalara ne ad verilir?
  A) Sosyal politika
  B) Aktif istihdam politikaları
  C) Pasif istihdam politikaları
  D) Ekonomik politikalar
  E) Çalışma politikaları

  13-) İş ilişkileri ve yaşamının çeşitli alanlarda esnekleştirildiği çalışma türlerine ne ad verilir?
  A) Atipik istihdam biçimleri
  B) Pasif istihdam biçimleri
  C) Aktif istihdam biçimleri
  D) Seri çalışma biçimleri
  E) Fordist üretim biçimleri

  14-) Çalışmak isteği ve yetersizliği olmasına karşın, düzenli, sürekli ve yeterli gelir sağlayabilecek işi bulunmayan kişiye ne denir?
  A) Birey
  B) Vatandaş
  C) İşsiz
  D) Mağdur
  E) Esnek çalışan

  15-) İşsizlik sigortaları, işsizliği hangi nitelikte bir risk olarak kabul eder?
  A) Sosyal-Mesleki
  B) Mesleki-Ekonomik
  C) Fiziksel-Mesleki
  D) Ekonomik-Fiziksel
  E) Sosyo-Ekonomik

  16-) Çalışma yaşamını düzenleyen, yerleşik buyurucu hukuk normlarının yumuşatılarak, iş ilişkilerinin bireyselleştirilmesine ne ad verilir?
  A) Atipik çalışma
  B) İşsizlik
  C) Fordist çalışma
  D) Esnek çalışma
  E) Seri çalışma

  17-) İşçi statüsü altında çalışmaların, normal çalışma süresinin haftalık azami uzunluğu nasıl belirlenmelidir?
  A) Yasama organı tarafından
  B) İşçi ve işveren tarafından
  C) İşçi ve işveren sendikaları tarafından
  D) Bireysel ya da toplu iş sözleşmesi ile
  E) İşveren tarafından

  1:cool: Aşağıdakilerden hangisi, sosyal politikalarca günümüzde uygun (optimal) iş süresi uzunluğu olarak kabul edilir?
  A) Günde 7, haftada 36 saat
  B) Günde 7, haftata 42 saat
  C) Günde 7,5, haftada 42 saat
  D) Günde 8, haftada 40 saat
  E) Günde 8, haftada 45 saat

  19-) Aşağıdakilerden hangisi esnek çalışma biçimlerinden biri değildir?
  A) Evde çalışma
  B) İş paylaşımlı çalışma
  C) Vardiyalı çalışma
  D) Çağrı üzerinde çalışma
  E) Part-time (kısmi) çalışma

  20-) Bir işyerinde art arda ya da ayrı zamanlarda iş sürelerinin başlama ve bitiş zamanları birbirinden farklı işgören gruplarına ne ad verilir?
  A) Posta
  B) Tim
  C) Takım
  D) Ekip
  E) Grup

  21-) İşverenin, işgörenin işgücünden yararlanma süresine ne ad verilir?
  A) Kısa süreli çalışma
  B) Uzun süreli çalışma
  C) Esnek çalışma
  D) İş süresi
  E) İşgücü sağlığı

  22-) Çalışma yaşamının tarafları için en uygun olan günlük ve haftalık iş süresi uzunluğuna ne ad verilir?
  A) Yeknesaklık
  B) Normal iş süresi
  C) Kısa çalışma
  D) Uzun çalışma
  E) Esnek çalışma

  23-) Aşağıdakilerden hangisi esnek iş sürelerinden biri değildir?
  A) Tele-çalışma
  B) Yeknesak
  C) Part-time çalışma
  D) Ödünç çalışma
  E) Yoğunlaştırılmış çalışma

  24-) Aşağıdakilerden hangisi işgören ile işveren arasında karşılıklı anlaşma ile oluşan ve normal iş süresinden daha kısa süreli, düzenli ve sürekli çalışmadır?
  A) Tele-çalışma
  B) Evde çalışma
  C) Ödünç çalışma
  D) Çağrı üzerine çalışma
  E) Part-time çalışma

  25-) İşverenin duyacağı gereksinime göre işyerine çağrılan işçinin iş süresinin, talep çerçevesinde düzenlenmesi şeklinde çalışma türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çağrı üzerine çalışma
  B) Esnek saatlerle çalışma
  C) Part-time çalışma
  D) Evde çalışma
  E) Ödünç çalışma

  26-) Bir işyeri kesintisiz olarak günde kaç saat çalışabilir?
  A) 12
  B) 8
  C) 9
  D) 10
  E) 24

  27-) Ülkemizde ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerin yıllık toplamı kaç gündür?
  A) 20
  B) 13,5
  C) 18,5
  D) 12
  E) 30

  2:cool: İşsizlik için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) İşsizler ulusal gelirin oluşumuna katkıda bulunmadan bölüşümüne ortak olurlar.
  B) İşsizlik, kayıtdışı istihdamı ve yeraltı ekonomisini besler.
  C) İşsizlik endüstri ilişkileri ve sosyal güvenlik sistemlerini yıpratır.
  D) İşsizlik işgücünün çalışma koşullarının ağırlaşmasına yol açar.
  E) İşsizlik gelişmiş toplumlarda artar.

  29-) Aşağıdaki kesimlerden hangisi, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde uluslararası kamuoyu baskısı yaratanlardan değildir?
  A) Din adamları
  B) Kadınlar ve çocuklar
  C) Düşünürler
  D) Sanatçılar
  E) Bilim adamları

  30-) Ülkeler arasında bölgesel, kıtasal düzeyde yaşanılan ekonomik, siyasal, askeri, bilimsel, hukuki yakınlaşmanın evrensel bütünleşmeye dönüşmesine ne ad verilir?
  A) Ulusallaşma
  B) Modernleşme
  C) Küreselleşme
  D) Gelişme
  E) Emperyalizm


  31-) Uluslararası Çalışma Örgütünün Konferans Komitesi kaç kişiden oluşur?
  A) 150
  B) 30
  C) 60
  D) 80
  E) 100

  32-) Aşağıdakilerden hangisi İş Bulma Hizmetlerinin özelliklerinden değildir?
  A) İş Bulma Hizmetlerinin Kamusal Niteliği
  B) İş Bulma Hizmetlerinin karşılıksız sağlanması
  C) İş Bulma Hizmetlerinde tekelcilik
  D) Devletin iş arayanlara, işgücü gereksinimi duyanlara aracılık etmesi
  E) Devletin işgücü arayanların yanında olması


  33-) Bağımlı statülerde çalışanların kredi iradeleri ya da kusurları dışında işsiz kalmaları durumunda, niteliklerine ve yitirdikleri işlerin koşullarına uygun yeni bir iş buluncaya dek, kapsamında bulundukları sosyal sigortalar kurumu tarafından yürürlükte bulunan hukuki düzenlemeler çerçevesinde yapılan parasal nitelikte aylık yardımına ne ad verilir?
  A) İşsizlik ödeneği
  B) Nema
  C) Maaş
  D) İkramiye
  E) Harcırah

  34-) UÇÖ’nün Yönetim Kurulu, gerekli görürse görüştüğü konuyu son bağlamda aşağıdakilerden hangisine taşır?
  A) Konferans
  B) Uluslararası Adalet Divanı
  C) Yasama Kurulu
  D) Kamuoyu
  E) Uluslararası Çalışma Bürosu

  35-) İşsizlere belli bir ekonomik güvence sağlayarak korumaya yönelik politikalara ne ad verilir?
  A) Ekonomi politikaları
  B) Sosyal politikalar
  C) Pasif istihdam politikaları
  D) Aktif istihdam politikaları
  E) Çalışma politikaları

  36-) UÇÖ’nün Tavsiye kararı olarak hüküm ifade edebilmesi için, taslağın ne kadar çoklukla kabulü gerekir?
  A) Yarı yarıya kabul edilmelidir
  B) Üçte ikisinin kabulü
  C) Salt çoğunluğun kabulü
  D) Hepsinin kabulü
  E) Dörtte birinin kabulü

  Cevaplar

  1-) C
  2-) C
  3-) C
  4-) A
  5-) C
  6-) B
  7-) B
  8 - ) B
  9-) D
  10-) E
  11-) B
  12-) C
  13-) A
  14-) C
  15-) E
  16-) D
  17-) A
  18- ) D
  19-) C
  20-) A
  21-) D
  22-) B
  23-) B
  24-) E
  25-) A
  26-) E
  27-) B
  28- ) E
  29-) B
  30-) C
  31-) A
  32-) E
  33-) A
  34-) B
  35-) C
  36-) C


  alıntı


   

 3. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  açık öğretim sosyoloji dersleri - sosyal politika test soruları - sosyal politika soru ve cevapları

  1-) Devletlerin ilk kez sosyal nitelikli politikalar izlemeye başladığı dönemde, bu politikaların kapsamına kimler giriyordu?
  A) Çocuklar ve gençler
  B) Bağımlı statü altında çalışanlar
  C) Ekonomik yönden güçsüz olanlar
  D) İşçi statüsünde çalışanlar
  E) Kadın işgücü
  ________________________________________
  2-) Sanayi Devriminin hangi ülkede ve hangi dönemde başladığı kabul edilir?
  A) İngiltere'de, 18. yy başlarında
  B) İngiltere'de 18. yy sonlarında
  C) Fransa'da 18. yy. ortalarında
  D) Almanya'da 19. yy'ın ilk yarısında
  E) Almanya'da 19. yy.ın ortalarında
  ________________________________________
  3-) Aşağıdakilerden hangisi, sosyal politikalara doğrudan konu olan kesimler kapsamında yer almaz?
  A) Sakat ve eski hükümlüler
  B) Bağımlı statü altında çalışanlar
  C) Kamu görevlileri
  D) Çocuk ve kadın işgücü
  E) Bir sanayi işletmesinin sahibi
  ________________________________________
  4-) Aşağıdakilerden hangisi, sosyal politikalar kapsamında irdelenen ekonomik yönden güçsüz bireylerden oluşan kesimlere örnek olamaz?
  A) İşsizler
  B) Topraksız köylüler
  C) Burjuvazi
  D) Barınabilme olanağından yoksun olanlar
  E) Beslenebilme olanağından yoksun olanlar
  ________________________________________
  5-) Sosyal nitelikli politikaları konu alan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sosyoloji
  B) Hukuk
  C) Siyaset
  D) Sosyal politika
  E) Demografi
  ________________________________________
  6-) Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından sürdürülen politikalar, kamusal sosyal politikaları destekler?
  A) Siyasal partiler
  B) Örgütler
  C) Bankalar
  D) Yerel yönetimler
  E) Meslek odaları
  ________________________________________
  7-) İşletme sosyal politikaları kim ya da kimlerce taşınır?
  A) Devlet tarafından
  B) İnsan kaynakları yönetimleri tarafından
  C) Endüstri ilişkileri sistemi tarafından
  D) Sosyal güvenlik sistemi tarafından
  E) Hukuk kuralları ve kurumları tarafından
  ________________________________________
  :cool: Ekonomik nitelikli olay ve olgularla ilgilenen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ekonomi
  B) Sosyal politika
  C) Hukuk
  D) Sosyoloji
  E) Demografi
  ________________________________________
  9-) Sosyal politika bilim dalına konu olan sosyal politikaların finansman kaynaklarının başında aşağıdakilerden hangisi yer alır?
  A) Parasal nitelikli yaptırımlar
  B) Özel sigortaların fonları
  C) Şans oyunlarının gelirleri
  D) Harçlar
  E) Devlet Bütçeleri
  ________________________________________
  10-) Bir işletmede çalışanların işletmenin stratejik hedefleri doğrultusunda en etkili ve verimli biçimde nasıl değerlendirileceğini ele alan disipline ne ad verilir?
  A) Çalışma Ekonomisi
  B) Endüstri ilişkileri
  C) Sosyal Politika
  D) Ekonomi Politikaları
  E) İnsan Kaynakları Yönetimi
  ________________________________________
  11-) Sanayi Devrimi, hangi enerji gücünün üretim sürecine uyarlanması ile başlamıştır?
  A) Buhar
  B) Elektrik
  C) Doğal gaz
  D) Nükleer enerji
  E) Petrol
  ________________________________________
  12-) Sanayi Devrimi önce hangi sektörde yaşanmıştır?
  A) Hizmet
  B) Dokuma
  C) İnşaat
  D) Kimya
  E) Gıda
  ________________________________________
  13-) Sanayi Devrimi'nin yaşanıldığı dönemde, hangi ekonomik görüşün hakim olduğu söylenebilir?
  A) Klasik liberal
  B) Sosyalist
  C) Kollektivist
  D) Karma ekonomi
  E) Yeni liberal
  ________________________________________
  14-) Sanayi Devrimi'nin yaşanıldığı dönemde hangi ilkelere dayalı bir hukuk düzeni hakimdi?
  A) Hukuki eşitlik ve sözleşme serbestisi
  B) İşçi yararına yorum ve işçiyi koruma
  C) Hukuki ve sosyal koruma
  D) Katılımcı ve karışımcı devlet koruması
  E) Sosyal devlet ve hukuk devleti
  ________________________________________
  15-) Fabrika sahiplerinin ad ve hesabına onlara bağlı olarak, sürekli ve düzenli bir ücret geliri karşılığında çalışan kişilere ne ad verilir?
  A) Kamu görevlisi
  B) İşçi
  C) Memur
  D) Yönetici
  E) Çiftçi
  ________________________________________
  16-) Aşağıdakilerden hangisi loncalardaki meslek hiyerarşisinin doğru sıralamasıdır?
  A) Yamak - çırak - kalfa - usta - üstad
  B) Çırak - yamak - usta - kalfa - üstad
  C) Kalfa - çırak - yamak - üstad - usta
  D) Yamak - çırak - usta - kalfa - üstad
  E) Yamak - çırak - kalfa - üstad - usta
  ________________________________________
  17-) Lonca yapısı içinde oluşturulan, sosyal sigortaların köklerini oluşturan, yaşlılık nedeniyle işini sürdüremeyen, çok çocuğu, kalabalık ailesi olan, evlenen, sakatlanan, hastalanan esnaf ve zanaatkarlara ya da ailelerine ayni ya da parasal nitelikte yardımlar yapan, borç para veren yardımlaşma sandıklarına ne ad verilir?
  A) Ahilik
  B) Emekli sandığı
  C) Teavün
  D) Mecelle
  E) Hıfzıssıha
  ________________________________________
  1:cool: Osmanlı'da, maden işletmelerinde işçi statüsüyle çalışanların iş ilişkileri ve yaşamlarının korunmasını hedef alan ilk yazılı hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dilâver Paşa Nizamnamesi
  B) Mecelle
  C) Borçlar Kanunu
  D) Meaddin Nizamnamesi
  E) Darülaceze
  ________________________________________
  19-) Ülkemizde bireysel iş ilişkileri ilk kez aşağıdakilerden hangisinin hükümleri ile düzenlenmiştir?
  A) Mecelle
  B) Dilaver Paşa Nizamnamesi
  C) Meaddin Nizamnamesi
  D) Hıfzıssıha Kanunu
  E) Borçlar Kanunu
  ________________________________________
  20-) Türkiye'de 1960'lı yıllarda sosyal politikalarda gözlenen gelişmelerin temelinde hangi etken bulunur?
  A) Ulusal sanayiin gelişip, yaygınlaşması
  B) 1961 Anayasasında yer alan hükümler
  C) Uluslararası Çalışma Örgütü üyeliğinden doğan yükümlülükler
  D) İşçi sendikalarının mücadeleleri
  E) Demokratik bir yönetim biçimine geçilmesi
  ________________________________________
  21-) Uluslararası Çalışma Örgütünde yer alan işçi ve işveren kesimi temsilcilerini kim seçer?
  A) Üye devletin parlementosu
  B) İşçi ve işveren birliği
  C) Üye devletin hükümeti
  D) Ülke genelinde çok üyeye sahip üst işçi ve işveren sendikaları
  E) Ekonomik ve sosyal konsey
  ________________________________________
  22-) Uzmanlar Komitesi hangi üyelerden oluşur?
  A) 3 uluslararası adalet divanı üyeden
  B) Yönetim kurulunun asli üyelerinden
  C) 10 Yönetim kurulu üyeden
  D) 20 bağımsız uzmandan
  E) Her üye devlet tarafından seçilerek gönderilen üyelerden
  ________________________________________
  23-) Sosyal politikaların uluslararası düzeyde benimsenen ilkeleri ve kurallarına ne ad verilir?
  A) Sosyal politika
  B) Uluslararası sosyal politika
  C) Endüstri ilişkileri
  D) Çalışma ekonomisi
  E) Ekonomik politika
  ________________________________________
  24-) Aşağıdakilerden hangisi UÇÖ'nün 1919 yılında kabul edilen ilk programında yer alan konulardan biri değildir?
  A) İşsizlik sorunu ile savaşılması
  B) Eşit değerde işe, eşit ücret ödenmesi
  C) Yaşlılık ve işgörmezlik gelirlerinin güvence altına alınması
  D) Günlük ve haftalık en uzun çalışma süresinin belirlenmesi
  E) Düşünce ve örgütlenme özgürlüğü, sürekli gelişmenin temel koşuludur.
  ________________________________________
  25-) Sendikal hareket, uluslararası düzeyde örgütlenmeye hangi ülkede başlamıştır?
  A) Hollanda
  B) Fransa
  C) İngiltere
  D) A.B.D.
  E) Türkiye
  ________________________________________
  26-) İş piyasasında aracılık hizmetleri hangi dönemde verilmeye başlandı?
  A) Sanayi Devrimi'nin ardından
  B) Yüzyılımızın başlarında
  C) 1. Dünya Savaşı'ndan sonra
  D) 1929 Ekonomik Bunalımının ardından
  E) 2. Dünya Savaşı'nın ardından
  ________________________________________
  27-) UÇÖ kararları, işsizlik sigortası ödeneğinin sigortalıların, primi esas alınan son kazancının en az yüzde kaçının altında olmayacağını öngörür?
  A) 25'inin
  B) 40'ının
  C) 45'inin
  D) 50'sinin
  E) 65'inin
  ________________________________________
  2:cool: Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortasından yararlanabilmenin koşulu değildir?
  A) İşsiz kalma nedeni
  B) İş önerisinin reddi
  C) Hak edilme koşullarının yerine getirilmesi
  D) Bekleme süresinin tamamlanması
  E) Kalifiyelik özelliği
  ________________________________________
  29-) Aşağıdakilerden hangisi bireyin işsizlik sigortasına hak kazandığı durumlardan biridir?
  A) İşten kendi isteğiyle ayrılması
  B) İşverenin fazlalığı gerekçe göstererek çıkartması
  C) Kusuru nedeniyle çıkarılması
  D) Görevli kurumun önerdiği işi kabul etmemesi
  E) İşini sevmediği için verim göstermeyerek kendini attırması
  ________________________________________
  30-) Aşağıdakilerden hangisi işsizlikle savaşım politikaları çerçevesinde, iş hukuku kurallarından değildir?
  A) İş ilişkisinin kurulması
  B) İş ilişkisinin düzenlenmesi
  C) İş ilişkisinin son bulması
  D) Çocukların zorunlu eğitim aşamasını tamamladıktan sonra iş yaşamına geçmesi
  E) Esnek çalışma tarzı
  ________________________________________
  31-) Bir işyerinde sürdürülen faaliyet kesintisiz olarak günde en çok ne kadar olabilir?
  A) 8 saat
  B) 16 saat
  C) 24 saat
  D) İş görenlerin normal çalışma süresi kadar
  E) Normal ve fazla süreli çalışmaların toplam süresi kadar
  ________________________________________
  32-) Çalışma sürelerinde yeknesaklık denilince neyi anlamak gerekir?
  A) Günlük iş sürelerinin birbirine eşit uzunlukta olmasını
  B) Günlük iş sürelerinin normal uzunlukta olmasını
  C) Esnek çalışma süresi uygulamalarını
  D) İşgörenler arasında, çalışma süresinin uzunluğu, yönünden hiçbir ayrımın gözetilmemesini
  E) Normal çalışma süresinden daha uzun çalışma süresinin öngörülmemesini
  ________________________________________
  33-) Uluslararası normlar çerçevesinde, işbaşında geçirilen süreler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Emzikli kadınlara, işyerlerinde çocuklarını emzirmeleri için verilen süreler
  B) İşgörenin, işverenin verdiği başka bir işi yerine getirmek üzere yolda geçirdiği süre
  C) İşgörenin, yapacağı için çıkmasını bekleyerek geçirdiği süre
  D) Yıllık izin süresi
  E) Yer ve su altında sürdürülen işlerde, asıl çalışma yerlerine ulaşıncaya dek, geçen süre
  ________________________________________
  34-) İş görme ediminin birden çok işçi tarafından paylaşılarak, üstlenilmesi, esnek çalışma türlerinden hangisidir?
  A) Çağrı üzerine çalışma
  B) Ödünç çalışma
  C) Esnek saatlerle çalışma
  D) Part-time çalışma
  E) İş paylaşımlı çalışma
  ________________________________________
  35-) Haftalık normal toplam çalışma süresinin, daha az sayıda işgününe toplanabilmesine olanak tanıyan çalışma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yoğunlaştırılmış çalışma
  B) Çağrı üzerine çalışma
  C) Part-time çalışma
  D) Evde çalışma
  E) Tele-çalışma
  ________________________________________
  36-) İşgörenlerin temel gereksinimlerinin karşılanabilmesi amacıyla normal günlük iş süresi içinde, bu sürenin ortalama bir zamanında, önceden belirlenen saatte, işyerinin tüm işgörenlerine aynı süre ile verilen olağan dinlenme süresi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yıllık izin
  B) Haftalık izin
  C) Genel Tatil
  D) Ara Dinlenme
  E) İzin


  Cevaplar:

  1-) D
  2-) B
  3-) E
  4-) C
  5-) D
  6-) D
  7-) B
  8- ) A
  9-) E
  10-) E
  11-) A
  12-) B
  13-) A
  14-) A
  15-) B
  16-) A
  17-) C
  18- ) A
  19-) E
  20-) B
  21-) D
  22-) D
  23-) B
  24-) E
  25-) C
  26-) A
  27-) C
  28- ) E
  29-) B
  30-) E
  31-) C
  32-) A
  33-) D
  34-) E
  35-) A
  36-) D  Alıntı.
   

 4. aöf sosyoloji bölümü 1.sınıf derslerinin de sorularını da yayınlar mısız bu çok güzel olmuş beğendim
   

 5. elinize emeginize sağlık güzel olmus
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş