şeytan insana nasıl yanaşır?

#1
Sponsorlu Bağlantılar
ŞEYTAN İNSANA NASIL YANAŞIR?

Şeytanlar,hayra hiçbir kabiliyeti olmayan,sırf şer işleyen ruhani bir varlık nevidir. ‘ Nar-ı semum dan, yani dumansız ve harareti çok şiddetli bir ateşten yaratılmışlardır. İblisin asıl adı, Azazil idi. Adem e secde etmekten yüz çevirmesi ve Cenab-ı Hakk ın bu secde emrine kibirlenerek isyan etmesinden sonra , iblis ve şeytan isimlerini aldı.

Şeytanların bütün meşguliyet ve gayretleri, insanları imandan çıkarmak, günah işletmek ve küfre girmelerine sebep olmaktır. İnsanlığın manevi terakkisinde, Allah a kulluk vazifesini yerine getirmesinde en büyük engel,şeytandır. Kuran-ı Kerim de şeytan, insan için apaçık bir düşman olarak tasvir edilmiştir. Cenab-ı Hak,Kuran-ı Kerim de pek çok ayet-i kerimede müminleri şeytandan istiazeye,yani Allah a sığınmaya davet etmiştir.

Aslında şeytanın kendi başına bir gücü yoktur. Vesvese ve desiseleri de zayıftır. Fakat yaptığı işler,tahribat,yıkıp bozmak nevinden olduğu için,bir vesvese ve desise ile büyük zararlara sebep olmaktadır. Bu yüzden güçlü görülmektedir. Bir binayı yapmak ne kadar zor ,yıkmak ise ne kadar kolaydır. Şeytanın da yaptığı ve yaptırdığı bütün işler ,hep böyle tahribat cinsindendir. İşte gücü ve desiseleri bu kadar zayıf olduğu halde, büyük tahribat ve zararlar getirdiği içindir ki,Müslümanlar her zaman şeytanın şerrinden Allah a sığınırlar.

Hem insanın nefsi, şehvet ve gazap gibi his ve duyguları da, şeytanın her türlü telkin ve desiselerine karşı alıcı durumda olduklarından , bazen şeytanın ufak bir vesvese ve desisesi,insanı hemen tesiri altına almakta ve manevi pek büyük felaket ve zararlara atabilmektedir. İşte müminlere şeytanın şerrinin büyük gösterilmesi ve aldanmamaları için tekrar tekrar ihtarlarda bulunulması bu yüzdendir. Yoksa şeytanların kainatta icad ve fiil cihetinde ,hiçbir güç ve kuvvetleri,Allah ın mülküne hiçbir müdahaleleri yoktur.

Şeytan ,insanı yoldan çıkarmak için birçok hileye başvurur. Bu hile ve desiselerin en mühimleri şunlardır:


1.ŞEHVET VE ÖFKE:

Bunlar şeyatnın giriş yollarının en büyükleridir. Bu sebepledir ki, hadisi şerifte: şeytan kanın bedende cereyanı gibi insan vücuduna hulul eder. Onun yollarını açlıkla daraltınız. Buyurulmuştur. Çünkü şeytanın insana en büyük hulul yolu şehvettir. Açlık ise şehveti kırar.

2.HASED VE HIRS:

Hırslı insan,hakkı görmekten kör ve hakikatı duymaktan sağır olur.

3. TAMA:

Şeytan insana tama ettiği şeyleri çeşitli riya ve hilelerle sevdirir. Öyle ki,adeta tama ettiği şey, insanın mabudu olur.

4.ACELECİLİK.:

Acele anında insan düşünmeye fırsat bulamaz. Şeytan da bu anda ona vesvese verebilir.

5.CİMRİLİK VE YOKSULLUK KORKUSU:

Bu korku,insanı infaktan alıkor ve mal yığmaya davet eder.

6.şeytanın kalbe nüfuz ettiği kapılardan biri dedine hizmette mezhep ve meşreb taaddubudur. Böylece onu, kendi mezhep ve meşrebinde olmayanlara karşı kin tutmaya,onları küçümsemeye ve hakaretle bakmaya sevkeder. Bu hal çok tehlikelidir. Fasıklar gibi, abidleri de helaka götürür.

İnsanları hakir görüp onlarda kusur aramak kötü bir haslettir. Fakat şeytan bu kötü hasletleri dine hizmet perdesi altında insana hoş gösterir ve yerleştirir. Kişi bu hareketiyle din namına bir gayret sarfettiğini sanarak kendisinde sevinç ve neşe hisseder. Halbuki o, tamamen şeytanın tuzağına düşmüştür.

7. şeytanın aldatma yolalrından biri de ,kulu insanlar arasındaki mezhep ,meşreb ve görüş ihtilafları ile ve bu husustaki dedikodularla ,lüzumsuz işlerle meşgul etmesidir.

8.şeytanın kalbe giriş kapılarında biri de cehalet ve gafletleri veya günahlara dalmaları sebebiyle akılları darlaşan, muhakemeleri kıtlaşan bazı kimseleri,akıllarının almayacağı bazı imani meseleler üzerinde düşünmeye sevkedip,şüpheye düşürmesidir.

9. SUİZAN:

Kim bir insan hakkında kötü düşünmeye başlarsa, şeytan bu kimseyi o adamın aleyhinde gıybet etmeye sevkeder. Yahut o adamın hakkına riayet ettirmez. Ona hakaret gözüyle baktırır.

Şeytanın hile ve desiseleri, insana nüfuz yolları elbette sadece bunlardan ibaret değildir. Kişilere ,devirlere, şartlara göre çok değişik şekiller arzeder.
 

Üst