Serhado Şarkı Sözleri

'Yabancı şarkı sözleri' forumunda KaRDeLeN tarafından 28 Nisan 2010 tarihinde açılan konu

 1. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  Serhado Şarkı Sözleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar


  GULEN GULISTANE


  Em kec in
  Kece kurdan in
  Kulike sere lawan in
  Bi hev re dirabin serhildane
  Weke gulen gulistane.
  Xuske delale, tu kulika male
  rabe ji sikake u denge xwe rake
  bi denge te ye zelal dinyaye siyar ke
  ci ji te re bejin nexe dile xwe xem nake
  nehele tu kes pel te bikin, sere xwe rake
  nehele zulma me ser sere te dewam ke
  ne hezkirin e ko yek bibine ci dane
  iqridar e, ko ne bi xebera bi ledane
  xuska’m azad be, xwe sist ke ji gredane
  serbest rabe weka gulen gulistane
  cane cane namese bi ve jiyane
  kecen *********e bi hev ra rabin serhildane.
  Em kec in
  Kece kurdan in
  Kulike sere lawan in
  Bi hev re dirabin serhildane
  Weke gulen gulistane.
  Ez fem nakim, hun cawa fem nakin
  ez cawa bidim femkirin, em cawa dinye siyar kin
  nabinin ya naxwazin bibinin, jin bindest in
  ji bo kontrol e ji desten wa da derkeve ditirsin
  ka ji dil ji min re beje, em e ci eunda kin
  ko dayika te u xuska te seren xwe bilind kin
  eyb e be em bi ci cavan li wan dinerin
  kecen bava ne, xusken bira ne, belki ji bi mer in
  dixwaze cawa ye te bibinim, ye min ji eyni binerin,
  hez we dikin tene weka min newerin bejin
  nesekinin, heqe xwe bistenin, bes bitirsin
  zanibin hene birayen we ye deste we digirin.
  Em kec in
  Kece kurdan in
  Kulike sere lawan in
  Bi hev re dirabin serhildane
  Weke gulen gulistane.
  Bi rasti fehit dikim ji va hereketen zilama
  ji dela fikir u hest, nefs dibake wana
  ne cave xelke de ye, seref u namus dil de ye
  ez ne melek im le na, ez ne weka we me
  u ne nermin im, ji bo min esqa xwe sani da ye
  xuska’m ci ibibe, ji bo te ez i li va me
  tu zani ez naxwazim ko ez dile te bihelim
  ji wulo qusira min ci be efukirine digerim
  dive em caven xwe vekin u pel tu kesi nekin
  dive em fem bikin u bilind bikin qimeta jin
  dive kecen me serbest, zana u serbixwe bin
  bi serhildana gulen gulistane bi hev re dirabin.
  Em kec in
  Kece kurdan in
  Kulike sere lawan in
  Bi hev re dirabin serhildane
  Weke gulen gulistane.
   

 2. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  YADE

  Tu hevde sali buy wexta ji welate xwe cuyi
  hati Ewrupa sih u car salen te li wa dera diburi
  tu ji biray xwe ji diya xwe ji welate xwe dur i
  te xwe fer kir li dibistana jiyane fer buyi
  bi fikre insane dura xwe ditine te cebun
  deriye dinyaye u reya bas bi deste te vebun
  li dibistana zaroka sixuli sal derbas bun
  dil sixest wexta ape te u bave te ji dinyaye cun
  tu berketi reng guheri weka xwe ji nemayi
  kulen te kur bun ne bi tene dil u can tu esayi
  nexwesi belav bu lase te hemuyi tu skayi
  ji bo her se zaroken xwe disa hildayi.

  Yade yade yade wek kulike rabe
  Tu bi qimet i yade be te jiyan nabe
  Negri negri yade wek kulike rabe
  Tu bi qimet i yade be te jiyan nabe.
  Tu dayika min ya delal e ji kure dayika xwe me
  dibejin ez li te hatime dibejin ez ji weka te me
  u ji bo em weka hev in sere me ji beli ne
  nefsa me ne mezin e u nefret dile me da nine
  behna te teng e ez ji bare milen te giran dikim
  tu herro ji min ra dibeji le disa bi ya te nakim
  hindik mabu ez bikevime reyeki xerab
  wexta min xarabi kirin ruye te hat ber cav
  yade ez zanim te bi wi awayi mezin nekir
  tu sekini bu ki me re te em bi terbiye gihandin wir
  te jiyana xwe dayi me nabe te tene spas bikim
  dile te nahelim ez e te serbilind kim.
  Yade yade yade wek kulike rabe
  Tu bi qimet i yade be te jiyan nabe
  Negri negri yade wek kulike rabe
  Tu bi qimet i yade be te jiyan nabe.
  Yade wa yade tu yi agire jiyane
  yeke weka te yade tuneye li dinyaye
  tu nerunist, li male, li derva tu bi xwe rabuyi
  tu kurd i, tu jin i, u tu he ji serxwebuni
  tu gelek cara keti le sere xwe disa rakir
  te em perwerde kirin wexta bave me xebat kir
  ez hertim sani nadim le ez qadre te zanim
  ye tu iro ji min re diki ez sibe hic ji bira nakim
  her tisti ji hevdu re dibejin tisteki naveserin
  tene tu min nasdiki be te naxwazim li vir biminim
  yade ji tere ci lazim be ez e herim ji tere binim
  le heyate da nikarim qenciya te vegerinim
  ev xwina te ye ye diherike nava lase min de
  bi dayikek serbilind weka te ye min ji bilind e
  dixwazim we bejim ez ji te hezdikim ev spasdari ye
  dile min da dinivisine Rukiye
  Yade yade yade wek kulike rabe
  Tu bi qimet i yade be te jiyan nabe
  Negri negri yade wek kulike rabe
  Tu bi qimet i yade be te jiyan nabe.
   

 3. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  DILAN


  Cane cane were were meydane
  kec u xortan rabin bigrin dilane
  xwe bihejinin, bihejinin dinyaye
  xwe ter bikin bi kef, kefa, jiyane
  mala we ava, ka beje ki buk e ki zava
  dawet kengi be, ser xere be, ser sera, ser cava
  ser sere xwe dake susa miske ya ava cala
  sahiya hevala dilxwesi ye, fikir maye vala
  evar e, he maye, heta sibey em i va ne
  heyde li tembure lexin, he ji bejin strana
  hema hun ki bin herin xwe berdine meydana
  hic deste hevdu neberdin, govend e, dilan e
  Buke delale, hemu sekinine ji we ra
  herne ruye we u ruye wi zavayi pe ra
  herin bibne je ra, herin zera gredin pe va
  kecke gunde me buhan e, werne werne seva
  buna jin u mer, bi dil u can xwe giredan
  gul vebun, ji bo pererojen wa redan
  zurne he dileyize, li dehole le dan
  bi xer hatin u ji her dera hatin mevan
  isev seva dawete, bibine kefa milete
  isev seva dilane, weka dibeje adete
  bihejinin mila u linge xwe ji bavejin
  ki zava ki zava, nave zave ji me re bejin
  Dilan e, dilan e, bi ruh u dil u can e
  mirisk u birinc u parikek nan e
  dilan e, dilan e, bi ken u bi kef e
  buk u zava dicin wunda dibin nav lihefe
  deng bilind dibe, denge ko te ji salone
  ava tuj diherike nave, diherike ji bidone
  bira kef kefa cane nece, dilan e serxwes e
  fikren derda ji bira cun, nuha dinya kefxwes e
  ne tari, ne res e, isev ronahi
  kece nece, bernede deste wi
  em e hevdu bibinin, heta careke di
  he dilan e, disa dora zurnaci
   

 4. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  LO DILO

  Em ketin dest neyaran, lo dilo, lo dilo
  Em man li bin diwaran, lo dilo lo lo
  Em xistin nav zindanan, lo dilo lo dilo
  Gelek kustin evaran, lo dilo, lo dilo
  Ke me firot neyaran, lo dilo lo lo
  Baran ser me dibari di demeki tari
  roj hat pey ewr e, me di ronahi
  gel rabuye ji bo tekosina rizgari
  agir dan can, nikarin vemirinin ari
  gel nesekini, em he ji liberxwedane
  xwe bi hevra gredane bi hedefa jiyane
  em siyarbuna bi siyarbuna serhildane
  hildin seren xwe, hildin ala *********e
  ji mij u dumane roja welat diyar bu
  ji kosa zindane deriye asti vebu
  car parce hebun, em parce parce bun
  le em e bibin yek bi soresa serxwebun
  iro dema demike nu, duh ji bu dirok
  roniya peseroj, bi wi awi qedi cirok
  bila bi dil, bi can, azad bifire kevok
  bi can, bi xwin, em tere ne ey *****
  Em ketin dest neyaran, lo dilo, lo dilo
  Em man li bin diwaran, lo dilo lo lo
  Em xistin nav zindanan, lo dilo lo dilo
  Gelek kustin evaran, lo dilo, lo dilo
  Ke me firot neyaran, lo dilo lo lo
  Ez ketim deste neyaran, bindestiya leskeran
  min berdin ji desten wan yen bi xwina insanan
  ke serefa xwe firot, ke ez firotim ji waran
  ez xistim zindane nav car diwaran
  eris he dewam dike heta me heqe xwe stand
  naqede heta ko me zulma dijmin sikand
  naqede, hevidariya me we nemirand
  we em sewitandin me ji heyfa xwe hiland
  u cek dan ser milan ji bo parastina gel
  deste we da ye ko hun biguherin rupel
  wan hestiren dayikan em bi xwe naxwazin bibinin
  ne ye wan, ne ye me bira bibinin mirin
  ********* em bin deste we da nahelin
  le baweriya me ye em bi hev ra weka bira biminin
  em e tola xwe hilinin heta ew roj hat
  yan mirin yan azadiya welat
  Em ketin dest neyaran, lo dilo, lo dilo
  Em man li bin diwaran, lo dilo lo lo
  Em xistin nav zindanan, lo dilo lo dilo
  Gelek kustin evaran, lo dilo, lo dilo
  Ke me firot neyaran, lo dilo lo lo
   

 5. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  EV CI YE?

  Ez dibem hiphop bi kurdi, herkes sas diminin
  diben cawa cedibe, pista stuye xwe dixwirinin
  Ji dil cu dere min, derket ji deve min, xwe vala dikim
  wexta fikir u hesten xwe ji we re diyar dikim
  Ev kiye, ev ki ye, ez im Serhado
  we yeqin nekir le cebu eyni wek min ji we re got
  ev ci ye, ev ci ye, hiphopa heqiqi ye
  Serhado ki ye, kuro lawo ev ci ye.
  Ev e hiphop ye ez sani dikim ji we re
  herikiye nav damara ji heste u cara
  he ses sali bum min pantor ters li xwe kir,
  bi cilen gelki ji min meztir min dest bi reqsa kir.
  Dive em xwe peskes kin, nu u cuda bi hemu rengi
  ji deverna derdikevin yen nebun beri hingi
  nebu DTP, nebu Med TV wi wexti
  Serhado, cara pesi, hiphop bi kurdi.
  Ev ki ye, ev ki ye
  ev ci ye, ev ci ye.
  Ev ki ye, ev ki ye
  ev ci ye, ev ci ye.
  Sezde sali dest pekir, iro bist u dudo me
  gelek tist qewimin le ez eyni Serhado me
  bi van gotinen ji dile min u bi muzika ji can
  xewna min bu rastiya min bi “Xewna Jiyan”.
  Ez ne ji bo te dibejim, na ez ji bo te nasekinim
  ez dicim esq u nefret tif dikim ji bo rehet bim
  min ji me re vekir deriye, mifte bi xwe re nebiriye
  ji bo careki di nebejin ev ki ye u ev ci ye.
  Dengek e millet dirake, denge bindestan
  bi xaberen bi meane ditinen xwe didim dest wan
  belki cara pesi ye le ev ne cara tali ye
  yen vala vala ji heye, ew kare bekari ye
  ere min ji te re got be ci armanca min e
  ji bo fikren xwe vala kim u siyar kim rexistine
  ji bo tu kelikek bifikiri dixwazim ci ji te re bejim
  ev e hiphop, bi gotine sere te dihejinim.
  Ev ki ye, ev ki ye
  ev ci ye, ev ci ye.
  Ev ki ye, ev ki ye
  ev ci ye, ev ci ye.
   

 6. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  Xewna jiyan

  Bin tirejen roje yan bin barane
  Em e siyar bibin ji xewna jiyane
  Bin axa dinyaye yan bin ezmane
  Em e siyar bibin ji xewna jiyane.Jiyan ji xewna xwe siyar bu, ji cihe xwe rabu
  cu dest u ruye xwe sust, bi kef u dilxwesi bu
  rabu here xewna xwe bibine, jiyan ti bu
  nive qedehe vala bu le je ra nivi tiji bu
  jiyan ruhe xwe da ji bo xwe bigihene hedefe
  berik belki vala bu le zengin bu bi serefe
  serbilind bu, esqa jiyan ji her tisti zedetir bu
  bar ji ciqa giran bu mil he je qawettir bu
  bi caven te jiyan yek e, bi ye xwe yeki di ye
  bi zehmeti rabu xwe gihande sere ciye
  le hatin jiyan siyar kirin, siyar kirin ji xewna
  xewn e jiyan, jiyan xewn e

  Bin tirejen roje yan bin barane
  Em e siyar bibin ji xewna jiyane
  Bin axa dinyaye yan bin ezmane
  Em e siyar bibin ji xewna jiyane.
  Jiyan ji xewna xwe siyar bu, ji cihe xwe nerabu
  direjkiri fikiri be ci standibu u ci dabu
  bi bi hebu, ci nebu, be je ra ci mabu
  ye bere pe re li vir bu cu winda bu ku
  sere jiyan ne sax e, miriye ji dilbirinan
  miriye ji beriya, negere li miften deriyan
  diben ronahi ye u behr u ezman sin e
  le behra kur u ezmane dur res u tari ye
  res e weke caven jiyan, res e weke kezebe
  be ditine u be femkirina sebebe
  meleken mirine, jiyan siyar kirin ji xewne
  xewn e jiyan, jiyan xewn e.
  Bin tirejen roje yan bin barane
  Em e siyar bibin ji xewna jiyane
  Bin axa dinyaye yan bin ezmane
  Em e siyar bibin ji xewna jiyane.
  Xewn e jiyan, ere jiyan xewn e
  me ji rastiye dur dike, me dikisine deverna
  ci ferq e xewn u jiyan bi jiyana nava wan da
  ferqa xewn u rasti weke tayeki zirav e
  ko nebe xerabi wi wexti tuneye qenci
  em nebinin tari, em nabinin ronahi
  xwede jiyane dide u xwede jiyane dibe
  wexta yek insan te, yeki di ji vir dice
  ci iro sax bibe we sibe bi mirine biqede
  te bi ci dest pekir, ci ji te te, dive tu xelas biki
  wexta tu ji xewa xwe siyarbu u caven xwe vekir
  posman nebe te ci kir, posman be te ci nekir
  ko roja tu hat, tu ji xewna xewe disa siyar nabi
  wexta keti nava du keviran, disa narabi
  wexta lase te vala bu, wexta cane te diyar bu
  wexta dile te sar bu, jiyan ji xewna xwe siyar bu.
  Bin tirejen roje yan bin barane
  Em e siyar bibin ji xewna jiyane
  Bin axa dinyaye yan bin ezmane
  Em e siyar bibin ji xewna jiyane.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Serhado Şarkı Sözleri Forum Tarih
Şarkı ile türkü arasındaki benzerlikler ve farklılıklar kısaca Müzik Sohbet & Fan Club 11 Nisan 2014
Küçük Kardeş Çocuk Şarkıları Çocuk Şarkıları & Videolar 9 Ocak 2014
Tohumlar fidana şarkısı notaları Müzik Türleri ve Enstrümanları 23 Mayıs 2013
Ağaç Bayramı Çocuk Şarkısı Çocuk Şarkıları & Videolar 8 Şubat 2013
Ağacı Kıskanırım Çocuk Şarkısı Çocuk Şarkıları & Videolar 8 Şubat 2013

Bu Sayfayı Paylaş