Sarıkla ile ilgili Hadisler

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Sarıkla ile ilgili Hadisler

Allah'ın Resulü (sav) şöyle buyurmaktadır: "Sarıkla kılınan iki rekât namaz, sarıksız olarak kılınan yetmiş rekattan daha hayırlıdır"(1)

Sarık konusunda da hadis kitaplarında birçok haber gelmiştir Bunların ekserisinde Hz Peygamber (sav)'in başına sarık sardığı ve bunun değişik renklerde olduğu belirtilir (2)

Bazılarında da bu hadisler pek kuvvetli değildir

Rükâne (ra) Peygamber (sav) ile görüşmüştür Rükâne der ki:
"Resûlullah (sav) in şüphesiz bizimle müşrikler arasındaki fark, takkeler üzerindeki sarıklardı, buyurduğunu işittim" (3)

Tirmizî bu hadisin hasen ve garip olduğunu, isnadının kuvvetli olmadığını söyler
İbn abbas (ra) Resûlullah (sav)'in şöyle buyurduğunu ifade eder:
"Sarık sarınız, vakarınız artar" Taberanî bu hadisin ravilerinden olan Ubeydullah b Ahmed'in metruk olduğunu söyler (4)

İbn Ömer'den Resûlüllah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilir:
"Sarık sarmaya devam ediniz Çünkü o meleklerin simasıdır Onları sırtınıza sarkıtınız" (Taberanî) Darekutnî bu hadisin ravilerinden olan İsa b Yunus'un meçhul olduğunu söylemiştir (5)

Resûlullah (sav): "Şüphesiz sarık İslâm'ın simasıdır Müslümanlar ile müşrikler arasındaki engeldir" buyurur İbn Teymiye bu son hadis için şöyle der: "Şüphesiz müslümanlarla müşrikler arasında itikatte ve amelde, sarık olmadan farkın hasıl olmadığını gösterir" Ebû Bekir b Arabî de: "Şüphesiz sarık peygamberlerin
sünnetindendir" demiştir Eski Mısır müftülerinden Mahlüf sarık sarmanın sünnet olduğuna fetva vermiştir (6)

Ahmet el-Farukî, sarığın müslümanlara has bir kıyafet olduğu için şunları söyler: "Zimmi, sarık ve rida gibi ilim ve din ehline mahsus olan kıyafetleri giyemez" (7)

Bu rivayetlerden de anlaşılacağı üzere Peygamberimizin sarık sardığı ve sarıkla kılınan namazın faziletinin daha fazla olduğu anlaşılmaktadır

1- Deylemi, Taç c 1 s 169
2- Bkz İbn Mâce Libas, 14; Tirmizî Libas 11
3-Tirmizî Libas, 42; Ebû Davud, Libas 24
4- Mecma'uz-Zevâid, 5/19
5- Mecma'uz-Zevâid, c 5 s 20
6- Muhammed Mahlüf, el-Fetavâ eş-Şer'iyye, c l, s 248
7- Mektûbât, c 2, s 381

Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar II177
 

Üst