Sanayileşmenin aile üzerindeki etkileri nelerdir?

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda ceren leman tarafından 23 Mart 2011 tarihinde açılan konu

 1. Sanayileşmenin aile üzerindeki etkileri nelerdir? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  sanayileşmenin aile üzerindeki etkileri nelerdir
   

 2. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Sanayileşmenin Türk Aile Yapısına Etkileri

  Sanayileşmenin başladõğõ 18.yy’dan itibaren tarõm, ekonomi, devlet yönetimi
  v.b. alanlarda değişikliğe uğradõ. Bu değişimden insanlarõn ilk sosyalleştiği kurum
  olan ailede etkilendi. Bu etkileri; yapõ, görev ve çiftler açõsõndan üç grupta
  değerlendirebiliriz.
  Ailenin yapõ açõsõndan büyüklüğü, azalmõş ve çekirdek aile egemen olmaya
  başlamõştõr. ABD’de ortalama aile büyüklüğü 1790’da 5.8, 1960’da 3.4’e düşmüş ve
  üretici olmaktan çõkan aile, tüketici konumuna gelmiştir. Örneğin şehirlerde oturan
  kişiler yiyecek, içecek, giyecek v.b. ihtiyaçlarõnõ, çalõştõklarõ işlerden aldõklarõ
  ücretlerle karşõlamaktadõr.197 Sanayileşme sonrasõnda yakõn akrabalar arasõndaki
  bağlar zayõflayõnca, aile üyeleri arasõndaki işbirliği ve dayanõşma artmõştõr. Örneğin
  Isparta’ya tayini çõkan bir kişi, İzmir’deki akrabalarõ ile sadece yõllõk izinler
  sõrasõnda, bayramlarda, ölüm, düğün v.b. sebeplerle görüşme imkanõ bulur. Ancak
  yapõlan görüşmeler içten ve samimi değildir. Bundan dolayõ akrabalarõndan uzak
  yerlerde yaşayan aile içinde işbirliği ve dayanõşma artmõş, akraba gruplarõnõn yerini
  iş, okul v.b. gruplar almõştõr.
  Sanayileşmeden sonra kadõnõn çalõşma yaşamõna girmesiyle birlikte, ailenin
  görevleri değişmiş ve birçok fonksiyonu da başka kurumlar tarafõndan yerine
  getirilmektedir. Örneğin çalõşan anne ve babanõn çocuğu; ya aile büyükleri
  tarafõndan, ya da kreş, yuva, anaokulu v.b. kurumlar tarafõndan bakõlmaktadõr.
  Bununla birlikte çocuğun eğitilmesi ve sosyalleşmesini sağlayan annenin yerini, bu
  kişi veya kurumlar almõştõr.
  Geniş ailede aile büyüklerinin verdiği evlenme kararlarõnõn yerini, çiftlerin
  kendilerinin karar verdiği evlilikler artmõştõr. Sanayi toplumlarõnõn çekirdek
  ailesinde, duygusal tercihler ön plandadõr. Kadõnõn sahip olduğu ekonomik özgürlük,
  eğitim ve kültür seviyesinin yüksekliği v.b. bu evlilikleri arttõrmõştõr.

  Genel olarak sanayileşmenin aile üzerindeki etkilerini; akrabalõk bağlarõnõn
  zayõflamasõ, çekirdek aile modeline geçilmesi, ailedeki herkesin eşit haklara sahip
  olmasõ, gençlerin eş seçiminde özgürlüğü, yakõn akrabalar arasõndaki evliliklerin
  azalmasõ v.b. şeklinde sõralayabiliriz.
  Sanayileşme ile birlikte çekirdek ailede, geniş kapsamlõ ve sõkõ bir
  dayanõşmanõn olduğu akrabalõk ilişkileri zayõflamõştõr. Geniş ailede büyükanne,
  amca, hala, torunlar v.b. bir arada oturuyordu, gelenek ve göreneklere bağlõlõk temel
  bir kuraldõ. Bazõ toplumlarda anne akrabalõğõ, bazõlarõnda da baba soyunun üstünlüğü
  geçerliydi ve ailenin reisi en yaşlõ olan kişiydi. Sanayileşme ve kentleşmeden sonra
  hem kentlerde hem de kõrsal alanda yayõlan çekirdek ailede, aynõ çatõ altõnda iki veya
  daha fazla neslin bir arada yaşadõğõ yapõ değişmiştir. Buna bağlõ olarak akrabalõk
  bağlarõ da zayõflamõştõr. Ancak çekirdek ailede, üyeler arasõnda çok yakõn ilişkiler
  vardõr. Ailedeki her üye bir diğerinin mutluluğu için her türlü özveriyi gösteriri.
  Gereğinde canõnõ verir, hatta organlarõnõ çocuklarõnõn yaşamasõ için bağõşlayabilir.
  Modern sanayi toplumlarõnõn özelliği, çekirdek ailedir. Bu toplumlarda
  çekirdek ailenin egemen olmasõnõn nedenleri; mülkiyet hakkõ, herkesin kendi
  hayatõnõ yaşamak istemesi v.b.’dir. Bireyin karşõlaşabileceği beklenmedik sorunlar
  devletin görevleri arasõna girmiştir. Ayrõca birey, ailesine eskisi kadar bağlõ ve
  muhtaç olmaktan çõkmõştõr. Bu aile tipinde dayanõşma, anne-baba ile çocuklar
  arasõndaki arkadaşlõğa ve eşlerin birbirlerine bağlõdõr. Çekirdek ailedeki dayanõşma,
  çocuklarõn aile içinde bulunduğu yõllarda daha canlõdõr. Arkadaş v.b. gruplarõn
  etkisiyle çocuklar aileden uzaklaşmõş ve dayanõşma azalmõştõr.
  Çekirdek aile, kadõn-erkek eşitliğine önem veren bir yapõya sahiptir. Birçok
  uygulamada bu eşitlik hukuki yaptõrõmlarla desteklenmesine karşõn, erkeğin
  ayrõcalõklõ göründüğü bazõ konular söz konusudur. Ancak, kadõn-erkek giderek daha
  demokratik bir yapõya doğru yönelmektedir. Bu aile, bu nedenden dolayõ baskõcõ
  değildir. Aile üyelerinin düşünce özgürlüğüne yer veren hoşgörülü bir ailedir.
  Ailenin her üyesi kendine özgü bir dünya görüşüne sahip olabilir.

  Çekirdek aile karõ ve kocanõn anne-baba ailesinin yanõnda olmayan yeni ve
  bağõmsõz bir yerde kurulur. Anne babanõn aileden uzak olmasõ, çekirdek aile
  üzerindeki etkisini daha da azaltmaktadõr. Eş seçimi eşlerin kendi kararlarõna
  bağlõdõr. Evlenme yaşõ eşlerin kendi kendilerini geçindirebilecek, ekonomik
  bağõmsõzlõklarõnõ kazanabilecek yaşta olmalarõ ile sõnõrlõdõr.
  Endüstrileşme öncesi, geniş ailelerin önemli bir görevi yaşlõlara ve hastalara
  bakmaktõ. Endüstrileşme ile birlikte oluşan özel bakõm evleri, hükümet programlarõ
  ve çeşitli sigortalar artõk yaşlõ kişilerin kendi çocuklarõnõn yanõnda yaşamalarõna
  gerek kalmadan yaşamlarõnõ sürdürmelerine yardõmcõ olmuştur. Artõk aile bireyleri
  eskisi kadar, birbirine bağõmlõ değildir. Özellikle emeklilik hakkõna ve belirli bir
  yaşlõlõk aylõğõna sahip olanlar için bu daha da geçerlidir. Böylece endüstrileşmeye
  bağlõ olarak ortaya çõkan çeşitli durumlar, ailenin küçülmesine ve kendi kendine
  yetecek düzeye gelmesine neden olmuştur.
  Sanayileşmeden sonra yakõn akrabalar arasõndaki evlilikler azalõrken, aile
  dõşõndan evlenmelerin sayõsõ arttõ. Bazõ sosyal gruplar aile dõşõndan evlenmeye izin
  verirken, bazõlarõnda izin verilmez. Bazõ dini gruplar, õrklar v.b. kendi üyeleri dõşõnda
  evlenmeye müsaade etmez. Bunun nedenleri arasõnda; ön yargõlõ olma, başkalarõyla
  yeterince ilişki kuramama, grup dayanõşmasõnõ bozmama olabilir. Örneğin
  Amerika’da siyahlar ve Yahudiler arasõnda endogamiye rastlanmaktadõr. Endogamik
  evliliklerde “gen” değişimi yoktur. Bundan dolayõ da yakõn akrabalar arasõ
  evlenmelerden doğan çocuklarda, çeşitli beden ve ruh hastalõklarõ ortaya çõkmaktadõr.
  Bilim ve tõptaki gelişmelerin ardõndan endogamik evliliklerin sayõsõ artmõştõr.
  Ülkemizde mirasõn aile dõşõna çõkmamasõ için yapõlan endogamik evliliklerin sayõsõ
  her geçen gün azalmaktadõr. Ayrõca evlenmelerde her iki tarafõ da etkileyen başlõk
  parasõ v.b. uygulamalar ortadan kalkmõştõr
  Bilinen her toplumda eşler arasõnda ekonomik bir ihtisaslaşma ve cinslere
  dayalõ iş bölümü vardõr. Diğer bir deyimle erkek ve kadõnõn biyolojik farklõlõklarõ
  eşleri farklõ işler yapmaya yöneltmektedir. Erkek, kadõna kõyasla daha güçlü olduğu
  için daha güç ve zor işler, kadõn ise kendi biyolojik yapõsõ doğrultusunda ev işlerini ve çocuk büyütme fonksiyonlarõnõ yerine getirmektedir. İşte eşlerin bu birbirine
  sunduklarõ hizmetler onlarõ birbirlerine bağlõ kõlmakta ve aralarõndaki dayanõşmayõ
  arttõrmaktadõr.
  Cinsel iş bölümünün yanõ sõra bireylerin yaşlarõna göre de bir iş bölümü
  vardõr. Bazõ toplumlarda çocuklarõn günlük işlere katkõlarõ çok azken, bazõ
  toplumlarda çocuklar son derece yararlõ işler yaparlar. Çocuklarõn yaşõ büyüdükçe
  katkõlarõ da artar. Anne ve babalar yaşlandõkça, bu seferde onlarõn çocuklarõna olan
  bağlõlõklarõ artmaya başlar. Özellikle ekonomik yardõm ve bakõm açõsõndan bu daha
  da sõklaşõr.
  Sanayileşmenin aile üzerine etkileri, doğrudan ve dolaylõ olmak üzere ikiye
  ayrõlõr. Doğrudan etkileri arasõnda yer alan; çalõşma şartlarõ, belli mesleki kural ve
  davranõşlar aile yapõsõnõ değiştirmektedir. Çeşitli mesleklerde bulunan kişilerin,
  mensubu olduklarõ sosyal sõnõfa ait davranõş şekillerini ve tutumlarõnõ gösterip aile
  yapõsõnõ şekillendirmeleri de dolaylõ etkileri kapsamõna girer.198
  Çalõşma şartlarõyla belli mesleki kural ve davranõşlara sahip olan ve örneğin
  X kuruluşunda çalõşan bir müdürün davranõşlarõ aileyi doğrudan etkilemektedir.
  Bulunduğu işyerinin kural ve davranõşlarõnõ aile yapõsõna yansõtõr. Çalõşma
  yaşamõnda kazanmõş olduğu bazõ normlarõn etkisi hem eş ve çocuklarõ ile olan aile içi
  ilişkilerde, hem de aile dõşõ ilişkilerde görülmektedir.
  Alt ve orta sõnõfa mensup iki kişinin; meslekleri ve çalõşma hayatõndaki
  statüleri aynõ olmasõna rağmen, ait olduklarõ sosyal sõnõfa ait davranõş şekillerinden
  kendilerini soyutlayamazlar. Örneğin ailesiyle birlikte kasabada oturan bir memur ile
  kentte oturan bir memurun, davranõş şekilleri bile birbirinden farklõdõr. Kasabada
  oturan memur sürekli olarak köyden, topraktan v.b. konulardan bahsederken, kentte
  oturan bir memur hayat pahalõlõğõndan, enflasyondan v.b. konuşur. Aynõ konumda
  olan bu iki kişinin farklõ sõnõflara ait olmalarõ da, aileyi dolaylõ olarak etkilemektedir.
  Mesleki davranõş şekilleri ve alõşkanlõklar aile üzerinde doğrudan etki yaparken, fertlerin ait olduklarõ sõnõflara özgü davranõş şekilleri de aile yapõsõnõ dolaylõ olarak
  etkilemektedir.199
  Çağdaş toplumlarda kadõn ve erkeğin rolleri, işbölümü ve uzmanlaşma
  sayesinde birbirinden ayrõlmõştõr. Tarõm faaliyetlerinin yapõldõğõ alanlarda, kadõnlarõn
  ücretli veya kocasõndan farklõ bir meslekte çalõşmasõ görülmezken, kadõnlarõn kocasõ
  ile aynõ veya farklõ mesleklerde çalõşmasõ sanayi bölgelerinde daha yaygõndõr. Hayat
  şartlarõ ile birlikte kadõnõn çalõşma yaşamõna girmesi, aileyi ekonomik yönden
  rahatlatmõştõr. Örneğin toplumun üst sõnõfõnda yer alan bir koca, çalõşma hayatõnõn
  alõşkanlõklarõnõ ve rolünü aile içine yansõtmaz, fakat aile reisi olan kocanõn ailesine
  ayõracağõ zaman azalõr. Ancak orta sõnõfa ait bir kocanõn, çalõşma yaşamõna ait
  alõşkanlõklarõ ve rolü aile içine yansõmaktadõr. Erkeğin işi teknik bir meslek değilse
  eşinin ilgisi artmakta, aksi bir durumda da azalmaktadõr. Bunun yanõnda orta sõnõfa
  ait bir ailenin maddi gücü ve toplum içindeki statüsü, kocanõn mesleki kariyerine
  bağlõ bulunmaktadõr.200
  Geleneksel yapõnõn hakim olduğu bölgelerde; kocanõn iş hayatõ aile ile iç
  içedir, kadõnõn karar almadaki rolü sõnõrlõdõr, aile yapõsõ ataerkil ve geniş ailedir,
  kadõnõn annelik ve kadõnlõk görevlerini yerine getirme olanaklarõ daha geniştir.
  Geleneksel yapõnõn geçerli olmadõğõ bölgelerde; çekirdek aile yapõsõ geçerlidir,
  kadõnõn kocasõyla aynõ veya farklõ mesleklerde çalõşmasõ aileye ek gelir
  getirmektedir, kocanõn aile içindeki statüsü giderek zayõflamaktadõr. Kocanõn, statüsü
  yüksek olan bir mesleğe mensup olmasõ hem kadõnõn statüsünü belirlemesine
  yardõmcõ olur, hem de kocanõn statüsünden pay almasõnõ sağlar.201
  Çalõşan kadõnlarõn artmasõnda; eğitim ve öğretim faaliyetleri arasõnda kadõna
  uygun mesleklerin (öğretmenlik, hemşirelik gibi) bulunmasõ, gelişmiş ülkelerdeki
  düşük doğum oranlarõnõn dõşarõdan emek ithalinin yanõ sõra kadõnlarõn da çalõşmasõna
  imkân tanõnmasõ, ek gelir sağlamak isteyen kadõnõn yarõm gün veya saatlik (part-
  time) bir işte çalõşmasõ, kadõnõn erkekle eşit haklara sahip olmasõ, kadõnõn eşinden ayrõ bir mesleki statüsü kazanabilmesi, toplumun değer yargõlarõnda meydana gelen
  değişmelerin kadõnõn çalõşmasõnõn önünü açmasõ v.b. etkili olmaktadõr.202
  Sanayi toplumu ailesi, teknolojik gelişmeler sonucunda eski gücünü kaybetti.
  Çocuğun eğitimi, yaşlõlarõn bakõmõ v.b. hizmetleri bu amaçlarla kurulan örgütler ve
  kurumlar yapmaktadõr. Bunlarõn dõşõnda ailenin kendi çocuğu üzerindeki etkisi
  kayboldu ve arkadaş gruplarõnõn etkisi daha da arttõ. Herkesin istediği şeyleri yapma
  özgürlüğü, istediği gibi yaşama ve davranma hürriyetlerine sahip olmasõ v.b.
  sebeplerle istediği an ailesini terk edebilmektedir. Böylece, sanayi toplumunun ailesi
  daha az birleştirici ve bağlayõcõ olmaktadõr.203
  Aile bir alt sistem olarak, sanayileşme üzerinde de etkili olmaktadõr.
  Sanayileşme süreci içinde; insani ilişkiler ve çalõşma hayatõnõn düzenlenmesi, sanayi
  kültürünün bir toplumda yerleşmesi ve kurumlaşmasõ ancak o toplumun sosyal ve
  kültürel yapõsõ sayesinde gerçekleştirilebilir.204
  Aile yapõsõnõn sanayileşmeyi zorlaştõrmasõ veya teşvik etmesi, sanayileşme
  yolunda çeşitli engellerin ortaya çõkmasõ sanayileşmenin zorunlu olduğu fikrini
  engelleyemez. Burada önemli olan toplumlarõn sosyal yapõ ve özellikleri esas
  alõnarak, sanayileşmenin gerçekleşmesi yanõnda faydalõ metot ve araçlarõn
  kullanõlmasõdõr.205
  Batõ toplumlarõndaki sanayileşme ile, doğu toplumlarõndan biri olan
  Japonya’daki sanayileşme farklõ şekilde ortaya çõkmõştõr. Ekonomik kalkõnmada
  ABD’deki sermayenin rolünü, Japonya’da insan gücü almõştõr. Japonya’daki sanayi
  kuruluşlarõ, aile gibi yönetilir ve yöneticiye mistik bir saygõ gösterilir. Sanayi
  sektöründe yetiştirilen ve eğitilen vasõflõ işçilere maneviyat eğitimi de verilir.
  Dayanõşma, başarõlõ olmaktan güç alma, mütevazi olma, gösterişten uzak durma,
  emekliliği reddedip sürekli çalõşmayõ fâzilet görme, fedakârlõk v.b. özellikler
  gösteren Japon aile yapõsõ çalõşma yaşamõna yansõmõştõr. Yapõlan işlerin tümü, Japon
  halkõnõn daha iyi yaşamasõ içindir. Aile modeli örnek alõnarak kurulan işletmelerde,
  aile içinde geçerli olan belli norm ve davranõşlar uygulanmaktadõr. Kişilerin
  birbirlerine karşõ nasõl davranacaklarõndan, maddi ve manevi değerlere kadar her şey
  işletme içinde öğretilir ve kişilerin eğitimi de aile üyelerinin eğitimi gibi yapõlõr. Aile
  ve çalõşma hayatõ arasõndaki ilişkilerde bütünleşme ve aynõ yapõnõn geçerli olmasõ
  Japon ailesinin, farklõ olmasõ ise batõ toplumlarõnõn özelliği olmuştur. Bundan dolayõ
  da, Japonya ve batõ toplumlarõnõn sanayileşmesi birbirinden farklõ şekillerde ortaya
  çõkmõştõr.


  Yazıda ı harfleri düzgün çıkmamamış yazının orjinalini buradan bulabilirsiniz.


  Kaynak: http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS00267.pdf
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Sanayileşmenin aile üzerindeki Forum Tarih
Sanayileşmenin getirdiği olumsuz etkilere çözüm önerileriniz nelerdir? Sorular ve Cevaplar 4 Mart 2014
Sanayileşmenin Topluma Etkileri Nelerdir? Ülke Kültürleri 18 Nisan 2011
Sanayileşmenin Dünyaya Olumlu ve Olumsuz Etkileri Nedir? Seviyeli-Ciddi Konular 13 Nisan 2011
Sanayileşmenin İnsan Hayatına Yararları Nelerdir? Konu Dışı Başlıklar 21 Mart 2011
Sanayileşmenin Zararları Nelerdir? Konu Dışı Başlıklar 7 Mart 2011

Bu Sayfayı Paylaş