Peygamber Efendimize Şiirler

'Peygamber Efendimiz (S.A.V)' forumunda Mavi_Sema tarafından 6 Haziran 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Peygamber Efendimize Şiirler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Bir Gece

  On dört asır evvel yine bir böyle geceydi
  Kumdan ayın on dördü bir öksüz çıkıverdi
  Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler
  Halbuki kaç bin senedir bekleşmedelerdi
  Nerden görecekler göremezlerdi tabi
  Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi
  Bir kere de ma'mure-i dünya o zamanlar
  Buhranlar içindeydi bugünden de beterdi
  Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta
  Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi
  Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin
  Salgındı bugün Şark'ı yıkan tefrika derdi

  Derken büyüyüp kırkına gelmişti ki öksüz
  Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi
  Bir nefhada kurtardı insanlığı o masum
  Bir hamlede kayserleri kisraları serdi
  Aczin ki, ezilmekti bütün hakkı, dirildi
  Zulmün ki, zeval akılına gelmezdi, geberdi
  Alemlere rahmetti evet şerr-i mübini
  Şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi
  Dünya neye sahipse onun vergisidir hep
  Medyun ona cemiyeti medyun ona ferdi
  Medyundur o masuma bütün bir beşeriyyet
  Ya Rab! Bizi mahşerde bu ikrar ile haşret


  Mehmet Akif Ersoy

  Rûhum sana âşık

  Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,
  Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim.

  Ecrâm ü felek, Levh u kalem, mest-i nigâhım,
  Dîdârına âşık Ulu Yezdân’dır Efendim.

  Mahşerde nebîler bile senden medet ister,
  Rahmet, diyen âlemlere, Rahman’dır Efendim.

  Tâ Arşa çıkar her gece âşıkların âhı,
  Medheyleyen ahlâkını Kur’an’dır Efendim.

  Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim,
  Sensiz bana cennet bile hicrândır Efendim.

  Doğ kalbime bir lahzacık ey Nûr-i dilârâ
  Nûrun ki gönül derdime dermândır Efendim.

  Ulvî de senin bağrı yanık âşık-ı zârın
  Feryâdı bütün âteş-i sûzândır Efendim.

  Kıtmîriniz ey Şâh-ı rüsûl, kovma kapından,
  Âsîlere lûtfun yüce fermândır Efendim.

  Ali Ulvi Kurucu

  Su Kasidesi

  Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
  Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su

  Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
  Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su

  Zevk-ı tîğundan aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk
  Kim mürûr ilen bırağur rahneler dîvâra su

  Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin
  İhtiyât ilen içer her kimde olsa yara su

  Suya virsün bâğ-bân gül-zârı zahmet çekmesün
  Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-zâra su

  Ohşadabilmez gubârını muharrir hattuna
  Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kara su

  Ârızun yâdıyla nem-nâk olsa müjgânum n’ola
  Zayi olmaz gül temennâsıyla virmek hâra su

  Gam güni itme dil-i bîmârdan tîgun dirîğ
  Hayrdur virmek karanu gicede bîmâra su

  İste peykânın gönül hecrinde şevkum sâkin it
  Susuzam bir kez bu sahrâda menüm-çün ara su

  Men lebün müştâkıyam zühhâd kevser tâlibi
  Nitekim meste mey içmek hoş gelür hûş-yâra su

  Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr
  Âşık olmış galibâ ol serv-i hoş-reftâra su

  Su yolın ol kûydan toprağ olup dutsam gerek
  Çün rakîbümdür dahı ol kûya koyman vara su

  Dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dostlar
  Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su

  Serv ser-keşlük kılur kumrî niyâzından meger
  Dâmenin duta ayağına düşe yalvara su

  İçmek ister bülbülün kanın meger bir reng ile
  Gül budağınun mizâcına gire kurtara su

  Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
  İktidâ kılmış târîk-i Ahmed-i Muhtâr’a su

  Seyyid-i nev-i beşer deryâ-ı dürr-i ıstıfâ
  Kim sepüpdür mucizâtı âteş-i eşrâra su

  Kılmağ içün tâze gül-zârı nübüvvet revnakın
  Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâra su

  Mu’cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim
  Yetmiş andan min min âteş-hâne-i küffara su

  Hayret ilen barmağın dişler kim itse istimâ
  Barmağından virdügin şiddet günü Ensâr’a su

  Dostı ger zehr-i mâr içse olur âb-ı hayât
  Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâra su

  Eylemiş her katreden min bahr-ı rahmet mevc-hîz
  El sunup urgaç vuzû içün gül-i ruhsâra su

  Hâk-i pâyine yetem dir ömrlerdür muttasıl
  Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su

  Zerre zerre hâk-i dergâhına ister sala nûr
  Dönmez ol dergâhdan ger olsa pâre pâre su

  Zikr-i na’tün virdini dermân bilür ehl-i hatâ
  Eyle kim def-i humâr içün içer mey-hâra su

  Yâ Habîballah yâ Hayre’l beşer müştakunam
  Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâra su

  Sensen ol bahr-ı kerâmet kim şeb-i Mi'râc’da
  Şebnem-i feyzün yetürmiş sâbit ü seyyâra su

  Çeşme-i hurşîdden her dem zülâl-i feyz iner
  Hâcet olsa merkadün tecdîd iden mimâra su

  Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânuma
  Var ümîdüm ebr-i ihsânun sepe ol nâra su

  Yümn-i na’tünden güher olmış Fuzûlî sözleri
  Ebr-i nîsândan dönen tek lü’lü şeh-vâra su

  Hâb-ı gafletden olan bîdâr olanda rûz-ı haşr
  Eşk-i hasretden tökende dîde-i bîdâra su

  Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam
  Çeşm-i vaslun vire men teşne-i dîdâra su.

  Fuzuli

  Sakın Terk-i Edebden

  Sakın terk-i edebden kûy-ı Mahbûb-i Hudâ’dır bu
  Nazargâh-i ilâhidir, Makam-ı Mustafâ’dır bu
  Sakın edebi terk etme.
  Felekde mâh-i nev, Bâbüsselâm’ın sîne-çâkıdır
  Bunun kandili Cevzâ, matla’-i ziyâdır
  Habib-i Kibriyâ’nın hâbgâhıdır fazilette
  Tefevvuk-kerde-i Arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ’dır bu.
  Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-i adem zâil
  Amâdan açdı mevcûdât düş ceşmin tûtiyâdır bu.
  Muraât-ı edep şartıyla gir Nâbî bu dergâha
  Metâf-ı Kudsiyandır cilvegâh-ı enbiyâdır bu Ey Nâbî

  Nabi


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


   

 2. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  [​IMG]
  Hasretimin Medine’si

  Ne zaman bir çocuğun gönlünde, sevginden bir gül açsa, aklımın akabe kayalıklarından Seni davet ederim hasretimin medinesine. Acılarımın pencerelerinde, rüyalarımın damlarından damla damla sevinç gözyaşları içinde seni karşılayan çocuklar gelir aklıma. Şiir şiir, ezgi ezgi küçük gönüllerden büyük aşk gösterileri siner yorgun çöllere. Çöl tarifsiz bir mutluluk duyar. Bilmem, beklide bir yağmur düşse yanık bağrına, ancak bu kadar anlaşılır olurdu tebessümü.

  Aklımdan hiç çıkmayan, çıkamayan, çıkmasını da hiç istemediğim sevdan kaynar yüreğimde, hasret damıtır, gözyaşı akıtır… Dualarına dualar ekler seninle olmak, aşkınla dolmak adına. “Aşk ne zor işmiş” bunu öğrendim sevginin aşka varan, sensizliğin hasrete salan yollarında…

  Bir çocuğu büyütmek gibiydi seni sevmek ey Sevgili. Bugün Aşk-ı Nebi isimli evladımın yirmi dördüncü yaş günü. Ne de çabuk, ne de zor geçti yıllar. Rabbimin emanetiydi, doğduğum gün fıtratıma oya gibi işleyip, aşka busesini kondurtmuştu. Şimdi bir çığ gibi büyüdü aşkın…


  Bak Sevgili, avucumda ne var?

  Utancımdan başım yerde,

  Bakamam yüzüne ısrar etme,

  Bir avuç aşkla gelebildim sana, geri çevirme…

  Dur gitme,

  Yetim bırakma sevdamı,

  Öksüz bırakma umutlarımı,

  Hasretimi sunsam sana,
  Yanına birkaç damla da gözyaşı,

  Bir de gül dersem ve gel desem,

  Hasretimin Medinesi’ne…

  Yok ki elimde avucumda kalan bir şeyim

  Ne şehadetim, ne de şahitliğim

  Kalmadı da sana yaraşır bir imanım,

  Sanadır bu imdadım, desem,

  Gelir misin hasretimin Medine’sine…

  Gün gün, ay ay, yıl yıl büyüdü yüreğimde,

  Aşkın sınırı yoktu o da tanımadı,

  Gözyaşlarından nehirler altlarında aktı,

  Bu sevda gönlüme hasretten bir şehir bıraktı.


  Sana gelmekti gayem ama yollar uzaktı,

  Bu günahlarla yüzüne bakmak zaten bana yasaktı

  Bu sevda gönlüme hasretten bir şehir bıraktı.

  Bu hasret bu şehirde beni yıllarca yalnız yaşattı.

  Kayboldum çoğu zaman karanlık yollarda,

  Kendimi aradım pervasızca ve yıllarca,

  Ama hep gönlümde kaldı sevdan,

  Bir anne şefkatiyle sakladım, sakındım…

  Artık sensizlikten sıkıldım,

  Hasretinle yıkıldım,

  Aşkınla oddan oda yakıldım,

  Mecnun gibi adını haykırdım…

  Dediler, aşığın vuslatı o

  Aşkın kemali o,

  Aşıkların otağı o,

  Yalnızların yânı o…

  Geldim kapına sermayem bu,

  İsteğim gönlümdeki yangına bir su,

  İstersem başka bir şey geri çevir bu avucu,


  Ne olur sevgili, ey gönlümün nuru…
  Bir temizlik başlatır içimde adını anmak


  [​IMG]

  …Tufan günü düşen yağmur gibi düştün gönlüme

  Hani Rabbin yeryüzünü günahkarlardan temizlemek için
  gönderdiği suyun kabaran inişi vardı ya..
  İşte öyle günahlarıma karşı bir temizlik başlatır içimde adını anmak!
  Her sâlat-u selâm ile biraz daha arınır,  biraz daha senin tevhid geminde bulurum kendinimi.

  Ey Sultan-ı Rûsul, Ey ashabının bağlılığını;
  -"Anam babam sana fedâ olsun" diyerek ifade ettiği Server-i Enbiya!
  Davan uğruna ölen şehitler adedince selam olsun sana!
  Her yağmurda semadan inen melekler adedince selam olsun sana!  Aşkın ile yanan aşıklar adedince selam olsun sana..!


  ve Hazret-i Yunus aşkıyla yanar söz;

  Aşkın ile aşıklar
  Yansın Ya Resulallah
  İçib aşkın şerabın
  Kansın Ya Resulallah…  ~ ~ ~


  Vakt-i şerif,Cuma, ahir ve akibet hayrola


  Şefaat-ı Nebi Hakkola efendim…  O kutlu diyarlardan gönlümüze estikçe
  Kokun gelecek diye yelde aradım seni.
  Sabahın seher vakti, bâd-ı sabâ aşkıyla
  Raks ederken yapraklar dalda aradım seni.

  Unuttuk sünnetinin hem tadını, tuzunu
  Sevgi güneşi ile; erit gönül buzunu
  İsrâ, mîraç dönüşü ayağının tozunu
  Yüzüme sürmek için yolda aradım seni.

  Ne çileler çektiler her devirde her nebî
  Yusuf’a mekân oldu karanlık kuyu dibi
  Yeniden ufkuma doğ, n’olur; dolunay gibi
  Dolaştım kalpten kalbe dilde aradım seni.

  Eğer sen gelmeseydin dünya dönerdi ine
  Dünden de çok muhtacız getirdiğin o dine
  En güzel örnek oldun Habîb’im; sekaleyne
  Zaman selâma durdu yılda aradım seni.

  Yoldayken yol aradım akıl için yol birken
  Nasıl oldu şaşırdım önde rehberim varken
  Yitiği yitik yerde aramam gerekirken
  Yeşili şaşı gördüm alda aradım seni.

  İnsanlığın burcunda en zirvesin, kemâlsin
  Ördün vahiy peteğin kutsal yüke hamalsın
  Sen misin O, O mu sen, Kur’an ile hem hâlsin?
  Öyle farklı ki reyhan balda aradım seni.

  Dermek üz’re gülünü girsem İrem bağına
  Vahyi koklamak için çıksam Hıra dağına
  Belki dokunur diye ayağım ayağına
  İzine basmak için çölde aradım seni.

  “Rûz-i elest”ten beri koku saçan bir gülsün
  “Refik-i âlâ” diye Hakk’a uçan bir gülsün
  Onca dikene rağmen çölde açan bir gülsün
  Kokun mu gül, ten mi gül; gülde aradım seni?

  Ey sevgili Sultan’ım gözüm, gönlüm hep sende!
  “Şefaat-ı kübrâ”nla kurtar bizi dar günde
  Ruhları mest eyleyen o güzelim nağmende
  Beste, güfte sır olmuş telde aradım seni.

  Yok ki başka bir kapı in/cin sana kul Rabb’im
  Yolların en doğrusu gösterdiğin yol Rabb’im
  Yakmadın Halil’ini yakma bizi ol Rabb’im
  Cennette cemâlini kulda aradım seni! ..
  {{{ Sevgililerin En Güzeline }}}

  [​IMG]

  Kimse unutamaz seni!
  Mümkün mü seni unutmak
  Mümkün mü adını anmadan bir an yaşamak
  Ruhum sende bulur yeniden dirilişi,
  Ve sende kavuşur sevdaların en güzeline.
  Her an sana doğru bir hicret başlar yüreğimden.
  Gizler beni örümcek ağı;gizler hicretin güvercini,
  Büyürüm hicretinle her an yeniden çoğalırım.
  Seninle doğarım ben her dakika,
  Ve her dakika bir yaşıma daha girerim seninle.
  Seni bulurum mevsimlerde,
  Dakikalarda seni yaşarım.
  Yere düşen her yağmur tanesinde bir kez daha seninle ıslanırım;
  Her yağmur tanesinde bir nur inermiş yeryüzüne,
  İşte sen bize inen nursun,rahmetsin üzerimize,
  Yağ üstümüze nurunla;yine,yeniden sırılsıklam ıslat bizi ya nebi,
  Sana o kadar ihtiyacımız var ki:
  Sensiz yaşamayı öğrenemedik
  Sensiz ayakta kalamadık.
  Mümin'in mü'mine gülümsemesi sadakadır derdin;
  Gülümsemek şöyle dursun;birbirimize bakmayı bile unuttuk,
  Unuttuk öğrettiğin şarkıyı,
  Ve unuttuk biz olmayı;
  Hadi söyle şarkını yine yeniden öğret bize;
  Öğret ki yeniden dirilsin,yeniden huzura kavuşsun şu ümmetin.
  Şu anda durabiliyorsak yeryüzünde,
  Paylaşabiliyorsak acıları,sevgileri hepsi senin varlığındandır.
  Sen en canlı resimsin zamanın yüzünde,
  Yeryüzüne gelmenin anlamı,en yüce sevilensin
  Güneşimiz,kurtarıcımız,rehberimiz,önderimizsin;
  Neşesi yağmalanmış hayatlarımıza en büyük tesellisin sen.
  ..Asırlar geçti;dünya yine o bildik dünya,
  Mevsimler bıraktığın gibi;yine birbirini kovalıyor.
  Ama değişen bir şeyler var: Sevgiler uzun yaşamıyor artık,büyümeden ölüyorlar.
  Kavgalarsa;hani dokuz canlı derler ya tıpkı öyle;
  Asıldıkça asılıyorlar hayata,düşmek bilmiyorlar yakamızdan.
  Tükendi miras bıraktığın ümitler,yitirdik renklerin en neşelisini,
  Unuttuk severek yaşamayı;
  Ve unuttuk ;Kötülüğü terk edip iyiliği emretmeyi;.
  İşte gökyüzü;bir bir kaybediyor yağmura gebe bulutlarını,
  İşte yeryüzü;özlüyor üzerinde gezdiğin her anı;
  Ve özlüyoruz o kutlu yürüyüşünü,
  Öyle ki,yürüyüşünün ritminden ıslanırdı Mekke,
  Kopmak istemezdi torak bıraktığın ayak izinden.
  Ve onu da kaybettik,kaybettik ayak izini; Kalakaldık çölün ortasında.
  Şimdiyse; hüznün gölgesi vurmuş yüzümüzle,
  Göğsümüze bastırdığımız güllerle,
  Dudaklarımızda dualarla gömülüyoruz şehre.
  Hüzün hiç yakışmamıştı bize bu kadar;
  Niçin yakışmasın?
  Mahzun bir peygamberin ümmeti değimliyiz?
  Ümmetin olmak bunu gerektiriyorsa;
  Bitmesin hiç hüznümüz,susmasın hiç sevda türküleri,
  Hiç dinmesin aksın gözyaşımız.
  Bırakma bizi efendim,bakışlarını hiç ayırma üstümüzden; Sımsıkıca tut ellerimizden,aşkınla sars yüreğimizi;
  Ve sen bizi yürüyenlerin en güzeline yoldaş eyle Allah'ım;
  (AMİN..)  YASİR BABAARSLAN
  Bu Çağrı Sanadır
  Bir damla SU gönder bana
  Eğer gönderebilirsen
  Ana sütü gibi tertemiz olsun
  Bir damlası Karadeniz
  Bir damlası Akdeniz olsun

  Bir avuç TOPRAK gönder bana
  Edirne koksun, Ağrı koksun
  Her zerresi burcu burcu
  Türkiye koksun
  Anadolu’dan çağrı koksun

  Bir dilim EKMEK gönder bana
  Yiyince lezzetini hissedeyim
  Bereketini hissedeyim
  Köy köy, tarla tarla
  Memleketimi hissedeyim

  Bir demet ÇİÇEK gönder bana
  Renkleri;
  Sarı, kırmızı, beyaz ve mavi olsun
  Râyihâsı, estetiği
  semâvi olsun

  Bir tutam SEVDA gönder bana
  Veysel Garani’nin, Yunus Emre’nin
  Sevdasından olsun
  Mevlâna’nın Mevlâ’sından olsun
  Sevdâların hasından olsun

  Bir RÜYA gönder bana
  Yürürken, otururken
  Güneşi, Ayı seyredeyim
  Aradan kalksın tüm duvarlar
  Mâverâyı seyredeyim

  Bir damla ALINTERİ gönder bana
  Yazdığın ŞİİRLERİ gönder bana
  Okumaya ihtiyacım var...

  Şair: Abdurrahim Karakoç
   

 3. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye


  Affet ey Nebiler Nebisi, canım sultanım,
  Bu cürümlerle mi huzuruna varacaktım,
  Bunca hata, isyan ve günahla mı,
  Huzurunda boynum bükük, gözüm yaşlı,
  Utanıyorum bu günahkarlığımla sana seslenmeye…

  Sana hakkıyla ümmet olamadım,
  Seni layıkıyla anlatamadım,
  Bir Bilal olamadım, Sümeyye gibi ölemedim,
  Haykıramadım cihana adını,
  Utanıyorum bu vefasızlığımla sana seslenmeye…

  Savunamadım seni dinsizlere karşı,
  Ebu Cehillere baş kaldıramadım,
  Sensiz bir başıma kaldım, yetişemedim Efendim,
  Gönül güllerini solmaktan kurtaramadım,
  Utanıyorum bu biçare halimle sana seslenmeye…

  Gül Ravza’na varamadım Gülerin Şahı,
  Anlatamadım cihan-ı beşere senin güzelliğini,
  Nebilerin Nebisi,Timsali rahmet olduğunu anlatamadım,
  Oysa sen ümmetim ümmetim diye nelere göğüs gerdin,
  Utanıyorum bu nisyanımla sana seslenmeye…

  Rabbimin en sevgili kulusun sen Sultanım,
  Var mıydı senden çok ibadet eden, var mıydı ey Nebi,
  Anlatamadım kulluğunun yüceliğini, anlatamadım,
  Dünyaya saltanat kurmuş biçare nefislere anlatamadım,
  Utanıyorum bu gafletimle sana seslenmeye…

  Yetimlerin babası oldun, şefkat Peygamberim,
  Karanlık dünyamda güneş gibi açtın ey Nebi,
  Affet beni Sultanım, anlatamadım karanlık gönüllere seni,
  Anlatamadım bu karanlık çağda, yansıtamadım güneşini affet,
  Utanıyorum bu çaresizliğimle sana seslenmeye…

  “Kişi sevdiği ile beraberdir” demişsin Sultanım,
  Beni de seni sevenler kervanına kabul edecek misin,
  Utanıyorum, hakkım yok şefaatını istemeye,
  Ama sen ümitsizlerin ümidisin, bana da şefaat edecek misin?
  Sen Hidayet Güneşi, sen Resul-ü Kibriya, sen Eşref-ül İnsan,
  Ne olur, ne olur geri çevirme, utanarak huzuruna geldim,
  Bana da şefaat edecek misin?  "Seyrimde bir şehre vardım
  Gördüm sarayı güldür gül
  Sultanının tacı tahtı
  Bağrı duvarı güldür gül
  Gül alırlar gül satarlar
  Gülü gül ile tartarlar
  Çarşı pazarı güldür gül..."


  Hani bir gün Alemlerin Efendisi Aişe validemızden bir bardak su ister.Validemiz suyu getirince "Önce sen iç ya Aişe" der.Hz. Aişe suyu içer.Efendimiz bardağı alır ve suyu bardağın validemizin ıçtiği kenarından içer.SU GÜLDÜR O AN, BARDAK GÜLDÜR, DUDAK GÜL..


  Hani validemiz sorar bir gün:
  " Ya Resulallah beni nasıl seviyorsunuz?"
  "Kördüğüm gibi ya Aişe."

  Seneler sonra bir kez daha sorulur aynı soru.Cevap aynıdır:
  "Kördüğüm gibi."

  Peygamber Efendimiz'in dünyada ki son günleridir.Soru tekrarlanır." Beni nasıl seviyorsunuz ya Resulallah?" " Hala ilk günkü gibi ya Aişe..." SORU GÜLDÜR O AN, CEVAP GÜL, GÖNÜL GÜL...


  Muhabbetin Rengi GÜLDÜR,gönüllerin nakşı GÜL
  Aşkın l-kokusu GÜLDÜR,Dostun bakışı GÜL
  o zaman birgüzellikten söz açırsa ilk söz gül olur,
  son söz GÜL
  GÜL alınıp gül satılan pazarlar,GÜLÜN GÜL ile tartırdığı diyarlar vardır.
  Gönüllerde o diyardan bir neşe taşınacaksa söze gülle başlamalı.
  GÜL KOKULARI YAYILMALI HANELERE  efendim,canlar paresi,habibi kibriya bilsen özlemin içimi yakar oldu.Adını duyuşumda içimi bir hüzün kaplar.
  Ne olurdu da o nur cemalini görsem.
  Kimbilir bir gün rüyalarıma teşrif buyurursun.
  Belki özlemim sona erer.
  Efendim nur cemalini görmek isterdim ki bakın bakın diye haykırırdım.bakında görün.
  benim peygamberim her daim güleryüzlü,kimseyi geri çevirmeyen darda kalanlara
  yardımcı olandı,derdim.
  Derdim ki zalimler! hala mı inanmazsınız
  hakikat apacık gözler önünüze serilmiş.
  nasıl olurda inkar edersiniz.
  O bir nebi o bir şefkat,merhamet sahibi
  o öyle bir efendi ki kendinden sonraki
  ümmetini düşünen onlar için üzülen vefatında
  bile defnedilirken hikmetli sözlerin döküldüğü dudakların arasından ümmetim,ümmetim sözleri cıkmıştır.
  nasıl ki dünyaya dünyaya
  teşriflerinde ümmetim,ümmetim
  dediyse vefatı da bunun üzerine olmuştur.
  Efendim utanıyorum bu kadar sevilecek ne yaptık.
  bu sevgiyi hak ettiği ölcüde
  sana riayet ediyormuyuz????
  Efendim beşeriyet bambaşka bir alemde
  bunu hak etmiyorsun efendim
  yaptığın hizmetlerin karşılıksız mı kalacakk???
  Efendim vefa borcumuzu nasıl ödeyeceğiz.
  Bizler senin sayende doğru yolu bulduk.
  YA habibi kibriya! Bil ki seni
  hala seven ve islam için
  savaşan ümmetlerin de var.
  Zihniyet ne kadar kötü olsada direneceğiz,
  yılmayacağız seni örnek alacağız inşallah
  Cihat farziyetini yerine getirmeye
  calışacağız biiznillah
  bunun için okuyoruz ki zalimleri
  kendi silahlarıyla vurmak için
  İslam kuran için savaşacağız
  Allah'ım ayaklarımızı sabit kıl.
  Şeytanın tuzaklarından
  bizleri muaf eyle.  alıntı
  Yokluğunda seni özledik.Sana değen rüzgarı, seni örten bulutu özledik.
  Özlemeyi özlenilmeyi, sevmeyi sevilmeyi, sevindirmeyi sevindirilmeyi özledik efendim.


  Askı, gözyaşını, müsamahayı, ahlaki, adabı, ihsanı, irfanı, iz'anı,
  feraseti, basireti, secaati, celadeti, adaleti, meveddeti, muhabbeti özledik.
  Senden sonra tefrika meşrebimiz, taklit mezhebimiz, cehalet mektebimiz,
  Atalet fıtratımız, hamakat şöhretimiz, ihanet sıfatımız, küffar velinimetimiz oldu..


  Efendim..
  Sen kendini Abduhu ve resuluhu (O'nun kulu ve resulü) olarak takdim etmiştin.
  Sana iman eden bazıları, sana hürmet adı altında seni kulluktan "kurtarıp" melekleştirerek, hayattan dışladılar. Bu ifrat'a karşı bazıları da tefrit'e sapıp, seni bir güzel örnek olmaktan çıkarıp, Bir "postacı" bir "ara kablo" seviyesinde görerek seni hayattan dışladılar.


  Bunların hepsi sana iman ediyordu. Ama seni hayatımızdan çıkarmanın ızdırabını çektirdiler bize.
  Bu işi göğe çekerek yada yere sokarak yapmaları hiç bir şeyi değiştirmedi sonuçta.
  Allah seni güzel örnek olarak gösterdi.
  Sen, Kur'anın konuşanı, yürüyeni, hareket edeniydin.
  Tıpkı bir ağaçta suyun meyve ye, bir çiçek tozunun bala, bir tavukta darının yumurtaya, bir koyunda samanın süte dönüşmesi gibi, Ayetlerde sende hayata dönüşüyordu.


  Allah ısrarla seni örnek gösterirken, birileri ısrarla "kitabı" kitabları örnek göstermekte direndiler. Öylesi işlerine geliyordu. Çünkü cansız bir nesne ile canlı bir insani örnek edinmek hiç bir olurmuydu.


  Efendim...
  Biz kitabsızlıktan değil, Peygambersizlikten kırıldık. Yokluğumuz Peygamber yokluğu.
  Seni andıran seni hatırlatan insanların yokluğunu çekiyoruz. Çocuklarımız Peygamberi sorunca, "evladım onun ahlakı tıpkı falancanın ahlaki gibiydi" diyeceğimiz insanlar yok denecek kadar az.
  İnsanlık destanıyla birlikte bir çok kitap gönderilmeyen Peygamber gelmişti de, bir tek bile olsun "Peygambersiz kitap gelmemişti. Sayemizde yaşlı dünya ona da şahit oldu.


  Efendim...
  Bu dünya Peygambersiz kitaba, Muhammed (s.a.v) siz İslam’a da şahit oldu. Şimdi Kur'an mahzun Efendim. Kur'an öksüz. Seninle Kur'anın arasını ayırdık. Etle tırnağın, toprakla tohumun, anayla evladın arasını ayırır gibi.


  Gel de bir bak Efendim, bu mazlum milletin haline. Bıraktığın din tanınmaz hale geldi, bıraktığın sitenin harabelerinde simdi baykuşlar tünedi.
  Gün geçmez ki ümmetin coğrafyasından feryat yükselmesin, oluk oluk kan akmasın.
  Bir olarak bıraktığın ümmetin kaç parçaya ayrıldığının sayısını onu parçalayanlar dahi unuttu.
  Bıraktığın kutlu mirası hovarda mirasyediler gibi parçalayarak paylaştık efendim.


  Efendim...
  Nebevi, mirasın irfanı ve ahlaki boyutuna bir hizip, ilmi ve fikri boyutuna bir başka hizip, siyasi ve hareki boyutuna ise daha başka bir hizip sahip çıktı. Yüzyıllardır tüm bu hizipler, ellerindeki parçanın bütününün kendisi olduğunu iddia etmekle ömür tükettiler. Her hizip ellerindeki parçayla övünüp durdu. Hepimiz hakikatin merkezine kendimizi oturtup hak benim dedik.
  Oysa ki efendim, bazen parçalanan hakikat, hakikat olmaktan çıkar. Ait olduğu bütün içerisinde anlamlı bir parça o bütünden ayrılınca anlamsızlaşabilir. Bunu fark edemedik efendim.


  Efendim...
  İsrailoğulları peygamberlerini katlediyorlardı.
  Bizde senin güzel hatıranı, emanetini, adını ve sünnetini katlettik. Seni katlettik efendim.


  Kimilerimiz için sen hiç ölmedin, O ender bahtiyarlar seni hep içlerinde, işlerinde, hayatlarında, düşüncelerinde, duygularında, eylemlerinde, evlerinde yaşattılar.
  Kimilerimiz içinde sen hiç doğmadın. Onlar hep senden mahrum yaşadılar. Derya içteydiler, deryayı bilmediler.
  Varlığının kaç bahara bedel olduğunu bilmeyenler, yokluğunun ızdırabını nasıl duysunlar efendim?
  Seni çok seviyoruz, seni çok özlüyoruz...


  Bize kırgın mısın sevgili Efendim?

  Bize kırgın mısın Sevgili Efendim?

  MUSTAFA İSLAMOĞLU

  Seni görmekten, Seni duymaktan aciz!
  Neredesin ey Rasûl, neredesin Yâ RasûlALLAH?

  Bu dava mahzun, bu dava garip, bu dava öksüz büyüdü.
  Bir Veysel, Seni tâ Yemenden görürdü.
  Görürdü de, Senin dişini kıran o taşa üzülürdü,
  Üzülürdü de, sıkıntıdan kendi dişleri dökülürdü.
  Yâ RasûlALLAH, Sen buyurmuştun ya hani, Yemen tarafına bakarak
  Bu taraftan iman kokusu geliyor diye!
  Bu yüzden o iman kokulu yâre, o göz nuru hırkanı bırakmıştın.
  Kimdir bu yâ RasûlALLAH? diyenlere ise,
  O beni görür ben de onu görürüm
  O Veyseldir. buyurmuştun

  Sen kâinatın yaradılış sebebi
  Sen Ademin affedilme nedeni
  Sen Rabbin biricik sevgilisi
  Hal böyle iken yâ RasûlALLAH,
  Sen açlıktan karnına taşlar bağlıyordun
  Bizler, daha Senin gibi, bir gün olsun karnımıza taş bağlamadık!
  Bırak taş bağlamayı
  Sıcak döşeklerimizi terk edip bir gece olsun,
  Gönülden teheccüde kalkamadık
  Vazgeçtik nafilelerden
  Umut kestik ya
  Ümmetin içinde farzları ihmal edenleri görüyor musun yâ RasûlALLAH?
  Görüyorsun da içinde kırıklıklar mı oluşuyor?
  Neredesin ey Rasûl, neredesin yâ RasûlALLAH?


  Eskilerde sana sevdalı. Sana âşık… Sana meftun…
  Gül adına pazarlar kurulmuş, gül alınıp gül satılmış,
  Ölçü birimi gül olmuş gülden terazi yapılmış.
  Bende seviyorum, Gül’üm sebebini bilmiyorum
  Belki gül oluşun için, belki herkes sevdiği için,
  Belki de âşık olunacak en güzel canlı sen olduğun için.
  Ne bülbüller senin etrafında döndüler…
  Senin güzelliğin uğruna canlarını verdiler…
  Tüm hücrelerim sana sevdalı… Üstüne gül koklamam
  Senin üstüne bir canlı tanımadım, tanımam
  Seni yüreğimde hapsediyorum
  Bende senin hücrene giriyorum
  Seni sevmek eğer bir cezaysa
  Hücrende cezamı çekmek istiyorum.
  Yaşama dair tek umudumsun,
  Tutunacak dalım sığınacak yurdumsun,
  Kâinat benim olur eğer beni seversen
  Kaybeden ben olurum. Eğer beni sevmezsen
  Bilinmez diyarlara kendimi atarım.
  Ölen aşkımın ebediyen yasını tutarım.
  Zaman hırsızı beni benden çalmadan
  Artık gel! Yoruldum Vuslat çetelesi tutmaktan
  Ey sevgili söyle neredesin, hangi bahardasın,
  Kimlerin sohbetini taçlandırmakta
  Hangi gönülleri güzelliğinle doyurmaktasın
  Bir gün ama bir gün can’la canan kavuşacak
  O an belki kalbim heyecandan çatlayacak
  Azamdaki her düğüm Belki de sökülecek
  Perdeler çekilecek biricik gül görünecek
  Fani sevgiler gidin sizleri tepiyorum
  Ben gül’üme aşığım, tek onu seviyorum
  Mehmet Orhan Durdu
  Gel!! Ne Olur...Don EFENDIM...ihtiyacim Var Sana...
  Gozyaslarimin Kuytusunda Can Cekisir Simdi Bakislarim...
  Solsun Su Omrum...Sana Hasrette...Sana Gurbetteyim...
  Yuregim Cole Dondu Yar! Kurakliginda Kavrulur Ruhum...
  Yoklugunla Esir Dustu Umutlarim Zaman a...Yoruldum EFENDIM...
  Sensizligin Siyahi Bakislari Bulasti...Kan Canagi Gozlerime...
  Ruhumun Isigi Kirildi,Yikiliverdim Oylece Acinin Ellerine...

  Efendim...

  Her Adin Andigimda Sana Salat ve Selam Gonderiyorum...
  Anmazsam Adini Daglanir Dudaklari Yuregimin...Biliyorum...
  Cok Seviyorum Seni Ey Sevgili...Ben Artik Gulemiyorum...
  Gel!! Yuregimin Bahari...
  Kurtar Beni Hasret Sizisindan Artik Dayanamiyorum...
  Acilar Suzulur Benligime, Catlar Huzun Damarim iCime,iCim Kanar...
  Surgunum Senin Yoluna..Sana Surgunum..Sensizlikte Yorgunum...

  Don!!Ne Olur...CAN EFENDIM...Tut Ellerimden,iHtiyacim Var Sana...
  Gulmeyi Unuttu Gozlerim..Unuttu Sevgili...Cekildi Damarlari Yuregimin..
  iFlah Olmayan Su Alev Terk Etmedi..
  Ugruna Can Veren nefeslerimi Gomerken Karanliga Her Gecenin...
  Ssukunlugumun Golgesinde,Sessiz Cigligi Var Binlerce Hecenin...

  Ozumde Buyur Siyahi Huzunler,Dilimde Donmen iCin Yakarisim...
  Gelmezsen!! Vuslata Dek Solgun Kalacak Yuregim Solgun Kalacak Bakisim...
  Aciya Donusmus Soluklarim,Gittikce Soluksuz Kalacak...
  Bir Lahzada...Bin Dortyuzyillik Hasretin Atesi iCimde Yanacak...

  Gurbetimi Silaya Cevir Efendim!! Ya Sen Gel Yada Beni Al Yanina...
  Birakma Beni Bu Karanlik Aginda...
  Ne Olur SULTANIM...Cunku;..
  iHTIYACIM VAR SANA...
   

 4. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  SENİ KOYDUM YÜREĞİME..

  Artık ne sıradan bir aşk ,
  Ne de geçici sevgi alamaz yerini.

  Veremem sana olan sevgimi hiç kimseye
  Ben yıllardır yanarken hasretinle;
  Olurda bir gün, bir gün değer verdiklerimin
  En başında yer almanı hayal ederken
  Şimdi; değerlerin en değerlisi ve sevgilerin en yücesindesin, Sevgili.
  Nasıl sunabilirim sana açtığım bu aşk kapısını bir başkasına.
  Sen ki huzur veriyorsun her ağlayışımda bana,
  Sen ki rahatlatıyorsun benliğimi her anışımda seni.
  Dertlerim sevinç oldu bana, senin çektiğin çile yanında
  Derdimi unutuyorum ey Sevgili! Her anışımda seni.
  Seni sevmek bu kadar tatlı, bu kadar güzelken
  Başka aşklarda işim ne...

  Dostum sensin, yarim sensin şimdi bana.
  Ne sahte dostlar gibi sırtımdan vuruyorsun
  Ne sahte aşklar gibi vefasız çıkıyorsun
  Sen beni büyük bir rahmetle kucaklıyorsun.
  Geceler boyunca sana ağlıyorum;
  Göz yaşlarım aktıkça seviniyorum, çünkü ben başkasına değil
  Sana ağlıyorum!!!
  Hiç ağlarken bu kadar sevinmemiştim, ey Sevgili!
  Sevinç göz yaşları, hasret göz yaşları bunlar, hasretim sana şimdi,
  Nasıl toprak susarsa suya, bende toprak gibi susadım sana.
  Sen ki ümmetine feda ediyorsun sevdiklerini!
  Fatıma, Zehra, Hatice, Kübra, Hasan ve Hüseyin’im
  Feda olsun ümmetime diyorsun...
  Ne cenneti, ne Burak’ı ne de Mahmut makamını
  İstemem ümmetim olmayınca diyorsun...

  Ey Sevgili! Senin ümmetin bunlara layık değil ki,
  Sevdiklerini feda ettiğin bu ümmet; nasıl şefaatini bekleyebilir ki?
  Bizler! Acizane kullarız, şefkatine muhtacız.
  Gün değişti,mevsimler değişti,insanlar değişti
  Artık çağdaş yaşantı varmış bu zamanda
  Ümmeti için onca çile çeken, göz yaşı döken Habib’i
  Örnek almak yok şimdi,
  Körpecik yürekler perişan, gençler neyin mutsuzluğunu yaşıyor
  Onu bile bilmiyorlar; seni sevmek ayıp geliyor şimdi ki çağa
  Senin hayatını yaşamak, hem de hiç eksiksiz yaşamak var şimdi,
  Bunu yaşatmak; gelecek nesillerde bu yaşantıyı görmek var.

  Seni yürekten sevmek var şimdi.
  Ben sana aşığım ya Rasulallah!
  Başka aşk istemem gönlümde; göz yaşlarım sana aksın,
  Sözlerim seni söylesin, ahlakım senin ahlakın olsun!
  Şimdi güllerde solgun, senin hasretinden susamışlar suya!
  Sana kavuşmayı günbegün arzuluyorum ey Sevgili!
  Bitsin artık benim dünya sürgünüm...

  Seni sevmek var şimdi;
  Körpecik yüreklerde seni sevmek,
  Gelecek nesillerde seni sevmek,
  Bu zamanda seni sevmek, var şimdi...


  Sendin, ya dost! Sendin!

  Seni sevdiğimi anladığım günden beri,

  Senin gibi olanları hep sevdim!

  Çünkü sen yetimdin, sonra sen öksüz!

  “kişi sevdiğiyle beraber” derdin ya hani!

  Ben bu umutla sevdim seni inan ki!

  Birde yılmamacasına, bıkmamacasına sevdim!

  Senin uğruna bir zerrede ben olayım diye sevdim!

  Ve azmimi kamçıladım hep, durmadan.

  Gönlümde hüzün vardı, hem gülen yüzün, hem de güller.

  Gül: gülümseyen yüzüne aşık olduğundan, hep gül açtı.

  Gül rayihalarının sırrınca, tenindeki gül kokusunu...

  Ter olarak hediye eyledikleri zaman,

  O kokuyu sürenlerin çocukları da...

  hep gül can ve gül ten oldular.

  Gül; seninle muhabbetini özdeştirirken,

  Gül Muhammed’i oldular sayende, ya ResulALLAH!

  Şefaat, gözlerinden yansırken sıcaklık oluşurdu.

  Oysa çölde sıcaklık artarken, senle olanlar serinlerdi hep.

  Sevdim seni, merhametinin o sonsuz iştiyakıyla!

  Cömertliğinin en eli açıkları bile şaşırtmasıyla sevdim!

  Varlığının yokluğu simgelemesiydi her hal.

  Balı bulan kovanı neyler? Misali gibiydin!

  İşte bu yüzden sevdim!

  “Tok gönüllü bir abid” senin vasfındı bu sanırım.

  Ebu kubeys’in altınları kandıramamıştı hiçbir zaman seni!

  Kıyamete kadar ümmetinin arasında...

  Hep en güzel, hep en Resul kalabilmek bahşedildiydi de;

  “Rabbime kavuşmayı dilerim” demiştin!

  “selam ile gel Habibim” dediğinde ise,

  şefkatin, şefaatını engelleyememişti!

  Büyüklere, büyük işler yaraşırdı ya, o misali;

  Büyük günahlara da şefaat sunmuştun!

  Senin himayende öksüzler, yetimler en öndeydi!

  Kucak açmıştın onlara, her dem itirazsızca!

  Ve son vedan da bile, onlardı tek derdin!

  İşte ya ResulALLAH! Ben seni sevdim!

  Ya ResulALLAH! Ben seni bu yüzden sevdim


  Efendim... olanca ihtişamınla gel,

  Ahşap kulübeme sazlık üstünde,

  Lütüf buyur kalksın engel,

  Söylemem geldiğini, sırrını tutarım.

  Ey daldıkça derinleşen deniz gözlerine,

  Uyandıkça dalınan rüyada,

  Anladıkça anlaşılmayan ey!

  Kucakladıkça kaçan ışıklı ceylan,

  Tutarım sırrını söylemem gel.

  Aydınlık ankalara taşır seni bakışlarımla,

  üst üste binen dalgalarla gel.

  Uyuşmuş yaprakta bir ömür sakla,

  şimşeği gönder ümitlerle gel.

  ümit ki yaşamdır nâm-ı diğer,

  Benliğime gömülmüş şu dünyayı zorla,

  Kanatları yorulmuş kuşlarla gel.

  çağlayanları sakla yüreğimin tâ dibine,

  Uykulara gömülmüş düşlerle gel.

  Tenin kavrulsun ne çıkar ateşine,

  Ağlamaya dursun, taşlarla gel.

  Bir bekleyenin var aczinin kapısında

  Ruhu uçuran kıyamet sularına

  Her an karışan yaşlarla gel.


  Efendim...!
   

 5. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Şefaat senindir ya Resul Allah.

  Ehli imanlar saf saf durmuşlar
  Mahkameyi kibriyada hesap sormuşlar
  Günahı olanlar af dilemişler
  Şefaat senindir ya Resul Allah..

  Onların yardımcısı cümle enbiya
  Onların serdarı habibi Kibriya
  Onlar için rica ediyor hatımel enbiya
  Şefaat senindir ya Resul Allah.

  Günahı olmıyan ağlayıp geziyor
  Günahkar dostunun afını istiyor
  Kelimeyi tevhit bülbül gibi okuyor
  Şefaat senindir ya Resul Allah.

  Aşıklar feryadı arşı titretti
  Cabrail onların aşkından gürledi
  Yer gök onların azameti dinledi
  Şefaat senindir ya Resul Allah.

  Rica ediyorlar ehli imanı
  Onların boynunda berat fermanı
  Muhammed Mustafa’dır onların din imanı
  Şefaat senindir ya Resul Allah.

  Ehli aşk orda ediyor niyazı
  Feryadı fiğanı türlü avazı
  Hakk huzüründe ediyorlar nazı
  Şefaat senindir ya Resul Allah.

  Saf saf durmuşlar ne güzel canlar
  Yüzünde parlıyor nurun imanlar
  Hakk’ından bekliyor büyük fermanlar
  Şefaat senindir ya Resul Allah.

  Diyer yarab çaresiz derdimin dermanı
  Senin lütfündür emru fermanı
  Nuri Ahmed aşkına yürüt bu aşkın kervanı
  Şefaat senindir ya Resul Allah.

  Ehli imanın nuru parlıyor
  Fatma anam hüngür hüngür ağlıyor
  Ehli imanı rica ediyor
  Şefaat senindir ya Resul Allah.

  Bir yanında Muhammed bir yanında o şahi Haydar
  Hatice anamız elinde ferman
  Günahkar ümetimin derdine derman
  Şefaat senindir ya Resul Allah.
  Yüce Rabb’in Rahmeti.


  Bir gece ki aleme Miraç yadigâr oldu,
  Yüce Rabb’in rahmeti insanlığa ödüldür.
  Rabb’im kutsal şerefe Resulü layık gördü,
  Yüce Rabb’im rahmetin gönüllere ödüldür.

  Bir mucize ki gökler kapılarını açtı,
  Yol oldu Muhammed’e yıldızlar ışık saçtı,
  Gece an oldu Nebi bilinmez sırla kaçtı,
  Yüce Rabb’im gücüyle rahmetleri ödüldür.

  Muamma bir yerlere Nebi misafir yetti,
  Miraç, ruh ve cesetle Resul teşerrüf etti,
  Cennet, Cehennem nedir bizzat gördüğü netti
  Yüce Rabb’in gerçeği Muhammed’e ödüldür.

  Gecenin bir anında Muhammed arşa vardı,
  Kürsî, arş ve ruh arzı tarifsiz sırlar vardı,
  Açıldı tüm kapılar hakikat alem vardı,
  Yüce Rabb’in hikmeti Peygambere ödüldür.

  Nebi şaşkın ve mutlu o ne güzel onurdu,
  Mekansız ve zamansız gördüğü sima nurdu,
  Yücelerden yücesi tek Rabb’im okunurdu,
  Yüce Rabb’in sevgisi Resûlullah’a ödüldür.

  Her kula nasip olmaz, Rab ile sohbete erdi,
  O Nebiler Nebisi Resul kutsi bir serdi,
  O Nebinin şanından aleme ödül verdi,
  Yüce Rabb’in onuru mahlukata ödüldür.

  Beş vakit namaz farzı miraç kabul edildi,
  Şirk koşmayan kullara Cennet ikram edildi,
  Bu geceye erene, günahlar af edildi,
  Yüce Rabb’in birliği gönüllere ödüldür.

  Böyle bir gece gören Cennet kapısı açar,
  Tertemiz vücut bulur tüm günahlardan kaçar
  Saf bir irade ile İrem de nurlar saçar,
  Yüce Rabb’in Cenneti has ruhlara ödüldür
  [​IMG]
  Alemler nura gark oldu, Seninle övündü,
  Kisralar çılgına döndü,tabiat alevleri söndü
  Nübüvvet mabedinde,hakikat sabahı göründü.
  Kokusu güzel,nuru ışık,canım peygamberim.

  Ötelerin ötesinde,nurlu yaratılışın temsilcisi.
  Bitmeyen merhametin, parlayan güneşi.
  Allah’ın habibi Resûllerin efendisi,
  Yol göstericimiz,canım peygamberim.

  Sevgisiyle,Resûle ağlayıp inleyen kütükler.
  Selam verip,dağlar taşlar nasıl feryat ettiler.
  Bulut ağlamadıkça,yeşillikler nasıl güler.
  Gönüller sultanı canım peygamberim.

  Etrafını kuşatan ikram,Medine semalarına yayılır.
  Yüce elçi,ifadeye sığmayan bir sevinç bir hal alır.
  Onun cömertliğini anlatmaya diller aciz kalır.
  Cihana ışık saçan,Hatemül enbiyasın.

  Resûlü Ekrem oturdular,Kubadaki kuyu başına
  Müyesser oldu Cennetül âla birkaç arkadaşına.
  Çağrıldılar huzuru Resûle isim isim tek başına.
  Nübüvvet mabedinin,Havzu kevserin sahibisin.

  Severlerdi Resûlü sıkaleyni,bitmez tükenmez hazla
  Taat itaat timsali,meleklerin gaslettiği Hanzala.
  Verdikleri andaki sevinç,nail oldukları sevinçten fazla
  Allah’ın davasını yükseltin, düşmanlarını susturdun.

  Söyliyeyimde gönlümde ki,gam dağılsın gitsin.
  Bütün övgülerin sevgilerin üstündesin.
  Kıyamete kadar övsem, Sen bitmezsin
  İki cihan serveri, hatemül enbiyasın.
  ............................

  'Ey Allahım! Resûlüne hakaret edenlerin yüzleri kara olsun,Kalplerine korku sal, Ayaklarına titreme ver...'
  Bizleri dünyadan milyonlarca büyük ve geniş olan Cennete çağıran, Müminlere çok şevkat ve merhametli olan, yüce peygamberime,salat ve selam olsun.
  Aydınlattın dünyayı nur yüzünle,
  Yüzünden hiç düşmeyen bir gülüşünle,
  Bazen yüzündeki bir hüzünle,
  Örnektin sen hep, tüm alemlere.

  Seni anlatmak ne mümkün bizlere,
  Dağlar taşlar dile gelse nafile!
  Göremedik seni, belki seneye,
  Çağır bizide Ya Rasul Medine'ye!

  Sahabilerle yaptın en güzel sohbet,
  Daim dilinden düşmezdi "sabret!",
  hep güzeldi, hoştu niyet,
  O meclise n'olur bizi de kabul et!

  Ali'n Ebubekr'in değiliz biz,
  Ama ümmetini seversin biliriz.
  Allah'tan daim seni isteriz,
  Gül cemalini bizde görmek isteriz!

  Gönderdik sana salat ve selam,
  Senin için yaptığım her duam.
  Sahebe deyilim ama bende diyorum;
  Fedadır sana canım,

  Fedadır anam, babam!..
  [​IMG]
  Ben Sana Yüreğimi Sunuyorum Ey YAR...
  Nabzimda..Adını Soluyan Nefeslerimle..
  Dermansız..Bahtıma Ağlarken..Her Bahar..
  Sana Sevdamı Sunuyorum...Hüzünlerimle...

  Ben Sana Yetimliğimi Sunuyorum..En Sevgili...
  Yetim Bırakmayacağını Beni...Bile Bile...
  Alevler Kuşatmış Bak!! Hasret Kokan Gurbetimi..
  Sana Ömrümü Sunuyorum..Efendim..Seve Seve...

  Ben Sana Selamımı Sunuyorum...Can Nebi...
  Sana Çarpan Yüreğimden..Senin Yüreğine..
  Kırık Gönlümde Büyüyen Sevdanla Ayaktayım Şimdi...
  Sana Aşkı Sunuyorum..Can Efendim..Tüm Hücrelerimle...

  Ben Sana Selamımı Sunuyorum CaN Sevgili...
  Çağlar Sonrasından..BinDörtyüzyıl Evveline..
  Kırık Gönlümde Büyüyen Sevdanla Kıyamdayım Şimdi..
  Ben Sana Aşkımı Sunuyorum..EFENDİM..Tüm Yüreğimle...

  Ben Sana İçimdeki Seni Sunuyorum..Yıpranmamış Bir Sevgi ile...
  Kabul Buyururmusun EFENDİM....???  Sevgili’yi Sevenler Özler

  duy beni, gör beni ey Yâr
  dünya artık daha kalabalık ve daha karanlık
  bu şehrin duvarları sağır
  bu şehir Sen’den sonra darmadağın, harâp
  bak, kayıp gidiyor yıldızlar avuçlarımdan
  sana yabancı bu çağlarda
  artık her insan bir başına, yapayalnız ve çâresiz
  beni bu sahte kalabalıklarda Sen’siz bırakma

  saâdet çağının uzağında kaldı adımlarım
  mevsim boran
  mevsim kaç asırdır yalancı bahâr
  yeminlerin, biâtlerin ırağında
  zakkum ağacının kökünü saldılar
  kızılca kıyâmet hangi yana baksam
  renkler ölümüne ağlıyor peşinden
  güneşin uyanışını bekleyen perdeleri
  Sen’siz bomboş kalan ellerimi doldururmuşçasına
  indiriyor ama kaldıramıyorum

  gözlerim akıyor yollara
  dokunsun diye sana
  duâlarla kuşattım acılar mahzenimi
  Senin gurbet ikliminde
  çâresiz firaklar baskınında
  uzaklara bırakma beni
  anlatır Sen’i bir çift güvercin
  bir örümcek ve Kusvâ
  yakından görmeliydim ellerini
  ellerini kaldırdığında ikiye yarılışını ayın
  Bedir’de ellerini görmeliydim
  Sen duâ olup
  yağmur yağmur yağarken yeryüzüne
  görmeliydim gülistân ellerini

  kalbim sökülüyor yuvasından
  rengini yitiren zamânlarda
  kalan mı benim, giden mi
  yokluğunda gidenler mi yoksa kalanlar mı gurbetçi
  bırakma beni sensizliğin bitimsiz kuytuluğuna
  sıcak bir aşkın en müntehâ kapısında
  sana kavuşmadan unutmam beklemeyi
  Sen’i unutmam, unutmam çağların çağını
  biliyorum bir gün ansızın geleceksin
  Sen’in yağmurunda ıslanacak dünyâ
  yaşanmamış bahârları getirmek için
  yeniden yazmak için aynaların sırrını
  rahvan atlarla geleceksin biliyorum

  en çok, tanımamalar kanatır beni
  tanıyan sever, sevenler özler Sen’i
  buralar gayrı şaşkınlığın son halkası
  gayrı buralar acem mülkü
  sevdâlar acem, karlar, yağmurlar acem
  martılar bu denizi terk edeli beri
  rüyalarıma da uğramıyorsun artık
  özlemler rüyada başlar, sevdâlar rüyada dâim
  Sen’den başka sığınacak divan yok
  güneşe renk veren renkler ülkesinde
  “huzur” ver içimdeki yalnızlığa sesinle
  utanmıyorum gözyaşlarımdan anarken Sen’i

  sana geç kalmışlığımdan
  bu şehre depremler iniyor bir bir
  Sen’siz her şeyde yarım kalmışlığın izi
  Sen’i unuttuğumdan
  kuşlar da terk ediyor beni
  şehirler gibi şiirler de kirlendi ardından
  perdeler kalkmadı, filizlenmedi tanyeri
  pişmanlıklar kalbimde tutam tutam gül
  bu karda kışta, bu ışıksız duldalıkta
  beni, sevenlerini, özleyenlerini
  korku tûfanında hiçlik karanlığına bırakma

  yokluğunda, anne bağrı da gurbet, vatan da
  kuru bir hurma kütüğü kadar olmasa da
  yokluğunu yoksulluk sayan bütün kalbimle
  özledim diyorum, özledim Sen’i
  süvâriler vuruldu, Sen gelmedin, bahâr gelmedi
  belli ki Sen’i özlemeyi bile beceremiyorum  Ümmetin seni özler içten içe…
  Ah efendim;


  ümmet seni özler aslında içten içe -farkına varmaz-


  bir gelsen de hayatımızı hay’a doğru çizsen..sevdalarımızı, yüreğimizin fırtınalı bir deniz gibi olduğu şu dönemde aşk’a erdirsen..yelkenleri kontrolüne alsan..
  Ah efendim


  sensiz bu alem bize yabancı kalıyor; yalancısı oluyoruz inandıklarımızın…yalancısı oluyoruz yüreğimizin..avunamıyoruz ki avutalım sol yanımızı.bir gelsen ağrımayacak o tarafımız; ağır gelmeyecek hayat bize. biz yükle(n)meye talip olacağız sevdayı heybemize.bir gelsen, pervanesi olacağız aşk’ın; razı olacağız yanmaya..
  Ah efendim


  şimdilerde her halimiz bir garîb! sevdalarımız anlamsız; sevgimiz -kuş kadar hafif- her rüzgarda savruluyor bilmediğimiz sokaklara; toparlayamıyoruz hallerimizi bir’de! toparlanıp gidemiyoruz bir’e..


  şimdilerde sevdiklerimiz de bir garîb; bize değer vermez, vefamızı bilmez…
  Ah efendim


  bir gelsen şu gönül evimize; müsrifliğimizle duygularımızın bereketini boşluğa savurur bulursun bizi. bir yerleri doldurabilmek için, daha büyük boşluklara razı olur halde bulursun bizi; bizi boşluğa düştüğü halde içinin huzuru aradığını fark edememiş halde bulursun…
  Ah efendim


  aradığının “sen” olduğunu bilmeyen bir ümmet mi olduk biz yoksa aramanın mahiyetini mi bilemez olduk? bulma ümidimiz mi bitti yoksa; bulanları gören gözümüz mü köreldi? yüreğimizin üzerindeki perdeler kalınlaşır da kalınlaşır; hikmeti setreyler yüreğe karşı...
  Ah efendim


  ümmet garîb kaldı doğup büyüdüğü kentte; içinde. ümmetin içi vasfını değiştirdiğinden olsa gerek, tanıyamaz oldu kimse kendini..tanıyamaz olduk birbirimizi; kendimizi…bundandır ki efendim, uzak kaldık bizim vasfımızla değerli kılan’a; uzaklaştık bilgisizliğimizin dehlizinde…efendim, bize bir nefes eyle; ümmetine düşkün bir peygamber duası; içimiz özler inşirahı…


  efendim, artık iftidah zamanımızdır; bize dua eyle..bizi huzuruna çağır!bu garîblik bize dokundu…
  Ah efendim


  bu garîblik bize dokundu…


  gel de bize “yâr” olmayı anlat, sevmeyi, sevilmeyi,


  vermeyi, verdiğinin ardından bakmamayı,


  / ummadan vermeyi /


  bize hayatımızın efendisi olmayı öğret,


  bize irademizi elimizde tutmayı öğret,


  bize yüreğimizle konuşmayı öğret,


  murakabemiz, seni yüreğimize murakıp bilişimizi getirsin….
  gel de hallerden hale geçiş yapalım artık,


  bitsin şu oyalanma faslımız,


  dizinin dibinde oturup sevban misali yok olalım gözlerinde,


  sevelim aşkla vuslat eyleyen hıçkırıkları....
  gel de şikayet etmeyelim artık acı’dan,


  dilimiz hep şükre dokunsun…
   

 6. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  O'nun ümmetinden ol

  Beri gel serseri yol!
  O'nun ümmetinden ol!
  Sel sel kümelerle dol!
  O'nun ümmetinden ol!

  Sen hiçliğe karşı yön
  Hep sıfır arka ve ön
  Dosdoğru kıbleye dön!
  O'nun ümmetinden ol!

  Gel, dünya murdar kafes
  Gel gırtlakta son nefes
  Gel arşı arayan ses
  O'nun ümmetinden ol!

  Solmaz, solmaz bu bir renk,
  ölmez, ölmez bir ahenk,
  insanlık; hevenk, hevenk
  O'nun ümmetinden ol!

  Gökte çakıyor haber:
  Geber, çelik put geber!
  Doğrul yeni seferber!
  O'nun ümmetinden ol!

  Necip Fazıl Kısakürek

  Nat-ı Şerif

  Sultân-ı rüsûl, şâh-ı mümeccedsin efendim
  Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim
  Dîvân-ı İlâhîde ser-âmedsin efendim
  Menşûr-ı le’amrüke mü’eyyedsin efendim
  Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim
  Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim

  Tâbiş-dih-i ervâh-ı mücerred güherindir
  Mâlişgeh-i ruhsâr-ı melik hâk-i derindir
  Ayîne-i dîdâr-ı tecellî nazarındır
  Bû Bekr Ömer, Osmân ü Ali yârlarındır
  Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim
  Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim

  Hutben okunur minber-i iklîm-i bekâda
  Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-i cezâda
  Gül-bâng-i kudûmun çekilir Arş-ı Hudâda
  Esmâ-i Şerîfin anılır arz u semâda
  Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim

  Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim
  Ol dem ki velîlerle nebîler kala hayrân
  Nefsî deyü dehşetle kopa cümleden efgân
  Ye’s ile usâtın ola ahvâli perîşân
  Destûr-ı şefâ’atle senindir yine meydan
  Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim
  Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim

  Bir gün ki dalıp bahr-ı gama fikrete gittim
  İlden yitirip kendimi, bî-hodluğa yitdim
  İsyânım anıp, âkıbetimden hazer itdim
  Bu matlâ’ı yâd eyledi bir seyyid işitdim
  Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim
  Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim

  Ümmîddeyiz ye’s ile âh eylemeyiz biz
  Ser-mâye-i îmânı tebâh eylemeyiz biz
  Bâbın koyup ağyâre penâh eylemeyiz biz
  Bir kimseye sâyende nigâh eylemeyiz biz
  Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim
  Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim

  Bî-çâredir ümmetlerin isyânına bakma
  Dest-i red urup, hasret ile Dûzâha kakma
  Rahm eyle amân, âteş-i hicrânına yakma
  Ez-cümle kulun Gâlib-i pür-cürmü bırakma
  Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin efendim
  Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim

  Şeyh Galib

  Naat

  Günahtan gayri yok bir özge kârım yâ Rasûlallah
  Geçer gafletle her leyl ü nehârım yâ Rasûlallah

  Serâpâ dolmada defterler a'mâl-i kabîhimle
  Kirâmen Kâtibîn'den şermisârım yâ Rasûlallah

  Nide pervâz edem uçmağa ferdâ kalmışım âciz
  Kemend-i nefs ü şeytâna şikârım yâ Rasûlallah

  Eşiğin görmeğe bin cânım olsa eylerim kurban
  O rütbe hadden aştı intizârım yâ Rasûlallah

  Ölür isem gubâr-ı Ravzana yüz sürmeden tâ haşr
  Döğünsün taş ile seng-i mezârım yâ Rasûlallah

  Senin evsâfını kaabil midir etmek Şeref îfâ
  Ne çâre elde yoktur ihtiyârım yâ Rasûlalla

  Şeref Hanım

  İlahi Salavat

  Hamdini sözüme sertac ettim
  Zikrini kalbime mi’rac ettim
  Kitabını kendime minhac ettim
  Ben yoktum var ettin
  Varlığından haberdar ettin
  Aşkınla gönlümü bi-karar ettin
  İnayetine sığındım, kapına geldim.
  Hidayetine sığındım, lütfuna geldim
  Kulluk edemedim, affına geldim
  Şaşırtma beni, doğruyu söylet
  Neş’eni duyur, hakikatı öğret
  Sen duyurmazsan ben duyamam
  Sen söyletmezsen ben söyleyemem
  Sen sevdirmezsen ben sevemem
  Sevdir bize hep sevdiklerini
  Yerdir bize hep yerdiklerini
  Yar et bize erdirdiklerini
  Sevdin habibini, kainata sevdirdin
  Sevdin de hıl-at’i risaleti giydirdin
  Makam-ı İbrahim’den
  Makam-ı Mahmud’a erdirdin
  Server-i asfiye kıldın
  Muhammed Mustafa kıldın
  Salat-ü selam, tahiyyat ü ikram
  Her türlü ihtiram O’na,
  Onun ailesine, aline, ahbabına
  Ashabına ve etbaına Ya Rab!

  Elmalılı M. Hamdi Yazır

  Bir gece Muhammed'e
  Bir gece Muhammed'e
  Çalab'dan geldi burak
  Seni okur Zülcelal
  Ne durursun kıl hazırlık.
  Sallallahu alâ Muhammed
  Sallallahu aleyhi ve sellem

  Hep melekler geldiler
  Burakdan idirdiler
  Yüzünü döndürdüler
  Ol dem yürüdü yayan
  Sallallahu alâ Muhammed
  Sallallahu aleyhi ve sellem

  Nice bin yıllık yola
  Bir anda vara gele
  Yunus eydür kim ola
  Ol Muhammed'dir mutlak
  Sallallahu alâ Muhammed
  Sallallahu aleyhi ve sellem


  Yunus Emre

  Benim Muhammedim
  Cebrail’im selam eyle dostuma
  Benim Muhammed’im nurdan Ahmed’im
  Söyle gelsin çıksın arşım üstüne
  Benim Muhammed’im nurdan Ahmed’im

  Arşımı donattım gelsün göreyim
  Kullarım halinden haber sorayım
  O gelsin ben ona haber vereyim
  Benim Muhammed’im nurdan Ahmed’im

  Arşımın üstünde seyran eyleyen
  Kürsüm üzerinde cevlan eyleyen
  Mirac’da ümmetin Hakk’tan dileyen
  Benim Muhammed’im nurdan Ahmed’im

  Derviş Yunus severiz Muhammed’i
  Her andıkça verelim salavatı
  Kadir Mevlam ana mahbübum dedi
  Benim Muhammed’im nurdan Ahmed’im


  Yunus Emre
   

 7. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  [​IMG]
  Yüreğin kıblemdi
  Meltemler getirirdi gül kokunu
  Gözlerin Firdevs'in gül bahçeleriydi
  Ümmeti! ümmeti! diye akan gözyaşların
  Ecrin en güzide akçeleriydi
  Meleklerin şeydâ şeydâ dillerinden dökülen
  Sana olan hasret incileriydi

  Yüreğin evimdi
  Sevgi sarmaşıkları sarmıştı
  Sana meftun, sana aşık yıldızlar düşüyordu
  Aşkın en safi, en duru hali okunuyordu
  Lebbeyk! Lebbeyk! diye kalp dilin oynuyordu
  Rabbimin her an tecellisi, rahmet olmuş yağıyordu
  Hiç bir yere sığmayan Mevlam
  Kâinâti yaratan yüce Allah(c.c.)
  Yüreğine sığıyordu

  Yüreğin hâbibim'di
  Sevgi bal peteği olmuş, yüreğine dokunmuştu
  Rabbimin nazar eylediği her an gül yüreğinde
  Işıklar benek benek, muştu muştu
  Sen bizler için uykulardan feragat edip
  Her gece ellerin semâya yükselirken
  Üfürdüğün her zerre sevgiler uçuşurdu
  Gördüğümde; rüyanın en yalın asaletini
  Düşündüğümde, yüreğim erir, ruhum titrer
  Gözyaşlarımı muştuların siler
  Her gecenin bitiminde
  Usulca uyuttum içimdeki hasretini

  Yüreğin kabemdi
  An zamanı, yutup küçülürken
  Özlemlerim bir nehir gibi sana doğru akarken
  Biliyorum sana giden yollar hep sabır ister
  Dokunduğun her dal, her yürek çiçeklenir
  Benliğime hasretin eklenir
  Sevgini ipek kanatlı bir melek gözlerime bıraktı
  Ne dilinde bir sitem vardı, ne gözlerinde acı
  O nûr yüzün, gül kadar güzel, su gibi berrâktı
  İşte o an şükrü edâ için
  Başım yere eğilmişti
  Seccadem topraktı

  Yüreğin sevgiliydi
  Güneş gibi her yeri sarıveren
  Nerde masum bir çift göz görsem
  Ellerimle hemen saçlarını okşuyorum
  Biliyorum çocukları çok sevdiğini
  Sonra avuçlarımı doyasıya kokluyorum
  Gül kokun ellerime sinmiştir diye
  Sonra
  Uzun uzun eğilip gözlerine bakıyorum
  O masum enginlikte
  Seni görebilir miyim diye
  Her ışıltıda seni arıyorum
  Seni arıyorum
  Yüreğimdeki sevgili! ..

  15.03.2008 00:53
  Fatimâ Hümeyrâ Kavak
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Peygamber Efendimize Şiirler Forum Tarih
Peygamberimize Efendimize İlk Vahiy Ne Zaman Geldi? Peygamber Efendimiz (S.A.V) 23 Eylül 2013
Peygamber Efendimize İnen İlk 5 Ayet Hangileridir? Peygamber Efendimiz (S.A.V) 26 Ocak 2013
Peygamber Efendimize İlk İnen Ayetler Hangi Surededir Peygamber Efendimiz (S.A.V) 20 Aralık 2012
Peygamber Efendimize İnen En Son Ayet Peygamber Efendimiz (S.A.V) 20 Aralık 2012
Peygamber Efendimize İnen İlk Beş Ayet Peygamber Efendimiz (S.A.V) 19 Aralık 2012

Bu Sayfayı Paylaş