Osmanlı Hükümeti hakkında bilgi

'Tarihi Bilgiler' forumunda Mavi_Sema tarafından 21 Şubat 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Osmanlı Hükümeti hakkında bilgi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Osmanlı Devleti
  Osmanlı İmparatorluğu
  Osmanlı kronolojisi

  1299- 1300 Osmanlı tarihinin başlaması

  1299 İlk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Bey'e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak)

  1302 Osman Gazi'nin Koyunhisarı Zaferi

  1302 III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü

  1312 Mevlevilik tarikatını kuran Sultan Veled'in ölümü

  1317 Gülşehri'nin, kendisinden sonraki tercümelere öncülük eden Mantıku't-tayr'ı Ferideddin el-Attar'ın aynı adlı eserini tercüme etmesi

  1320 Türk edebiyatında bilinen ilk divana sahip Yunus Emre'nin ölümü

  1324 Orhan Gazi'nin tahta geçişi

  1326 Bursa'nın fethi

  1330 Aşık Paşa'nın Garib-name'yi telif tarihi

  1331 İznik'in fethi

  1331 İlk Osmanlı medresesinin, İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması

  1334 Karesi Beyliği'nin ilhakı

  1337 Kocaeli bölgesinin alınışı

  1346 Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı

  1349-1352 Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpi Kalesi'nin üs olarak alınışı

  1350 Davud B. Mahmud el-Kayseri'nin ölümü

  1352 Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri

  1354 Gelibolu'nun fethi

  1361 İlk müzikli spor gösterisi (Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri)

  1362 Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı

  1362 Kadıaskerliğin teşkili

  1363 Pençik Kanunu'nun çıkışı

  1366 Gelibolu'nun elden çıkışı

  1371 Çirmen Zaferi

  1376 Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü

  1377 Gelibolu'nun Osmanlılar'a iadesi

  1385-1386 Niş ve Sofya'nın alınışı

  1388 Ploşnik bozgunu ve Balkan ittifakının teşekkülü

  1389 I. Kosova Zaferi

  1389 I. Murat'ın şehadeti, Yıldırım Bayezid'in tahta cülusu

  1390 Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı

  1390 Karaman Seferi, Konya'nın muhasarası

  1390 Gelibolu tersanesi'nin inşası

  1391 İstanbul'un ilk muhasarası

  1393 Mahkeme Rüsumu'nun ilk ihdası

  1396 Niğbolu Zaferi

  1397-1398 Akçay Zaferi ve Karaman Ülkesi'nin Osmanlı hakimiyetini kabulü

  1398 Kadı Burhaneddin'in ölümü.

  1398 Karadeniz beyliklerinin ilhakı

  1400 İlk musiki nazariyatı eseri (Kırşehirli Yusuf B. Nizameddin'in Kitabu'l Edvar'ı)

  1400 Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi

  1402 Ankara bozgunu ve Yıldırım Bayezid'in esareti

  1402-1413 Fetret Devri, iç karışıklıklar

  1409 Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan, Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı; İlk besteli dini eser (Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i)

  1411 Çelebi Mehmed'in tahta çıkışı

  1413 I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu

  1413 (Celaleddin Hızır) Hacı Paşa'nın ölümü

  1416 Osmanlı-Venedik Deniz Muharebesi ve Sulhü, Şeyh Bedreddin isyanı

  1416 Macar Seferi

  1417 Avlonya'nın fethi

  1418 Makam teriminin ilk kullanılışı (A. Meragi'nin Makasıdu'l-elhan'ında)

  1418-1420 Samsun bölgesinin zaptı

  1419-1424 Bursa'da Hacı İvaz'a I. Mehmed tarafından Yeşil Külliye'nin yaptırılması

  1421 Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın cülusu

  1421-1451 İlk resmi musiki çevresi (II. Murad Sarayı)

  1422 Mustafa Çelebi'nin (Düzmece) bertarafı

  1425 Molla Fenarı'nın ilk Şeyhülislam olarak tayini

  1425-1426 İzmir Beyi Cüneyd'in idamı

  1425-1426 Teke Beyliği'nin intikali

  1427-1428 Germiyan Beyliği'nin intikali

  1429 Manyasoğlu Murad tarafından, Türk edebiyatında Seyf Serayi'den sonra, Anadolu Türk edebiyatı sahasında ilk Gülistan tercümesinin yapılışı

  1429 Şeyh Hamdullah'ın Amasya'da doğuşu

  1430 İlk iki Türkçe musiki kitabı (Hızır B. Abdullah'ın Edvar'ı ve Bedr-ı Dilşad'ın Muradname'sindeki musiki bölümü)

  1430 Selanik'in fethi

  1430-1431 Şemsüddin Muhammed B. Hamza el-Fenari'nin ölümü

  1431-1432 Kadızade, Salahaddin Musa b. el-Kadi Mahmud el-Bursavi el-Rumi'nin ölümü

  1432 Fatih Sultan Mehmed'in doğumu

  1434 Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması
   

 2. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  1434 Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması

  1436 Muiniddin B. Mustafa tarafından II. Murad'ın isteğiyle ilk Mesnevi tercümesi olan Mesnevi-i Muradiyye adlı eserin yazılışı

  1437 Ömer bin Mezid tarafından ilk nazire mecmuasının derlenişi

  1439 Semendire'nin alınışı

  1440 Osmanlı musiki çalgıları üzerine ilk notlar (Ahmedoğlu Şükrullah)

  1440 Başarısız Belgrad kuşatması

  1444 Segedin Sulhü

  1444 II. Murat'ın tahttan çekilişi, II. Mehmed'in cülusu ve Varna zaferi

  1445 II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa cülusu

  1447 Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii'nin yaptırılması

  1448 II. Kosova Zaferi

  1451 II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa cülusu

  1451-1512 Geçiş devri. Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri

  1453 İstanbul'un fethi

  1453 Ayasofya'nın camiye çevrilmesi

  1454 İlk Devlet Musiki Okulu (Enderun'un müzik bölümü)

  1458-1460 Mora'nın ele geçirilişi

  1461 Trabzon Rum İmparatorluğu'nun sonu

  1461 Candaroğulları'nın ilhakı

  1463 Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması

  1463-1470 İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası

  1466 II. Mehmed'in Arnavut seferi

  1468 Karamanoğulları'nın sonu

  1468 II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi

  1469 Ahmed Karahisarı'nın Afyonkarahisar'da doğuşu

  1470 Eğriboz'un alınışı

  1471 Fatih Külliyesinin açılışı

  1472 Topkapı Sarayı'nın inşası

  1473 Otlukbeli Zaferi : Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi

  1474 Ali Kuşçu'nun ölümü

  1475 Kırım'ın Osmanlı hakimiyetine girişi

  1476 Boğdan seferi ve zaferi

  1478 Fatih tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi

  1478 Şerafeddin Sabuncuoğlu'nun ölümü

  1479 Osmanlı-Venedik Sulhü ile Fatih'in Venedikliler'e, Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi

  1480 Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması

  1480 Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması

  1481 II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı

  1481 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi

  1481 Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'a gelişi

  1482 Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası

  1483 Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı

  1484 Boğdan Seferi

  1484 Kili ve Akkirman'ın fethi

  1484-1488 Edirne'de Hayreddin'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası

  1485 Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması

  1485 Şeyh Hamdullah'ın Aklam-ı Sitte'de kendi üslubunu buluşu

  1486 Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)

  1488 Hocazade, Muslihiddin Mustafa B. Yusuf B. Salih el-Bursavi'nin ölümü

  1488 Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı

  1489 Memlüklere karşı toprak kaybı

  1491 Osmanlı-Memlük Barışı

  1492 Macar Seferi

  1492 İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi

  1494 Nakibüleşraflığın yeniden ve devamlı olarak teşkili

  1494 Çin bulutu motifinin tezhib'de ilk kullanılışı

  1495 Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü, Şehzade Süleyman'ın doğumu

  1497 İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi

  1498 Lehistan Seferleri

  1499 Venedik Harbi

  1499 İnebahtı'nın alınışı

  1499 Preveze baskını

  1500 İlk mevlevi ayinleri (Pençgah, Dügah ve Hüseyni makamlarında üç beste-i kadim)

  1500 Modon, Navarin ve Koron'un alınışı

  1500-1505 İstanbul'da, Yakub Şah B. Sultan Şah'ın II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası

  1502 Venedikle barış

  1503 Anadolu sahasında ilk hamse sahibi Akşemseddinzade Hamdullah Hamdi'nin ölümü

  1505 Bayezid Külliyesi'nin açılışı

  1509 İstanbul'da kıyamet-ı suğra (küçük kıyamet) zelzelesi

  1511 Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi

  1512 II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in cülusu

  1512 Anadolu Türk edebiyatında ilk Şehrengiz örneğini yazan Mesihi'nin ölümü; Selim döneminden I. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre.

  1514 Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş
   

 3. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  1514 Şahkulu'nun Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'i işgaliyle Amasya'ya sürgün gönderilişi

  1516 Mısır Seferi ve Mercidabık Zaferi

  1517 Ridaniye Zaferi ve Kahire'ye giriş

  1517 Haremeyn'in himaye altına alınması

  1517 Haliç'te tersane yapımının tamamlanması

  1517 Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması

  1519 Celali isyanı

  1519 Cezayir'in ilhakı

  1520 I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın cülusu

  1520 Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'da vefatı; Şahkulu'nun İstabul'a gelip, Ehl-i Hiref teşkilatına girişi; Hattat Şeyh Hamdullah'ın vefatı

  1520-1550 Şahkulu'nun nakkaşhanede faaliyet göstermesi

  1521 Belgrad'ın fethi

  1521 Piri Reis'in, Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması

  1522 Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi ve Yavuz Sultan Selim'in eşi olan Ayşe Hafsa Sultan tarafından, Manisa'da bimaristan inşa edilmesi

  1522 Rodos Adası'nın ilhakı

  1524 Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı

  1524 Ahi Çelebi, Ahmed (Mehmed) Çelebi B. Kemal el-Tebrizi'nin ölümü

  1525 Yeniçeri isyanı

  1525 İlk Fransız elçisi İstanbul'da

  1525 Şeyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü

  1525 Mirim Çelebi, Mahmud B. Muhammed B. Muhammed B. Musa Kadızade'nin ölümü

  1526 Mohaç Zaferi

  1526 Ahmed Karahisari'nin İstanbul'da vefatı

  1527 Bosna'nın fethi'nin tamamlanması

  1528 Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi

  1528 Nizameddin Abdülali B. Muhammed B. Hüseyin el-Bircendi'nin ölümü

  1529 Viyana kuşatması, Budin'in istirdadı, Barbaros'un Marsilya'ya çıkması

  1530-1540 Divan-ı Selimi'nin yazılması

  1530-1560 Nasuh'un tarihçi, hattat ve ressam olarak faaliyet göstermesi

  1530-1588 Sinan'ın imparatorluğun baş mimarı olarak faaliyet göstermesi

  1532 Alman Seferi

  1533-1534 Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği'ne tayini

  1534 Irakeyn seferinin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı

  1534 Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü

  1536 Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı tanıyan ahidname verilmesi

  1536 Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı

  1537 Körsof - Avlonya seferi

  1538 Preveze Zaferi

  1538 Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi

  1540 Venedik Ahidnamesi'ndeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması

  1540-1560 Kara Memi'nin nakkaşhanede faaliyet göstermesi

  1541 Budin'in kesin olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması

  1543 Estergon'un ve İstolni Belgrad'ın fethi

  1543 Batı musikisiyle ilk resmi temas (I. François'nın Kanuni'ye gönderdiği saray orkestrası)

  1547 Osmanlı-Habsburg Sulhü

  1547 Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması

  1547 San'a'nın fethi

  1548 İkinci İran seferi

  1550 Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası

  1551 Trablusgarb'ın fethi

  1552 Piri Reis'in Portekizlilere karşı seferi

  1553 Piri Reis'in ölümü

  1553-1554 Turgud Reis'in Akdeniz seferi

  1553-1554 Nahcıvan Seferi

  1555 İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Müsalahası

  1556 Şankulu'nun vefatı; Kara Memi'nin saray nakkaşhanesine Sernakkaş oluşu; Hattat Ahmed Karahisari'nin vefatı

  1557 Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi

  1557 Süleymaniye Külliyesi'nin açılışı

  1558 Şakayık-ı Nu'maniye telifi

  1558 Arifi'nin Süleyman-name'sinin tamamlanması

  1559 Şehzade Bayezid ile Selim'in Konya Savaşı ve Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması

  1560 Cerbe'nin alınışı

  1560-1600 Osman'ın Nakkaşhane'de faaliyet göstermesi

  1561 Taşköprüzade'nin ölümü

  1562 Osmanlı-Habsburg Sulhü

  1563 Seydi Ali Reis, Ali B. Hüseyin el-Katibi'nin ölümü

  1565 Başarısız Malta kuşatması

  1565 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi

  1566 Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi : Sigetvar ve Sultanın vefatı, II. Selim'in cülusu

  1567 Yemen isyanı

  1568 Davud el-Antaki'nin Tezkire adlı eserini telif etmesi

  1569 Astarhan seferi

  1569 Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi

  1569-1595 Lokman'ın şehnameci olarak vazife görmesi

  1571 Kıbrıs fethinin ikmali

  1571 İnebahtı hezimeti

  1571 Mustafa B. Ali el-Muvakkit'in ölümü; Takiyyüddin'in müneccimbaşılığa tayin edilmesi

  1574 Buğday Zaferi

  1574 Tunus'un fethi

  1574 Selimiye'nin açılışı

  1574 II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın cülusu

  1575 Münşeat'üs-Selatın'in III. Murad'a takdimi

  1575 Edirne'de, Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası

  1577 Takiyüddin'in gözlemlerine 1577'de de kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi

  1578 Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması

  1578 Fas'ta el-Kasrü'l-kebir Zaferi

  1578 Kafkaslar'da hareket

  1580 İlk İngiliz Ahidnamesi'nin verilişi

  22 Ocak 1580 İstanbul Rasadhanesi'nin yıktırılması

  1583 Meşale Zaferi
   

 4. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  18 Kasım 1583 Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları

  1584-1588 Lokman'ın iki ciltlik Hüner-name'sinin tamamlanması

  1585 Tebriz'in alınışı

  1585 Takiyüddin el-Rasıd'ın ölümü

  1586 İlk Sikke tashihi

  1587 Gürcistan harekatı

  1588 Gence seferi

  1588 Resm-i tashih-i sikke konulması

  1588-1606 Bosnalı Mehmed'in saraydaki kuyumcuların (zergeran bölüğünün) başı olarak vazife görmesi

  1589 İkinci sikke tashihi

  1590 Osmanlı-İran Antlaşması

  1590 Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine "zarar-ı kassabiye" adıyla %1 oranında ilave yapılması

  1593 Osmanlı-Habsburg Savaşları

  1595 Estergon'un düşüşü

  1595 III.Murad'ın vefatı, III. Mehmed'in cülusu

  1596 Eğri Kalesi'nin alınışı ve Haçova Zaferi

  1598-1663 Davud ve Mehmed Ağalar tarafından İstanbul'da valide sultanlar için Yeni Camii'nin inşası

  1599 Osmanlı sarayında ilk Batı müziği aleti (Elizabeth I.'in IV. Mehmed'e gönderdiği org); Davud el-Antaki'nin ölümü

  1600 Sikke tashihi

  1601 Kanije Zaferi

  1601 İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci

  1603 Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması

  1603 III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in cülusu

  1603-1703 I. Ahmed döneminden III. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre

  1607 Asi Canbolatoğlu ve Maanoğlu'nun Oruç ovasında bozguna uğratılması

  1609-1610 Celali tenkili için Kuyucu Murad Paşa Anadolu'da

  1612 Osmanlı-İran Antlaşması

  1612 Hollandalılara ahidname verilmesi

  1613 Ömer B. Ahmed el-Ma'I el-Çulli'nin ölümü

  1614 Ali B. Veli B. Hamza el-Mağribi'nin ölümü

  1615 İran Savaşı'nın yeniden başlaması

  1615 Revan Seferi

  1617 I. Mustafa'nın cülusu

  1617 İstanbul'da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii'nin inşası

  1618 I. Mustafa'nın hal'I ve II. Osman'ın cülusu

  1618 Sikke tashihi

  1621 II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)

  1622 II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı

  1623 I. Mustafa'nın tahttan indirimesi ve IV. Murad'ın cülusu

  1624 Sikke tashihi

  1629 Cizvitler tarafından, 1629'da İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile, yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi"nin kurulması

  1634 İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)

  1635 IV. Murad'ın Revan seferine çıkışı

  1638 Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı

  1638 Hekimbaşı Emir Çelebi'nin ölümü

  1639 Osmanlı-İran sulhü : Kasrışirin Antlaşması

  1640 IV. Murad'ın ölümü, İbrahim'in tahta çıkışı, sikke tashihi

  1642 Hafız Osman'ın İstanbul'da doğuşu

  1642-1698 Hattat Hafız Osman

  1645 Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı

  1648 İbrahim'in hal'ı, IV. Mehmed'in cülusu

  1648 Kandiye kuşatması

  1650 Osmanlı musikisi eserlerinin ilk notalı tesbiti (Ali Ufki'nin eseri)

  1656 Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması

  1656 Çınar Vak'ası

  1656 Köprülüler devrinin başlaması

  1658 Katip Çelebi'nin ölümü

  1660 Varad Kalesi'nin alınışı

  1663 Uyvar seferi, Uyvar'ın fethi

  1664 St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antlaşması

  1666 Türk Divan edebiyatında sebk-ı Hindi'nin öncülerinden Naili'nin ölümü

  1669 Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi

  1670 Hekimbaşı Salih B. Nasrullah B. Sellüm'ün ölümü

  1672 Lehistan seferi, Kamaniçe'nin alınışı

  1672 Bucaş Antlaşması

  1673 Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3'e indirilmesi

  1676 Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması

  1678 Ukrayna'da Çehrin seferi

  1678 Hafız Osman'ın kendi üslubunu gerçekleştirmesi

  1680 Mehter etkisinde ilk Batı müziği eseri (N. A. Strungk'un Esther operası)
   

 5. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  1680
  Mehter etkisinde ilk Batı müziği eseri (N. A. Strungk'un Esther operası)

  1682
  Osmanlı-Rus Antlaşması

  1682
  Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü

  1683
  II. Viyana kuşatması ve büyük bozgun

  1683
  Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Fasi b. Tahir; el-Rıdvani'nin ölümü

  1685
  Uyvar'ın elden çıkışı

  1685
  Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı

  1686
  Budin'in düşüşü

  1687
  IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ın cülusu

  1687
  Eğri Kalesi'nin düşüşü

  1687
  Bir akçe itibarı değerli "mankur" un piyasaya çıkarılması

  1688
  Belgrad'ın elden çıkışı

  1690
  Kanije Kalesi'nin düşüşü

  1690
  Belgrad'ın geri alınışı

  1690
  Fransızların Mısır'da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti

  1691
  Ebu Bekr Behram b. Abdullah el-Dımaski'nin ölümü

  1691
  II. Ahmed'in tahta çıkışı

  1691
  Salankamen bozgunu

  1691
  Enflasyonu körüklediği için mankur darbının yasaklanması

  1695
  II. Ahmed'in ölümü

  1695
  II. Mustafa'nın cülusu, Malikane sisteminin uygulanmaya başlanması

  1697
  Zenta bozgunu

  1698
  Şehremini Baruthanesi yangını

  1698
  Hafız Osman'ın İstanbul'da vefatı

  1700
  Ruslar'la İstanbul Antlaşması'nın imzalanması

  1702
  İskender Çelebi Bahçesi'ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi

  1702
  Müneccimbaşı Ahmed Dede b. Lütfullah'ın ölümü

  1702
  İstanbul Çuka İmalathanesi'nin faaliyetinin durdurulması

  1703
  Edirne Vak'ası

  1703
  III. Ahmed'in tahta çıkışı

  1703
  "Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması

  1708
  İstanbul'da Selanikli ustaların çalıştığı Çuka İmalathanesi'nin kurulması

  1709
  Tersane içinde bir "lengerhane" yapımı

  1711
  Prut Zaferi ve Barışı

  1711
  Rıdvan b. Abdullah el-Razzaz el-Feleke'nin ölümü

  1713
  "Zincir" altının çıkarılması

  1715
  Venedik'e savaş açılması ve Mora Seferi

  1716
  Osmanlı-Avusturya Savaşı, Varadin bozgunu, Temaşvar'ın elden çıkışı

  1716
  "Fındık" altınının piyasaya çıkarılması

  1718
  Pasarofça Antlaşması

  1718
  Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere "imdadiyye-i seferiyye" toplamalarının kabulü

  1718-1730
  İlk bestekarlar antolojisi (Şeyhülislam Es'ad Efendi'nin Nevşehirli İbrahim Paşa'ya sunduğu Atrabu'l Asar'ı)

  1720
  İstanbul'da devlet tarafından bir ipekli imalathanesinin kurulması

  1720
  III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi

  1721
  Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidişi

  1723
  İran seferinin üç cepheli olarak açılışı

  1724-1725
  Azerbaycan harekatı, Tebriz ve Cence'nin alınışı

  1726
  İbrahim Müteferikka tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu

  1727-1839
  Türk matbaasının kuruluşu ve yeni unsurlar devresi

  1729
  Cevheri'nin Lügat-ı Sıhah'ının Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması

  1730
  Yanyalı Mehmed Esad b. Ali b. Osman'ın ölümü

  1730
  Patrona Halil isyanı, III. Ahmed'in hal'i, I. Mahmud'un cülusu

  1732
  Osmanlı-İran barışı

  1733
  İran Savaşı'nın hızlanması, Nadir Şah'ın başarıları

  1733
  Kefe Mukataası'nın, İstanbul Mukataası Kalemi ile birleştirilmesi

  1736
  Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları

  1736
  Abdullah b. Ebi Bekr b. Süleyman el-Maraşi'nin ölümü

  1739
  Belgrad Antlaşması

  1739
  Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması

  1742
  Ömer Şifai'nin ölümü

  1743
  Osmanlı-İran Savaşı'nın yeniden hızlanması

  1745
  Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika'nın ölümü

  1746
  Osmanlı-İran barışı

  1747
  Humbaracıbaşı Bonneval Ahmed Paşa'nın ölümü

  1748
  Avlonya ve Eğriboz mukataalarının Bursa Mukataası Kalemi'ne katılması

  1748-1755
  İstanbul'da I. Mahmud ve III. Osman tarafından Nuruosmaniye Camii'nin inşa ettirilmesi

  1751
  Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton'un Essai'si)

  1754
  I. Mahmud'un ölümü, III. Osman'ın cülusu

  1757
  III. Osman'ın ölümü, III. Mustafa'nın cülusu

  1758
  Mustafa Rakım'ın Ünye'de doğuşu

  1760 (1173)
  Abbas Vesim Efendi b. Abdurrahman b. Abdullah'ın ölümü

  1766
  Haremeyn mukataalarının darphanece idare olunmaya başlanması

  1768
  Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması

  1770
  Rus filosunun İngilizler'in yardımıyla Akdeniz'e girmesi

  1770-1776
  Fransız Subayı Baron de Tatt'un İstanbul'da bulunması

  1771
  Kırım'ın işgali
   

 6. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  1772
  Tersane yakınlarında Topçu Mektebi'nin kurulması

  1773
  Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un kuruluşu

  1773-1774
  Darphanenin Hazine-i Amire'nin yedeği vazifesini görmeye başlaması

  1774
  Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması; Bedreddin Hasan b. Burhaneddin İbrahim el-Ceberti'nin ölümü

  1774
  Sür'at Topçuları Ocağı'nın kurulması

  29 Nisan 1775
  Tersane ambarlarında bir odada "Hendese Odası" nın kurulması

  1776
  Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır İspilanti Bey'in Bükreş ve Yaş'ta Rum Ortodoks cemaatinde, yeni tarz eğitimin ilk adımları atması; Hendese odasına nizam verilmesi

  10 Mart 1779
  Aynalıkavak Tenkihnamesi

  1780
  Mehmed Esad Yesari'nin ta'lik hattında Osmanlı üslubunu buluşu

  1781
  Hendese odasının Mühandishane olarak isimlendirilmesi

  1783
  Rusya'nın Kırım'ı ilhakı

  1784
  Avusturyalılar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi

  1784
  Fransız Lafitte-Clave ve Monnier'in Tersane'deki mühendishanede istihkam dersleri vermeleri

  8 Ocak 1784
  Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması

  1787-1788
  İstanbul'da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri

  17 Ağustos 1787
  Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı

  9 Şubat 1788
  Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi

  1789
  Kıymetli maden işlenmesinin yasaklanması ve neticesiz dış istikraz teşebbüsü

  Ocak 1789
  Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı

  7 Mayıs 1789
  I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması

  11 Temmuz 1789
  Osmanlı-İsveç ittifakı

  1790
  İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı'da açılması; Gelenbevi, İsmail b. Mustafa b. Mahmud'un ölümü

  31 Ocak 1790
  Osmanlı-Prusya ittifakı

  27 Temmuz 1790
  Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu

  18 Eylül 1790
  Yergöğü Mütarekesi

  Ekim - Kasım 1790
  Kili ve İsmail Kaleleri'nin Rusya tarafından zaptı

  1791
  Mevlevi ayininde piyano (!) (Galata Mevlevihanesi, Şeyh Galib/III. Selim zamanı)

  4 Ağustos 1791
  Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması

  11 Ağustos 1791
  Rus Savaşı'nın sonu. Kalas Mütarekesi

  1792
  Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması

  1792
  III. Selim devrinde 100'lük guruş basılması

  10 Ocak 1792
  Kırım'ın Rusya'ya bırakılması

  10 Ocak 1792
  Yaş Antlaşması

  1793
  Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdası

  1793
  Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu

  1793
  Hasköy'de Humbaracı ve Lağımcı Ocağı kışlasında Mühendishane-i Cedide'nin açılması; Fazıl Hüseyin'in III. Selim'in sarayında hazırladığı Huban-name ve Zenannamesi'nin resimli bir nüshası

  1793
  Zahire Nezareti'nin kurulması

  1793-1794
  Baruthane-i Amire'de İngiliz perdahı barut imaline başlanması

  1794
  Halkalı'da yapılan Azadlu Baruthanesi'nin faaliyete geçmesi

  1795
  Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi

  1795
  Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un açılışı; Kara Mühendishanesi binasının inşası; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiği)

  1795
  Zahire Hazinesi'nin kurulması

  1797
  Mühendishane'de açılan Matbaanın faaliyete geçmesi

  1797
  Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdası

  1797
  Pazvandoğlu isyanı

  1797
  Rumeli'de dağlı eşkiya hareketleri ve isyanları

  17 Eylül 1797
  Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması

  1798
  Mehmed Es'ad Yesari'nin İstanbul'da vefatı

  3 Ocak 1798
  Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı

  1 Temmuz 1798
  Fransa'nın Mısır'a saldırması

  3 Eylül 1798
  Fransa'ya savaş ilanı

  1799
  Neticesiz dış istikraz teşebbüsü

  5 Ocak 1799
  Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak

  Şubat 1799
  Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi

  Mayıs 1799
  Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi

  Ağustos 1799
  Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mısır'ın işgalinin devamı

  1800
  Takvimlerin Jacques Cassini Zicine göre hazırlanmaya başlaması

  Mart 1800
  Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları

  1801
  Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani'nin getirilmesi; Gevrekzade Hafız Hasan Efendi'nin ölümü

  Ağustos 1801
  Mısır'ın tahliyesine dair mütareke

  1802
  Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi

  1802
  Avrupa ile ticaret yapan Osmanlı gayri müslim tüccarına Avrupa devletleri tüccarı statüsünün tanınmasıyla "Avrupa tüccarı" denilen sınıfın ortaya çıkması

  25 Haziran 1802
  Paris Antlaşması. Fransa ile barış

  1803
  "Ayvalık İkonomos Akademisi'nin kurulması; "Kuruçeşme Rum Mektebi (Helleno Philosophical School)"nin kurulması

  Şubat 1804
  Sırp isyanlarının başlaması

  1805
  Avrupa tarzında ilk hastane'nin Kasımpaşa'daki Tersane-I Amire'de açılması

  1805
  Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un "İmparator" unvanını tanıması

  1805
  Tersane Hazinesi'nin kurulması

  1805
  Beykoz Çuka ve Kağıt Fabrikası'nın faaliyete geçmesi

  Temmuz 1805
  Memed Ali Paşa'nın Mısır'a vali olarak tayini

  1806
  Nizam-ı Cedid'in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vak'ası

  1806
  Osmanlı-Rus Savaşı

  1806
  III. Selim'in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi

  Ocak 1806
  Tersane Tıbbiyesi'nin kurulması

  Ekim 1806
  Memleketeyn 'in Rusya tarafından işgal edilmesi

  1807
  Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi

  20 Şubat 1807
  İngiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi

  Mart - Eylül 1807
  İngiliz filosunun İskenderiye'ye saldırması ve Mehmed Ali tarafından mağlup edilmesi

  25 Mayıs 1807
  Nizam-ı Cedid'e karşı ayaklanma

  29 Mayıs 1807
  III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid'in ilgası

  29 Mayıs 1807 - 28 Temmuz 1808
  IV. Mustafa devri. Siyasi istikrarsızlıklar ve darbeler

  1808
  Mustafa Rakım'ın celi sülüs ve tuğra'ya yeni üslubunu getirişi

  28 Temmuz 1808
  Alemdar Mustafa Paşa'nın müdahalesi, IV. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta çıkması

  28 Temmuz 1808 - 16 Kasım 1808
  Alemdar'ın kısa süren sadareti

  29 Eylül 1808
  Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması

  15-16 Kasım 1808
  Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu

  5 Ocak 1809
  İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması

  1810
  II. Mahmud devrinde beşlik "cihadiyye"lerin basılması

  1810
  İzmir Jimnasium'unun kurulması; Yesarizade Mustafa İzzet'in ta'lik'e son şeklini verişi

  1812
  Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması

  1812
  Fransız postalarının ilk kuruluşu

  28 Mayıs 1812
  Rus Savaşı'nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan'a özerklik verilmesi

  1816
  Miloş Obronoviç'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerliğinin temini

  1817
  Hüseyin Rıfkı Tamani'nin ölümü

  Şubat - Mart 1821
  Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması

  1823
  Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi

  1824
  Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması

  1824
  Fatih Külliyesi'ndeki Darü'ş-Şifa'nın yıkılması; Sultan II. Mahmud'un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması

  1826
  İhtisab müessesesinin düzenlenmesi

  1826
  Şinasi'nin doğumu; Mustafa Rakım'ın İstanbul'da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi

  14 Haziran 1826
  Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması

  7 Ekim 1826
  Rusya ile Akkerman Antlaşması'nın akdi

  1827
  Osmanlılar'ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları

  1827
  Tıphane-i Amire'nin kurulması; İlk "Marş-ı Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud'a)

  1827
  Mukataa Hazinesi'nin Hazine-i Amire'den ayrılması

  4 Nisan 1827
  İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan'ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü

  Temmuz 1827
  Mısır kuvvetlerinin Rum isyanını bastırmaları, Atina'nın teslimi

  20 Kasım 1827
  Navarin saldırısı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması

  26 Nisan 1828
  Rusya'nın savaş ilan etmesi

  1829
  Ziya Paşa'nın doğumu; Mahmud Celaleddin'in İstanbul'da vefatı; Şevki Efendi'nin İstanbul'da doğuşu

  1829
  Deli Teşkilatının kaldırılması

  14 Eylül 1829
  Edirne Barışı : Yunanistan'ın bağımsızlığı

  1830
  Mühendishane-i Bahri'nin Heybeliada'daki kışlaya taşınması; İshak Efendi'nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması

  1830
  Tiftik keçisinin Güney Afrika'da yetiştirilmeye başlanması

  1830
  Katolik ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

  1830-1831
  Nüfus sayımları

  5 Temmuz 1830
  Fransızlar'ın Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri

  1831
  İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)

  1831
  Timarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)

  1831-1834
  İshak Efendi'nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması

  1 Kasım 1831
  İlk gazete Takvim-i Vekayi'nin neşri

  1832
  Tıphane-i Amire'nin Şehzadebaşı'ndan Cerrahhane'nin bulunduğu binaya nakledilmesi

  1832
  Memuriyette, ilmiyye ve mülkiyyede rütbelerin yatayına eşitlenip derece ve elkabın (titulature) tesbiti

  1832
  Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı

  1832
  İstanbul-İzmit "posta yolu" nun yapımı

  1832
  İngiliz postalarının kuruluşu

  29 Ocak 1832
  Topkapı Sarayı'na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire'nin açılması

  12 Aralık 1832
  Mısır kuvvetlerinin Konya'da Osmanlı ordusunu yenmeleri

  1833
  Feshanenin kuruluşu

  2 Şubat 1833
  Mısır kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri

  5 Nisan 1833
  Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul'a gelmesi

  Mayıs 1833
  Mehmed Ali'nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Sözleşmesi

  8 Temmuz 1833
  Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar'ın diğer devletlere kapatılması

  18 Eylül 1833
  Münchengraetz Antlaşması

  1834
  Maçka Kışlası'nda, Mekteb-i Harbiye'nin kurulması

  1834
  Mukataat Hazinesi'nin isminin "Mansure Hazinesi" olarak değiştirilmesi

  1835
  Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi

  1835-1845
  İlk halk konserleri [Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı'ndaki kahvede]

  1836
  Başhoca İshak Efendi'nin ölümü

  1836
  İslimye Çuka Fabrikası'nın devlet tarafından işletilmeye başlanması

  11 Mart 1836
  Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (hatt-ı hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251)
   

 7. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  1836
  Başhoca İshak Efendi'nin ölümü

  11 Mart 1836
  Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (hatt-ı hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251)

  26 Kasım 1837
  Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi

  1838
  Mekteb-i Adli'nin açılması; Üsküdar'da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri'nin Tersane'deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi'nin İstanbul'da doğuşu

  1838
  Maliye Nezareti'nin kurulması ve Hazine-i Amire'nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi'yle birleştirilmesi

  1838
  Defterdarlığın Maliye Nazırlığı'na çevrilmesi

  24 Mart 1838
  Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyyenin kurulması

  16 Ağustos 1838
  İngiliz tüccarına geniş imkanlar tanıyan Balta Limanı Ticaret Muahedesi'nin imzalanması. Bu muahede ile gümrük resmi oranının ihracatta %12, ithalatta %5 olarak tesbiti

  1839
  "Kaime-i mutebere-i nakdiyye"nin çıkarılması

  1839
  Ali Süavi'nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti'nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye'nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nin kurulması

  1839-1844
  Dr. Bernard'ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi

  1839-1845
  Mekteb-i Fenn-i Nücum'un faaliyet dönemi

  24 Haziran 1839
  Mehmed Ali ile savaşın tekrar başlaması, Osmanlı kuvvetlerinin Nizip mağlubiyeti

  1 Temmuz 1839
  II. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi

  3 Kasım 1839
  Tanzimat Fermanı'nın ilanı

  3 Mayıs 1840
  Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (14 Temmuz 1851'de bu kanun, kanun-u cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)

  1840
  Gayri müslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması

  1840
  Tanzimat'ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı

  1840
  Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne katılması

  1840
  Posta Nezareti'nin kurulması

  21 Aralık 1840
  Namık Kemal'in doğumu

  1841
  Lübnan olayları

  1841-1906
  Ahmed Ali Paşa'nın doğumu. (ressam)

  24 Mayıs 1841
  İngiltere'nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır'ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması

  13 Temmuz 1841
  Londra Boğazlar Mukavelenamesi

  1842
  Askeri Baytar Mektebi'nin açılması

  1842-1910
  Osman Hamdi (ressam, eğitimci, müzeci, arkeolog)

  1843
  Hereke Fabrikası'nın kurulması

  1843
  Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması

  1843
  Muhdes kara gümrüklerinin kaldırılması

  1843
  Feshane'ye çuka dokuma tezgahlarının ilavesi

  1 Şubat 1844
  Tashih-i sikke

  1844
  Feshane'de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması

  1845
  İzmir'de su kuvvetiyle çalışan kağıt fabrikasının kurulması

  1845
  Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye'de "Muallimhane-i Nüvvab" medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü'l-fünun'a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi

  Ocak 1845
  Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'yı ziyareti

  13 Mart 1845
  Meclis-i Muvakkat'ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması

  10 Nisan 1845
  Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (12 Rebiülevvel 1261 tarihli nizamname)

  1846
  Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti'nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa'nın ölümü

  1846
  Rus Ticaret Muahedesi

  16 Şubat 1846
  Zabtiye müşiriyetinin kurulması

  1847
  Timarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası

  1847
  Telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi

  1847
  Dersaadet Bankası'nın kuruluşu

  1847
  İstanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marşı'nı çalıyor); Yeşilköy'de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması

  1 Mart 1847
  Recaizade Ekrem'in doğumu

  1848
  Avrupa'da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar

  1848
  Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

  1848
  İstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi

  16 Mart 1848
  İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması

  18 Kasım 1848
  Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi

  1849
  Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet'in İstanbul'da vefatı

  1850
  1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

  1850
  Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

  1850
  İlk faizsiz kaimenin çıkarılması

  1850
  Muallim Naci'nin doğumu

  12 Mart 1850
  Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması

  1851
  Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

  1851
  Londra Sergisi

  1851
  Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Daniş'in açılması

  18 Temmuz 1851
  Encümen-i Daniş'in kurulması

  1852
  Abdülhak Hamid'in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması

  1853
  "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması

  1853
  İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi

  1854
  İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması

  1854
  Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması

  1854
  İhtisab teşkilatının lağvı

  12 Mart 1854
  Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak

  1855
  Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi [Leyla (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen]

  1855
  Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması

  1855
  Paris Sergisi

  16 Ağustos 1855
  İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)

  9 Eylül 1855
  Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi

  14 Kasım 1855
  Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması

  1856
  Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması

  1856
  Bank-ı Osmani'nin kurulması

  1856
  Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması

  1856
  Islahat Fermanı

  1856-1860
  Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı

  1856-1866
  İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı

  15 Şubat 1856
  İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması

  18 Şubat 1856
  Islahat Fermanı'nın ilanı

  30 Mart 1856
  Paris Barış Antlaşması

  30 Mart 1856
  Rusya'nın bozguna uğraması

  30 Mart 1856
  Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi

  22 Mayıs 1856
  İstanbul Tıp Cemiyeti'ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi

  1857
  Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs

  1857
  Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi

  1857
  Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması

  1857-1862
  Beyrut - Şam şosesinin yapımı

  17 Mart 1857
  Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması

  6 Kasım 1857
  Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması

  1858
  Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

  1858
  Kız rüşdiye mekteplerinin açılması

  1858
  Kaimelerin iptali için dış istikraz yapılması

  1858-1859
  Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması

  6 Haziran 1858
  Arazi Kanunnamesi'nin kabulü

  8 Haziran 1858
  Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye)

  1859
  Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması

  1859
  Fransızca'dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neşri

  12 Şubat 1859
  Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu

  1860
  Ticaret mahkemelerinin kuruluşu

  1860
  İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi

  1860-1861
  Lübnan ve Suriye Olayları

  1860-1861
  Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi

  22 Ekim 1860
  Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması

  1861
  Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması

  1861
  Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye'nin kuruluşu

  1861-1866
  Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı

  9 Haziran 1861
  Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi

  9 Haziran 1861
  David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması

  29 Nisan 1861
  Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması

  1862
  Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa'nın vali olarak tayini

  1862
  Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması

  1862
  Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması

  1862
  Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti

  1862
  Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması

  1862
  Mahrec-i Aklam'ın kurulması

  20 Temmuz 1862
  Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması

  8 Ekim 1862
  Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun teşkil edilmesi

  1863
  Abdülaziz'in Mısır'a seyahati

  1863
  Mithad Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu

  1863
  İstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması

  1863
  Menafi Sandığı'nın kurulması

  1863
  Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması

  1863
  Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü

  13 Ocak 1863
  Darü'l-Fünun'da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması

  18 Şubat 1863
  Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açılışı

  1864
  Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu'nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı)
   

 8. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  1864
  İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi

  1864
  Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması

  1864
  Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu

  1864
  Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu

  1864-1876
  Paris'e talebe gönderilmesi

  8 Ekim 1864
  Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü

  1865
  Müstakil Romen kilisesinin kurulması

  1865
  İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu

  1865
  Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi

  Eylül 1865
  Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi

  1866
  Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri

  1866
  Tezkire türünün son örneği olan Hatimetü'l-Eş'ar'ı yazan Fatih'in ölümü; Halid Ziya'nın doğumu

  1866
  Mısır veraset usulünün değiştirilmesi

  1866
  Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması

  1866
  Simkeşler Şirketi'nin kuruluşu

  1866
  Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

  1866-1867
  Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

  1867
  Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi

  1867
  Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması

  1867
  Mısır Valisi İsmail Paşa'nın "hıdiv" olması

  1867
  Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları

  1867
  Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi

  1867
  Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu

  1867
  Saraçlar Şirketi'nin kuruluşu

  1867
  Menafi Sandığı'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması

  1867-1876
  İzmir Rıhtımı'nın inşası

  22 Şubat 1867
  Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi

  8 Haziran 1867
  Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi

  21 Haziran 1867
  Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati

  1868
  Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi

  1868
  Galatasaray Sultanisi'nin açılması

  1868
  İstanbul Emniyet Sandığı'nın kurulması

  1868
  Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu

  1868
  Yunan postasının kapatılması

  1868
  Feshane'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi

  1868
  Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması

  1 Mart 1868
  Adliye Nezareti'nin kurulması

  1 Nisan 1868
  Şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması

  1 Eylül 1868
  Mekteb-i Sultani'nin açılması

  1869
  Süveyş Kanalı'nın açılması

  1869
  Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması

  1869
  Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ilk kitabının kabulü

  1869
  Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması

  8 Nisan 1869
  İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması

  26 Ağustos 1869
  Turuk Nizamnamesi'nin kabulü

  2 Eylül 1869
  Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi

  Ekim 1869
  Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması

  1870
  Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları

  1870
  Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması

  1870
  Cenab Şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikaye türünde, Ahmed Midhat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "İlm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması

  1870
  Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması

  1870
  Darülfünunun açılması teşebbüsü

  1870-1927
  Kemaledin Bey (mimar)

  20 Şubat 1870
  Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması

  26 Nisan 1870
  Darü'l-Muallimat'ın açılması

  2 Temmuz 1870
  Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması

  Ekim 1870
  Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi

  1871
  Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı

  1871
  Saint-Esprit okulunun kurulması

  1871
  Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti

  1871
  Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması

  1871
  Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi'nin neşri

  22 Ocak 1871
  İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi

  13 Eylül 1871
  Şinasi'nin ölümü

  1872
  Emniyet Sandığı'nın şubelerinin açılması

  1872
  Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması

  1873
  Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması

  Haziran 1873
  Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi

  1874
  Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması

  1874
  Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; İstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)

  1874
  Kara gümrüklerinin lağvı

  1874
  Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması

  1874-1875
  Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması

  1875
  Bosna-Hersek isyanları

  1875
  Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi'nin açılması

  1876
  Bulgar isyanları

  1876
  Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı

  1876
  Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması, hal'i ve Abdülhamid'in cülusu

  1876
  Meşrutiyet'in ilanı

  1876
  İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı

  1876
  İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması

  1876
  Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü

  1876
  Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal'in İntibahı'nın neşri; İzmir ve Manastır'da yaıtılı idadiler açılması

  23 Mart 1876
  Ziya Gökalp'in doğumu

  23 Aralık 1876
  I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı

  1877
  Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması

  1877
  Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulması

  1877
  Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yıl eğitime ara vermesi

  19 Mart 1877
  İlk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır)

  25 Eylül 1877
  Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir)

  5 Ekim 1877
  Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü

  13 Aralık 1877
  Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili

  1878
  Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması

  1878
  Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları

  1878
  Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması

  1878
  Ermeni meselesinin zuhuru

  1878
  Ali Suavi'nin öldürülmesi

  1878
  Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi

  1878
  Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki

  1878
  Makedonya meselesinin ortaya çıkması

  13 Şubat 1878
  Meclisin kapatılması

  Ekim 1878
  Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin tekrar eğitime başlaması

  1879
  II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi

  1879
  Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu'nun kabulü

  1879
  Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi'nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi

  1879
  Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü

  1880
  Vergi reformu

  1880
  Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması

  1880
  İlk köy romanı, Ahmed Midhat'ın Bahtiyarlık'ının neşri; Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi

  1880
  Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu'nun kabulü

  13 Mart 1880
  İstanbul'da bir kız idadisinin açılması

  17 Mayıs 1880
  Ziya Paşa'nın ölümü

  Ekim 1880
  Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi

  20 Aralık 1880
  Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; Cemiyet-I İlmiye'nin kurulması

  1881
  Mustafa Kemal'in Doğumu (ATATÜRK)

  1881
  Mısır'ın İngilizler tarafından işgali

  1881
  Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması

  1881
  Mühendishane'de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü'l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birleştirilmesi

  1882
  Tunus'un Fransızlar tarafından işgali

  1882
  Muharrem Kararnamesi'nin neşri

  2 Ocak 1882
  Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması

  1883
  Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması

  20 Haziran 1884
  Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması

  1 Kasım 1884
  Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması

  2 Aralık 1884
  Yahya Kemal'in doğumu

  1885
  Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı

  1885
  Abdülhak Hamid'in Makber'inin neşri

  18 Eylül 1885
  Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması

  1886
  Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması

  1886
  Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş