Nazım Şekilleri ve Türleri

'Öğretmenlerimizin Bölümü' forumunda Siraç tarafından 8 Mart 2009 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Nazım Şekilleri ve Türleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Nazım Şekilleri ve Türleri

  Şiirler nazım birimlerine, kafiyeleniş şekillerine, vezinlerine ve mısra sayılarına göre nazım şekillerine; işledikleri konulara ve ilgili oldukları alanlara göre de nazım türlerine ayrılırlar
  HALK ŞİİRİ NAZIM BİÇİMLERİ ve TÜRLERİ  I HECE ÖLÇÜSÜYLE YAZILAN HALK ŞİİRİ NAZIM BİÇİMLERİ ve TÜRLERİ


  A ANONİM HALK ŞİİRİ NAZIM BİÇİMLERİ


  1 Manİ

  Sözlü/anonim edebiyat ürünlerindendir
  Dört mısradan meydan gelir
  Yedili hece ölçüsüyle söylenir
  Sevgi, tabiat, övgü, yergi, evlât sevgisi, ayrılık, hasret ve aşk konularını işler
  İlk iki mısra doldurmadır, konuya giriş için söylenir Son iki mısrada ise asıl söylenmek istenen verilir
  Maniler, düz mani ve ayaklı (cinaslı, kesik) mani olarak iki grupta incelenir Cinaslı manilerde mısra sayısı dörtten fazla olabilir
  Söyleyeni belli olmayan, genellikle 7'li hece ölçüsüne göre söylenen dörtlüklerdir
  Doğu Anadolu'da mani yerine bayatı sözü de kullanılmaktadır
  Uyak düzeni aaba şeklindedir


  2 Türkü

  Türkiye'nin sözlü geleneğinde, bir ezgi ile söylenen halk şiirinin her çeşidini göstermek için en çok kullanılan ad "türkü"dür Özel durumlarda ya da ezginin, sözlerin çeşitlemesine göre ninni, ağıt, deyiş, hava adları da kullanılmaktadır
  Çağdan çağa ve yöreden yöreye içerik ve şekil olarak değişiklikler gösterebilir
  Aşk, doğa, güzellik, kahramanlık, sosyal konular türkülerin konusunu oluşturur
  Türküler aynı zamanda aşık edebiyatı nazım şeklidir Yani söyleyeni belli türküler de vardır
  Kendine özgü bir ezgiyle söylenir
  8‘li ve 11’li hece kalıbıyla söylenir
  Bent ve kavuştak olmak üzere iki bölümden oluşur
  Hecenin sekizli ve on birli ölçüleriyle yazılır
  Türküler ezgilerine göre divan, usulsüz, bozlak, koşma, hoyrat, kayabaşı, Çukurova gibi çeşitlere ayrılır

  Ninni

  Anonim/sözlü ürünlerdendir
  Türkü çeşitlerinden biridir
  Çocuğun uyumasının sağlanması ya da ağlamasının durması için, sade bir dille ve hece ölçüsüne göre ezgili olarak söylenen türkülerdir
  Söyleyeni belli olmayan bu ürünler dörtlüklerden ve nakarat bölümlerinden oluşur

  B ÂŞIK EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ


  Âşık edebiyatı nazım tür ve çeşitleri çoğunlukla sözlü ürünlerdir Ancak şehirde yaşamış, okumuş yazmış olan âşıklarla günümüzde yaşamakta olan âşıklar şiirlerini yazarlar

  1 Koşma


  Âşık edebiyatında en çok sevilen ve kullanılan nazım şeklidir
  Dört dizeli bentlerden oluşur
  Dörtlük sayısı 3-5 arasındadır
  11’li hece ölçüsüyle (6+5 ya da 4+4+3 duraklı olarak) yazılır/söylenir 4+3 ve 4+4 kalıbıyla söylenmiş koşmalar da vardır
  Şair son dörtlükte mahlâsını söyler
  Uyak düzeni abab cccb dddb şeklindedir İlk dörtlüğün uyak düzeni xbxb ya da aaab şeklinde de olabilir
  Koşmalar genellikle lirik konularda söylenir
  Aşk, güzellik, tabiat, sevgi vb konular işlenir
  Koşmalar konularına göre güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt gibi nazım türleri içerir
  Karşılıklı konuşma (dedim-dedi) biçiminde olan koşmalar da vardır
  Ziyadeli koşmalara ayaklı koşma denir: ab(b)ab(b) cccb(b) dddb(b)
  Önemli koşma şairleri Köroğlu, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Gevherî, Erzurumlu Emrah, Âşık Ömer

  2 Semai


  Aruzla ve heceyle yazılan olmak üzere iki türlü semai vardır
  Heceyle yazılanlar koşmaya benzer
  Tek fark dizelerin hece sayısıdır
  Semai sekizli kalıpla yazılır
  Kendine özgü bir ezgiyle söylenir
  Dörtlüklerden oluşur
  Dörtlük sayısı 3-5 arasındadır
  Uyak düzeni aynıdır
  Sevgi, güzellik, ayrılık ve doğa konularını işler
  Karacaoğlan ve Erzurumlu Emrah bu alanda meşhurdur

  3 Varsağı


  Toroslardaki Varsak (Avşar) boyunun özel bir ezgiyle söylediği türkülerden geliştirilmiş bir nazım biçimidir
  Kendine özgü bestesi vardır
  Epik şiirlerdir
  Sert, yiğitçe bir söyleyişi vardır
  Hayattan ve talihten şikâyet gibi konular da işlenir
  Hecenin 8’li kalıbıyla yazılır
  Genellikle “bre, bre hey, hey, be hey” gibi ünlem sözcüklerine yer verilir
  Kafiyelenişi koşmayla aynıdır
  Dörtlük sayısı 3-5 arasındadır
  Dadaloğlu ve Karacaoğlan varsağılarıyla ünlü iki şairdir

  4 Destan


  Âşık şirinin en uzun nazım biçimidir (Anonim destanlardan farklıdır)
  Dörtlüklerden oluşur
  Dörtlük sayısı konuya göre değişir Kimi destanlarda yüzü geçer
  Savaşlar, kahramanlıklar, ayaklanmalar, kıtlıklar, doğal afetler, salgın hastalıklar, eşkıya ve ünlü kişilerin serüvenleri, gülünç olaylar, toplumsal taşlama ve eleştiri, atasözleri, hayvanlar destanlara konu olur
  Destan koşma gibi kafiyelenir: abab cccb dddb İlk dörtlüğün uyak düzeni: xbxb şeklinde de olabilir
  Hecenin daha çok on birli kalıbıyla yazılır/söylenir Sekizli kalıpla söylenenler de vardır
  Destanların kendine özgü bir ezgisi vardır
  Destanda da şair son dörtlükte mahlâsını söyler
  Seyranî ve Âşık Ömer bu alanda ünlüdür

  C ÂŞIK EDEBİYATI NAZIM TÜRLERİ


  Âşık edebiyatı nazım türleri genellikle koşma ve semai nazım şekilleriyle söylenir Konuları bakımından koşma ve semaiden ayrılır

  1 Güzelleme


  İnsan, tabiat, aşk, sevgi sevgilinin güzelliklerinden bahseden şiirlerdir Koşma nazım şekliyle yazılır
  Lirik şiirlerdir
  En önemli şairi Karacaoğlan’dır

  2 Koçaklama


  Coşkun ve yiğitçe bir üslûpla yiğitlik, kahramanlık ve savaş konularını işler
  Epik şiirlerdir
  Koşma şeklinde söylenir
  Edebiyatımızda Köroğlu ve Dadaloğlu koçaklama şairi olarak tanınır

  3 Taşlama


  Bir kimseyi veya toplumun bozuk yönlerini eleştirmek için yazılan şiirlerdir
  Koşma nazım şekliyle yazılır
  Aşık Dertli, Bayburtlu Zihni, Ruhsati ve Develili Seyrani önemli taşlama şairleridir
  Divan edebiyatındaki adı hicviye’dir

  4 Ağıt


  Sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getirmek amacıyla ve koşma nazım şekliyle yazılan şiirlerdir
  İslamiyet öncesindeki adı sagu, Divan edebiyatındaki adı “mersiye”dir
  Anonim halk edebiyatında da ağıtlar olmakla birlikte ağıtlar âşık tarzı Türk edebiyatına aittir
  Doğal afetler, ölüm, hastalık vb çaresizlikler karşısında korku, heyecan, üzüntü, isyan gibi duyguları ifade eden ezgili ürünlerdir
  Ağıt söyleme işine ağıt yakma, ağıt söyleyenlere ise ağıtçı denilmektedir
  Koşma nazım şekliyle söylendiğine göre dörtlüklerden oluşur
  Kafiye şeması koşmadaki gibidir

  D TEKKE EDEBİYATI NAZIM TÜRLERİ


  Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatına Tekke edebiyatı da denir

  Tekke Edebiyatı nazım türleri şunlardır:

  1 İlâhî


  Allah aşkını konu edinen, Tanrıyı övmek, ona yalvarmak için yazılan/söylenen şiirlerdir
  Özel bir ezgiyle okunur
  İlâhîler tarikatlere göre türlü adlar alır: Mevlevîlerde âyin, Bektaşîlerde nefes, Alevilerde deme (deyiş, deme), diğer tarikatlerde de cumhur yada ilâhî denir
  Deme, Alevî ve Kızılbaş şairlerine aittir Bestelenir 8’li kalıpla söylenir
  İlâhîleriyle en çok Yunus Emre (XIII yy) ünlenmiştir
  İlâhî, yedili, sekizli ve on birli hece ölçüsüyle yazılır
  Dörtlük sayısı 3-7 arasındadır
  Kafiye düzeni koşmaya benzer: abab cccb dddb İlk dörtlüğün uyak düzeni xbxb ya da aaab şeklinde de olabilir

  2 Nefes


  Bektaşî şairlerinin yazdıkları tasavvufî şiirlerdir
  Nefeslerde genellikle tasavvuftaki vahdet-i vücut (varlığı birliği) kavramı anlatılır Bunun yanı sıra Hz Muhammet ve Hz: Ali için övgüler de söylenir
  Nefeslerde kalenderane ve alaycı bir üslûp göze çarpar
  Edebiyatımızda Pir Sultan Abdal nefesleriyle ünlüdür

  3 Nutuk


  Tekke önderlerinin tarikate yeni giren dervişlere tarikatin ilkelerini öğretmek macıyla söyledikleri didaktik şiirlerdir

  4 Devriye


  İlâhîye benzer Ezelden beri var olan insan ruhunun Allah’tan gelip tekrar Allah’a dönmesi düşüncesini işleyen şiirlerdir

  5 Şathiye (Şathiyat-ı Sofiyane)


  Dinin ilkelerinden, inançlardan teklifsizce ve alaycı bir dille söz ediyormuş gibi söylenen şiirlerdir
  Görünüşte saçma sanılan bu şiirler aslında toplumun ve insanların eleştirisini yapmakta ve tasavvuf kavramlarını anlatmaktadır
  Bunlara genellikle Bektaşî şairlerinde rastlanır

  DİVAN ŞİİRİ NAZIM BİÇİMLERİ ve TÜRLERİ


  Divan şiiri nazım şekil ve türleri -şarkı ve tuyuğ hariç- Arap ve Fars edebiyatlarından alınmıştır

  Genellikle beyit ve dörtlük, nazım birimi olarak kullanılmıştır

  A NAZIM BİÇİMLERİ  Mısra


  Ø Sözlük anlamı “çift kanatlı bir kapının kanatlarının her biri”dir
  Ø Şiirdeki anlamı, “ölçülü ve anlamlı, bir satırlık nazım parçası”dır
  Ø Divan şiirinde bir şiire bağlı olmayan, başlı balına bir anlamı olan mısralara “azade mısra” denir
  Ø Vecize düzeyine yükselmiş mısralara “mısra-ı berceste” denir

  Hâlini bilmez perişanın perişan olmayan (Ahmet Paşa)
  O mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler (Hayalî)

  Beyit


  Ø Sözlük anlamı “ev”dir
  Ø Aynı ölçüde ve anlamca birbirine bağlı iki dizeden oluşan nazım birimidir
  Ø Divan edebiyatında öncelikle kullanılır
  Ø Beyit nazım birimiyle yazılan şiirlerde her beyit başlı başına anlam bütünlüğü arz eder
  Ø Beyitte dizeler birbiriyle kafiyeli olabildiği gibi kafiyesiz de olabilir Bu, beytin, şiirin neresinde kullanıldığına ve kullanıldığı şiirin türüne göre değişir

  Bu şehr-i Sitanbul ki bî-misl ü bahadır
  Bir sengine yek-pare Acem mülkü fedadır (Nedim)

  O gül-endam bir al şala bürünsün yürüsün
  Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün (Enderunlu Vasıf)

  I BEYİTLERLE KURULAN NAZIM BİÇİMLERİ


  1 Gazel


  Ø Sözlük anlamı “kadınlarla âşıkane sohbet etmek”tir
  Ø Divan şiirinde en çok kullanılan nazım şeklidir
  Ø Aşk, sevgi, güzellik ve içki konularını işleyen şiirlerdir Lirik bir nazım biçimidir
  Ø Konularına göre adlandırılırlar: âşıkâne (garamî, lirik; Fuzulî), rindâne (Bâkî), şûhâne (Nedimâne; Nedim), hikemî (Nâbî)
  Ø Beyitlerle yazılır Beyit sayısı 5-15 arasındadır (tek sayılar)
  Ø Beyitler arasında genellikle konu bütünlüğü olmaz Ama beyitler arasında anlam bakımından bir uyum olmalıdır Bunu kafiye ve redif sağlar
  Ø Gazelde bütün beyitler aynı konuyu işliyorsa bu tür gazellere “yek-ahenk” denir; bütün beyitler aynı söyleyiş güzelliğindeyse bu tür gazellere de “yek-avaz” denir
  Ø İlk beytine “matla” (doğuş yeri) denir Son beytine “makta” (kesme yeri, sonuç) denir Şairin mahlâsını söylediği beyte (genellikle son beyit) “mahlâs beyti” denir Gazelin en güzel beytine de “beytül-gazel” ya da “şah beyit” denir
  Ø Kafiye düzeni: aa xa xa xa xa xa
  Ø Divan edebiyatında Fuzuli, Baki, Nedim, Necati, Taşlıcalı Yahya, Naili ve Şeyh Galip önemli gazel şairleridir

  2 Kaside


  Ø Kelime anlamı “kastetmek, yönelmek”tir Terim anlamı, “belli bir amaçla yazılmış manzume”dir
  Ø Arap edebiyatından alınmıştır
  Ø Beyitlerle yazılır
  Ø Bölümlerden oluşur Nesib/Teşbib (giriş), girizgâh, tegazzül, methiye, fahriye dua (Aşağıda anlatılacak)
  Ø Türk edebiyatında, din ve devlet büyüklerini övmek için yazılan şiirlerdir
  Ø Beyit sayısı genellikle 33-99 arasındadır Ama daha az veya çok da olabilir
  Ø Kafiyelenişi gazeldeki gibidir: aa xa xa xa xa xa
  Ø Türüne, giriş bölümünün konusuna veya redifine göre isimlendirilebilir Rediflerine göre: Su Kasidesi (Fuzulî), Güneş Kasidesi (Ahmet Paşa) Konularına göre tevhit, münacat, naat, methiye olmak üzere türlere ayrılabilir (Nazım türleri başlığı altında anlatılacak)
  Ø İlk beytine matla; son beytine makta; en güzel beytine beytülkasid; mahlâs beytine de tac beyit denir
  Ø Nefi, kasideleriyle meşhurdur

  Kasidenin Bölümleri


  a Nesib (teşbib)


  Ø Kasidenin giriş bölümüdür
  Ø Şiir yönünden en ağır basan bölümdür
  Ø Bir tabiat tasvirinin yapıldığı veya sevgilinin güzelliklerinin anlatıldığı bölümdür
  Ø Bu bölümün konuları bahar, kış, yaz, Ramazan, bayram, nevruz, hamam, gül, sünbül, güneş, söz ustalığı, kalem, gece, savaş, at veya bir güzel olabilirKasideler bu bölümde ele alınan konuya göre adlandırılır

  b Girizgâh (giriz)


  Ø Asıl konuya giriş yapmak üzere düzenlenmiş en fazla iki beyitlik bölümdür

  c Medhiye


  Ø Kasidenin sunulduğu kişinin, yani padişahın veya bir devlet büyüğünün övüldüğü bölümdür
  Ø Bu bölümde abartılı ve sanatlı bir övgü vardır

  d Tegazzül


  Ø Şairin, genellikle medhiyeden sonra bir gazel söylediği bölümdür Her kasidede bulunmaz

  e Fahriye


  Ø Şairin kendini övdüğü bölümdür Burada da şair abartılı bir ifade kullanır

  f Dua


  Ø Şairin, kendisi ve övdüğü kişi için Allah’tan yardım dilediği bölümdür Bu bölümde şairin mahlâsı geçer ve bu mahlâs beytine “taç beyit” ya da “şah beyit” denir

  Ø Kasidenin en güzel beytine beytü’l-kasid denir

  3 Mesnevi


  Ø Kelime anlamı “ikili, ikişer ikişer”dir
  Ø İran edebiyatından alınmıştır İran edebiyatında Firdevsî’nin Şehname’si ünlüdür
  Ø Klâsik halk hikâyeleri, destanî konular, aşk hikâyeleri, savaşlar, dinî ve felsefî konuları işlenir
  Ø Konu ne olursa olsun olaylar masal havası içinde anlatılır
  Ø Konularına göre sınıflandırılırlar: aşk, din ve tasavvuf, ahlâk ve öğreticilik, savaş ve kahramanlık, şehir ve güzelleri, mizah
  Ø İran edebiyatından alınmış nazım şeklidir
  Ø Divan edebiyatının en uzun nazım şeklidir (beyit sayısı sınırsızdır) 20-25 bine kadar çıkabilir
  Ø Mesnevi de bölümlerden oluşur: Önsöz, tevhit, münacat, naat, miraciye, 4 halife için övgü, eserin sunulduğu kişiye övgü, yazış sebebi, asıl konu, sonsöz
  Ø Mesnevide her beyit kendi içinde kafiyelidir: aa bb cc dd ee
  Ø Divan şiirinde beş mesneviden oluşan eserler grubuna (bugünkü anlamıyla setine) “hamse” denir
  Ø Mevlânâ, Fuzulî, Şeyhî, Nabî ve Şeyh Galip (Hüsn ü Aşk) önemli hamse şairlerimizdir
  Ø Bizde Leylâ vü Mecnun (aşk; Fuzulî), Hüsrev ü Şirin, Harname (hiciv; Şeyhî), Yusuf ü Züleyha, İskendername (tarihî, destanî; Ahmedî),

  4 Kıta


  Ø İki beyitten oluşur
  Ø Kelime anlamı “parça, bölük, cüz”dür
  Ø Terim anlamı “kafiye düzeni ‘xaxa’ şeklinde olan nazım biçimi”dir
  Ø Dörtlük de denir
  Ø Değişik konularda yazılır: önemli bir düşünce, hikmet, nükte, yergi
  Ø Mahlâs bulunmaz

  5 Müstezat


  Ø Kelime anlamı “artmış, çoğalmış”tır
  Ø Gazelin özel biçimidir
  Ø Uzun dizelere kısa bir dize ekleyerek yazılır İki kısa dize de eklenebilir Matla beyti yoktur
  Ø Uzun mısralara eklenen kısa mısralara ziyade denir
  Ø Konu bakımından gazelden farkı yoktur
  Ø Uzun mısraların ölçüsü “mefûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün”, kısa mısraların ölçüsü “mefûlü / feûlün”dür
  Ø Kafiye düzeni farklı farklıdır:
  a(a) a(a) – b(b) a(a) – c(c) a(a) – d(d) a(a) -
  a(b) a(b) – c(c) a(b) – d(d) a(b) – e(e) a(b) -
  a(b) a(a) – x(x) a(b) – x(x) a(b) – x(x) a(b) -
  Ø Diğer özellikleri gazelle aynıdır

  II BENTLERLE KURULAN NAZIM BİÇİMLERİ  A TEK DÖRTLÜKLER  1 Rubai


  Ø İran edebiyatından geçmiş bir nazım biçimidir
  Ø Tek dörtlükten oluşur
  Ø Kafiye şeması: “aaxa” şeklinededir
  Ø Kendine özgü aruz ölçüleriyle yazılır Bu kalıplar “mef û lü” ile başlar, “fa’ul” ya da “fa” ile biter
  Ø Rubailerde şair, dünya görüşünü, felsefesini, tasavvufi düşüncesini, maddi ve manevi aşkını özlü bir biçimde işler
  Ø Az sözle çok şey söylemek esastır
  Ø İran edebiyatında Ömer Hayyam; edebiyatımızda ise Mevlânâ, Nabi, Nedim, Yahya Kemal ve Arif Nihat Asya önemli rubai şairleridir

  2 Tuyuğ (tuyuk)


  Türklerin yaratıp Divan şiirine kazandırdığı nazım şeklidir Maninin karşılığı sayılabilir
  Tek dörtlükten oluşur
  Kafiyelenişi rubaiyle aynıdır aaxa
  Manide olduğu gibi cinaslı uyak kullanılır
  Halk şiirinde 11’li kalıpla söylenen mani biçimindeki şiirlere de tuyuğ denir
  Aruzun yalnız “fâilâtün fâilâtün fâilün” kalıbıyla yazılır
  Rubaide işlenen konular tuyuğda da işlenir
  Edebiyatımızda Kadı Burhaneddin, Nesimi ve Ali Şir Nevai önemli tuyuğ şairleridir aaba

  B MUSAMMATLAR


  Musammatlar dört ya da daha fazla mısralı bentlerden oluşan şiirlerdir

  a DÖRTLÜLER  1 Murabba


  Bent denilen dört mısralık bölümlerden meydana gelen bir nazım şeklidir
  En az üç en fazla yedi bentten oluşur
  Aruzun her ölçüsüyle yazılabilir
  Her konu işlenebilir Özellikle felsefî konular ve aşk
  aaaa bbba ccca ya da bbba ccca ddda
  Bazen dördüncü mısralar nakarat olabilir
  Nedim, Fuzuli

  2 Şarkı


  Türklerin Divan edebiyatına kattığı nazım şeklidir
  Aşk ve güzellik konularını işler
  Bestelenmek üzere yazılmış şiirlerdir
  Bu yüzden bent sayısı azdır
  Konu genellikle aşk, sevgi, sevgili, içki ve eğlencedir
  Kafiye düzeni murabbaa benzer Ama farklı da olabilir:
  aaaa bbba ccca
  ccca ddda eeea
  aaxa bbba ccca ddda
  aanaan bbban cccan
  aaxan bbban cccan dddan
  Nedim bu nazım şeklinin en önemli şairidirEnderunlu Vasıf ve End Fazıl da şarkı yazmışlardır Yahya Kemal’in de şarkıları vardır

  3 Terbi


  Kelime anlamı “dörtleme, dörtlü duruma getirme”dir
  Bir gazelin beyitlerinin üstüne başka bir şair tarafından aynı ölçü ve uyakta ikişer dize eklenerek yazılan murabbaa denir
  Kafiye şeması: (aa)aa (bb)ba (cc)ca (dd)da (ee)ea

  b BEŞLİLER


  1 MUHAMMES


  Her bendi beş dizeden oluşan nazım biçimidir
  Her konuda yazılabilir
  Aruzun her kalıbıyla yazılır
  Bu biçimde şarkılar da yazılabilir
  Kafiye şeması:
  aaaanan bbbanan cccanan dddanan
  aaaaaan bbbban ccccan ddddan
  bbbaa cccaa dddaa eeeaa
  aaaaa bbbba cccca dddda

  2 TARDİYE


  Muhammesin özel bir biçimidir
  Sadece “mefûlü mefâilün faûlün” kalıbıyla yazılır
  bbbba cccca dddda eeeea
  Şeyh Galip, Hüsn ü Aşk’ta kullanmıştır

  3 Tahmis


  Kelime anlamı “beşleme, beşli hâle getirme”dir
  Bir şairin gazelinin beyitlerinin üstüne aynı ölçü ve kafiyede üçer mısra ilâve edilerek yazılmış muhammese denir
  Kafiye düzeni (aaa)aa (bbb)ba

  4 TAŞTİR


  Tahmisin başka bir biçimidir
  a(aaa)a b(bbb)a c(ccc)a

  c ALTILILAR


  1 MÜSEDDES


  Bentleri altı dize olan nazım biçimidir çeşitli konularda yazılır
  aaaaaa bbbbba ccccca ddddda
  aaaaaa bbbbcc ddddee ffffgg
  bbbbca ddddca eeeeca ffffca
  aaaaanan bbbbanan ccccanan

  2 TESDİS


  Tahmis gibidir
  (aaaa)aa (bbbb)ba (cccc)ca (dddd)da

  d MÜSEBBA


  Bentleri yedi dizelidir

  e MÜSEMMEN


  Bentleri sekiz dizelidir
  aaaaaaaa bbbbbbba cccccccca
  aaaaaabb cccccccdd

  f MÜTESSA


  Bentleri 9 dizelidir

  g MUAŞŞER


  Bentleri 10 dizelidir

  h Terkib-i Bend


  Bentlerle kurulan uzun bir nazım biçimidir
  Yaşamdan, talihten şikayet; felsefi düşünceler, dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği şiirlerdir
  En az beş en fazla on bentten oluşur
  Her bent de beş ila on beyitten oluşur
  Bentlerin kafiye düzeni gazele benzer
  Her bendin (terkib-hane, kıta) sonunda vasıta beyti denen bir beyit vardır
  Her bendin sonunda farklı vasıta beyitleri kullanılır Bunlar bentlerden ayrı olarak kendi aralarında uyaklanır
  Bentlerin kafiyelenişi gazeldeki gibidir
  aa xa xa xa xa xa bb cc xc xc xc xc xc dd
  (aa aa aa aa aa aa bb cc cc cc cc cc cc dd)
  Edebiyatımızda Bağdatlı Ruhi ve Ziya Paşa bu türün iki önemli şairidir İkisi de toplumsal konularda yazmıştır

  i Terci-i Bend


  Biçim ve uyak bakımından terkib-i bende benzer
  Farklardan biri vasıta beyitlerinin her bendin sonunda aynen tekrarlanışıdır
  Konu bakımından da fark vardır: Genellikle Tanrı’nın gücü, evrenin sonsuzluğu, doğanın ve yaşamın karşıtlıkları işlenir
  Ziya Paşa

  B NAZIM TÜRLERİ  1 Tevhid


  Allah’ın birliğini ve yüceliğini konu edinen ve kaside nazım biçimiyle yazılan şiirlerdir Tevhit ve münacat divanlarda en başta yer alır En tanınmış tevhit Nabi’nindir

  2 Münacat


  Allah’a yalvarıp yakarılan ve ondan af dilenen şiirlerdir Genellikle kaside nazım şekliyle yazılırlar Tevhit ve münacat divanlarda en başta yer alır

  3 Naat


  Hz Muhammed’ı öven ve kaside şekliyle yazılan şiirlerdir Hz Muhammed’in türlü vasıfları ve mucizeleri anlatılır En tanınmış naat Fuzuli’nin Su Kasidesi’dir

  4 Mersiye


  Ölen kişilerin ardından söylenen yas şiirleridir İslamiyet öncesi edebiyattaki adı sagu, halk edebiyatındaki adı ise ağıt’tırGenellikle terkib-i bend ve kaside nazım şekliyle yazılır

  5 Medhiye


  Ünlü bir kişiyi övmek için kaside şekliyle yazılan şiirlerdir Ya padişah, vezir, şeyhülislâm gibi yaşayan devlet büyüklerine ya da 4 halife ve başka din-tarikat ulularına yazılır 4 halife için yazılanlara “medh-i çehar-yar-ı güzin” denir Medhiyelerde ve hicviyelerde abartılı bir üslûp vardır

  6 Hicviye


  Herhangi bir kişiyi ya da düşünceyi yermek amacıyla kaside veya kıta nazım biçimleriyle yazılan şiirlerdir Halk edebiyatındaki adı “taşlama”, yeni şiirimizdeki adı “yergi”, batı edebiyatındaki adı ise “satirik şiir”dir Medhiyelerde ve hicviyelerde abartılı bir üslûp vardır En ünlü hicviye şairi Nefi’dir

  7 Fahriye


  Şairin kendisini övdüğü kıta veya kasidelere fahriye denir Genellikle kasideler içinde bir bölümdür Fahriyede de sanatlı bir üslûp kullanılır Bu alanda da Nefi meşhurdur

  YENİ TÜRK ŞİİRİ NAZIM BİÇİM ve TÜRLERİ


  A NAZIM BİÇİMLERİ


  I DÜZENLİ NAZIM BİÇİMLERİ


  1 Terza-rima


  Servet-ı Fünun şairleri tarafından batıdan alınarak edebiyatımıza kazandırılmış nazım biçimidir
  Üç dizeli bentlerden oluşur, son bent tek dizeden meydana gelir
  Kafiye düzeni örüşük kafiyedir aba bcb cdc e

  2 Sone


  Servet-i Fünun döneminde Fransız edebiyatından alınmıştır
  On dört mısradan oluşur
  Özellikle lirik konular işlenir
  Kafiye şeması: abab abba ccd ede

  3 Triyole


  On mısralı bir nazım biçimidir aaaa aabb bb

  4 Balad


  14 yyda doğmuş dans şarkısıdır
  Gülünç ve acıklı olayları dile getiren şiirlerdir
  Bir çeşit manzum masaldır
  Üç uzun bir kısa bentten (sunu parçası) oluşur
  Genellikle çapraz kafiye kullanılır
  Edebiyatımızda fazla yaygın değildir

  5 Serbest Müstezat


  Müstezat’ın daha özgürce kullanılmış biçimdir Servet-ı Fünun ve Fecr-ı Ati şairlerince kullanılmıştır Serbest müstezatta nazım nesre yaklaştırılmıştır, belirli bir kafiyeleniş görülmez

  6 Mensur Şiir


  Düz yazı şiirdir Özellikle seci (düzyazıda iç kafiye) ve alliterasyonlarla (belirli ünsüzlerin tekrarı) yazılır Edebiyatımıza Halit Ziya Uşaklıgil (Mensur şiirler, Mezardan sesler) tarafından kazandırılmıştır

  7 ÇAPRAZ UYAK

  8 SARMA UYAK

  9 ÖRÜŞÜK UYAK

  10 DÜZ UYAK

  11 HALK ŞİİRİNDEN ALINAN NAZIM BİÇİMLERİ

  II SERBEST DÜZENLİ NAZIM BİÇİMLERİ  A EŞİT DÜZENLİ BİÇİMLER


  1 ÜÇLÜLER


  Üçlük: Üç mısradan meydana gelen mazım birimidir Bu birim Batı etkisindeki Türk edebiyatı nazım biçimlerinde kullanılır

  2 DÖRTLÜLER


  Dörtlük: Dört mısralık nazım birimidir Daha çok Halk edebiyatı ürünlerinde kullanılan bir nazım birimidir

  3 BEŞLİLER

  4 ALTILILAR

  5 YEDİLİLER

  6 SEKİZLİLER

  B KARIŞIK DÜZENLİ BİÇİMLER  C SERBEST NAZIM


  Genel anlamda ölçü ve uyak kurallarına bağlı olmayan şiirdir Serbest şiir Türk edebiyatına Servet-i Fünun döneminde Batı edebiyatından alınarak yeni Türk şiirine uygulanmış bir biçimdir
  Serbest şiirde dizelerin uzunluk kısalıkları, uyak, redif, uyak düzeni, nazım birimi gibi nazmın bağlayıcı unsurları önemsenmez Hatta bu unsurlardan mümkün olduğunca kaçılır Ama tamamen kafiyesiz ve redifsizdir de diyemeyiz
  Serbest şiirde bu şekil serbestliğinin yanı sıra içerik bakımından da bir serbestlik vardır Nazmın belli kalıplarına uyularak yazılan/söylenen şiirlerde konularda belli ve sınırlıdır Serbest şiirde ise konular sınırsızdır
  Bunların yanında serbest şiirin okuyucusu da serbesttir Her şiir sever aynı şiiri aynı şekilde değerlendirmez Kimisinin hoşlandığı şiirden kimileri hoşlanmaz Ama nazımda (Divan şiiri, Türk halk şiiri, Âşık tarzı Türk şiiri) beğeni ve takdir bakımından çoğunlukla bir ortaklık vardır
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Nazım Şekilleri Türleri Forum Tarih
Nazım Şekilleri Ve Türleri Nelerdir Konu Dışı Başlıklar 24 Kasım 2011
divan edebiyatinazim şekilleri Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri Şiir Türleri Öğretmenlerimizin Bölümü 26 Haziran 2009
Nazım Şekilleri Nelerdir Konu Dışı Başlıklar 25 Kasım 2011
Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri Seviyeli-Ciddi Konular 18 Kasım 2011
Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri Seviyeli-Ciddi Konular 15 Kasım 2011

Bu Sayfayı Paylaş