Namaz Kur'an-i Kerim'de 87 yerde geciyor

'Dinimizin Direği Namaz' forumunda Dine tarafından 19 Ocak 2010 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  Namaz Kur'an-i Kerim'de 87 yerde geciyor konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Namaz Kur'an-i Kerim'de 87 yerde geciyor


  Gecen sureler:

  Bakara Al-i Imran Nisa MaideEn'am A'raf Enfal TevbeYunus Hud Ra'dIbrahimIsraMeryem Taha EnbiyaHac Mu'minun Nur NemlSu'ara Ankebut RumLokmanAhzab FatirSura MucadeleCum'a Me'aric Muezzemil MuddesirKiyametA'la Alak Beyyine Ma'unKevser

  Kevser Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  2 Fe salli li rabbike venhar
  2 O Halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes

  Ma'un Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  4 Fe veylün lil müsallin
  4 Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,
  5 Ellezine hüm an salatihim sahun
  5 Onlar namazlarını ciddiye almazlar

  Beyyine Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  5 Ve ma ümiru illa liya'büdüllahe muhlisıyne lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve
  yü'tüzzekane ve zalike diynülkayyimeh
  5 Halbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti İşte bu dosdoğru dindir

  Alak Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  10 Abden iza salla
  9, 10 Sen, namaz kıldığında kulu (bundan) engelleyeni gördün mü?

  A'la Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  15 Ve zekeresme rabbihi fesalla
  14, 15 Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer

  Kiyamet Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  31 Fela saddeka ve la salla
  26, 27, 28, 29, 30 Hayır, can boğaza dayandığı, “Kimdir (bunu) iyi edecek?” dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevkediliş Rabbinedir
  31 O, (Peygamberi) doğrulamamış, namaz da kılmamıştı

  Muddesir Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  43 Kalu lem neku minelmusalliyne
  (40, 41, 42 Onlar cennetlerdedirler Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: “Sizi Sekar’a (cehenneme) ne soktu?”)
  43 Onlar şöyle derler: “Biz namaz kılanlardan değildik”

  Muzemmil Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  20 İnne rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min suluseyilleyli ve nısfehu ve sulusehu ve taifetun minelleziyne me'ake vallahu yukaddirulleyle vennehare 'alime en len tuhsuhu fetabe 'aleykum fakreu ma teyessere minelkur'ani 'alime en seyekunu minkum merda ve aharune yadribune fiyl'ardı yebteğune min fadlillahi ve aharune yukatilune fiy sebiylillahi fakreu ma teyessere minhu ve ekıymussalate ve atuzzekate ve akridullahe kardan hasenen ve ma tukaddimu lienfusikum min hayrin teciduhu 'ındallahi huve hayren ve a'zame ecren vestağfirullahe innallahe ğafurun rahıymun
  20 (Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti) Artık Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah’ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir O halde, Kur’an'dan kolayınıza geleni okuyun Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah’a güzel bir borç verin Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz Allah’tan bağışlama dileyin Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir

  Me'aric Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  22 İllelmusalliyne
  (19 Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır 20 Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır 21 Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır)
  22 Ancak, namaz kılanlar başka
  23 Elleziynehum 'ala salatihim daimune
  23 Onlar, namazlarına devam eden kimselerdir
  34 Velleziyne hum 'ala salatihim yuhafizune
  34 Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir

  Cum'a Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  9 Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillahi ve zerulbey'a zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemune
  9 Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır
  10 Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl'ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le'allekum tuflihune
  10 Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz

  Mucadele Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  13 Eeşfaktum en tukaddimu beyne yedey necvakum sadekatin feiz lem tef'alu ve taballahu 'aleykum feekıymussalate ve atuzzekate ve etıy'allahe ve resulehu vallahu habiyrun bima ta'melune
  13 Başbaşa konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da, sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekatı verin, Allah’a ve Resülüne itaat edin Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır

  Sura Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  38 Vellezınestecabu li rabbihim ve ekamus salate ve emruhüm şura beynehüm ve mimma razaknahüm yünfikun
  36373839 (Dünyalık olarak) size her ne verilmişse, bu dünya hayatının geçimliğidir Allah’ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır Bu mükafat, inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar; işleri, aralarında şûrâ (danışma) ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman, aralarında yardımlaşanlar içindir

  Fatir Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  18 Ve la teziru vaziratüv vizra uhra ve in ted'u müskaletün ila hımliha la yuhmel minhü şey'üv ve lev kane za kurba innema tünzirullezıne yahşevne rabbehüm bil ğaybi ve ekamus salah ve men tezekka fe innema yetezekka li nefsih ve ilellahil mesıyr
  18 Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez Günah yükü ağır olan kimse, (bir başkasını), günahını yüklenmeye çağırırsa, ondan hiçbir şey yüklenilmez, çağırdığı kimse yakını da olsa Sen ancak, görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur Dönüş ancak Allah’adır
  29 İnnellezıne yetlune kitabellahi ve ekamus salete ve enfeku mimma razaknahüm sirrav va alaniyetey yercune ticaratel len tebur
  29 Şüphesiz, Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler

  Ahzab Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  33 Ve karne fı büyutikünne ve la teberracne teberrucel cahiliyyetil ula ve ekımmes salete ve atınez zekate ve etı'nellahe ve rasuleh innema yürıdüllahü li yüzhibe ankümür ricse ehlel beyti ve yütahhiraküm tathıra
  33 Evlerinizde oturun Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın Namazı kılın, zekatı verin Allah’a ve Resülüne itaat edin Ey Peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor

  Lokman Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  4 Ellezıne yükıymunes salate ve yü'tunez zekate ve hüm bil ahırati hüm yukınun
  4 Onlar; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren kimselerdir Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar
  17 Ya büneyye ekımıs salate ve'mur bil ma'rufi venhe anil münkeri vasbir ala ma esabek inne zalike min azmil ümur
  17 Ya büneyye ekımıs salate ve'mur bil ma'rufi venhe anil münkeri vasbir ala ma esabek inne zalike min azmil ümur

  Rum Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  31 Münıbıne ileyhi vettekuhu ve ekıymus salate ve la tekunu minel müşrikın
  31, 32 Allah’a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin, O’na karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden; dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın (Ki onlardan) her bir grup kendi katındaki (dinî anlayış) ile sevinip böbürlenmektedir

  Ankebut Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  45 Ütlü ma uhıye ileyke minel kitabi ve ekımıs salah innes salate tenha anil fahşai vel münker ve lezikrullahi ekber vallahü ya'lemü ma tasneun
  45 (Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir Allah yaptıklarınızı biliyor

  Su'ara Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  219 Ve tekallübeke fis sacidın
  217, 218, 219 Namaza kalktığında seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören; mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah’a tevekkül et

  Neml Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  3 Ellezıne yükıymunes salate ve yü'tunez zekate ve hüm bil ahırati hüm yukınun
  2, 3 Kur’an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan mü’minler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir

  Nur Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  37 Ricalül la tülhıhim ticaratüv ve la bey'un an zikrillahi ve ikamis salit ve ıtaiz zekati yehafune yevmen tetekallebü fıhil kulubü vel ebsar
  36, 37 Allah’ın, yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alış verişin kendilerini, Allah’ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı birtakım adamlar buralarda sabah akşam O’nu tesbih ederler Onlar, kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar
  56 Ve ekıymus salate ve atüz zekate ve etıy'ur rasule lealleküm türhamun
  56 Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Resüle itaat edin ki size merhamet edilsin
  58 Ya eyyühellezıne amenu li yeste'zinkümüllezıne meleket eymaüküm vellezıne lem yeblüğul hulüme minküm selase merratv min kabli salatil fecri ve hıyne tedaune siyabeküm minez zahırati ve mim ba'di salatil ışa'i selasü avratil leküm leyse aleyküm ve la aleyhim cünahum ba'dehünn tavvafune aleyküm ba'duküm ala ba'd kezalike yübeyyinüllahü lekümül ayat vallahü alımün hakım
  58 Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar (köleleriniz) ve sizden henüz büluğ çağına ermemiş olanlar, günde üç defa; sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra (yanınıza girecekleri zaman) sizden izin istesinler Bu üç vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir Bu vakitlerin dışında (izinsiz girme konusunda) ne size, ne onlara bir günah vardır Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz Allah, âyetlerini size işte böylece açıklar Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir
   

 2. Dine

  Dine Özel Üye

  Mu'minun Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  2 Ellezıne hüm fı salatihim haşiun
  (1 Mü’minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir)2 Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler
  9 Vellezıne hüm ala salevatihim yühafizun
  9 Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler

  Hac Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  26 Ve iz bevve'na li ibrahıme mekanel beyti el la tüşrk bı şey'ev ve tahhir beytiye littaifıne vel kaimıne ver rukkeıs sücud
  26 Hani biz İbrahim’e, Kâbe’nin yerini, “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; evimi, tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle” diye belirlemiştik
  35 Ellezıne iza zükirallahü vecilet kulubühüm ves sabirıne ala ma esabehüm vel mükıymis salati ve memma razaknahüm yünfikun
  35 Onlar, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir
  41 Ellezıne im mekkennahüm fil erdı ekamus salate ve atevüz zekate ve emeru bil ma'rufi ve nehev anil münker ve lillahi akıbetül ümur
  41 Onlar öyle kimselerdir ki, şâyet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar Bütün işlerin âkıbeti Allah’a aittir
  78 Ve cahidu fillahi hakka cihadil hüvectebüküm ve ma ceale aleyküm fid dıni min harac millete ebıküm ibrahım hüve semmakümül müslimıne min kablü ve fı haza lı yekuner rasulü şehıden aleyküm ve ketunu şühedae alen nas fe ekıymüs salate ve atüz zekate va'tesımu billah hüve mevlaküm fe nı'mel mevla ve nı'men nesıyr
  78 Allah uğrunda hakkıyla cihad edin O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi Babanız İbrahim’in dinine uyun Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur’an’da müslüman diye isimlendirdi ki, Peygamber size şahit (ve örnek) olsun, siz de insanlara şahitt (ve örnek) olasınız Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah’a sarılın O sizin sahibinizdir O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır!

  Enbiya Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  73 Ve cealna hüm eimmetey yehdune bi emrina ve evhayna ileyhim fı'lel hayrati ve ikames salati ve ıtaez zekah ve kanu lena abidın
  73 Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi

  Taha Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  14 İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa'büdnı ve ekımıs salate li zikrı
  14 “Şüphe yok ki ben Allah’ım Benden başka hiçbir ilah yoktur O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl”
  132 Ve'mur ehleke bis salati vastabir aleyha la nes'elüke rizka nahnü nerzükuk vel akıbetü lit takva
  132 Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et Senden rızık istemiyoruz Sana da biz rızık veriyoruz Güzel sonuç Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır

  Meryem Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  31 Ve cealenı mübaraken eyne ma küntü ve evsanı bis salati vez zekati ma dümtü hayya
  31 “Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti”
  55 Ve kane ye'müru ehlehu bis salati vez zekati ve kane ınde rabbihı merdıyya
  55 Ailesine namaz ve zekatı emrederdi Rabb’inin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı
  59 Fe halefe mim ba'dihim halfün edaus salate yettebeuş şehevati fe sevfe yelkavne ğayya
  59 Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır

  Isra Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  78 Ekımes salate li düluküş şemsi ila ğasekıl leyli ve kur'anel fecr inne kur'anel fecri kane meşhuda
  78 Güneşin zevalinden (öğle vaktinde Batı’ya kaymasından) gecenin karanlığına kadar (belli vakitlerde) namazı kıl Bir de sabah namazını kıl Çünkü sabah namazı şahitlidir
  79 Ve minel leyli fe tehecced bihı nafiletel leke asa ey yeb'aseke rabbüke mekamem mahmuda
  79 Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki, Rabbin seni Makam-ı Mahmud’a ulaştırsın

  Ibrahim Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  31 Kul li ıbadiyellezıne amenu yükıymus salate ve yünfiku mimma razaknahüm sirrav ve alaniyetem min kabli ey ye'tiye yevmül la bey'un fıhi ve la hılal
  31 İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar
  37 Rabbena innı eskentü min zürriyyetı bi vadin ğayri zı zer'ın ınde beytikel muharrami rabbena li yükıymus salate fec'al ef'idetem minen nasi tehvı ileyhim verzukhüm mines semerati leallehüm yeşkürun
  37 “Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını, senin kutsal evinin (Kâbe’nin) yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için (böyle yaptım) Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler”
  40 Rabbic'alnı mükıymes salati ve imn zürriyyetı rabbena ve tekabbel düa'
  40 “Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle Soyumdan da böyle kimseler yarat Rabbimiz! Duamı kabul eyle”

  Ra'd Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  22 Vellezıne saberubtiğae vechi rabbihim ve ekamus salate ve enfeku mimma razaknahüm sirrav ve alaniyetev ve yedraune bil hasenetis seyyiete ülaike lehüm ukbed dar
  22 Onlar, Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır

  Hud Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  87 Kalu ya şüaybü e salatüke te'müruke en netruke ma ya'büdü abaüna ev en nef'ale fı emvalina ma neşa' inneke le entel halımür raşıd
  87 Dediler ki: “Ey Şu'ayb! Babalarımızın taptığını, yahut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor Oysa sen gerçekten yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın”
  (88 Şu’ayb şöyle dedi: “Ey kavmim! Söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzere isem ve katından bana güzel bir rızık vermişse! Ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum Ben sadece gücüm yettiğince (sizi) düzeltmek istiyorum Başarım ancak Allah’ın yardımı iledir Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum”)
  114 Ve ekımıs salate tarafeyin nehari ve zülefem minel leylv innel hasenati yüzh----s seyyiat zalike zikra liz zakirın
  114 (Ey Muhammed!) Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl Çünkü iyilikler kötülükleri giderir Bu, öğüt alanlar için bir öğüttür

  Yunus Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  87 Ve evhayna ila musa ve ehıyhi en tebevvea likavmiküma bi mısra büyutev vec'alu büyuteküm kıbletev ve ekıymus salah ve beşşiril mü'minın
  87 Mûsâ’ya ve kardeşine, “Kavminiz için Mısır’da (sığınak olarak) evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın Namazı dosdoğru kılın Mü’minleri müjdele” diye vahyettik

  Tevbe Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  5 Fe izenselehal eşhürul hurumü faktülül müşrikıne hayüs vecedtümuhüm ve huzuhüm vahsuruhüm vak'udu lehüm külle mersad fe in tabu ve ekamüs salate ve atevüz zekate fe hallu sebılehüm innellahe ğafurur rahıym
  5 Haram aylar çıkınca bu Allah’a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekâtı da verirlerse, kendilerini serbest bırakın Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir
  11 Fe in tabu ve ekamüs salate ve atevüz zekate fe ıhvanüküm fid dın ve nüfassılül ayati le kavmiy ya'lemun
  11 Fakat tövbe edip, namazı kılar ve zekâtı verirlerse, artık onlar sizin din kardeşlerinizdir Bilen bir kavme âyetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız
  18 İnnema ya'müru mesacidellahi men amene billahi vel yvmil ahıri ve ekames salate ve atez zekate ve lem yahşe illallahe fe asa ülaike ey yekunu minel mühtedın
  18 Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur
  54 Ve ma meneahüm en tukbele minhüm nefekatühüm illa ennehüm keferu billahi ve bi rasulihı ve la ye'tunes salate illa vehüm küsala ve la yünfikune illa vehüm karihun
  54 Harcamalarının kabul edilmesine, yalnızca, Allah’ı ve Rasûlünü inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur
  71 Vel mü'minune vel mü'miratü ba'duhüm evliyaü ba'd ye'mürune bil ma'rufi ve yenhevne anil münkeri ve yükıymunes salate ve yü'tunez zekate ve yütıy'unellahe ve rasuleh ülaike se yerhamühümüllah innellaha azızün hakım
  71 Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler Allah’a ve Resûlüne itaat ederler İşte bunlara Allah merhamet edecektir Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir
  84 Ve la tüsalli ala ehadim minhüm mate ebedev ve la tekum ala kabrih innehüm keferu billahi ve rasulihı ve matu ve hüm fasikun
  84 Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma ve kabrinin başında durma Çünkü onlar Allah’ı ve Resûlünü inkâr ettiler ve fasık olarak öldüler
  108 La tekum fıhi ebeda le mescidün üssise alet takva min evveli yevmin ehakku en tekume fıh fıhi ricalüy yühıbbune ey yetetahheru vallahü yühıbbül müttahhirın
  108 Onun içinde asla namaz kılma İlk günden temeli takva (Allah’a karşı gelmekten sakınmak) üzerine kurulan mescit (Kuba mescidi), içinde namaz kılmana elbette daha layıktır Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır Allah da tertemiz onları sever

  Enfal Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  3 Ellezıne yükıymunes salate ve mimma razaknahüm yünfikun
  3 Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir

  A'raf Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  170 Vellezıne yümessikune bil kitabi ve ekamüs salah inna la nüdıy'u ecral muslihıyn
  170 Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz, iyiliğe çalışan (erdemli) kimselerin mükafatını zayi etmeyiz
  Enam Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  92 Ve haza kitabün enzelnahü mübaraküm müsaddikullezı beyne yedeyhi ve li tünzira ümmel kura ve men havleha vellezıne yü'minune bil ahırati yü'minune bihı ve hüm ala salatihim yühafizun
  92 İşte bu (Kur’an) da, bereket kaynağı, kendinden öncekileri (ilahi kitapları) tasdik eden ve şehirler anasını (Mekke’yi) ve bütün çevresini (tüm insanlığı) uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptırAhirete iman edenler, ona da inanırlarOnlar namazlarını vaktinde kılarlar
  162 Kul inne salati ve nüsükı ve mahyaye ve mematı lillahi rabbil alemın
  162 Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir”

  Maide Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  6 Ya eyyühellezıne amenu iza kuntüm iles salati fağsilu vücuheküm ve eydiyeküm ilel merafikı vemsehu bi ruusiküm ve ercüleküm ilel ka'beyn ve in küntüm cünüben fettahheru ve in küntüm merda ev ala seferin ev cae ehadüm minküm minel ğaitı ev lamestümün nisae fe lem tecidu maen fe teyemmemu saıydan tayyiben femsehu bi vücuhiküm ve eydıküm minh ma yürıdüllahü li yec'ale aleyküm min haraciv ve lakiy yürıdü li yütahhiraküm ve li yütimme nı'metehu aleyküm lealleküm teşkürun
  6 Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin) Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz
  12 Ve le kad ehazellahü mısaka benı israıl ve beasna minhümüsney üşera nekıyba ve kalellahü innı meaküm lein ekamtümüs salate ve ateytümüz zekate ve amentüm bi rusülı ve azzertümuhüm ve akradtümüllahe kardan hasenel le ükeffiranne anküm seyyiatiküm ve le üdhılenneküm cennatin tecrı min tahtihel enhar fe men kefera ba'de zalike minkümfe kad dalle sevaes sebıl
  12 Andolsun, Allah İsrailoğullarından sağlam söz almıştı Onlardan on iki temsilci -başkan- seçmiştik Allah şöyle demişti: “Sizinle beraberim Andolsun eğer namazı kılar, zekatı verir ve elçilerime inanır, onları desteklerseniz, (fakirlere gönülden yardımda bulunarak) Allah’a güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim ve andolsun sizi, içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse, mutlaka o, dümdüz yoldan sapmıştır”
  55 İnnema veliyyükümüllahü ve rasulühu vellezıne amenüllezıne yükıymunes salate ve yü'tunez zekate ve hüm rakiun
  55 Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resûlüdür ve Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren mü’minlerdir
  58 Ve iza nadeytüm iles salatittehazuha hüzüvev ve leıba zalike bi ennehüm kavmül la ya'kılun
  58 Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır
  91 İnnema yürıdüş şeytanü ey yukıa beynekümül adavete vel bağdae fil hamri vel meysiri ve yesuddeküm an zikrillahi ve anis salah fe hel entüm müntehun
  91 Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister Artık vazgeçiyor musunuz?
  106 Ya eyyühellezıne amenu şehadetü beyniküm iza hadara ehadekümül mevtü hıynel vesıyyetisnani zevaadlim minküm ev aharani min ğayriküm in entüm darabtüm fil erdı fe esabetküm müsıybetül mevt tahbisunehüma mim ba'dis salati fe yuksimani billahi inirtebtüm la neşterı bihı semenev ve lev kane za kurba ve la nektümü şehadetellahi inna izel le minel azimın
  106 Ey iman edenler! Birinizin ölümü yaklaştığı zaman vasiyet sırasında aranızda şahitlik (edecek olanlar) sizden adaletli iki kişidir Yahut; seferde olup da başınıza ölüm musibeti gelirse, sizin dışınızdan başka iki kişi şahitlik eder Eğer şüphe ederseniz, onları namazdan sonra alıkorsunuz da Allah adına, “Akraba da olsa, şahitliğimizi hiçbir karşılığa değişmeyiz Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyiz Gizlediğimiz takdirde şüphesiz günahkârlardan oluruz” diye yemin ederler

  Al-i Imran Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  39 Fe nadethül melaiketü ve hüve kaimüy yüsallı fil mıhrabi ennellahe yübeşşiruke bi yahya müsaddikam bi kelimetim minellahi ve seyyidev ve hasurav ve nebiyyem mines salihıyn
  39 Zekeriya mabedde namaz kılarken melekler ona, “Allah sana, kendisinden gelen bir kelimeyi (İsa’yı) doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeler” diye seslendiler

  Nisa Suresinde "Namaz"in gectigi ayetler
  77 E lem tera ilellezıne kıyle lehüm küffu eydiyeküm ve ekıymüs salet ve atüz zekah fe lemma kütibe aleyhimül kıtalü iza ferıkum minhüm yahşevnen nase ke haşyetillahi ev eşedde haşyeh ve kalu rabbena lime ketebte aleynel kıtal lev la ehhartena ila ecelin karıb kul metaud dünya kalıl vel ahıratü hayrul li menitteka ve la tuzlemune fetıla
  77 Daha önce kendilerine, “(savaşmaktan) ellerinizi çekin, namazı kılın, zekâtı verin” denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir kısmı; insanlardan, Allah’tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve “Rabbimiz! Niçin bize savaş yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar erteleseydin ya!” derler De ki: “Dünya geçimliği azdır Ahiret, Allah’a karşı gelmekten sakınan kimse için daha hayırlıdır Size kıl kadar haksızlık edilmez”
  101 Ve iza darabtüm fil erdı fe leyse aleyküm cünahun en taksuru mines salah in hıftüm ey yeftinekümüllezıne keferu innel kafirune kanu leküm adüvvem mübına
  101 Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kâfirlerin size saldırmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır
  102 Ve iza künte fıhim fe ekamte lehümüs salate feltekum taifetüm minhüm meake vel ye'huzu eslihatehümv fe iza secedu felyekunu miv veraikümv velte'ti taifetün uhra lem yüsallu fel yüsallu meake vel ye'huzu hızrahüm ve eslihatehüm veddellezıne keferu lev tağfülune an eslihatiküm ve emtiatiküm fe yemılune aleyküm meyletev vahıdehv ve la cünüha aleyküm in kane bi küm ezem mim metarin ev küntüm merda en tedau eslihateküm ve huzu hızrakümv innellahe eadde lil kafirıne azabem mühına
  102 (Ey Muhammed!) Cephede sen de onların (mü’minlerin) arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun Silahlarını da yanlarına alsınlar Bunlar secdeye vardıklarında (bir rekat kıldıklarında) arkanıza (düşman karşısına) geçsinler Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar, silahlarını yanlarına alsınlar İnkar edenler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar Yağmurdan zahmet çekerseniz, ya da hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir beis yoktur Bununla birlikte ihtiyatlı olun (tedbirinizi alın) Şüphesiz Allah inkarcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır
  103 Fe iza kadaytümüs salate fezkürullahe kıyamev ve kuudev ve ala cünubiküm fe izatme'nentüm fe ekıymüs salah innes salate kanet alel mü'minıne kitabem mevkuta
  103 Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah’ı anın Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın Çünkü namaz, mü’minlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır
  142 İnnel münafikıyne yühadiunellahe ve hüve hadıuhüm ve iza kamu iles salati kamu küsala yüraunen nase ve la yezkürunellahe illa kalıla
  142 Münafıklar, Allah’ı aldatmaya çalışırlar Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı pek az anarlar
  162 Lakinir rasihune fil ılmi minhüm vel mü'minune yü'minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kabileke vel mükıymınes salate vel mü'tunez zekate vel mü'minune billahi vel yevmil ahır ülaike se nü'tıhim ecran azıyma
  162 Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü’minler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler O namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah’a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükâfat vereceğiz

  Bakara Suresi - "Namaz"
  BAKARA
  3 Ellezıne yü'minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
  3 Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar
  43 Ve ekıymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiıyn
  43 Namazı kılın, zekatı verin Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin
  45 Vesteıynu bis sabri ves salah* ve inneha le keıratün illa alel haşiıyn
  45 Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin Şüphesiz namaz, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir
  83 Ve iz ehazna mısaka benı israıle la ta'büdune illellahe ve bil valideyni ıhsanev ve izl kurba vel yetam vel mesakıni ve kulu lin nasi husnev ve ekıymus salate ve atüz zekah* sümme tevelleytüm ila kalılem minküm ve entüm mu'ridun
  83 Hani, biz İsrailoğulları’ndan, “Allah’tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz” diye söz almıştık Sonra pek azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz
  110 Ve ekıymus salate ve atüz zekah* ve ma tükaddimu li enfüsiküm min hayrin teciduhü ındellah* innellahe bi ma ta'melune besıyr
  110 Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür
  125 Ve iz cealnel beyte mesabetel lin nasi ve emna* vettehızu mim mekami ibrahıme müsalla* ve ahidna ila ibrahıme ve ismaıyle en tahhira veytiye lit taifıne vel akifıne ver rukkeıs sücud
  125 Hani, biz Kâbe’yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık Siz de Makam-ı İbrahim’den kendinize bir namaz yeri edinin İbrahim ve İsmail’e şöyle emretmiştik: “Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rukû ve secde edenler için evimi (Kâbe’yi) tertemiz tutun”
  153 Ya eyyühellezıne amenüsteıynu bis sabri ves salah* innellahe meas sabirın
  153 Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir
  177 Leysel birra en tüvellu vücuheküm kıbelel meşrikı vel mağribi ve lakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahıri vel melaiketi vel kitabi ven nebiyyın* ve atel male ala hubbihı zevil kurba vel yetama vel mesakıne vebnes sebıli ves sailıne ve fir rikab* ve ekames salate ve atez zekah* vel mufune bi ahdihim iza ahedu* ves sabirıne fil be'sai ved darrai ve hıynel be's* ülaikellezıne sadeku* ve ülaike hümül müttekun
  177 İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir Asıl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır İşte bunlar, doğru olanlardır İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir
  238 Hafizu ales salevati ves salatil vüsta ve kumu lillahi kanitın
  238 Namazlara ve orta namaza devam edin Allah’a gönülden boyun eğerek namaza durun
  239 Fe in hıftüm fe ricalen ev rukbana* fe iza emintüm fezkürullahe ke ma allemeküm ma lem tekunu ta'lemun
  239 Eğer (bir tehlikeden) korkarsanız, namazı yaya olarak veya binek üzerinde kılın Güvenliğe kavuşunca da, Allah’ı, daha önce bilmediğiniz ve onun size öğrettiği şekilde anın (namazı normal vakitlerdeki gibi kılın)
  277 İnnellezıne amenu ve amilus salihati ve ekamüs salate ve atevüz zekate lehüm ecruhüm ınde rabbihim* ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
  277 Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır Onlara korku yoktur Onlar mahzun da olmayacaklardır
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Namaz Kur'an Kerim'de Forum Tarih
Kur'an-ı Kerim'de namazdan sonra zekâtın zikredilmesinin hikmeti nedir? Dini Sorular ve Cevaplar 19 Eylül 2009
Namazda Kur'an'dan bir miktar okumak farzdır doğru mu yanlış mı? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 26 Mart 2016
Kur'an-ı Kerimde Geçen Namaz İle İlgili Ayetler Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri 28 Mart 2011
Kur'anda beş vakit namaz ve namazın beş vakitte kılınmasının hikmeti nedir? Dinimizin Direği Namaz 26 Kasım 2009
Namaz çeşitleri ve kılınış şekilleri nedir? Dinimizin Direği Namaz 7 Aralık 2016

Bu Sayfayı Paylaş