Nüfus ve Yerleşme/Türkiye'de Göçler

'Ülkeler Coğrafyası' forumunda Mavi_Sema tarafından 16 Aralık 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Nüfus ve Yerleşme/Türkiye'de Göçler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  İÇ GÖÇLER

  İç göçler 1950 'den sonra Ulaşımın gelişmesi ve sanayileşme ile artış göstermiştir.
  İç Göçün (Köyden Kente) Sebepleri:


  1. Hızlı nüfus artışı,
  2. Tarım alanlarının miras yoluyla küçük parçalara ayrılması,
  3. Tarımda makinalaşma ile işsizliğin oluşması (bu genelleme Karadeniz bölgesi için geçerliliğini yitirir.).
  4. Eğitim hizmetleri, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği,
  5. Kan davaları ve terör.
  6. İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri.
  7. Sağlık hizmetlerinin yetersizliği (en az etkili).
  8. İş imkanlarının sınırlı olması.
  9. Kentlerde sanayinin gelişmiş olması.
  Köyden Kente Göçün Sonuçları:


  1. Nüfusun dağılışında dengesizlik olur.
  2. Yatırımların dağılışında dengesizlik olur.
  3. İşsizlik ortaya çıkar.
  4. Konut sıkıntısı olur. Sonuçta gecekondulaşma olur.
  5. Sanayi tesisleri (fabrikalar) kent içinde kalır.
  6. Çevre sorunları artar.
  7. Trafik, eğitim-sağlık problemleri olur.
  8. Alt yapı hizmetlerinin götürülmesi zorlaşır.
  9. Kültür çatışması olur.
  10. Kırsal kesimdeki yatırımlarda verimsizlik olur.
  Köyden Kente Göçü Önlemek İçin,


  1. Sulamalı tarım yaygınlaştırılmalı,
  2. Modern tarım yöntemleri yaygınlaştırılmalı.
  3. Besi ve ahır hayvancılığı geliştirilmeli.
  4. Eğitim -sağlık hizmetleri geliştirilmeli.
  5. Tarıma dayalı sanayi kolları kırsal kesime kaydırılmalı
  6. Alt yapı hizmetleri geliştirilmeli (yol ,su, elektrik, haberleşme).
  DIŞ GÖÇLER


  Dış Göçlerin Sonuçları

  1.Ülkeler arası yapılan göçlerdir.
  2.Dış Göçlerin Nedenleri
  3.Savaşlar, baskı, zulüm, tehdit.
  4.Tabii afetler (Depremler, salgın hastalıklar, kıtlık gibi)
  5.Geçim sıkıntısı
  6.Sınırların değişmesi
  7.Uluslar arası antlaşmalarla sağlanan nüfus değişimi.
  Dış Göçlerin Sonuçları


  1.Ülkeler arası ekonomik ilişkiler gelişir.
  2.Kültür alışverişi olur.
  3.Turizmin gelişmesine katkı sağlar.
  4.Döviz girdisi artar.
  5.İşsizlik kısmen azalır.
  6.Aileler bölünür.
  7.Göç alan ülkede nüfus artar.
  ç. Yurdumuzda nüfus artışının nedenleri ve sonuçları


  Nüfus artışı, sınırları belli bir alanda, belirli bir süre içerisinde insan sayısında meydana gelen artıştır. Doğumlar ve göçler nüfus artışını oluşturan en önemli etmenlerdir. Bunun dışında, bir ülkenin sınırlarını genişletmesi de nüfus artışını sağlar.

  Doğumların ölümlerden daha fazla olması nüfus artışına neden olmaktadır. Bu şekildeki artışa, doğal nüfus artışı denilmektedir. Yurdumuzda dış göçler yoluyla da nüfus artışı söz konusudur. Ancak etkisi çok fazla değildir.

  Yurdumuzda ilk düzenli nüfus sayımı 1927 yılında yapılmış, bu yılda nüfusumuz 13,6 milyon olarak tespit edilmiştir. 1990 yılında yapılan sayımda ise nüfusumuz 56,4 milyon olarak belirlenmiştir. En son 2000 yılında yapılan sayımda ise nüfusumuz 67 milyonu geçmiştir. Buna göre, geçen süre içerisinde nüfusumuz 4 katından fazla artmıştır. Buna dayalı olarak ülkemizdeki nüfus yoğunluğu da 18 kişiden 88 kişiye yükselmiştir.

  Ülkemizdeki nüfus artışı, sayım dönemlerine göre farklılıklar göstermektedir. En düşük nüfus artışı 1940-1945 döneminde yaşanmıştır. Bu düşüşün nedenini, bu dönemin II. Dünya Savaşı yıllarına rastlamasıyla açıklayabiliriz. Yurdumuz bu savaşa girmemiştir. Ancak bir saldırı olasılığına karşı erkek nüfusun pek çoğu silah altına alınmış, bu durum evlenmeleri azaltmış, dolayısıyla doğum olayını yavaşlatmıştır. Ayrıca sağlık ve beslenme koşullarındaki bozulmaya paralel olarak ölümlerin artması da nüfusumuzdaki artış hızını azaltmıştır.

  Savaş sonrası dönemde, ülkemizdeki nüfus artış hızı yeniden yükselmiştir. Bunun nedenleri, sağlık koşullarındaki düzelme, salgın hastalıkların büyük ölçüde önlenmesi ve hayat seviyesinin yükselmesidir. Bugün ortalama nüfus artış hızımız %1,8 civarındadır.

  Yurdumuzda nüfus artış hızının çok düşük veya çok yüksek olması, önemli sorunları da beraberinde getirmektedir. Nüfus artış hızının düşük olması, yaşlı nüfusun fazla, çalışma çağındaki nüfusun az olmasına neden olur.

  Yurdumuzdaki nüfus artış hızının çok yüksek olması, kalkınma hızımızı düşürmekte, çalışan nüfusun yükünü de ağırlaştırmaktadır. Ayrıca işsizliği artırmakta, gelir dağılımında dengesizliğe neden olmaktadır. Doğal kaynaklarımızın da daha çabuk tükenmesine neden olan hızlı nüfus artışı, göçleri de hızlandırmaktadır. İşte bu nedenle, nüfus artış hızının dengede tutulması için yurdumuzda aile planlaması çalışmaları yapılmaktadır. Böylece herkesin bakabileceği kadar çocuk sahibi olmasına çalışılmaktadır. Buna dayalı olarak nüfusumuz, daha sağlıklı, daha iyi eğitilmiş ve daha iyi olanaklara sahip bireylerden oluşacaktır.
  d. Yurdumuzda nüfus kaybının nedenleri ve sonuçları


  Yurdumuzda nüfus kaybını oluşturan etmenlerin başında, ana ve bebek ölümlerinin yüksek olması, trafik kazalarının çokluğu, salgın hastalıklar ve doğal afetlerin fazlalığı ile savaş ve dış göçler gelmektedir.

  1990 nüfus sayım sonuçlarına göre, nüfusumuzun dörtte birini doğurgan çağdaki kadınlar, üçte birini de bebek ve çocuklar oluşturmaktadır. Sözü edilen bu iki yaş grubunun sağlık durumlarının istenilen düzeyde olmaması, ülkemizde genel sağlık sorunlarının önemli ve öncelikli konularından birini oluşturmaktadır. Özellikle kırsal kesimlerdeki kadınlarımızın doğum öncesinde ve doğumdan sonraki dönem içinde, gerekli sağlık koşullarına uymamaları, anne ölümlerinin çok olmasına neden olmaktadır. Ayrıca kırsal kesimlerde, doğumun sağlık personeli değil de bu konuda uzman olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmesi, ölüm olaylarını arttırmaktadır. Bu durum bazen hem anne hem de bebeğin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanmaktadır. Bunun yanında yeni doğan bebeğin özellikle hayatının ilk ayı, çok özel bir dönem olması nedeniyle yakından izlenmesi gerekmektedir. Yurdumuzda özellikle kırsal kesimlerde bebek bakımı gereği gibi yapılamadığından, bebek ölüm oranları yüksek olmaktadır.

  Nüfus kaybının önemli etmenlerinden olan trafik kazaları da yurdumuzda son yıllarda artış göstermiştir. Bu kazalar sonucunda pek çok vatandaşımız yaşamını yitirmekte, pek çoğu sakat kalmakta ayrıca büyük maddi zararlar meydana gelmektedir. Bu kazaların oluşumunda özellikle sürücü, yaya ve yolcu olarak insan faktörünün çok büyük payı vardır. Bazı kara yollarımızın, artan trafiğe cevap verememesi de önemli bir etkendir. 2000 yılı itibariyle yurdumuzda 466 385 trafik kazası olmuş, bu kazalarda 3941 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 115 877 vatandaşımız da yaralanmıştır. Trafik kazalarının azaltılması, düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması için kişilerin yol ve trafik güvenliği konularında gereği gibi eğitilmeleri gerekir.

  Tifo, tifüs, dizanteri, kızıl, kızamık, salgın menenjit, verem, difteri, bulaşıcı sarılık, kolera vb. pek çok salgın hastalık da nüfus kaybına neden olmaktadır. Bütün bu bulaşıcı hastalıklar, insana birtakım yollarla bulaşır ve ölümlere neden olur. Bulaşıcı hastalıkların başkalarına geçmeden ortaya çıktığı anda önlenmesi ve insan kaybına neden olmaması alınacak bazı tıbbi tedbirlerle mümkündür.

  Doğal afetlerden olan depremler, sel baskınları, çığ düşmeleri ve yer kaymaları ile yangınlar da yurdumuzda az da olsa nüfus kaybına neden olan etmenlerdendir. Türkiye deprem kuşağı üzerinde yer alan bir ülkedir. Bu nedenle yurdumuzda yer yer değişik şiddetlerde depremler olmaktadır. Gerek depremlere, gerekse diğer doğal afetlere ve yangınlara karşı yeterince önlem alındığı takdirde bunların vereceği zararı en aza indirmek mümkün olabilecektir.

  Nüfus kaybına neden olan diğer bir etmen de savaştır. Savaşlar çeşitli nedenlerle ortaya çıkar. Çatışma sonucunda pek çok insanın yaşamını kaybetmesi, o ülkede nüfus kaybına neden olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ulu Önder Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh.' ilkesine bağlı kalarak zorunlu olmadıkça herhangi bir savaşa girmemektedir. Aynı zamanda savaşa neden olacak durumlardan kaçınmaktadır.

  Daha çok ekonomik nedenlerle gerçekleşen dış göçler de nispeten yurdumuzdaki nüfus kaybına neden olmaktadır. Ülkemiz nüfusunun artışına paralel olarak ekonomik imkanlarımızın ve iş olanaklarının artırılması ile bu durumun geçilebilir.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Nüfus Yerleşme Türkiye'de Forum Tarih
Ülkemizde Nüfusun Yoğun Olduğu Yerler - Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Ülke Kültürleri 28 Ekim 2010
Nüfus ve Yerleşme/Türkiye'de Yerleşim Ülkeler Coğrafyası 16 Aralık 2009
Bölgelerimize Göre Nüfus ve Yerleşme Türkiye Kültür Ve Tanıtımı 16 Nisan 2013
Nüfus Ve Yerleşme Konu Anlatımı Konu Dışı Başlıklar 17 Ekim 2012
Yerşekillerinin Nüfus ve Yerleşmeye Etkisi Ülkeler Coğrafyası 1 Ocak 2012

Bu Sayfayı Paylaş