Muhasebenin Kabul Görmüş İlkeleri

'Muhasebe' forumunda DeMSaL tarafından 11 Mart 2010 tarihinde açılan konu

 1. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  Muhasebenin Kabul Görmüş İlkeleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Muhasebenin Kabul Görmüş Temel İlkeleri - Muhasebe Notları​  Amacı:
  Sermeye koyan ve sonradan kendilerine ait kârı işletmede bırakan

  sahip ve hissedarlar ile alacakların işletmeye sağladıkları

  kaynaklar ve bunlarla elde edilen varlıkların işletmeye

  sağladıkları kaynaklar ve bunlarla elde edilen varlıkların,

  muhasebe kayıt, hesap ve tablolarında anlamlı bir şekilde tesbit

  edilmesi ve gösterilmesi yoluyla, belirli bir ticarii işletmenin

  mali durumunun açıklıkla ve ilgililer için gerçeğe uygun olarak

  yansıtılmasıdır.
  A) Gelir Tablosu İlkeleri :
  Satışların, gelirlerin, satışlar maliyetinin, giderlerin, kâr ve

  zararlara ait hesapların ve belli dönemlere ait işletme faaliyeti

  sonuçlarının sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak

  gösterilmesini sağlamaktır.

  1. Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve karlar: Gerçekleşmiş gibi

  veya gerçekleşen tutardan fazla veya az gösterilmemelidir. Dönem

  başında ve sonunda doğru hesap kesimi işlemi yapılmalıdır.
  2. Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek

  için yapılan satışların maliyeti ve giderleri ile

  karşılaştırılmalıdır.
  3. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar özel tükenmeye tabi

  varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır.
  4. Maliyetler; maddi duran varlıklar, stoklar, bakım ve onarım ve

  diğer gider grupları arasında uygun bir şekilde dağıtılmalıdır.
  5. Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kar ve zararlar meydana

  geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli, fakat normal faaliyet

  sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir.
  6. Bütün kar ve zararlardan, önceki dönemlerin mali tablolarında

  düzeltme yapılmasını gerektirecek büyüklük ve nitelikler dışında

  kalanlar, dönemin gelir tablosunda gösterilmelidir.
  7. Karşılıklar, işletmenin karını keyfi bir şekilde azaltmak veya

  bir döneme ait kan diğer döneme aktarmak amacıyla

  kullanılmamalıdır.
  8. Dönem sonuçlarının tespiti ile ıngulana gelen değerleme

  esasları ve maliyet yöntemlerinde bir değişiklik yapıldığı

  takdirde, bu değişikliğin etkileri açıkça belirtilmelidir.
  9. Bilanço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz bir veya birkaç

  olayın gelecekte ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı durumları ıt'adc

  eden. şarta bağlı olaylardan kaynaklanan, makul bir şekilde

  gerçeğe yakın olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar, tahakkuk

  ettirilerek gelir tablosuna yansıtılır. Şarta bağlı gelir ve

  karlar ise gerçekleşme ihtimali yuksekte olsa herhangi bir

  tahakkuk işlemi yapılmaz, dipnotlarda açıklama yapılır.

  B.) Bilanço İlkeleri :
  Sermaye koyan veya sonradan kendilerine ait kân isletmede bırakan

  sahip ve hissedarlar ile alacaklıların isletmece sağladıkları

  kaynaklar ve bunlarla elde edilen varlıkların muhasebe kayıt,

  hesap ve tablolarında anlamlı bir şekilde tespit edilmesi ve

  gösterilmesi yoluyla, belli bir tarihte işletmenin mali durumunun

  açıklıkla ve ilgililer için gerçeğe uygun olarak yansıtılması.

  Bütün varlıklar gayrisafi değerleriyle gösterilirler.
  C) Varlıklara ilişkin ikeler

  1. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya

  dönüşebilecek varlıkları, bilançoda dönen varlıklar grubu içinde

  gösterilir .
  2. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya

  dönüşmeyen, hizmetlerinden bir hesap döneminden daha uzun süre

  yararlanılan uzun vadeli varlıkları, bilançoda duran varlıklar

  grubunda gösterilir.
  3. Bilançoda varlıkları, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun

  değerlerle gösterebilmek için.Varliklardaki değer düşüklüklerini

  göstererek karşılıklarının ayrılması zorunludur.
  4. Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari

  dönemde tahakkuk eden ancak, gelecek dönemlerde tahsil edilecek

  olan gelirler kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda ayrıca

  gösterilmelidir.
  5. Dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan alacak senetlerini,

  bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için

  reeskont işlemleri yapılmalıdır.
  6. Bilançoda duran varlıklar grubunda yer alan maddi duran

  varlıklar ile maddi olmayan duran varlıkların maliyetim çeşitli

  dönem maliyetine yüklemek amacıyla, her dönem ayrılan

  amortismanların birikmiş tutarları ayrıca bilançoda

  gösterilmelidir.
  7. Duran varlıklar grubu içinde yer alan özel tükenmeye tabi

  varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek

  amacıyla, her döneni ayrılan tükenme paylarının birikmiş tutarları

  ayrıca bilançoda gösterilmelidir
  8. Bilançonun dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan

  alacaklar, menkul kıymetler, bağlı menkul kıymetler ve diğer

  ilgili hesaplardan ve yükümlülüklerden işletmenin sermaye ve

  yönelim bakımından ilişkili bulunduğu ortaklara, personele,

  iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait olan tutarlarının ayrı

  gösterilmesi temel ilkedir.
  9. Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi bir

  tahakkuk işlemi yapılmaz. Bu tür alacaklar bilanço dipnot veya

  eklerinde gösterilir.
  10. Verilen rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer almayan diğer

  teminatların özellikleri ve kapsamları bilanço dipnot veya

  eklerinde açıkça belirtilmelidir. Bu ilke diğer teminatlar içinde

  geçerlidir. Ayrıca, işletme varlıkları ile ilgili toplam sigorta

  tutarlarının da bilanço dipnot veya eklerinde açıkça gösterilmesi

  gerekmektedir.

  D) Yabancı Kaynaklara ilişkin ilkeler

  1. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi

  gelen borçlan, bilançoda kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu

  içinde gösterilir.
  2. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi

  gelmemiş borçlan, bilançoda uzun vadeli yabancı kaynaklar grubu

  içinde gösterilir.
  3. Tutarları kesinlikle saptanamayanları veya durumları tartışmalı

  olanları da içermek üzere, işletmenin bilinen veya tutarları uygun

  olarak tahmin edilebilen bütün yabancı kaynaklan kayıt ve tespit

  edilmeli bilançoda gösterilmelidir.
  4. Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen hasılat ile

  cari dönemde tahakkuk eden ancak, gelecek dönemlerde ödenecek olan

  giderler kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda ayrıca

  gösterilmelidir.
  5. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan borç

  senetlerini bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerlen ile

  gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır.
  6. Bilançoda kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar gruplarında yer

  alan borçlar, alınan avanslar ve diğer ilgili hesaplardan

  isletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilgili bulunduğu

  ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı ortaklara ait olan

  tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir.

  E) Özkaynaklara ilişkin ilkeler

  1. İşletme sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla

  işletme varlıkları üzerindeki haklan öz, kaynaklar grubunu

  oluşturur.
  2. İşletmenin ödenmiş sermayesi bilançonun kapsamı içinde tek bir

  kalem olarak gösterilir.
  3. İşletmenin hissedarları tarafından yatırılan sermayenin devam

  ettirilmesi gerekir.
  4. Özkaynaklann bilançoda net olarak gösterilmesi için geçmiş

  yıllar zararları ile dönem zararı. öz kaynaklar grubunda indirim

  kalemleri olarak yer alır.
  5. Öz.kaynakları; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri. kar

  yedekleri, geçmiş yıl karları (zararları) ve dönem net kan

  (zararı)'ndan oluşur
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Muhasebenin Kabul Görmüş Forum Tarih
Muhasebe Bilgileri-Muhasebenin Temel Kavramları Muhasebe 8 Kasım 2010
Muhasebe Bilgileri-Muhasebenin Tarihi Muhasebe 8 Kasım 2010
Muhasebe Bilgileri-Muhasebenin Fonksiyonları Muhasebe 8 Kasım 2010
Muhasebe Bilgileri-Muhasebenin Bölümleri Muhasebe 8 Kasım 2010
Muhasebenin Önemi Muhasebe 11 Ekim 2008

Bu Sayfayı Paylaş