Muhasebe : Şirketler Muh. Ve maliyet Muhasebesi

'Muhasebe' forumunda Mavi_Sema tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Muhasebe : Şirketler Muh. Ve maliyet Muhasebesi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Şirketler muhasebesi
  Şirketlerde kuruluş işlemleri, kar ve zararın dağıtılması sermaye değişiklikleri, tasfiye, iki
  şirketin birleştirilmesi işlemlerinin muhasebeleştirilmesi işlemlerine denir.

  Şirket kişilerin ekonomik amaçlarla bir araya gelerek, emek, para ve mallarını ortak bir amaca ula
  şmak için, belirli bir sözleşme ile birleşmeleridir.

  Şirketlerin temel amacı, tanımları gereği ekonomiktir.


  Bir işletmenin şirket olabilmesi için;
  - Ortak sayısı en az iki olmalıdır.
  - Ortak bir amaca ulaşmak için kurulmalı
  ,
  - Ortak amaca ulaşmak için sözleşme yapılmalı,
  - Ortak amaca ulaşmak için para, mal, emek gibi varlı
  kların sermaye olarak kurulması gerekir.

  Şirketlerin sınıflandırılması
  1. Ticaret
  şirketleri ( TTK göre )

  a) Şahıs şirketleri

  - Kollektif
  şirketleri
  - Adi komandit
  şirketleri

  b) Sermaye
  şirketleri

  - Anonim
  şirketleri
  - Sermayesi paylaştı
  rılmış komandit şirketler
  - Limited
  şirketleri

  2.Diğ
  er ortaklıklar

  a) Kooperatifler
  b) Adi ortaklı
  klar

  Şahıs ve sermaye şirketlerinin karşılaştırılması

  Kollektif
  şirketleri
  En az iki gerçek kişi tarafından ticari bir işletmeyi belli bir ticaret unvanı altında işletmek üzere kurulan ortaklıklara kollektif şirket denir.

  Bu şirkette ortaklar, şirket borçları
  ndan bütün malları ile zincirleme sorumludurlar. Ancak bu sorumluluk, şirket mevcutlarının şirket borçlarına yetmediği zaman başlar, yani şirketten alacaklı olan kişi alacağını almak için önce şirkete başvurur. Bu anda şirket mevcutları paraya çevirir. Eğer mevcutlar borçları karşılamaz ise alacaklı, ortaklardan herhangi birine başvurmak suretiyle alacağının tamamını ondan alabilir.

  Kuruluş:
  Kollektif şirketlerin kurula bilmesi için ortakların imzalarını taşıyan yazılı bir mukaveleye lüzum vardır. Mukaveledeki imzalar notere Tasdik ettirilir. Noterce Tasdik olunan mukavelenin ticaret siciline kayıt ve ilanından sonra şirket tüzel kişiliğini kazanmış olur.

  Yönetim:
  Genel olarak bütün ortaklar şirketi yönetme hakkı
  na sahiptirler. Uygulamada ise bu iş mukavelede belirtildiği şekilde veya ortak çokluğunun isteklerine göre yapılır.

  Organları:
  Kollektif şirketin organları denilince şirket ortakları ve yöneticileri akla gelmelidir.

  Sona ermesi:
  Kendiliğ
  inden, mahkeme kararı ile ve ortakların iradeleri ile 3 şekilde sona erer.

  Komandit şirketler
  Şirket alacaklarına karşı ortaklardan bir veya daha fazlası bütün varlıkları ile diğerleri koydukları kapital kadar sorumlu olduklarını gösteren mukavele ile gerçek ve tüzel kişileri ticari bir unvan altında birleştiren şirketlere komandit şirket denir.

  Komandite ortakların mutlaka gerçek kişi olmaları gerekir. Tüzel kişiler ancak komanditer ortak olabilirler.

  Kuruluş:
  Komandite şirketin kuruluşu, kollektif şirketin kuruluşunun aynısıdır. Ancak mukavelede şirketin komandit olduğu ile komandite ve komanditer ortakların isimleri, koydukları kapital ayrı ayrı gösterilir. Mukavelede şirketin komandit olduğu belirtilmezse şirket kollektif sayılır. Bu halde bütün ortakların sorumlulukları sınırsız ve zincirleme olur.

  Yönetim:
  Komandit şirket, komandite ortaklar tarafından kollektif şirkette olduğu gibi yönetilir. Komanditer ortaklar yılsonlarında kar veya zarardan payları
  na düşene katılmakla beraber şirketin defter ve dosyalarını inceleyebilirler.

  Sona ermesi:
  Kollektif
  şirketlerdeki gibidir.


  Anonim şirketler
  Uzun vadeyi ve büyük kapitali gerektiren işlerin başarılması için bir unvan altında asıl sermayesi belli bir parayla bölünmüş, sınırlı sorumluluğa sahip şirketlere Anonim şirket denir.

  Ortakların sorumlulukları taahhüt ettikleri kapital payları (alacakları aksiyon ) ile sınırlıdır. Bütün ortakların sorumlulukları böyle olduğuna göre şirketin sorumluluğu da mevcut mal ve hakları ile nırlı olacaktı
  r.

  Kuruluş:
  Ticaret bakanlığından izin alınarak kurulan anonim şirketin esas sermayesi en az 5.000 YTL ve paylara bölünmüştür.

  Yönetim:
  Anonim şirketin yönetimi; genel yönetim ve denetim kurallarınca yapılır. Bütün ortakların ( aksiyonerlerin ) katıldıkları toplantı genel kuruldur. Genel kurul yılda en az 1 kere toplanarak yönetim ve denetim kurallarını seçer, aklar ve gerekirse görevine son verir. Bunlardan başka şirket kapitalinin azaltılması, çoğaltılması veya şirketin sona erdirilmesi gibi kararlarda verir. Yönetim kurulu esas mukavele ile veya genel kurulca en çok 3 yı
  l için seçilir ve 3 kişiden meydana gelir.

  Denetim kurulu, genel kurul tarafından en az 5 kişi olarak seçilir. Seçilen deneticiler ortaklardan olduğ
  u gibi dışarıdan da tayin olunabilir. Denetim kurulu, her yıl şirketin gidişi ve hesapları hakkında genel kurula rapor verir.


  Sona ermesi:
  Anonim şirketler aşağıda yazılı hallerde sona erer;
  - Mukavelede yazı
  lı müddetin sona ermesi ile,
  - Şirketin amaca ulaşması ile veya amaca ulaşmanın imkânsız hale gelmesi,
  - Şirket kapitalinin 3/2' sinin kaybolması
  ile,
  - Ortak sayı
  sının 5' ten aşağıya düşmesi ile,
  - Şirketin diğ
  er bir şirket ile birleşmesi ile,
  - Genel kurulun dağı
  lmaya karar vermesi ile,
  - Mahkeme kararı
  ile,


  Hisseli komandit şirketler
  TTK' nun 475. maddesine göre sermayesi aylara bölünmüş komandit şirket sermayesi paylara bölünen ve ortaklardan bir veya bir kaçı şirket alacaklarına karşı bir kollektif şirket, diğerleri anonim şirket ortağı gibi mesul olan şirket olarak tanımlanmıştır.

  Adi komandit şirketlerde olduğ
  u gibi bu şirketlerde de iki eşit ortak bulunur. Komandit şirketlerdeki gibi bir kısım ortakların sorumluluğu sınırsız, diğerlerinin koydukları sermaye ile sınırlıdır. Ancak bu şirketin sermayesi paylara ayrılmış olup, sorumlulukları yatırdıkları sermaye ile sınırlı olan ortaklar kendilerine ait paylarını diledikleri takdirde devretmeye yetkilidirler. Bu bakımdan bu şirketler kollektif şirkete benzerler.

  Kuruluş:
  Anonim şirketlerin kuruluşunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması şart olduğu halde sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin kuruluşunda izin alınmasına gerek yoktur. Şirketin kurulabilmesi için en az 5 kurucunun bulunması ve kuruculardan en az birisinin komandite olması gerekmektedir.

  Yönetimi:
  Şirketi komandite ortaklar müşterek yönetir ve şirketin her türlü iş ve işlemlerinde temsil ederler. Genel kurul, komanditer ortaklar arasında ya da dışarıdan bir ya da birden fazla denetçiyi en fazla üç yıl için seçer.

  Sona ermesi:
  Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, sözleşmelerindeki fesih nedenlerinin tahakkuku ile sona ereler. Şirket sözleşmesinde aksine hüküm bulunmayan hallerde anonim şirketlerin sona erme ve tasfiyesine ilişkin hükümler uygulanı
  r.

  Limited şirketler
  Sigortacılıktan başka kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik işlerle uğraşmak üzere en az iki, en çok elli gerçek ve tüzel kişi arasında yazılı bir mukaveleye dayanarak ve bir ticaret unvanı altında en az 500 YTL kapital ile kurulan ve ortaklarının sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri kapital kadar olan ortaklıklara Limited şirket denir.

  Ortaklar tarafından konulan kapital için aksiyon çıkarılmaz. Limited şirketler sayesinde iki veya daha çok kişi arası
  nda Anonim şirketlerdeki gibi sınırsız sorumluluğa bağlı olmadan sınırlı sorumlu ve küçük kapitalli şirketler kurulabilir.

  Kuruluşu:
  Limited şirketlerin kuruluşu anonim şirketlerde olduğu gibidir. Kapitalin tamamı taahhüt edilerek, mukavele ve diğer belgeler ticaret bakanlığına gönderilir.

  Yönetimi:
  Limited şirketin yönetimi, genel kurul, müdürler ve deneticiler tarafı
  ndan yapılır. Genel kurul, yılda en az bir defa toplanır. Bütün ortakların bulunduğu bu kurul şirket hakkında her türlü kara almaya yetkilidir.
  Şirketlerde birleşme:
  Şirketlerin birleşmesi, iki ya da fazla şirketin kendilerini tasfiye ederek sona erdirip yeni bir şirket altında bir araya gelmesi veya birleşen şirketlerden birinin varlığını sürdürürken diğerlerinin kendini tasfiye etmesi suretiyle birleştirilme gerçekleştirilir.

  Birleşme şartları
  1)
  Bileşen şirketler aynı
  aynı türden olmalıdır.

  2)
  Birleşme kararı alan şirketler ayrı ayrı oy birliği ile karar alıp, aldıkları kararları tescil ve ilan ettirmesi,

  3)
  Birleşme kararı alındığı günden itibaren üç ay içerisinde alacaklılar tarafından itiraz edilmedikçe gerçekleşir.

  4)
  Birleşme kararı alan şirketin türü değiştirilecek ise yeni şirketin kuruluş formalitelerini yerine getirmesi şarttır.

  5)
  Birleşme kararı alan şirketler aralarında belirledikleri bilânçoyu ilan etmeye birleşme nedeniyle varlıkları sona eren şirketlerin borçlarının ne şekilde ödeneceklerine dair düzenleyecekleri beyannameler ile bilânçoları ilan etmeye yükümlüdürler.

  Maliyet muhasebesi
  Üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini oluşturan maliyet giderlerini türleri, oluş yerleri ve ilgili oldukları
  mal ve hizmet türleri bakımından belirlenmesine ve izlenmesine olanak sağlayan bir hesaplama ve kaydetme sistemidir.

  Amaçları1) Mamul birim maliyetini hesaplamak

  2)
  Maliye kontrolüne yardımcı olmak

  3)
  Planlamaya yardımcı olmak

  4)
  Fiyatın saptanmasına, Stokların değerlendirilmesine, faaliyet sonuçlarının çıkarılmasına ( kar-zarar belirlenmesine ) yardımcı olmak

  Birim maliyetinin tespiti
  Üretim dönemi sonunda kimi ürünlerin üretimi tamamlanır. Bunlara mamul denir. Kimi ürünlerin ise üretimi tamamlanmayabilir. Bunlara yarımamul denir. Birim maliyeti hesaplarken tamamlanmayan ürünlerde dikkate alı
  narak eşdeğer ürün maliyeti bulunur.


  Mamul satışı ile ilgili muhasebe kayıtları
  ÖRNEK:
  Maliyet bedeli 8 YTL olan mamul peşin para ile % 18 KDV hariç 10 YTL' ye satılmıştır.

  ____________/____________
  620 Satılan mamul maliyeti 8
  152 Mamuller 8
  Mamul malı
  maliyet kaydı


  ___________/____________
  100 Kasa 11.80
  600 Yurt içi satışlar 10
  391 Hes. KDV 1.80
  Mamul malı
  n satış kaydı

  ____________/____________
  600 Yurt içi Satışlar 10
  620 Satılan mamul mal. 8 690 Dönem karı zararı 2
  Dönem kar zararı
  na devir
  _________________________


  ÖRNEK: Maliyet bedeli 100 YTL olan malı peşin fiyatına % 18 KDV dahil 177 YTL' sına satılmamıştır.


  ____________/____________
  620 Satılan mamul maliyeti 100 152 Mamuller 100
  Mamul malı
  maliyet kaydı

  ____________/____________
  100 Kasa 177
  600 Yurt içi satışlar 150
  391 Hes. KDV 27
  Mamul malı
  n satış kaydı
  ___________/_____________
  600 Yurt içi satışlar 150
  620 Satılan mamul mal. 100
  690 Dönem karı zararı 50
  Dönem kar -zararına devir

   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Muhasebe Şirketler maliyet Forum Tarih
Muhasebe Bilgileri-Şahıs Şirketleri Muhasebe 13 Kasım 2010
Muhasebe Bilgileri-Ticaret Şirketleri Muhasebe 10 Kasım 2010
Muhasebe Bilgileri-Sermaye Şirketleri Muhasebe 10 Kasım 2010
Muhasebe Bilgileri-Limited Şirketler Muhasebe 6 Kasım 2010
Muhasebe Bilgileri-Kollektif Şirketler Muhasebe 6 Kasım 2010

Bu Sayfayı Paylaş