Miras Hukuku - Kanuni Mirascılık Ne Demek ? - Mİras Konunu Hakkında Bilgiler

'Hukuk' forumunda Mavi_inci tarafından 8 Kasım 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Miras Hukuku - Kanuni Mirascılık Ne Demek ? - Mİras Konunu Hakkında Bilgiler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Miras Hukuku - Kanuni Mirascılık Ne Demek ? - Mİras Konunu Hakkında Bilgiler

  Miras hukuku bir gerçek kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmiş olması halinde para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının yani malvarlığının mukadderatını düzenleyen hukuk kurallarından ibarettir. Mirasçı ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş bir kimsenin mirasının (terekesinin) intikal ettiği gerçek veya tüzel kişidir. Muris ölümüyle birlikte malvarlığı mirasçı dediğimiz kişilere geçen kimsedir. Malvarlığının miras yoluyla intikali ancak gerçek kişilerde söz konusu olabilir.

  Kişinin sağlığında elde ettiği hak ve borçlardan oluşan malvarlığı ölümünde tereke adını alır.

  I- KANUNİ MİRASÇILIK


  Bu tür mirasçılık muris ile mirasçı arasındaki aile ilişkilerine veya tabiiyet (uyrukluk) bağına dayanır. Kanuni mirasçılar; murisin kan hısımları evlatlığı sağ kalan eşi ve devlettir.

  MAHFUZ HİSSE (SAKLI PAY):
  Kanuni mirasçılardan murise çok yakın olanlara murisin iradesiyle bertaraf edemeyeceği (ortadan kaldıramayacağı) bir miras hissesi tanınmıştır ki bu hisseye mahfuz hisse (saklı pay) bu surette kanun tarafından korunmakta olan mirasçılara da mahfuz hisseli (saklı paylı) mirasçılar denir.
  Murisin füruu (altsoyu) mahfuz hisseli mirasçıdır ve mahfuz hissesi kanuni miras hakkının 1/4'dür.

  Mahfuz hisseli mirasçılar ve hisseleri şöyledir:

  1-Murisin füruu için kanuni miras hakkının 3/4'ü
  2-Murisin ana ve babasından her biri için kanuni miras hakkının 1/2'si
  3- Murisin kardeşlerinden her biri için kanuni miras hakkının 1/4'ü
  4-Murisin eşi için birlikte mirasçı olmuşsa kanuni miras hakkının tamamı diğer hallerde kanuni miras hakkının 1/2'si

  a- Kan hısımlığı mirasçılığı


  1-Birinci dereceden mirasçılar: Murisin (füruu-altsoyu) çocukları torunları torun çocukları torunların torunları. murisin birinci dereceden mirasçılarıdır. Çocukların miras hakları eşittir. Muristen önce ölmüş çocukların yerine onların füruu geçer.

  2-İkinci dereceden mirasçılar: Murisin ana babası ve onların füruudur. Ana babanın miras hakları da eşittir. Ana veya babadan birisi muristen önce ölmüşse onun yerine füruu yani çocukları torunları (murisin kardeşleri kardeş çocukları yeğenler- ) geçer.

  3-Üçüncü dereceden mirasçılar: Murisin büyük ana ve babasıdır. Bunlar da eşit surette mirasçıdırlar.

  4-Büyükana ve büyükbabanın ana-babalarının durumu: Murisin büyükana ve büyükbabasının ana ve babalarının (büyük dede ve büyük nine) ve onların çocuklarının (büyük amca büyük hala büyük dayı büyük teyze)oluşturdukları dördüncü parantelde mirasçılık yoktur.

  İlk üç parantelde hiç mirasçı yoksa miras devlete geçer.

  b- Sağ kalan eşin mirasçılığı


  Sağ kalan eş murisin füruu çocukları torunları ile birlikte mirasçı olmuşsa mirasın 1/4'ünü alır.

  Sağ kalan eş murisin ana-babası veya bunların füruu ile birlikte mirasçı olmuşsa mirasın 1/2'sini (yarısını) alır.

  Sağ kalan eş murisin büyükana ve büyükbabaları ile birlikte mirasçı olmuşsa mirasın 3/4'ünü alır.

  Bunlardan hiçbiri olmazsa sağ kalan eş tek başına mirasçı olur ve mirasın tamamını alır.

  c- Evlatlığın mirasçılığı


  Evlatlık kanuni mirasçılarındandır. Kendisini evlat edinmiş kişinin füruu gibi mirasçısı olur. Fakat evlat edinen kimse ile onun mirasçıları evlatlığın mirasçıları olamazlar. Evlatlık sadece kendisini evlat edinenin mirasçısı olur: evlat edinenin mirasçılarının mesela çocuklarının ana ve babasının kardeşlerinin vs. mirasçısı olamaz.

  d- Devletin mirasçılığı

  Murisin en son kanuni mirasçısı Devlet (Hazine) tir. Murisin ilk üç parantelde hiç mirasçısı yoksa keza eşi de kendisinden önce ölmüşse ve muris herhangi bir kimseyi mirasçı tayin etmemişse miras devlete kalır.

  II- İRADİ (MANSUP) MİRASÇILIK

  a- Mirasçı atama:
  Kanunumuz murise ölüme bağlı bir tasarrufla herhangi bir kimseyi veya kimseleri mirasçı olarak atama imkanı vermiştir. Bu gerçek veya tüzel kişi olabilir. murisin ölüme bağlı tasarrufla kendisine mirasçı atadığı kişilere mansup mirasçı (atanmış mirasçı) bu işleme de mirasçı nasbı (mirasçı atama)denir.

  b- Belli mal vasiyeti:

  Muris bir kimseyi mirasçı atamaksızın ona terekesinden belli bir malın bırakılmasını da isteyebilir.

  c- Ölüme bağlı tasarruflar:
  Ölüme bağlı tasarruflar murisin ölümünü düşünerek yapılmasını istediği hususları bir hukuki muamele ile bildirmesidir. Bunlar;

  d- Vasiyet:
  Tek taraflı bir hukuki muameledir. Vasiyet yoluyla ölüme bağlı tasarruflarda bulunabilmek için temyiz kudretine sahip olmak ve 15 yaşını bitirmiş bulunmak gerekir. Vasiyet yapma hakkı şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğundan burada; kanuni veya akdi temsil geçerli olmaz murisin bu hakkını bizzat kullanması gerekir. Vasiyetname; resmi vasiyetname el yazısıyla vasiyetname ve sözlü vasiyetname olmak üzere üç çeşittir.

  e- Miras mukavelesi:

  Miras mukavelesi murisin başka bir kimseyle yaptığı bir sözleşme olduğundan tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun şekilde açıklamalarıyla oluşur. Miras mukavelesi ancak resmi vasiyetname şeklinde yapılır.

  Miras mukavelesi yapabilmek için temyiz kudretine sahip bulunmakla birlikte reşit olmak da lazımdır.

  MİRASIN İNTİKALİ (GEÇİŞİ)


  I- Mirasın açılması


  Miras ölüm ile açılır. Miras tüm malları kapsamak üzere murisin son ikametgahı mahkemesinde açılır. Ölüme bağlı tasarruflarda iptal tenkis mirasın taksimi ve miras sebebiyle istihkak davaları da bu mahkemede görülür.

  II- Miras ehliyeti

  Murisin ölümü anında hayatta olmak (olumlu şart) mirastan mahrum bulunmamak (olumsuz şart)

  a-Murisin ölümü anında hayatta olmak:
  Mirasçı olabilmek için murisin ölümü anında hayatta olmak gerekir. Muristen önce ölenler onun mirasçısı olamazlar. Kanunumuz sağ doğmak şartıyla ceninin mirasçılığını da kabul etmiştir.

  b-Mirastan mahrum bulunmamak:
  Mirastan mahrum bulunan kimseler mirastan yararlanamazlar ve sanki muristen önce ölmüşler gibi hesaba katılmazlar; onların yerin füruu alır.

  Mirastan mahrumiyet sebepleri (mirasçı olamayan kimseler)

  1-Kasten veya hukuka aykırı bir surette murisi öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler

  2-Kasten veya hukuka aykırı bir surette muris ölüme bağlı bir tasarrufta bulunamayacak hale getirenler

  3-Hile veya tehdit yahut cebirle murisi ölüme bağlı bir tasarrufta bulunmaya veya böyle bir tasarruftan rücu etmeye (dönmeye) sevkedenler veya bunları yapmaya engel olanlar

  4-Ölüme bağlı tasarrufu murisin bunları tekrar yapmasına imkan olmayan hal ve zamanda kasten veya hukuka aykırı surette gizleyen veya bozanlar mirastan mahrumiyet yukarıdaki sebeplerden birinin varlığı halinde kendiliğinden yani herhangi bir karar veya işleme gerek olmaksızın kanundan ötürü meydana gelir ve o mirasçının mirasa ehliyetini ortadan kaldırır.

  Mirastan ıskat murisin kanunda sayılan sebeplerden birinin bulunması halinde mahfuz hisseli bir mirasçısını ölüme bağlı bir tasarrufla mirasının dışında bırakması onu mirasçılıktan çıkarmasıdır.

  Mirastan ıskat sadece mahfuz hisseli mirasçılar hakkında söz konusudur. Ayrıca mirastan ıskat mahrumiyet gibi kanundan değil murisin ölüme bağlı bir tasarrufundan doğar.

  Mirastan ıskat sebepleri


  1-Mahfuz hisseli mirasçının veya onun yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemesi
  2-Mahfuz hisseli mirasçının murise veya onun ailesine karşı kanunen yükümlü olduğu ödevleri ağır bir şekilde ihmal etmesi

  Mirasçıların mirasçılık sıfatını ispata yarayan belgeye veraset ilamı denilmektedir.
  Veraset ilamı mahiyeti itibariyle resmi senet niteliğinde olduğundan içeriğinin doğruluğu hakkında adi bir karine geçerlidir yani aksi ispat edilinceye kadar bu ilamda belirtilen kimselerin mirasçı oldukları kabul edilir.

  III- MİRASIN KAZANILMASI


  a-Külli halefiyet ilkesi (Tamamıyla intikal ilkesi)

  Terekeye dahil haklar ve borçlar mirasçılara bir bütün olarak intikal eder. Mirasçılar sadece terekedeki mal ve hakları kazanmazlar aynı zamanda murise ait borçları da üstlenmiş olurlar. Terekenin bir bütün olarak ve kanundan dolayı mirasçılara geçmesine külli halefiyet ilkesi denir.

  Mirasçılar mirası kabul edip etmemekte serbesttirler. Mirasın reddi için mirasçının murisin ölümünü öğrendiği andan itibaren 3 ay içinde sulh mahkemesine yazılı veya sözlü olarak mirası reddettiğini açıklaması lazımdır. Mirasın reddi kayıtsız ve şartsız olmalıdır.
  Mirasçılar murisin borçlarından dolayı terekeye dahil mallarla değil aynı zamanda kendi malvarlığıyla da sınırsız ve müteselsil bir sorumludurlar. Her mirasçı terekedeki borçların tamamından sorumludur. Bu sorumluluktan kurtulmanın yolu mirası red veya mirasın tasfiyesini istemektir.

  b-Cüzi halefiyet ilkesi

  Cüzi halefiyet ilkesi tereke üzerinde sadece bir talep hakkı elde etmeyi buna karşılık borçlardan sorumlu olmamayı ifade eder. Kendisine sadece belirli bir mal bırakılmış şahıs (musaleh) cüzi haleftir.

  Çünkü musaleh kendisine muris tarafından ölüme bağlı bir tasarrufla bırakılan şeyin devredilmesini mirasçılardan isteme hakkına sahipken murisin borçlarından sorumlu değildir.

  Sadece intifa hakkı olan dördüncü paranteldeki hısımlar ile intifa hakkını seçmiş olan eş de cüzi haleftirler. Sağ kalan eş intifa yerine mülkiyeti seçerse külli halef olur.

  İştirak halinde mülkiyet ilkesi


  Miras kendiliğinden ve bir bütün olarak mirasçıların hepsine birden geçer. Yani birden fazla mirasçı tereke üzerinde iştirak halinde malik sıfatıyla hak sahibi olurlar. Taksim anına kadar herhangi bir mirasçı tereke malları üzerinde bir hak iddia edemez kendi hissesi üzerinde tasarrufta bulunamaz. Mirası hep birlikte kazanmış olan mirasçıların taksime kadar meydana getirdikleri topluluğa miras şirketi denir.

  Mirasın intikaline ilişkin önemli ilkeler

  * Kendiliğinden intikal ilkesi
  * Tamamıyla intikal ilkesi
  * İştirak halinde mülkiyet ilkesi

  Alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Miras Hukuku Kanuni Forum Tarih
İslamiyette Miras Hukuku İman ve İslam Forumu 8 Şubat 2012
Ortak miras ne demektir kısaca Kültür ve Sanat Bölümü 30 Ocak 2017
Ortak mirasın tanınmasında turizmin önemi nedir? Sorular ve Cevaplar 30 Mart 2015
Akdeniz bölgesinin kültürel mirasları Akdeniz Bölgesi 7 Şubat 2015
UNESCO Tarihi Mirasları Listesi ve Tarihleri Tarihi Eserler Antikalar 11 Şubat 2014

Bu Sayfayı Paylaş