Milli Eğitim Okullarında Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesi

'Konu Dışı Başlıklar' forumunda NeslisH tarafından 17 Nisan 2009 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  Milli Eğitim Okullarında Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Resmî Gazete
  Sayı : 27203
  YÖNETMELİK
  Millî Eğitim Bakanlığından:
  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA ENERJİ YÖNETİCİSİ
  GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması ve çevrenin korunması için enerji kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla enerji yöneticisi görevlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulları kapsar.
  Dayanak
  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
  a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
  b) Enerji yöneticisi: Endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi veya eğitim-etüt-proje sertifikasına sahip ve bakanlığa bağlı okullarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu olan kişiyi,
  c) Enerji yöneticisi sertifikası: Enerji yöneticisi hizmetlerinin verilebileceğini gösteren belgeyi,
  ç) Genel Müdürlük: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünü,
  d) Kanun: 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununu,
  e) Kurul: Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunu,
  f) Şirket: Yönetmelik çerçevesinde Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar ile yaptıkları yetkilendirme anlaşması çerçevesinde, enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere yetki belgesi verilen enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini,
  g) Yetkilendirilmiş kurumlar: Yönetmelik çerçevesinde düzenlenen yetkilendirme anlaşması çerçevesinde eğitim, yetkilendirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlük tarafından Kurul onayı ile yetkilendirilen meslek odalarını ve üniversiteleri,
  ğ) Yönetmelik: 25/10/2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliği
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Okullarda Enerji Yönetimi ve Enerji Yöneticisi
  Enerji yöneticilerinin belirlenmesi ve sertifikalandırılması
  MADDE 5 – (1) Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde enerji yöneticisi olarak görevlendirilecek ve enerji yöneticisi sertifikası almak üzere eğitim programlarına katılacak olanlar halen Bakanlık kadrolarında görev yapanlar arasından Bakanlıkça belirlenir.
  (2) Bu belirlemede mühendislik alanında eğitim görmüş olanlara öncelik verilmek suretiyle teknik eğitim fakültelerinin elektrik veya elektrik-elektronik, makine bölümlerinde lisans eğitimi almış olanlar arasından belirlenir ve bu kişilerin sertifikalandırılmaları amacıyla Yönetmelik çerçevesinde yürütülen enerji yöneticisi eğitimlerine katılımı sağlanır.
  Görevlendirme
  MADDE 6 – (1) İl ve ilçelerde görevlendirilecek enerji yöneticilerinin sayısı ve sorumluluk bölgeleri gibi kriterler valiliklerce belirlenir ve uygun görüş alınmak üzere Genel Müdürlüğe sunulur.
  (2) Valilikler tarafından belirlenen kriterlerde Genel Müdürlüğün istediği değişiklikler valilikler tarafından yerine getirilir.
  (3) Genel Müdürlük tarafından uygun görüş bildirilen kriterler çerçevesinde il ve ilçelerde görevlendirmeler valiliklerce yapılır ve Yönetmeliğe uygun olarak Genel Müdürlüğe bildirilir.
  (4) Enerji yöneticisi görevlendirilmesine ilişkin kriterler valiliklerce ve Genel Müdürlük işbirliği ile her beş yılda bir gözden geçirilir.
  Enerji yöneticisinin görevleri
  MADDE 7 – (1) Okullardan sorumlu olarak görevlendirilen enerji yöneticileri Yönetmelik ile belirlenen enerji yönetimi ile ilgili görev, sorumluluk ve faaliyetlerin yanı sıra konuyla ilgili valiliklerce verilecek diğer görevleri de yürütür.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler
  Hizmet alımı
  MADDE 8 – (1) 6 ncı maddeye göre Bakanlık personeli arasından enerji yöneticisi görevlendirilememesi durumunda, 7 nci madde kapsamındaki iş ve işlemler, enerji yöneticilerinden veya Kanun kapsamında yetkilendirilen şirketlerden hizmet alımı yöntemiyle karşılanır.
  Yürürlük
  MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.​
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Milli Eğitim Okullarında Forum Tarih
Milli eğitim bakanlığı görevleri kısaca Sorular ve Cevaplar 14 Nisan 2014
Atatürk niçin eğitimin dil,yöntem ve araçlarının milli olmasını istemiş olabilir? Sorular ve Cevaplar 5 Mart 2014
Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı Kuruluş Günüyle İlgili Yazı Örneği Eğitim Bilgileri 11 Ağustos 2013
Milli Eğitim Vakfı Öğretmen Serkan Akyaz İlköğretim Okulu Bilgileri Merkez Bingöl Anaokulu ve İlköğretim Okullarımız 7 Ağustos 2012
Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu Bilgileri Genç Bingöl Bingöl Tanıtımı 18 Temmuz 2012

Bu Sayfayı Paylaş