Maliye Politikası Vize Sınavı Soru ve Cevapları

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 7 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Maliye Politikası Vize Sınavı Soru ve Cevapları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Aöf Maliye Bölümü - Maliye Politikası Test Soruları - Maliye Politikası Dersine Ait Vize Soruları


  1-Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen iktisadî düşüncenin savunduğu bir görüştür?
  a)Düşük oranlı bir vergileme
  b)Kişisel ekonomik kararların üstünlüğü
  c)Borçlanmanın sınırlandırılması
  d)Tarafsız maliye
  e)Üretim ve istihdam düzeyinin toplam talepçe belirlenmesi

  2-Aşağıdaki görüşlerden hangisi ekonomik büyüme ve gelir dağılımı kavramlarının her ikisi için de anahtar belirleyicinin yatım oranı olduğunu ileri sürmektedir?
  a)Monetarist
  b)Neo klâxxx
  c)Neo Keynesyen
  d)Post Keynesyen
  e)Yeni Keynesyen

  3-Kişilerin beklentilerinde rasyonel olduklarını ve beklentilerinde sistemli hatalar yapmayacaklarını savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Monetarist
  b)Klâxxx
  c)Yeni klâxxx
  d)Keynesyen
  e)Post Keynesyen

  4-Monetaristlerin para arzını sabit bir oranda artırma önerileri dikkate alındığında bu oranın belirlenmesi için öngördükleri öğe aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Faiz oranı
  b)Büyüme oranı
  c)Fiyatlar genel düzeyi
  d)Döviz kuru
  e)ithalât - ihracat oranı

  5-Politikasının enflâsyonist bir eğilime sahip olduğu düşüncesini destekler?
  a)Kamu harcamalarının azaltılması, vergilerin artırılması
  b)Kamu harcamalarının azaltılması
  c)Kamu harcamalarının azaltılması, borçların artırılması
  d)Kamu harcamalarının artırılması, vergilerin azaltılması
  e)Kamu harcamaları ve vergilerin artırılması

  6-Seçim kazanmak kaygısı içindeki bir iktidar partisi aşağıdaki hangi kararları parlâmentodan geçirmek isteyecektir?
  a)Carî harcamaları azaltmak
  b)Yatırım harcamalarını azaltmak
  c)Transfer harcamalarını azaltmak
  d)Borçlanmayı azaltmak
  e)Vergileri azaltmak

  7-Basit Keynesyen millî gelir modeline göre, toplam talebi oluşturan öğelerden hangisi carî gerçek kullanılabilir gelirle belirlenmiştir?
  a)İhracat miktarı
  b)Özel tüketim harcamaları
  c)Kamu yatırım harcamaları
  d)Kamu transfer harcamaları
  e)Özel yatırım harcamaları

  8-Kamu transfer harcamalarındaki artış, eşit vergi artışı ile finanse edildiği takdirde, denge gelir düzeyi üzerindeki toplam etkinin değeri ne kadar olur?
  a)Sıfırdan küçük
  b)Sıfıra eşit
  c)Sıfırla bir arasında
  d)Bire eşit
  e)Birden büyük

  9-Aşağıdakilerden hangisi açık bir ekonomide, Keynesyen millî gelir modeline göre toplam talebi doğrudan artıran bir öğe değildir?
  a)Tüketim harcamaları
  b)İhracat miktarı
  c)Yatırım harcamaları
  d)Transfer harcamaları
  e)Vergiler

  10-Gelir düzeyinin hem para hem de maliye politikası ile artırılabildiği durum aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Spekülâsyon güdüsüyle para talebi faiz esnekliğinin sonsuz olduğu durum
  b)Spekülâsyon güdüsüyle para talebi faiz esnekliğinin sıfır olduğu durum
  c)Spekülâsyon güdüsüyle para talebi faiz esnekliğinin sıfır ile birim arasında olduğu durum
  d)Yatırım talebinin faiz esnekliğin sonsuz olduğu durum
  e)LM eğrisinin yatay eksene paralel olduğu durum

  11-Aşağıdaki hangi ekonomik görüşü paylaşan ekonomistleri dite tuzağı varsayımında bulu nurlar?
  a)Keynesyen
  b)Monelarisf
  c)Arz yönlü
  d)Yeni klâxxx
  e)Merkantilist

  12-Keynesyenlerin para ve diğer varlıkların ikamesi konusundaki görüşleri aşağıdakilerden hangi sidir?
  a)Para diğer varlıklara ikame edile mez
  b)Para hem malî hem de reel varil ların ikamesidir
  c)Para sadece malî varlıkların ika} mesidir
  d)Para sadece reel varlıkların ikame-l sidir
  e)Hiçbiri

  13-Toplam talep eğrisinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Net millî hâsıla
  b)Verili her bir fiyat düzeyinde satın alınan reel GSYİH
  c)Ücret, faiz, kira ve kârların toplamı
  d)Verili her bir fiyat düzeyinde firmaların ürettikleri çıktı miktarı
  e)Belli bir mal ya da hizmete olan talep miktarı

  14-Gerçekleşen ve beklenen enflâsyonların eşit olduğu durumda aşağıdaki sonuçlardan hangisi gerçekleşir?
  a)Uzun dönem arz eğrisi dikeydir
  b)Uzun dönem arz eğrisi yataydır
  c)Kısa dönem arz eğrisi pozitif eğimlidir
  d)Kısa dönem arz eğrisi yataydır
  e)Uzun dönem arz eğrisi pozitif eğimlidir

  15-Uluslararası etki, bir ekonomide net ihracat ile aşağıdaki değişkenlerden hangisi arasındaki ters ilişkidir?
  a)Fiyat düzeyi
  b)Tüketim harcamaları
  c)Reel GSYİH
  d)Döviz kuru
  e)GSYİH deflatörü

  16-Vergiler, otomatik istikrarlılık güçleri açısından en güçlüden en zayıfa doğru sıralanışı aşağıdakiler-den hangisidir?
  a)Gelir-kurumlar-baş-özel tüketim-servet
  b)Gelir-özel tüketim-servet-kurumlar-baş
  c)Gelir-servet-kurumlar-özel tüketim-baş
  d)Gelir-kurumlar-özel tüketim-servet-baş
  e)Gelir-kurum!ar-servet-baş-özel tüketim

  17-UYa'nın kamu harcamalarındaki değişikten kaynaklanan gelir düzeyindeki gerçek değişiklik miktarını, UY'nin ise vergilerin olmadığı durumda kamu harcamalarındaki değişiklikten kaynaklanan gelir düzeyindeki farazi değişiklik miktarını gösterdiği varsayıldığında, otomatik istikrarlılık ölçüsünü veren formül aşağıdakilerden hangisidir?
  a)OSÖ = UYa / UY
  b)OSÖ = UY/ UYa
  c)OSÖ = 1 + UYa / UY
  d)OSÖ = 1 - UY / UYa
  e)OSÖ = 1 - UYa / UY

  18-İradî maliye politikası kullanımını savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Monetarist
  b)Arz yönlü ekonomistler
  c)Neo-kiâxxx
  d)Keynesyen
  e)Rasyonel beklentiler

  19-Anti enflâsyonist politikalarda servet vergileri, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olması açısından önem taşır?
  a)Gelir dağılımının
  b)Servetin
  c)Harcama potansiyelinin
  d)Refahın
  e)Tasarrufun

  20-Enflâsyonist dönemlerde yatırımları olumsuz etkilememek için, en geçerli borçlanma yolu aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Merkez Bankası'ndan
  b)Sermaye piyasalarından
  c)Özel tüketimi kısacak şekilde
  d)Bankalar sisteminden
  e)Tüm özel harcamaları kısacak şekilde

  21-Geniş anlamda borç yönetimi kavramı ile aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaktadır?
  a)Borçların vadesinde ve düzenli itfa edilmeleri
  b)Borç faizlerinin düzenli itfa edilmesi
  c)Borç faizlerinin her durumda en düşük düzeyde tutulması
  d)Borçların istikrar etkileri ile bütçe üzerinde oluşturdukları yükün optimal bir şekilde planlanması
  e)Borçların vadelerinin daima uzun olmasına özen gösterilmesi

  22-Toplam talep, toplam arzdan düşük düzeyde kalırsa, aradaki fark deflâsyonist açık olarak belirlenir ve ekonomide gelir ve istihdam düzeyi geriler. Bu durumu giderici en etkili önlem aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Yüksek oranlı gelir vergisi ve transfer harcama artışı
  b)Yüksek oranda gelir vergisi ve carî harcama artışı
  c)Gelire bağlı olmayan vergi ve gelir yaratıcı harcama artışı
  d)Gelire bağlı olmayan vergi ve transfer harcaması
  e)Gelire bağlı olmayan vergi ve ithalât artısı

  23-Durgunlukla mücadelede neni özel kesimin vergi yükünü azaltan hem de bütçe gelirlerinde bir azalma sağlama yoluyla otomatik olarak en olumlu sonucu yaratan vergi türü hangisidir?
  a)Gelir vergisi
  b)Emlâk vergisi
  c)Katma değer vergisi
  d)Kurumlar vergisi
  e)Servet vergisi

  24-Otonom yatırımların neden olduğu dışlama etkisi aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisi ile ortam çıkar?
  a)Marjinal tüketim eğilimi
  b)Marjinal tasarruf eğilimi
  c)Marjinal ithalât eğilimi
  d)Enflâsyon oranı
  e)Yatırımların faiz esnekliği

  25-Çağdaş Keynesyenlerin stagflâsyonun açıklanmasına ilişkin benimsedikleri varsayım aşağıda kilerden hangisidir?
  a)Ekonominin dengede olduğu
  b)Kişilerin beklentilerinin rasyonel olduğu
  c)Ücret ve fiyatların esneksizliği
  d)Tam rekabet piyasalarının geçerli olduğu
  e)Kişilerin uyumlu beklentilere sahi olduğu

  26-Aşağıdaki devlet politikalarından! hangisi gelirler politikasıdır?
  a)Refah harcamalarında azalma
  b)Para arzındaki artış
  c)Vergilerde artış
  d)Maksimum ücret ve gelir artışları için gösterge belirleme
  e)Faiz oranında artış

  27-1970'den itibaren Phillips eğrisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi geçerlidir?
  a)Phillips eğrisi istikrarlı değildir.
  b)Enflâsyon oranı ve işsizlik oranı hemen hemen eşittir.
  c)Phillips eğrisinin kamu politikaları için geçerli bir model olduğu ispatlanmıştır.
  d)Enflâsyon oranı ve işsizlik oranı arasındaki ilişki saat yelkovanının ters yönünde hareket eder.
  e)Enflâsyon oranı işsizlik oranından fazladır.

  28-Hoş olmayan aritmetik aşağıdaki ekonomik görüşlerden hangisi tarafından kabul görmez?
  a)Monetarist
  b)Keynesyen
  c)Neo-klâxxx sentez
  d)Post Keynesyen
  e)Yeni Keynesyen

  29-Bir ekonomide sürekli bütçe açıklarının, tüketimi artırarak tasarrufları (sermaye birikimini) olumsuz etkileyeceğini, geçici bütçe açıklarının ise gelir artacağı için tasarrufları artıracağını ileri süren görüş hangisidir?
  a)Neo klâxxx görüş
  b)Post Keynesyen görüş
  c)Klâxxx görüş
  d)Keynesyen görüş
  e)Ricardian görüş

  30-Bir ekonomide kişilerin çoğunun miyop veya likidite sınırlı olduğunu varsayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Ricardian
  b)Neo klâxxx
  c)Keynesyen
  d)Klâxxx
  e)Rasyonel beklentiler

  Cevaplar

  1. E - 2. D - 3. C - 4. B - 5. D - 6. E - 7. B - 8. B - 9. E - 10. C - 11. A - 12. C - 13. B - 14. A - 15. A - 16. D - 17. E - 18. D - 19. C - 20. C - 21. D - 22. C - 23. A - 24. E - 25. C - 26. D - 27. A - 28. A - 29. A - 30. C
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Maliye Politikası Vize Forum Tarih
Klasik Ekonomi Teorisi Ve Maliye Politikası Üniversiteler 15 Ocak 2011
Maliye Politikası Final Sınavı Soru ve Cevapları Açık Öğretim AÖF 7 Ağustos 2010
Maliye Politikası Diğer Mesleki Bilgiler 4 Haziran 2009
Maliye Politikası Final 11,12,13 Üniteler SBS - ÖSS - Sınavlar 15 Nisan 2009
Maliye bakanı görevleri madde madde Diğer Mesleki Bilgiler 26 Aralık 2015

Bu Sayfayı Paylaş