Maliye Bakanlığı Bütçe Uygulama Talimatı 2011

'Ekonomi Ve Borsa' forumunda Mavi_Sema tarafından 4 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Maliye Bakanlığı Bütçe Uygulama Talimatı 2011 konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  2011 Maliye Bakanlığı Bütçe Uygulama Talimatı,
  Maliye Bakanlığı 2011 Bütçe Uygulama Talimatı

  Maliye Bakanlığı Bütçe Uygulama Talimatına İlişkin Genelge


  T.C.
  ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
  Orman Genel Müdürlüğü

  : B.18.1.OGM.0.65.02-841.02/2
  : 2011 Yılı Özel Bütçe
  Uygulama Talimatı

  04/ 01/2011

  Genel Müdürlüğümüz Özel Bütçeli bir idare olarak, başta özel bütçe muhasebe hizmetleri
  ile mali kontrol hizmetleri olmak üzere birçok alanda yeni uygulamaları gerçekleĢtirmiĢtir. Bu
  çerçevede özel bütçe uygulamalarında 2011 yılında iş ve işlemlerin daha sağlıklı olarak
  yürütülmesi amacıyla her kademedeki personelin özverili çalışmasına devam etmesi ve mevzuatı
  yakından takip etmesi gerekmektedir. Öncelikle, 5018 sayılı Kanun ve bu Kanunun ikincil
  mevzuatının daha iyi özümsenmesi mutlak zorunluluk arz etmekte olup,
  www.muhasebat.gov.tr,
  www.bumko.gov.tr ve OGM - Orman Genel Müdürlüğü adreslerinin sürekli olarak takip edilerek, bu web
  sayfalarından yapılan genel ve özel duyurulara zamanında ulaĢılacaktır.

  Özel Bütçe iş ve işlemlerinde devredilen yetkiler mutlaka yazılı olacak ve bu yetki
  devirleri ilgili birimlere zamanında bildirilecektir. Ayrıca ödeme emri belgesi düzenlemek üzere
  görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri için Harcama Yetkilisi onayı mutlaka olacaktır.
  Harcama Yetkilileri tarafından verilecek harcama talimatları usulüne uygun olacak, giderin
  gerçekleĢeceği zamana kadar geçecek tüm iĢ ve iĢlemlerde gerekli mali kontroller gerçekleĢtirme
  görevlilerince eksiksiz yerine getirilecektir.

  Dört yıl önce oluĢturulan özel bütçe muhasebe birimlerinde personel ve donanım gibi her
  türlü ihtiyaca önem ve öncelik verilmeye 2011 yılında da devam edilecek, baĢta Ġdari ve Mali
  ĠĢler ġube Müdürleri olmak üzere her kademedeki yetkililer tarafından bu birim çalıĢanları
  desteklenecektir.

  Özel Bütçe muhasebe hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilen personelin
  değiĢmemesi esastır. Ancak, 5018 sayılı Kanunun 62 nci maddesi dikkate alınmak suretiyle veya
  baĢka nedenlerle talep edilecek değiĢiklikler için - gerekçesi de belirtilerek- talepte bulunulabilir.

  Yine muhasebe hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilen personelin izin, rapor, geçici
  görev vb. nedenlerle görevi baĢında bulunmadığı zamanlarda yerine vekalet edecek personel, üst
  yönetici (Orman Genel Müdürü) tarafından görevlendirilmektedir. Buna göre yapılan mevcut
  görevlendirmelerde talep edilecek değiĢiklikler için; görevlendirilecek personelin adı, soyadı, TC
  kimlik numarası, unvanı, öğrenim durumu, sicil (son üç yıllık sicilinin olumlu olması) bilgileri
  Strateji GeliĢtirme Dairesi Başkanlığına bildirilecektir. Halen bu Ģekilde görevlendirilenlerde
  değiĢiklik yapılmayacaksa talepte bulunulmasına gerek yoktur.

  Bilindiği üzere 2007 yılında Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama birimlerimiz
  itibarıyla özel bütçe ambarlarımız kurulmuĢ, bu ambarlardan sorumlu TaĢınır Kayıt ve Kontrol
  Yetkilisi görevlendirmeleri yapılmıĢ, taĢınır kayıt iĢlemlerinin yönetmelikte belirlenen Ģekilde
  elektronik ortamda tutulmasını sağlamak üzere de bilgisayar yazılımı satın alınarak, gerekli
  giriĢler ve tanımlamalar yapılmıştır.

  T.C.
  ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
  Orman Genel Müdürlüğü

  Bu çerçevede 2011 yılında da taĢınır iĢlemlerinde her hangi bir aksamaya yol açmamak
  üzere, satın alma veya devir yolu ile edinilen taĢınırlar zamanında kayıtlara alınacak, bunlara
  iliĢkin düzenlenecek taĢınır iĢlem fiĢleri muhasebe birimlerine yine zamanında gönderilecektir.

  Muhasebe birimleri satın alma yolu ile edinilen taĢınırların ödemesini yaparken, ödeme
  emri belgesinin ekinde söz konusu taĢınıra ait taĢınır iĢlem fiĢi olup olmadığını kontrol
  edeceklerdir. Ekinde taĢınır iĢlem fiĢi olmayan bu türdeki ödeme evrakları iade edilecektir.

  Diğer taraftan 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31/12/2010 tarih ve
  27802 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01/01/2011 tarihinden geçerli olmak üzere
  yürürlüğe girmiĢtir.

  Genel Müdürlüğümüz 2011 Yılı Özel Bütçesinin uygulanmasında aksaklıklara meydan
  vermemek için 6091 sayılı Bütçe Kanunu hükümlerine, Maliye Bakanlığınca yayınlanacak bütçe
  uygulama talimatlarına, tebliğlere, genel yazılara ve aĢağıdaki esaslara uyulacaktır.

  1- Genel Müdürlüğümüz 2011 Yılı Özel Bütçesi Analitik Bütçe Sınıflandırma esaslarına
  uygun olarak; harcamalar EK-1’de ve EK-2.a’ da belirtilen Kurumsal, Fonksiyonel, Finans ve
  Ekonomik Kodlara uygun bir Ģekilde uygulanacaktır. Gelirlerde yine EK-2.b de belirtilen
  Ekonomik Kodlar çerçevesinde tahsil edilecektir.

  2- Genel Müdürlüğümüz 2011 Yılı Özel Bütçe ödenekleri birimler itibarıyla EK-3’ de
  ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde gösterilmiĢtir.

  3- Analitik bütçe sınıflandırma esaslarına göre ödenekleri takip edecek birimler ile
  ödeneklerin talep edileceği birimler aşağıda gösterilmiş olup, ödenek talepleri mutlaka ilgili
  birimlerden yapılacaktır.

  a) Merkez Birimleri: Analitik bütçe sınıflandırmasında Merkez birimlerimizin
  tamamının bütçesi ayrı ayrı hesaplandığından, bu bütçelerle ilgili ödeneklerin takip ve kontrolü
  de yine ilgili birimlerce yapılacaktır. Bu birimler bütçelerinde yer alan bütün hesaplar dahil
  olmak üzere; bu hesaplarla ilgili olarak ek ödenek, aktarma, serbest bırakma ve diğer bütün bütçe
  iĢlemleri için Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığından talepte bulunacaklardır.

  Özel Kalem ile Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığına ait hesapların takibi ise Ġdari ve Mali ĠĢler
  Dairesi BaĢkanlığınca yürütülecektir. Özel kalem ile Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığına ait ödeme
  emri belgelerinde ve diğer belgelerde Harcama Yetkilisi bölümü Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi
  BaĢkanı tarafından imzalanacaktır.

  Merkez birimleri bütçe faaliyetleri ile ilgili olarak Strateji GeliĢtirme Dairesi
  BaĢkanlığıyla sürekli koordine içerisinde olacaklardır. Ayrıca her birimde bütçe ile ilgili iĢ ve
  iĢlemleri takip ve kontrol edecek personel görevlendirilecektir.

  Merkez Birimlerimiz e-bütçe sistemi üzerinden kendilerine verilen kullanıcı kodu ve
  Ģifreyi kullanarak, birimlerine ait ödenekler için “ödenek gönderme belgesi” ile “tenkis belgesi”
  düzenleyeceklerdir. Düzenlenen belgeler Harcama Yetkilisinin imzasından sonra, gerekli kontrol
  ve onay aĢamaları için Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığına gönderilecektir. Harcama
  Yetkilisinin görevi baĢında olmadığı durumlarda ödenek gönderme belgesi, tenkis belgesi veya
  ödeme emri belgesinin kimin tarafından düzenleneceği ayrı bir olurla belirlenebilecektir.


  Devamı ve detaylı bilgiler için
  Tıklayınız
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Maliye Bakanlığı Bütçe Forum Tarih
Maliye Bakanlığının Görevi Nelerdir, Maliye Bakanlığı Görevleri Nedir Diğer Mesleki Bilgiler 8 Ağustos 2011
Maliye Bakanlığı Görevleri Nelerdir Diğer Mesleki Bilgiler 4 Mayıs 2011
Maliye Bakanlığı Amblemi Diğer Resimler 2 Mayıs 2011
Maliye Bakanlığı Pasaport Harçları 2011 Yurtdışında Yaşam ve Eğitim 2 Mayıs 2011
Maliye Bakanlığı Ne İş Yapar Seviyeli-Ciddi Konular 2 Mayıs 2011

Bu Sayfayı Paylaş