Laboratuvar Lipaz tahlili tetkiki açıklaması anlamı, tanıtımı, tanımı, nedir

'Diğer Mesleki Bilgiler' forumunda NeslisH tarafından 13 Kasım 2008 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  Laboratuvar Lipaz tahlili tetkiki açıklaması anlamı, tanıtımı, tanımı, nedir konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Lipazlar, yağların parçalanmasından sorumlu bir enzim grubudur. Bir lipaz, suda çözünebilen bir enzimdir ve lipitlerin ester bağlarının hidrolizini katalize eder.

  Lipaz İçerikli bir konu:


  Dr. Can Duman, Dr. B. Faruk Erden

  Birinci basamak saðlýk hizmetleri, bireyleri
  çoðu kez hastalýktan korumaya çalýþan ya da
  hastalýk varsa, henüz komplikasyonlarý
  geliþmeden önce, kolay ve ucuz bir biçimde
  tedavi etmeye çalýþan stratejileri de içeren
  hizmetlerdir. Toplum saðlýklý iken, toplumun
  saðlýðýný sürdürmeye yönelik giriþimlerde
  bulunduðu için ya da sýk görülen, gecikme
  durumunda kiþiye ve topluma büyük bir yük
  getirecek hastalýklara erken dönemde, zaman
  yitirmeden müdahale saðladýðý için ülkemizde
  kritik düzeyde önemlidir.
  2003 yýlýnda Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan
  hazýrlatýlan ''Birinci Basamaða Yönelik Taný ve
  Tedavi Rehberleri'' bazý biyokimyasal testlerin
  referans aralýklarýný vermektedir (Tablo 1) (1).
  Birinci basamakta saðlýk hizmeti veren
  hekimlerin, karþýlaþtýklarý bu laboratuvar
  deðerlerini yorumlamakta güçlük çektikleri
  bilinmektedir. Bu gözden geçirme yazýsýnýn
  amacý, geniþ kaynaklarýn hemen ulaþýlamadýðý
  koþullarda, laboratuvar istem ve sonuçlarýnýn
  olasý hastalýklarla iliþkilerini biçimlendirmede,
  birinci basamakta saðlýk hizmeti veren hekime
  bir anýmsatmaktadýr.
  Referans Aralýðý Kavramý: Görünürde
  saðlýklý olan ya da saðlýklý gönüllülerden
  oluþan populasyonun %95'lik orta dilimidir (2).
  Bu grubun bir çan eðrisi oluþturduðu kabul
  edilirse, saðlýklý popülasyonun %2.5'i referans
  aralýðýn altýnda, %2.5'i ise üstünde kalacaktýr.
  Kýsaca bu deðerlerin altýnda ve üstünde
  laboratuvar sonuçlarýna sahip olmak, mutlak
  anlamda patoloji anlamýna gelmemektedir.
  Albümin
  Serum protein içeriðinin yaklaþýk yarýsýný
  oluþturur. Onkotik basýncýn sürdürülmesinde
  ve çeþitli moleküllerin taþýnmasýnda önemli rol
  oynar. Dehidratasyonda rölatif artýþý söz
  konusudur. Damar içi albümin verilmesi de
  albümin düzeyindeki artýþýn bir diðer
  nedenidir.
  Azaldýðý durumlar ise; yetersiz beslenme
  (malnütrisyon); baðýrsaktan emilim
  bozukluklarý (malabsorbsiyon sendromlarý);
  ilerlemiþ karaciðer hastalýklarýna baðlý yetersiz
  üretim; hipertiroidizm ve gebelikte olduðu gibi
  artmýþ gereksinim durumlarý; neoplazm,
  infeksiyon ve travmada olduðu gibi artan
  yýkým; ödem, asit, yanýk, hemoraji (kan kaybý),
  protein kaybettiren nefropatideki gibi artan
  kayýplar; damar içi fazla miktarda sývý
  yüklenmesi, uygunsuz antidiüretik hormon
  salýnýmý ve su intoksikasyonu gibi dilüsyonel
  nedenler (2,3).
  Alanin aminotransferaz (ALT)
  Karaciðer hücre harabiyetini gösteren
  testlerdendir. Artýþlarý viral hepatit, toksik
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Laboratuvar Lipaz tahlili Forum Tarih
Göztepe Hastanesi Laboratuvar Sonuçları Genel Sağlık 21 Kasım 2011
Açıköğretim Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Hakkında Bilgi Açık Öğretim AÖF 27 Temmuz 2011
Laboratuvar tahlili tetkiki açıklaması anlamı, Laboratuvar tahlil terimleri Genel Sağlık 11 Mayıs 2011
Okul Laboratuvar Malzemeleri Nelerdir Eğitim Videoları & Flash ve Slaytları 10 Nisan 2011
Patoloji Laboratuvar Mesleği Hakkında Meslekler Rehberi 2 Ekim 2009

Bu Sayfayı Paylaş