Kur'an-ı Kerim'de Surelerin Türkçe Anlamları

'Kuran'ı Kerim Türkçe Mealli' forumunda NeslisH tarafından 3 Nisan 2009 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  Kur'an-ı Kerim'de Surelerin Türkçe Anlamları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Kur’an-ı Kerim sureleri isimlerini genellikle kabul edildiği şekliyle, sure içinde anlatılan bir olaydan, bir kavramdan, bir peygamber isminden ve benzeri bir durumdan dolayı almıştır Sure isimleri genellikle Arapça orijinal isimleri ile anıldıklarından çoğu zaman ne manaya geldiklerine dikkat edilmemektedir Toplam 114 adet olan Kur’an-ı Kerim sure isimlerinin Türkçe karşılıklarını şu şekilde göstermek mümkündür:

  1-Fatiha: Açılış Suresi, Kur’an-ı Kerim’in başlangıç suresi olduğundan bu adı almıştır

  2-Bakara: İnek Suresi, 67-71 ayetlerinde Yahudilere kesilmesi emredilen inekten söz edildiği için bu ismi almıştır

  3-Ali İmran: İmran Ailesi Suresi, İmran ailesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır

  4-Nisa: Kadınlar Suresi, Pek çok ayetinde kadınların haklarından bahsedildiği için bu adı almıştır

  5-Maide: Ziyafet (Sofra) Suresi, 112 ve 114 ayetlerinde Hz İsa’nın Allah’tan istediği sofradan söz edildiğinden bu adı almıştır

  6-En’am: Davar Suresi, Arapların hayvanlara uyguladıkları bazı gelenekler kınandığı için bu adı almıştır

  7-Araf: Orta Yer Suresi, 46 Ayette yer alan cennet ve cehennem arasındaki orta yer bölgesindeki insanlardan bahsedildiği için bu adı almıştır

  8-Enfal: Ganimetler Suresi, Savaş ganimetlerinin durumundan bu adı almıştır

  9-Tevbe: Tövbe Suresi, ismini 104 ayetinde yer alan Allah’ın, tövbeleri çokça kabul ettiği, çokça bağışladığının ifade edilmesinden alır

  10-Yunus: Yunus Suresi, Hz Yunus ve kavminden bahsedildiği için bu adı almıştır

  11-Hud: Hud Suresi, Hz Hud’un hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır

  12-Yusuf: Yusuf Suresi, Hz Yusuf’un hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır

  13-Rad: Gök Gürültüsü Suresi, 13 ayetinde gök gürültüsünün Allah’ı tesbih edip yücelttiği anlatıldığından bu adı almıştır

  14-İbrahim: İbrahim Suresi, 35-41 ayetlerinde Hz İbrahim’in yaptığı dua anıldığından bu adı almıştır

  15-Hicr: Hicr Suresi, adını 80-84 ayetlerinde bahsedilen bir yer adı olan Hicr’den almıştır

  16-Nahl: Arı Suresi, 68-69 ayetlerinde Allah’ın balarısına, dağlardan, ağaçlardan ve çardaklardan evler edinmesi emrinden dolayı bu adı almıştır

  17-İsra: Gece Yürüyüşü Suresi, Allah’ın Hz Muhammed’i gecenin bir vaktinde ayetlerinden bir kısmını göstermek üzere Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksaya yürütmesinde almıştır ismini

  18-Kehf: Mağara Suresi, 9-27 ayetlerinde putperest kavimlerinden kaçıp mağaraya gizlenen bir grup gencin hikayesi anlatıldığından dolayı bu ismi almıştır

  19-Meryem: Meryem Suresi, Hz Meryem’den bahsedildiği için bu ismi almıştır

  20-Ta-Ha: Ta-Ha Suresi, ismini surenin başında yer alan Ta ve Ha harflerinden almıştır

  21-Enbiya: Peygamberler Suresi, ağırlıklı olarak peygamberlerden söz edildiğinden bu adı almıştır

  22-Hac: Hac Suresi, Hac ibadetinden bahsedildiğinden bu adı almıştır

  23-Müminun: İnananlar Suresi, İnananların başarıya ulaşacaklarından bahsedildiğinden bu adı almıştır

  24-Nur: Işık Suresi, ismini 35 ayetinde yer alan ve Allah’ın nurunu tasvir eden ayetten alır

  25-Furkan: Ayırıcı Suresi, ismini 1 ayetinde geçen hakkı batıldan ayıran manasındaki Furkan kelimesinden alır

  26-Şuara: Şairler Suresi, 224 ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adı almıştır

  27-Neml: Karınca Suresi, ismini 18 ayetinde Hz Süleyman’ın ordusunu görünce yoldan çekilen karıncalardan almıştır

  28-Kasas: Tarihi Vakalar Suresi, İsmini 25 ayetinde geçen kasas kelimesinden alımıştır

  29-Ankebut: Dişi Örümcek Suresi, 41 ayetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına benzetildiğinden bu adı almıştır

  30-Rum: Romalılar Suresi, ismini 1 ayetinde Persliler ile yapılan savaşta yenilgiye uğrayan Romalıların yakında gelip geleceğinin ifade edilmesinden almıştır

  31-Lokman: Lokman Suresi, ismini Allah’ın Hz Lokman’a verdiği hikmetten bahseden 12 ayetten almıştır

  32-Secde: Secde Suresi, ismini 15 ayette geçen secde kelimesinden almıştır

  33-Ahzab: Gruplar (Topluluklar) Suresi, ismini Müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden almıştır

  34-Sebe: Sebe Suresi, ismini 15 ayetinde yer alan Yemen’de bir bölge veya kabile ismi olan Sebâ kelimesinden almıştır

  35-Fâtır: Yaratan Suresi, ismini 1 ayetinde geçen fâtır kelimesinden almıştır

  36-Ya-Sin: Ya-Sin Suresi, ismini 1 ayetinde geçen ya ve sin harflerinden alır

  37-Saffat: Saf Tutanlar Suresi, adını ilk ayetinde yer alan sıra sıra dizilenler ifadesinden almıştır

  38-Sad: Sad Suresi, Sad harfi ile başladığından dolayı bu adı almıştır

  39-Zümer: Yığınlar Suresi, 71 ve 73 ayetinde geçen bu kelime sureye ismini vermiştir

  40-Gafir (Mü’min Suresi): Bağışlayan Suresi, Allah’ın günahları bağışlayan sıfatının yeraldığı 3 ayetteki Gafir kelimesinden ötürü bu adı almıştır

  41-Fussilet: Ayrıntılı Suresi, Kur’an’ın ayrıntılı kılındığını ifade eden fussilet kelimesinin geçtiği 3 ayetinden ismini almıştır

  42-Şura: Danışma Suresi, 38 ayetinde mü’minlerin işlerini aralarında danışma ile gördükleri anlatıldığından bu adı almıştır

  43-Zuhruf: Gösteriş-Süsler Suresi, ismini 35 ayetinde Allah’ın verdiği ifade edilen altın-gümüş gibi süslerin sadece bu dünya hayatının malı olduğunun ifade edilmesinden almıştır

  44-Duhan: Duman Suresi, ismini 10 ayetinde geçen duhan kelimesinden almıştır

  45-Casiye: Diz Çöküş Suresi, ismini 28 ayetinde geçen casiye kelimesinden alır

  46-Ahkaf: Kum Tepeleri Suresi, ismini 21 ayetinde geçen yer adından almıştır

  47-Muhammed: Muhammed Suresi, ikinci ayetinde Hz Muhammed’in ismi anıldığından bu adı almıştır

  48-Fetih: Fethetmek Suresi, ayetlerinde birkaç defa fetihten söz edildiğinden bu ismi almıştır

  49-Hucurat: Odalar Suresi, ismini 4 ayetinde geçen hucurat kelimesinden almıştır

  50-Kaf: Kaf Suresi, adını 1 ayetinde geçen kaf harfinden almıştır

  51-Zariyat: Tozutup Savuranlar Suresi, 1 ayetinde geçen zariyat kelimesinden almıştır ismini

  52-Tur: Tur Dağı Suresi, adını ilk ayetinde yer alan Tur dağından almıştır

  53-Necm: Yıldız Suresi, adını 1 ayetinde yer alan necm kelimesinden almıştır

  54-Kamer: Ay Suresi, adını ilk ayetinde yer alan kamer kelimesinden almıştır

  55-Rahman: Merhametli Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan, Allah’ın Rahman isminden almıştır

  56-Vakıa: Olay Suresi, 1 ayetinde yer alan vakıa kelimesinden almıştır

  57-Hadid: Demir Suresi, 25 ayetinde demirin yararlarından söz edildiği için bu adı almıştır

  58-Mücadile: Mücadeleci Kadın Suresi, adını 1 ayetinde geçen fiilden alır

  59-Haşr: Toplanma Suresi, adını 2-17 ayetler arası anlatılan topraklarından sürülen kavimden almıştır

  60-Mümtehine: Sorgulanan Suresi, Mümtehine sınav veren kadın anlamına gelir ve ismini 10 ayette müşriklerden kaçıp inananlara gelen kadınların imtihan edilmesinden alır

  61-Saff: Saf Tutmak Suresi, 4 ayette mü’minlerin saf tutarak Allah yolunda mücadele etmeleri anlatıldığından bu adı almıştır

  62-Cuma: Cuma (Toplanma) Suresi, 9 ayetinde Cuma günü çağrı yapıldığında toplu halde namaza gidilmesi emredildiğinden bu adı almıştır

  63-Münafikun: İkiyüzlüler Suresi, münafıklardan bahsettiği için bu adı almıştır

  64-Tegabun: Aldanış Suresi, adını 9 ayetinde geçen teğabün kelimesinden alır

  65-Talak: Boşanma Suresi, surenin ilk ayetlerinde boşanma işlemi anlatıldığından bu adı almıştır

  66-Tahrim: Yasaklama Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan tahrim kelimesinden almıştır

  67-Mülk: Yönetim Suresi, adını 1 ayetinde yer alan mülk kelimesinden almıştır

  68-Kalem: Kalem Suresi, adını 1 ayetinde yer alan kalem kelimesinden almıştır

  69-Hakka: Gerçekleşen Suresi, adını 1 ayetinde geçen hakka kelimesinden almıştır

  70-Mearic: Yükseliş Yolları Suresi, ismini 3 ayetinde yer alan Allah’ın yükselme dereceleri-yollarının sahibi olduğu anlamına gelen mearic kelimesinden almıştır

  71-Nuh: Nuh Suresi, Hz Nuh’un elçi olarak gönderilişi ve mücadelesi anlatıldığından bu adı almıştır

  72-Cin: Cin Suresi, Cinlerden bir grubun Kur’an’ı dinleyerek doğru yola girmeleri bulmaları anlatıldığından bu adı almıştır

  73-Müzemmil: Bürünen Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan müzemmil kelimesinden almıştır

  74-Müdessir: Gizlenen Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan müdessir kelimesinden almıştır

  75-Kıyamet: Diriliş Suresi, adını 1 ayetinde geçen kıyamet kelimesinden almıştır

  76-İnsan: İnsan Suresi, 1 ayetinde insanın bu durumuna gelmezden önceki haline dikkat çekildiğinden bu adı almıştır

  77-Mürselat: Gönderilenler Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan mürselat kelimesinden almıştır

  78-Nebe: Haber Suresi, sure kıyamet günü haberiyle başladığından bu adı almıştır

  79-Naziat: Söküp Çıkaranlar Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan naziat kelimesinden almıştır

  80-Abese: Surat Astı Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan abese kelimesinden almıştır

  81-Tekvir: Dolama Suresi, 1 ayetinde güneşin büzülmesi anlatıldığından bu adı almıştır

  82-İnfitar: Parçalanma Suresi, 1 ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır

  83-Mutaffifin: Kandıranlar Suresi, ölçü ve tartıda hile yapanların kınanmalarından dolayı bu adı almıştır

  84-İnşikak: Yarılma Suresi, 1 ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır

  85-Buruc: Burçlar Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan buruc kelimesinden almıştır

  86-Tarık: Vuruşlu Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan tarık kelimesinden almıştır

  87-Alâ: Yüce Suresi, Allah’ın yüce adıyla başladığında bu adı almıştır

  88-Ğaşiye: Kuşatan Suresi, her şeyi örtüp kuşatacak olan kıyamet haberiyle başladığından bu adı almıştır

  89-Fecir: Tan Vakti Suresi, tan yerinin ağarmasına yemin edilerek başladığından bu adı almıştır

  90-Beled: Şehir Suresi, Mekke kentine yemin ile başladığından bu adı almıştır

  91-Şems: Güneş Suresi, 1 ayeti güneşe yemin ile başladığından bu adı almıştır

  92-Leyl: Gece Suresi, 1 ayeti geceye yemin ile başladığından bu adı almıştır

  93-Duha: Kuşluk Vakti Suresi, kuşluk vaktine yemin ile başladığı için bu adı almıştır

  94-İnşirah: Ferahlık Suresi, Hz Peygamberin göğsünün ferahlatılıp sevinç, huzur ve güvene kavuşturulması ifade edildiğinden bu adı almıştır

  95-Tin: İncir Suresi, İncir ve zeytine yemin ile başladığından bu adı almıştır

  96-Alak: Asılıp Tutunan Suresi, 2 ayetinde insanın alâk’tan yaratıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır

  97-Kadir: Kudret Suresi, Kadir gecesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır

  98-Beyyine: Kanıt Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan beyyine kelimesinden almıştır

  99-Zilzal: Deprem Suresi, yerin sarsılması tasvir edildiğinden bu adı almıştır

  100-Adiyat: Nefes Nefese Koşmak Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan adiyat kelimesinden almıştır

  101-Karia: Şiddetli Ses Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan karia kelimesinden almıştır

  102-Tekasür: Çoğalma Yarışı Suresi, insanların mal ve evlatlarda çoğalma yarışlarının kendilerini felakete sürüklemesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır

  103-Asr: Zaman Suresi, zamana yemin ile başladığından bu adı almıştır

  104-Hümeze: Dedikoducu Suresi, dedikoduculuk ve arkadan çekiştirme kınandığı için bu adı almıştır

  105-Fil: Fil Suresi, Fil olayından bahsedildiğinden bu adı almıştır

  106-Kureyş: Kureyş Toplumu Suresi, Kureyş toplumunun seyahat geleneğinden bahsedildiğinden bu adı almıştır

  107-Maun: Yardımlaşma Suresi, yardımlaşmaya engel olan kişilerin vasıfları anlatıldığından bu adı almıştır

  108-Kevser: Bolca Güzellik Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan kevser kelimesinden almıştır

  109-Kafirun: İnkârcılar Suresi, kâfirlere hitap ile başladığından bu adı almıştır

  110-Nasr: Yardım Suresi, Allah’ın yardımı anlatıldığından bu adı almıştır

  111-Mesed: Bükülmüş ip, ismini son ayetinde yer alan mesed kelimesinden almıştır

  112-İhlâs: Özgüleme Suresi, dini halis yapmak ve her türlü şirkten temizlemek ifade edildiğinden bu adı almıştır

  113-Felak: Açılma Suresi, ismini 1 ayetinde yer alan felak kelimesinden almıştır

  114-Nas: İnsanlar Suresi, ismini ayetlerinde yer alan nas kelimesinden almıştır
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Kur'an Kerim'de Surelerin Forum Tarih
Kur'an-ı Kerim'de verilen temel bilgiler nelerdir? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 6 Nisan 2015
Hz. Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'de adının geçtiği ayetler hangileridir? Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri 22 Eylül 2011
Kur'an-ı Kerim'de Güzel Ahlak İle İlgili Ayetler, Kur'an-ı Kerim Ahlak Ayetleri Kuran'ı Kerim Türkçe Mealli 28 Ağustos 2011
Kur'an-i kerim'deki şifa ayetleri Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri 22 Mayıs 2011
Kur'an-ı Kerim'de İsimleri Geçen Peygamberler Siyer - Peygamberlerimizin Hayatı 23 Mart 2011

Bu Sayfayı Paylaş