Kur’an’da Ahlâk Esasları

'Islam'da Ahlak ve Sıfatları' forumunda Fatma tarafından 22 Şubat 2009 tarihinde açılan konu

 1. Fatma

  Fatma Üye

  Kur’an’da Ahlâk Esasları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Kur’an’da Ahlâk Esasları


  Kur’an, diğer bir çok konuda olduğu gibi, ahlak konularını da her hangi bir ahlak kitabı gibi sistematik olarak ele almamakla birlikte, eksiksiz bir ahlak sistemi oluşturacak zenginlikte nazari prensipler ve ameli kurallar getirmiştir

  Arapça bir kelime olan ahlakın konusunu insanın karakteri, iyi ve kötünün tespiti, iyiyi alıp kötüden kaçınma yolları, insanın yapması gereken vazifeler oluşturur Ahlak sayesinde insan davranışlarındaki güzel ve çirkin olanı anlarken fazilet ve reziletleri de kavrar, ahlakî faziletlerle süslenme ve kötülüklerden yahut manevi hastalıklar(emradu’l-kalb) dan kurtulma yollarını öğrenir Zaten ahlakın gayesi de budur

  Kur’an-ı Kerim’de iki yerde “hulk” kelimesi geçmektedir Ayrıca pek çok ayette “amel” teriminin alanı ahlaki davranışları da içine alacak şekilde geniş tutulmuştur Bunun yanında birr, takva, amel-i salih, istikamet, husün, hayr, ma’ruf gibi iyi ahlaklılık; ism, dalal, fahşa, münker, bağy, seyyie, heva, fısk, fücur, zulm gibi kötü ahlaklılık ile ilgili anlam ifade eden birçok kavram vardır

  Kur’anda nazari ve ameli ahlakla ilgili çok zengin malzeme ve prensipler bulunmaktadır Bunları şöyle maddeleştirmek mümkündür

  1 Kur’an’da ahlak, iman ve ibadetle iç içedir Kur’an imanın yanı sıra ibadet etme ve güzel ahlaka sahip olma gereğine birçok ayetlerde işaret eder Bu ayetlerden birisi şöyledir:

  “Onlar büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar; kızdıkları zaman da onlar, affederler Rab’lerinin çağrısına gelirler, namazı kılarlar İşleri, aralarında danışma iledir Kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için harcarlar Bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman kendilerini savunurlar Kötülüğün cezası, yine onun gibi bir kötülüktür Kim affeder, barışırsa onun mükafatı Allah’a aittir Doğrusu o, zalimleri sevmez Kim zulme uğradıktan sonra kendini savunursa onlar kınanmaz ve cezalandırılmazlar Kınanan ve cezalandırılacak olanlar, insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldıranlardır İşte böylelerine acı bir azap vardır Fakat kim sabreder, affederse, şüphesiz bu çok önemli işlerdendir” (šura, 42/37-43; ayrıca bkz Mü’minun, 23/2-8)

  Öyle anlaşılıyor ki, Kur’an’da ahlaki vazifelerle dini emirler bir arada zikredilmiştir Hiçbir ahlaki emir yoktur ki, dini veya imani bir emir olmasın Örneğin namaz, oruç, hac ve zekat nasıl bir dini vazife ise, sağlığı koruma, aileyi yaşatma, ve başkalarına yardım birer dini görevdir İnsan öldürme, içki içme ve zina yapma nasıl birer kötülük ise, sağlığını korumama, gıybet, dedikodu, insanların ayıplarını araştırma da haramdır

  2 Kur’an-ı Kerim, insanın sorumluluğuna geniş yer vermiştir Sorumluluk (mes’uliyet) insanın değerini ortaya koyan bir kavramdır Sorumluluk ve sorumsuzluk, akıllı varlık olan insanla, akılsız varlıklar arasındaki farkı ortaya koymaktadır Kur’an’ın emir ve nehiylerinin insanı merkeze aldığı görülmektedir

  İnsan önce Allah’a karşı sorumludur Bu sorumluluk gereği insan, Allah’a ve O’nun vahyettiği gerçeklere inanmak, ona şartsız olarak itaat etmek; O’nun kelamı, eserleri ve nimetleri üzerinde fikretmek, zikretmek ve şükretmek; O’nu her şeyden çok sevmek, O’na günlük ibadetini yapmak; O’na güvenmek, tevbe etmek ve rahmetinden ümit kesmemek zorundadır

  İnsan Allah’tan sonra Peygamberine, değerlerine, kendisine, ailesine, çevresine ve tüm insanlara karşı sorumludur Ahlaki sorumluluğun en bariz ifadesini, “Oku kitabını, bugün nefsin sana hesap görücü olarak yeter… Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenemez” (İsra, 17/14-15) ayetlerinde buluyoruz Ayrıca her nefsin kendi hazırladığını bileceği, içlerinden hiç birinin bırakılmayacağı, davranışlarının her birinin tespit edilip yazılacağı, herkesin tek tek hesaba çekileceği; kulak, göz ve kalbin mesul tutulacağı, dünyada verilen nimetlerin hesabının sorulacağı belirtilerek, sorumluluk kesin çizgilerle pekiştirilmiştir (Tekvir, 81/14; İnfitar, 82/5; Kehf, 18/47,49; Bakara, 2284; İsra, 17/36; Tekasür, 102/8)

  Kur’an’da sorumluluk için hürriyete geniş yer verilmiştir Nasihat ve öğütler verilmekle birlikte hürriyete müdahele edilmemiştir Hürriyet içinde insan, ya nefsini temizleyip gerçek mutluluğa erecek ya da nefsini kötülükle karartıp ziyana uğrayacaktır Bu yüzden sorumluluk-özgürlük ilişkisini ölçülü kuramayanlara şeytan “O halde kusuru bana yüklemeyin, kendinizi kınayın!” (šems, 91/9-10; Müddessir, 74/38; İbrahim 14/22) diyecektir Ahlaki sorumluluk şuuru devam ettikçe, ahlak devamlılık arzeder “Bir millet kendilerinde bulunan (güzel meziyet)i değiştirmedikçe Allah onlara verdiği nimeti değiştirmez) (Enfal, 8/53) Böylece ilahi adalet, nimetin değiştirilmesi ile insani sorumluluk arasında doğrudan ilişki kurmuştur

  3 Kur’an, ahlakta mecburilik ve mutlaklığı birleştiren bir vazife ahlakı sunar

  Vazife gerekli ve zorunludur (Hicr, 15/99) Yine vazife, genel, evrensel ve değişmez bir kaidedir Bu umumiliği Kur’an’ın “Ey insanlar!” şeklindeki hitabından anlıyoruz Onun emir ve nehiyleri her yerde bütün insanlar için aynıdır Vazife yapılabilir türdendir Zira Allah, kimseye gücünün üstünde bir şeyi yüklememiştir Son olarak vazife mutlaktır, lizatihidir Yani vazife, vazife olduğu için yapılır, menfaati veya hazları sağladığı için yapılmaz Kur’an, vazifeye bu açıdan bakarak, görevlerini yapan insanların anlayışlarını kendi dillerinden şöyle nakleder: “Biz size ancak Allah rızası için yediriyoruz Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür istemeyiz” (Dehr, 76/9)

  4 Kur’an ahlakında yükümlülük (mükellefiyet)ün zaruriliği işlenir Kur’an’da bu durum, emir, kitabe ve fariza terimleriyle işlenir Ameli ahlakta yükümlülük olmazsa, sorumluluk olmaz, sorumluluk ortadan kalkınca adaletin gerçekleşmesi mümkün olmaz O zaman anarşi yaygınlaşır, düzen bozulur

  Kur’an, ahlaki yükümlülüğü açığa kavuşturmak için ahlaki hareketin iki düşmanını zikreder Bunlar, düşünmeksizin nefsin isteklerine uyma ve körü körüne bağlılıktır Bu sonuncuda aklın bütünüyle faaliyet dışı kaldığı ve bunun akıl almaz ölçüde bir şaşkınlık olduğu kaydedilmiştir (Sad, 38/26; Zuhruf, 43/22-23, bakara, 2/170)

  Kur’an, ahlaki yükümlülükleri koyarken işin yapılabilirliğine önem vermiş (Talak, 65/7; En’am, 6/52; Mü’minun, 23/62; Bakara, 2/286), kolaylık prensibi getirmiş (Bakara, 2/185; Hacc, 22/78; Nisa, 4/28), hayatın gerçeklerini gözetmiş (Müzzemmil, 73/2-4, 20; Enfal, 8/65-66; Fetih, 48/17; Nisa, 4/98, 101; Bakara, 2/185, 215, 235) ve tedrici olarak hayır yarışına zemin hazırlamıştır (Bakara, 2/158, 184, 219, 237, 280; Furkan, 25767; šura, 42743)

  5 Kur’an’da ahlaki yükümlülükler bazı yaptırım (müeyyide)lar ile takviye edilmiştir Bunlar ahlaki, kanuni ve ilahi yaptırımlardır Kişinin kendi nefsine uyguladığı ahlaki yaptırımları tevbe, hatayı düzeltme ve kaza etme, günah ihtimali olan yollardan uzaklaşma şeklinde sayabiliriz Kur’an, insanların can, mal ve namuslarının korunmasını, insanın şeref ve haysiyetine uygun bir sosyal düzenin kurulmasını ahlaki bir zaruret saymıştır Uyulmasını istediği kaideler yerine getirilmediği zamanlarda had, tazir gibi kanuni yaptırımları uygulama yoluna gitmiştir Kur’an, bu ceza uygulamalarıyla ahlaki hayat için en etkili yaptırımları getirerek, ahlakla hukuku birleştirmiştir İlahi yaptırımlar ise, ahlaki ölçülere uyan yahut onları ihlal edenlerin dünyada ve öte dünyada (uhrevi) karşılaşacakları mükafat yahut cezayı içermektedir Bu ilâhî yaptırım ahlaka, laik ahlakta bulunmayan bir kutsiyet ve derinlik kazandırır

  6 Kur’an’da, “hayır” ahlakı işlenir O, bütünüyle hikmeti, rahmeti ve genel faydayı gözetmiştir Böylece kötülük, fesat, bozulma ve nefsin hevasına uyma önlenebilecektir Gözetilen ilkeler yerine nefsin heva ve hevesleri seçilirse, yeryüzünün mutlaka bozulacağı belirtilmiştir (Mü’minun, 23/71; A’raf, 7/33, 157; Kasas, 28/47)

  Kur’an’da hayır, davranışların iç ve dış yönünü kapsayan, en güzel gayeleri içine alan anahtar kavramlardan biridir Hayır, insanın Rabb’ına karşı ibadetinden, insanlarla olan ilişkilerine kadar her güzel tutum ve tavrı içeren kapsamlı bir kavramdır Kur’an’da hayır, iman ve ibadet kavramlarıyla bir arada zikredilerek, hayır-ibadet ve hayır-iman ilişkisine geniş yer verilmiştir Bu ilişki, ferdin ve toplumun bütün hayatını çevreleyen zengin bir içeriğe sahiptir Kısacası hayır, Kur’an toplumunun yolu ve ölçüsüdür

  Müminle fasık, karanlıkla aydınlık, doğruyla eğri, cennetlikle cehennemlik bir olmadığı gibi hayırla şer de bir olamaz Kur’an şerri, genel manada yasaklanan davranışlar olarak saymış, şirk koşma, nefse zulmetme, tembellik, tefrika, haksız yere yeme içme, kibir ve haset gibi hareketlerin hepsi şer kaps----- alınmıştır Öyleyse bize düşen, Kur’ân’ın hayır kaps----- aldığı güzellikleri yaşamak, şer olarak nitelediği kötü düşünce ve davranışlardan da kaçınmak olacak, Kur’ân’ın hayır kaps----- aldığı güzellikleri yaşamak, şer olarak nitelediği kötü düşünce ve davranışlardan da kaçınmak olacaktır

  Kaynak: Altinoluk dergisi, 08/2004​
   

 2. Google

  Google Özel Üye

  Paylaşım için teşekkürler....
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Kur’an’da Ahlâk Esasları Forum Tarih
Kur’an’dan İlk İnen Âyet Hakkında Rivayetler Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri 8 Haziran 2009
Güzel ahlaklı olmanın önemi kısaca Seviyeli-Ciddi Konular 6 Aralık 2016
Meslek ahlakı nedir? Meslek ahlakı deyince ne anlıyoruz? Meslekler Rehberi 17 Kasım 2016
Dinimiz güzel ahlaklı olmaya nasıl katkı sağlıyor? Dini Sorular ve Cevaplar 24 Şubat 2016
Din ve Ahlak ilişkisi kısaca Dini Sohbetler Dini Forum 24 Şubat 2016

Bu Sayfayı Paylaş