Kpss Sınavı İçin Tarih Soru Ve Cevapları

'SBS - ÖSS - Sınavlar' forumunda Mavi_inci tarafından 13 Mart 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Kpss Sınavı İçin Tarih Soru Ve Cevapları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Kpss Tarih Soruları - Kpss Sınavı İçin Tarih Soru Ve Cevapları


  10. Erzurum Kongresi’nde “Azınlıklara, siyasal egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak şekilde yeni birtakım özel haklar verilmesi kabul edilmeyecektir.” kararı alınmıştır.
  Bu karar aşağıdakilerden hangisine bir tepkidir?
  A) Her türlü işgal ve ayrıcalıklara
  B) Azınlıkların İstanbul’da kalmasına
  C) Azınlıkların kendi kültürlerini korumalarına
  D) Patrikhanenin Rumların dinî temsilcisi olmasına
  E) Türkiye içindeki Müslüman olmayan azınlıkların Türk tebaası sayılmasına

  11. Sivas Kongresi’nde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili sorun çıkmıştır?
  A) Ali Fuat Cebesoy’un Umum Kuvayımilliye Komutanlığına atanması
  B) Milli cemiyetlerin birleştirilmesi
  C) Erzurum Kongresi’ne katılan delegelerin Sivas Kongresi’ne de katılması
  D) Manda yönetiminin kabul edilmesi önerisi
  E) İstanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa’yla Amasya’da görüşülmesi

  12. Amasya Görüşmelerinde İstanbul Hükümeti ile Temsilciler Kurulu aşağıdaki konuların hangisinde anlaşmaya varamamıştır?
  A) Ali Rıza Paşa’nın sadrazamlığa getirilmesi
  B) Mebuslar Meclisinin toplanacağı yerin belirlenmesi
  C) Barışın en kısa zamanda sağlanması
  D) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin hukuki bir kuruluş olarak kabul edilmesi
  E) Seçimlerin en kısa sürede yapılması

  13. TBMM’nin açılmasından sonra,
  I. Mecliste gruplaşmaların oluşmaya başlaması,
  II. Kuvayımilliye birliklerinin ihtiyaçlarının Milli Savunma Bakanlığınca karşılanması,
  III. Batı ve Güney cephelerinin Genelkurmay Başkanlığına bağlanması
  gelişmelerinden hangileri, askerî gücün belli bir otoriteye bağlı olmasının gerekliliği görüşünün uygulandığını gösterir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  14. Anlaşma Devletleri Londra’da toplanacak konferansa İstanbul Hükümetini doğrudan, TBMM Hükümetini ise İstanbul Hükümeti aracılığıyla davet etmiş; Sadrazam Tevfik Paşa da durumu Ankara’ya bildirip delegelerin saptanmasını istemiştir.
  Yalnız bu bilgiye dayanarak Anlaşma Devletlerinin,
  I. TBMM Hükümetinin dolaylı olarak konferansa davet edilmesi,
  II. Osmanlı Devleti’nin hukuki varlığının korunması,
  III. Türk tarafının yalnız TBMM Hükümeti tarafından temsil edilmesi
  konularından hangilerine karşı oldukları söylenebilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

  15. Kurtuluş Savaşı’nda İtalya’nın, Anadolu’da işgal ettiği yerlerden çekilmeye başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
  A) TBMM Hükümetinin askerî ve siyasi alanda başarılı sonuçlar alması
  B) Mudanya Anlaşması’nın imzalanması
  C) Türk ordusunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi
  D) Saltanatın kaldırılması
  E) Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması

  16. Kurtuluş Savaşı’nda Gürcistan ve Ermenistan hükümetleriyle yapılan Kars Antlaşması aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?
  A) Sakarya Savaşı’nın kazanılması
  B) Kafkas sınırının kesinleşmesi
  C) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin (Ulusal Yükümlülükler) çıkarılması
  D) TBMM’nin üç ay için yetkilerini Mustafa Kemal’e devretmesi
  E) Ermenistan’la Gümrü Antlaşması’nın yapılması

  17. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının nedenlerinden biri olamaz?
  A) Saltanat sisteminin ulusal egemenlik anlayışına ters olması
  B) İstanbul Hükümetinin de Lozan görüşmelerine davet edilmesi
  C) Cumhuriyet ilan edilerek, yeni rejimin belirlenmiş olması
  D) Padişahın, Kurtuluş Savaşı sırasında ulusal direnişe karşı olması
  E) Bir ülkede iki idarenin bulunmasının ulusal çıkarlara ters olması

  18.
  I. Azınlık okulları
  II. Millet mektepleri
  III. Yabancı okullar
  Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Döneminde olmayıp Atatürk Döneminde ilk kez açılmıştır?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  19. 9 Aralık 1925 tarihinde yerli kumaştan elbise giyilmesine dair kanun çıkarılmıştır.
  Bu kanunun uygulamaya konulmasıyla,
  I. dışa bağımlılığın azaltılması,
  II. yerli üretimin desteklenmesi,
  III. sanayileşmenin çabuklaştırılması
  durumlarından hangilerine az da olsa katkı sağlandığı savunulabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  20.
  • Menemen Olayı’nın bastırılması,
  • Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kapatılması
  gelişmeleri aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
  A) Halkçılık B) Cumhuriyetçilik C) Laiklik D) Milliyetçilik E) Devletçilik

  21. Türkiye’de 1928’den sonra kitap sayısının artmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Medreselerin kapatılması
  B) Yabancı okul açılmasının izne bağlı olması
  C) Türk dilinden yabancı kelimelerin çıkarılması
  D) Laikliğe aykırı hükümlerin Anayasa’dan çıkarılması
  E) Harf inkılabının yapılması

  22.
  I. Hicri ve Rumi takvim yerine miladi takvimin kabul edilmesi
  II. Arşın, endaze ve kulaç gibi uzunluk ölçülerinin yerine metre sisteminin kabul edilmesi
  III. İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
  Yukarıdakilerin hangilerinde, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki uygulamalarda birlik sağlama amacı olduğu savunulabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  23. Aşağıdakilerden hangisinin,
  • dinî duyguların kötüye kullanılmasının engellenmesi,
  • boş inanç ve âdetlerin uygulanmasının önlenmesi
  amaçlarına yönelik olduğu savunulamaz?
  A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  B) Yabancı okullardaki dinî simgelerin kaldırılması
  C) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
  D) Halifeliğin kaldırılması
  E) Atatürk ilkelerinin Anayasa kapsamına alınması

  24. Türkiye Cumhuriyeti’nde,
  I. Cumhuriyet Halk Partisinin kurulması,
  II. kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkının verilmesi,
  III. kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi
  gelişmelerinin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
  A) I, II, III B) II, I, III C) II, III, I D) III, I, II E) III, II, I

  25.
  I. Ekonomide liberalizmi savunması
  II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisinden sonra kurulması
  III. Başkanlığını Kâzım Karabekir’in yapması
  Yukarıdakilerden hangileri, Serbest Cumhuriyet Partisiyle ilgilidir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

  26.
  I. Koruyucu gümrük politikası uygulanması
  II. Türk parasının değerini korumak için önlemler alınması
  III. Âşar vergisinin kaldırılarak köylünün rahatlatılması
  Yukarıdakilerden hangileri, ülke ticaretinin Türkiye’nin kontrolü altında bulundurulması amacına yöneliktir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  27. Şer’iye Vekâletinin kaldırılmasının,
  I. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabul edilmesi,
  II. din işlerinin devlet işlerinden ayrılması,
  III. medreselerin kapatılması
  gelişmelerinin hangilerine katkısı olmuştur?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  28. Atatürk Döneminde azınlıklarla ilgili konularda aşağıdaki ülkelerden hangisiyle sorunlar yaşan-mıştır?
  A) Bulgaristan B) Yunanistan C) Arnavutluk D) Yugoslavya E) Makedonya


  29. Aşağıdakilerden hangisi, 5 Haziran 1926 tarihinde İngilizlerle yapılan Ankara Antlaşması’nın kapsamındadır?
  A) Hatay’ın Türk topraklarına katılması
  B) Boğazların denetiminin Türkiye’ye bırakılması
  C) Türk karasularında ticaret yapma hakkının Türk tüccarlara ait olması
  D) Kıbrıs Adası’nın İngilizlere bırakılması
  E) Musul’un İngiliz yönetimindeki Irak Hükümetine bırakılması

  30. Türkiye’de,
  I. sanayi planının yapılması,
  II. modern anlamda nüfus sayımının yapılması,
  III. muhalefet partisi olarak Demokrat Partinin kurulması
  gelişmelerinden hangileri Atatürk Döneminde gerçekleşmiştir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III


  10. A
  11. D
  12. B
  13. E
  14. C
  15. A
  16. B
  17. C
  18. B
  19. E
  20. C
  21. E
  22. D
  23. C
  24. A
  25. C
  26. D
  27. E
  28. B
  29. E
  30. D

   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Kpss Sınavı İçin Forum Tarih
KPSS sınavı için yaş sınırı var mıdır ? SBS - ÖSS - Sınavlar 26 Ocak 2010
KPSS sınavı için kimler başvuru yapabilir ? SBS - ÖSS - Sınavlar 26 Ocak 2010
KPSS sınavı için başvurular nerelerden yapılmaktadır? SBS - ÖSS - Sınavlar 26 Ocak 2010
2011 KPSS sınavı ne zaman'a ertelendi Eğitim Haberleri 6 Mayıs 2011
2011 kpss sınavı ne zaman? SBS - ÖSS - Sınavlar 26 Aralık 2010

Bu Sayfayı Paylaş