Kooperatifler Kanunu

'Hukuk' forumunda KaRDeLeN tarafından 3 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu

 1. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  Kooperatifler Kanunu konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Kooperatifler Kanunu  Kabul Numarası : 1163
  Kabul Tarihi : 24/4/1969
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 10/5/1969 Sayı: 13195
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 8 Sayfa: 1955

  Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.


  BİRİNCİ BÖLÜM


  Kooperatif ve Kuruluşları


  A) Tarif:

  Madde 1 -
  Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amaciyle gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllere kooperatif
  denir.  B) Kuruluş, muteberlik şartları, isim kullanma yetkisi:

  Madde 2 -
  Bir kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kurulur. Ana sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması gerekir.

  Yapı kooperatifleri ile konusuna taşınmaz mal temliki dahil bulunan diğer kooperatiflerin anasözleşmelerinde ortaklara taşınmaz mal temlik edileceği hakkındaki taahhütler başka bir resmi şekil aranmaksızın muteberdir.

  Sermaye miktarı sınırlandırılarak kooperatif kurulamaz. Kooperatif adını ancak bu kanuna göre kurulmuş teşekküller kullanabilir.

  (Ek: 6/10/1988-3476/1 md.) Kooperatifler ve üst kuruluşlarının unvanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerine yer verilemez.


  C) İzin verme, tescil ve ilan:

  Madde 3 -
  Ana sözleşme, Ticaret Bakanlığına verilir. Bakanlığın kuruluşa izin vermesi halinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

  Tescil ve ilan olunacak hususlar şunlardır:

  1. Ana sözleşme tarihi,

  2. Kooperatifin amacı, konusu ve varsa süresi,


  (1) 13/12/1983 tarih ve 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 50 nci maddesi hükmü gereğince anılan maddede sayılan kooperatiflerle ilgili olarak Ticaret Bakanlığına ve Bakanına verilmiş olan görev ve yetkiler Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ve Bakanına devrolunmuştur.


  KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)


  3. Kooperatifin unvanı ve merkezi,

  4. Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri,

  5. Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu,

  6. Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler,

  7. Kooperatifin ne suretle temsil olunacağı ve denetleneceği,

  8. Yönetim Kurulu üyeleriyle kooperatifi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları,

  9. Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve anasözleşmede de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının pay sahiplerine ne suretle bildirilece-
  ği,

  10.
  Kooperatifin şubeleri: Kooperatifler, lüzum gördükleri takdirde memleket içinde ve dışında şubeler açabilirler. Şubeler, merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulundukları yer ticaret siciline tescil olunurlar.

  Ticaret Bakanlığı, ana sözleşmelerin, kanunun ihtiyari hükümlerinden ayrıldığını ileri sürerek kooperatifleri kuruluşuna izin vermekten kaçınamaz.

  Anasözleşmenin değişiklikleri de kuruluştaki usullere bağlıdır.


  D) Anasözleşmeye konacak hükümler:


  I - Mecburi hükümler:

  Madde 4 -
  Kooperatif anasözleşmesinde aşağıdaki hususlara ait hükümlerin yer olması gerektir.

  1. Kooperatifin adı ve merkezi,
  2. Kooperatifin amacı ve çalışma konuları,
  3. Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
  4. Ortakların pay tutarı ve kooperatif sermayesinin ödenme şekli, nakdi sermayenin en az 1/4 nün peşin ödenmesi,
  5. Ortakların ayni sermaye koyup koymıyacakları,
  6. Kooperatiflerin yükümlerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
  7. Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev ve yetki ve sorumlulukları ve seçim tarzları,
  8. Kooperatifin temsiline ait hükümler,
  9. Yıllık gelir gider farklarının, hesaplama ve kullanma şekilleri,
  10.Kurucuların adı, soyadı iş ve konut adresleri,


  II - İhtiyari hükümler:

  Madde 5 -
  Anasözleşme ayrıca aşağıdaki hususları da kapsıyabilir.

  1. Genel kurulun toplantısı, kararların alınması, oyların kullanılması hakkındaki hükümler;
  2. Kooperatifin çalışma şekline dair esaslar;
  3. Kooperatifin birliklerle olan münasebetleri;
  4. Kooperatifin diğer bir kooperatifle birleşmesine ait hükümler;
  5. Kooperatifin süresi.


  III - Yorumlayıcı hükümler:

  Madde 6 -
  5 inci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı hususlar hakkında anasözleşmede hüküm olmadığı takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır.

  1. Genel kurul, kooperatifi temsile yetkililer tarafından imzalanan taahütlü mektuplarla veya mahalli gazete ile köylerde ise yazılı olarak imza karşılığı toplantıya çağrılır.

  5. Kooperatifin faaliyeti; kooperatifin amacı ve çalışma konusuyle sınırlıdır.


  E) Tüzel kişiliğin kazanılması ve sorumluluk:

  Madde 7 -
  Kooperatif ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce kooperatif namına işlem yapanlar bunlardan şahsan ve zincirleme olarak sorumludur.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Kooperatifler Kanunu Forum Tarih
Eryaman Kooperatifler Birliği İlköğretim Okulu Bilgileri Etimesgut Ankara Ankara Tanıtımı 26 Ağustos 2011
Kooperatifler Hukuku Sözlüğü Hukuk 3 Mayıs 2010
Bartin - amasra - kooperatifler Karadeniz Bölgesi 7 Nisan 2009
Tevhidi tedrisat kanunu ile hangi okullar kapatılmıştır Tarihi Bilgiler 18 Ocak 2017
Kabotaj kanununun ülkemize sağladığı faydalar nelerdir? Tarihi Bilgiler 4 Aralık 2016

Bu Sayfayı Paylaş