Koşar Turizm ve Seyahat Acentesi Ltd. Şti.

'Seyahat Acentaları' forumunda =FiRaRi tarafından 22 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu

 1. =FiRaRi

  =FiRaRi Üye

  Koşar Turizm ve Seyahat Acentesi Ltd. Şti. konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)


  TÜRSAB'ın Temel Amaç, İşlev ve Faaliyetleri

  Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), 28 Eylül 1972 tarihinde yürürlüğe giren 1618 sayılı "Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu" uyarınca kurulmuş olan bir meslek birliğidir. TÜRSAB'ın temel amacı, seyahat acentalığı mesleğinin ve faaliyet alanının temelini oluşturan turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır.

  1618 sayılı kanunun belirlediği yetkiler çerçevesinde meslek disiplininin sağlanması, mesleğin gelişimine ilişkin faaliyetler, seyahat acentalarının karşılaştıkları sorunların çözümü yönünde yapılan çalışmalar, TÜRSAB'ın hizmet alanı içinde yer alan önemli işlevler arasındadır.

  Turizm sektörümüzde yaşanan gelişmeler ve karşılaşılan sorunlara ilişkin tüm konuları ilgili mercilerin dikkatine sunmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek de TÜRSAB'ın temel amaçları arasında yeralmaktadır.

  Bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için, kamu ve özel sektör turizm kurumlarıyla ortaklaşa çalışmalar yapan TÜRSAB, turizm politikalarının geliştirilmesinde de önemli görevler üstlenir. TÜRSAB, çevresel, tarihi ve insani değerlerin korunması ve geliştirilmesi gibi turizmi yakından ilgilendiren konularda, bir sivil birlik olarak yol gösterici ve baskı grubu olma özelliği de taşımaktadır.

  TÜRSAB'ın çalışmaları arasında uluslararası ilişkiler ve görev kapsamı içinde yürütülen tanıtım faaliyetleri önemli bir yer almaktadır. TÜRSAB, Dünya Turizm Örgütü (WTO), Uluslararası Seyahat Acentaları Birlikleri Federasyonu (UFTAA), Avrupa Birliği içindeki Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri Birlikleri Grubu (ECTAA), Uluslararası Tur Operatörleri Birliği (IFTO) gibi uluslararası önemli kuruluşların üyesidir.

  TÜRSAB, diğer ülkelerin muadil organizasyonları, tur operatörleri, seyahat acentaları birlik, federasyon gibi örgütleri ile ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi yönünde de faaliyetler yürütmektedir.

  Kurumsal Yapı

  TÜRSAB'ın nihai ve üst düzey karar organı, tüm üyelerin temsil edildiği Genel Kurul'dur. Genel Kurul, iki yılda bir toplanarak Yönetim Kurulunu, Denetim ve Disiplin Kurullarını seçer. 9 kişiden oluşan TÜRSAB Yönetim Kurulu, Genel Kurul’da alınan kararların uygulanması görevini yerine getirir.

  Yurt çapında örgütlenmiş olan TÜRSAB'ın yapısı içinde, bölgesel hizmetlerin yürütülmesini sağlayan 21 Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) yer almaktadır. BYK başkanları, Genel Kurulu takip eden ikinci ayda bölge acentalarının katılımıyla yapılan seçimlerle işbaşına gelirler.

  1618 Sayılı Yasada TÜRSAB I - AMAÇ VE KURULUŞ
  Seyahat acentaları, seyahat acentalığı mesleğinin yurt ekonomisi ve turizmine uygun surette gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve meslek ahlak ve ilkelerini korumak amacıyla Seyahat Acentaları Birliği adı altında tüzel kişiliği haiz bir birlik kurarlar. Seyahat acentalarının bu birliğe üye olmaları zorunludur.
  Seyahat Acentaları Birliği'nin merkezi Ankara'dadır.
  II - BİRLİĞİN GÖREVLERİ
  Seyahat Acentaları Birliği'nin görevi, pazar araştırmaları ve seyahat acentalığı konusunda incelemeler yapmak, birlik üyeleri arasındaki haksız rekabetin önlenmesi hususunda gerekli tedbirler almak, seyahat acentaları personelinin yetiştirilmesi için kurslar ve seminerler düzenlemek, Bakanlıkça istendiğinde görüş bildirmek, uluslararsı kuruluşlarda seyahat acentalarını temsil etmek, bu kanunda ve 34'üncü maddenin son fıkrasında bahsedilen yönetmelikte belirtilen diğer görevleri ifa etmektir.
  Birlik, acentalık mesleğinin vakar ve haysiyetine uymayan harektelerden dolayı birlik üyelerine disiplin cezası verir. Bunun ayrıntıları yönetmelikle belirtilir.

  BİRLİĞİN ORGANLARI
  Madde 34 - Birliğin,
  A ) Genel Kurul,
  B ) Yönetim Kurulu,
  C ) Denetim Kurulu,
  D ) Disiplin Kurulu,
  olmak üzere 4 organı vardır. Bunlar, aşağıda belirtildiği şekilde kurulup faliyete geçerler.

  A) Genel Kurul, her seyahat acentasının temsilci olarak göndereceği birer sahip veya birer sorumlu müdüründen oluşur. Genel Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar katip seçer.
  Genel Kurul 2 yılda bir Kasım ayında toplanır. Ayrıca Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından veya Bakanlıkça re'sen olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Adi ve olağanüstü toplantılara temsilcilerin çoğunluğunun katılması şarttır.İlk toplantıda bu çoğunluk elde edilemediği takdirde toplantı en çok bir hafta içinde çoğunluk aranmaksızın yapılır. Toplantılarda kararlar mevcut temsilcilerin çoğunluğu ile alınır.


  Genel Kurulun görevleri :
  a ) Birlik hesaplarını incelemek. Yönetim Kurulu raporlarını görüşüp karara bağlamak ve gereğince Yönetim ve Denetim Kurulunu ibra etmek,
  b ) Birliğin çalışma programı ve bütçesini görüşüp karara bağlamak, idarecilere ve temsilcilere verilecek ücretler ile bunlara ilişkin her türlü ödenek ve yollukları tesbit etmek,
  c ) Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula arz olunan hususları görüşüp karara bağlamak,
  d ) Genel Kurul üyelerinin yirmide biri tarafından görüşülmesi veya gündemden çıkarılması istenen konuları görüşmek ve gündeme alınan maddeleri karara bağlamak,
  e ) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek,
  f ) Üye kayıt ücreti ve aidat miktarını tesbit etmek,
  g ) Bu maddenin son fıkrasında bahsedilen yönetmelikte belirtilen yetkileri kullanmaktır.

  B ) Yönetim Kurulu, Genel Kurulun kendi üyeleri arasından seçeceği 9 kişiden teşekkül eder. Yöentim Kurulu üyelerinin en az 4 'ünün ( A ) grubu seyahat acentaları temsilcisi olması gerekir. Ayrıca Yönetim Kuruluna 9 yedek üye de seçilir. Yönetim Kurulu ayda en az iki defa, ihtiyaca göre ve başkanın çağrısıyla da her zaman toplanır.


  Yönetim Kurulunun Görevleri:
  a) Birliğin çalışma programı ve bütçesini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
  b) Genel Kurulca alınacak kararları uygulamak,
  c) Merkez Müdürü ve Merkez Bürosunun kadrolarını tespit ve tayin işlemlerini yapmak,
  d) Adi ve olağanüstü genel kurul toplantısına karar vermek,
  e) Bütçe fasılları arasında nakiller yapmak,
  f) Yönetim Kurulu üyelerinin ekseriyeti tarafından görüşülmesi istenen ve gündeme alınan konuları görüşüp karara bağlamak,
  h) Bu maddenin son fıkrasında bahsedilen yönetmelikte belirtilen diğer görevleri ifa etmektir.

  C ) Denetim Kurulu, Genel Kurulca Birlik üyeleri arasında seçilecek 3 kişiden teşekkül eder. Ayrıca aynı sayıda yedek üye de seçilir.
  Denetim Kurulunun görevleri;
  a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini araştırmak,
  b) Birlik işlerinin mevzuat esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,
  c) Bakanlıkça verilecek görevlerin yerine getirilip getirilmediğini incelemek,
  d) Birliğin işlemlerini ve hesaplarını kontrol etmek,
  e) Birliğin bir yıllık işlem ve hesapları hakkında Genel Kurula rapor vermek,
  f) Birliğin çalışmaları hakkında 3 ayda bir Bakanlığa rapor vermektir.

  D) Disiplin Kurulu Genel Kurulca Birlik üyeleri arasından seçilecek 3 kişiden meydana gelir.
  Disiplin Kurulunun görevleri;
  Yönetmelikte belli edilen disiplin fiilleri hakkinda yönetmelik gereğince disiplin cezalari vermektir.
  Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca, Seyahat Acentaları Birliğinin ve
  organlarının görev ve yetkilerine ilişkin bir yönetmelik hazirlanir.

  IV - BİRLİĞİN GELİRLERİ

  Madde 35- Seyahat Acentaları Birliğinini gelirleri aşağıda yazılı kaynaklardan meydana gelir.
  a) Üyelerin Birliği kayıt ücreti ve aidat.
  b) Seyahat acentaları personelinin yetiştirlmesi için düzenlenecek kurs ve seminerlerden temin edilicek gelirler.
  c) Bağış ve yardımlar.

  Madde 36 - 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununun 34'üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
  Geçici Madde 1 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan seyahat acentaları ve şubelerinin 6 ay içinde kendilerini bu kanun hükümlerine uydurmaları ve yeniden işletme belgesi alamaları şarttır.Bu süre zarfinda kendilerini bu kanun hükümlerine uydurmayan seyahat acentalarının mevcut ruhsatnameleri iptal edilir.

  (A) grubu seyahat acentalığı işletme belgesi talebinde bulunan seyahat acentalarindan yurt dışından tertipledikleri turistik turlarla ilgili olarak son iki yıl içinde 4'üncü maddenin 2'inci fıkrasinda söz konusu edilen miktarda döviz temin ettiğini tevsik edenlere işletme belgesi verilir.

  Geçici Madde 2 - Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, bu kanunun yürürlüğe girdiği, tarihten önce kurulmuş bulunan seyahat acentaları ve şubelerinin kendilerini bu kanun hükümlerine uydurmaları hususunda azami 4 ay içinde görüş bildirmek ve yeni müracaatlarda Seyahat Acentaları Birliği'nin vazifelerini ifa etmek üzere Birlik kuruluncaya kadar bir seyahat acentası örgütünü vazifelendirir.
  Seyahat Acentalarının kendilerini bu kanun hükümlerine uydurmalarını mütaakip bir ay içinde, vazifeli seyahat acentası örgütü Seyahat Acentaları Birliğinin ilk Genel Kurulunu toplar.

  Madde 37 - Bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 38 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 22 Ağustos 2008

 2. Red-Devil

  Red-Devil Üye

  emeğine sağlık
   

 3. Google

  Google Özel Üye

  paylaşım için teşekkürler
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Koşar Turizm Seyahat Forum Tarih
Yalancı Bahar Kitabı - Servet Koşar Kitap, Resim ve Dergi 11 Ekim 2011
Bir Adam Girdi Şehre Koşarak Kitabı Tarık Tufan Kitap, Resim ve Dergi 28 Ağustos 2010
Yüzleşme - Uğur Koşar Kitap, Resim ve Dergi 3 Mayıs 2010
Koşarlar Köyü Gerger Adıyaman Adıyaman Tanıtımı 29 Mart 2010
Koşarak Kaçmak Rüya Tabiri Rüya Tabirleri 17 Mart 2010

Bu Sayfayı Paylaş