Kimlik Paylaşımı Sistemi Uygulama Yönetmeliği

'Açık Öğretim AÖF' forumunda DeMSaL tarafından 2 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu

 1. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  Kimlik Paylaşımı Sistemi Uygulama Yönetmeliği konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  kimlik paylaşımı yönetmeliği - kimlik paylaşımı yönetmeliği dayanak ve tanımlar - kimlik paylaşma sistemiçalışma esasları - kimlik paylaşımı sistemi takip ve değerlendirme
  İçişleri Bakanlığından:

  Kimlik Paylaşımı Sistemi Uygulama Yönetmeliği

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Kimlik Paylaşımı Sistemi veri
  tabanındaki bilgilerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren
  kurumlarca elektronik ortamda paylaşılmasını düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 – Bu Yönetmelik, MERNİS veri tabanında yer alan
  bilgilerin oluşturulacak Kimlik Paylaşımı Sistemi veri tabanı üzerinden kamu
  kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kurumların paylaşımına açılması
  ve bu sistem üzerinden verilebilecek hizmetlere ilişkin usul ve esasları
  kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 – Bu Yönetmelik 5/5/1972 tarihli ve 1587 sayılı Nüfus
  Kanununun 14, 61 ve Ek 6 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

  Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

  MERNİS: Merkezi Nüfus İdaresi Sistemini,

  MERNİS Veri Tabanı: Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde tutulan
  bilgilerin bulunduğu veri tabanını,

  Sistem: Kimlik Paylaşımı Sistemini,

  Sistem Veri Tabanı: Kimlik Paylaşımı Sisteminde paylaşıma
  açılan bilgilerin tutulduğu veri tabanını,

  Kimlik Numarası: Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını,

  Döner Sermaye İşletmesi: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
  Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesini,

  Alıcı Kurum: Kimlik Paylaşımı Sisteminde paylaşıma açılacak
  bilgilerden yararlanan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren
  kurumları,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Sistemin Çalışma Esasları

  Sistem veri tabanı

  Madde 5 – Sistem veri tabanındaki veriler; Türk vatandaşlığının
  ispatında ve belgelendirilmesinde esas olduğu kadar kişinin kimliği, medenî
  hali ve aile bağlarının belirlenmesinde de temel resmî bilgilerdir. Bu
  veriler aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.

  Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kurumlar, kişi ile ilgili
  olarak tuttukları bütün kayıtlarda ve yaptıkları işlemlerde kişinin
  kimliğine ilişkin bilgileri sistem veri tabanına uygun olarak tesis ederler.

  Özel hayatın gizliliği

  Madde 6 – Sistemin işletilmesinde kanunlarda ve uluslararası
  sözleşmelerde yer alan özel hayatın gizliliğine ilişkin hükümler esas
  alınır.

  Sistemin kullanılması

  Madde 7 – Bakanlık, sistem veri tabanında tutulan bilgileri bu
  Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre Genel Müdürlük ile kurumlar
  arasında yapılacak anlaşmalar çerçevesinde paylaşıma açabilir. Anlaşmalarda
  aşağıda belirtilen hususlara yer verilir:

  a) Alıcı kurumların yetkileri,

  b) Kayıtlara erişim şekli,

  c) Kayıtlara erişim süresi,

  d) Alıcı kurumların sistem veri tabanını kullanma amacı,

  e) Sorumluluk,

  f) Eğitim.

  Bu bilgilerin alıcı kurumlarca ikili anlaşmalarda belirtilen
  esaslar doğrultusunda kullanılması zorunludur.

  Alıcı kurumlar aldıkları bilgilerin gizliliğini korumakla
  yükümlüdürler.

  Sistem içerisinde elde edilecek bilgilerin kullanılmasının
  hukukî sonuçları bilgiyi alan kurumun sorumluluğundadır. Kimlik Paylaşımı
  Sistemi kapsamında nüfus kayıtlarından faydalanan diğer görevliler bu hükmün
  kapsamındadır. Sistemin bütün aşamalarında görev yapan yetkililer de
  anlaşmalarda belirtilen esaslara uymakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük, kamu
  görevlilerinin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

  Sistem veri tabanında yer alacak bilgiler

  Madde 8 – Sistem veri tabanında aşağıdaki bilgiler bulunur:

  a) Kişi bilgileri;

  1) Kimlik numarası, adı, soyadı, kızlık soyadı, cinsiyeti, baba
  adı, anne adı, doğum yeri, doğum ve kütüğe kayıt tarihleri gibi kişisel
  bilgiler,

  2) Medeni hali, dini ve ölüm tarihi gibi durum bilgileri,

  3) İl, ilçe, cilt, mahalle veya köy, aile sıra numarası ve
  birey sıra numarası gibi nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri.

  b) Nüfus Cüzdanı Bilgileri;

  Nüfus cüzdanı üzerinde yer alan bilgiler, 1/6/2000 tarihinden
  sonra düzenlenen cüzdanlarda seri ve no’su ile verildiği yer ve tarihi,
  1/6/2000 tarihinden önce düzenlenmiş cüzdanlarda cüzdan seri, no ve
  verildiği maliye saymanlığının adı.

  c) Nüfus Olay Bilgileri;

  Evlenme, boşanma, soybağının düzeltilmesi veya reddi, ölüm,
  vatandaşlığın kazanılması veya kaybedilmesi gibi kişilere ait nüfus olay
  bilgilerinin tarihi ve açıklamaları.

  d) İstatistik Bilgileri;

  Doğum, ölüm, evlenme, boşanma sayıları gibi bilgiler.

  Sistem veri tabanındaki bilgilerin verilmesi

  Madde 9 – Alıcı kurumların sistem veri tabanında hangi
  sorgulamaları yapabilecekleri ve hangi bilgileri alabilecekleri yürürlükteki
  ilgili mevzuat uyarınca yapılacak anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça
  belirlenir.

  Alıcı kurumlar için her bir sorgulama, sorgu sonucu
  gönderilecek internet servisleri ve internet sayfaları için yetkilendirme
  yapılır. Kurumun, günlük en fazla kaç kez sorgulama yapabileceği, yaptığı
  işlemler için ne düzeyde izleme bilgisi tutulacağı gibi bilgi ve
  kısıtlamalar Bakanlıkça belirlenir.

  Genel Müdürlük, sistem veri tabanından faydalanmak isteyen
  alıcı kurumları sistem içinde tanımlar. Tanımlanan her bir kurumun sisteme
  kendini tanıtabilmesi ve sisteme giriş yapabilmesi için Genel Müdürlük
  tarafından güvenlik kodları, kullanıcı adı ve şifreleri tahsis edilir.
  Güvenlik kodları, kullanıcı adı ve şifreleri bulunmayan kurumların sisteme
  bağlanmaları, işlem veya sorgulama yapmaları engellenir.

  Sistemden verilecek hizmet türleri

  Madde 10 – Sistem hizmetleri, alıcı kurumların internet
  sayfaları ile ulaşabilecekleri etkileşimli sorgulamalar ve alıcı kurumların
  kendi yazılım uygulamaları içerisine ekleyecekleri bölümler ile sorgulama
  yapmalarına olanak verecek internet servislerinden oluşur. Tüm
  sorgulamalarda verilen bilgilerden alıcı kurumunun almaya yetkili olduğu
  bilgiler sorgu sonucu gönderilir. Alıcı kuruma, yetkisi dahilinde olmayan
  bilgilerin gönderilmesi engellenir.

  Sorgulama hizmetleri

  Madde 11 – Aşağıda tanımları yer alan hizmetlere internet
  tarayıcıları veya internet servisleri üzerinden erişilir:

  a) Kimlik numarası ile kimlik bilgileri;

  Sistemden kimlik numarası girilerek kimlik bilgileri
  sorgulanır.

  Kimlik numarası ile kimlik bilgilerinin sorgulanmasında,
  sorgulanan kimlik numarasına karşılık gelen kişinin açık kaydı bulunarak,
  sorgulama yapan kullanıcının almaya yetkili olduğu bilgiler gönderilir.

  Kimlik numarasına karşılık kimlik bilgileri gönderme sorgusunda
  aynı anda birden fazla kimlik numarası ile sorgulama yapılabilir. Aynı anda
  yapılabilecek sorgulama sayısı Genel Müdürlükçe belirlenir.

  b) Kimlik bilgileri ile kimlik numarası;

  Kimlik bilgileri ile kimlik numarasının sorgulanmasında,
  sorgulama yapmak için girilecek bilgilerden adı, soyadı, baba adı, doğum
  yılı, cinsiyeti gibi bazı bilgilerin belirtilmesi zorunludur. Sorgulama
  sonucunda belirtilen kriterlere uyan sadece bir kayıt bulunduysa, ilgili
  kişinin kimlik numarası sorgu sonucu olarak gönderilir. Kriterlere uyan
  birden çok kayıt bulunması ve bu yolda uyarı mesajı verilmesi halinde ilgili
  kişinin daha fazla kriterle sorgulanması alıcı kurumca yapılır. İkili
  anlaşmalarda yetki verilmesi halinde alıcı kurumlara kriterlere uyan
  kişilerin kimlik numarası ile kimlik bilgileri listesi gönderilir.

  c) Nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri ile kimlik bilgileri;

  Sistemden kişinin nüfusa kayıtlı olduğu ilçe, cilt, aile sıra
  no, birey sıra no bilgilerine karşılık kimlik bilgileri ve kimlik numarası
  sorgulanır.

  Nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri ile kimlik bilgileri
  sorgusunda, nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgisi ile aynı anda birden fazla
  sorgulama yapılabilir. Aynı anda yapılabilecek sorgulama sayısı Genel
  Müdürlükçe belirlenir.

  d) Nüfus kayıt örneği;

  Sistemden kimlik numarasına veya nüfusa kayıtlı olduğu yer
  bilgilerine karşılık nüfus kayıt örneği sorgulanır. Kimlik numarası ile
  nüfus kayıt örneği sorgulanmasında, sorgulanan kimlik numarasına karşılık
  gelen kişinin açık kaydına ait nüfus kayıt örneği sorgu sonucu olarak
  gönderilir.

  İstenen nüfus kayıt örneğinin özellikleri belirtilerek, kişi
  kayıt örneği, aile kayıt örneği ve nüfus aile kayıt örneği nüfus olayları
  açısından sorgulanabilir. Olaylı nüfus kayıt örneği sorgulanmasında, ilgili
  kişilere ait nüfus olay bilgileri tespit edilerek kişilere ait bilgilerle
  birlikte gönderilir. Alıcı kurumlar sadece kendilerine yetki verilen kişi
  kayıt örneklerini, aile kayıt örneklerini ve nüfus aile kayıt örneklerini ve
  yetki verilen olay bilgilerini alabilirler. Almaya yetkili olmadıkları olay
  bilgileri nüfus kayıt örneği içerisinde gönderilmez.

  e) Nüfus cüzdanı;

  Kimlik numarası ile nüfus cüzdanı üzerinde yer alan bilgiler,
  1/6/2000 tarihinden sonra düzenlenen cüzdanlarda seri ve no’su ile verildiği
  yer ve tarihi, 1/6/2000 tarihinden önce düzenlenmiş cüzdanlarda cüzdan seri,
  no ve verildiği maliye saymanlığının adı sorgulanır.

  f) Kişi listesi;

  Doğum tarihi ve cinsiyet bilgileri ile kişi listesi sorgulanır.
  Bu sorgulamada verilen doğum tarihi aralığı ve cinsiyet kriterlerine uygun
  kişilerin bilgilerinden oluşan liste sorgu sonucu olarak gönderilir.

  g) Nüfus olay listesi;

  Kişi kayıtlarına işlenen bütün nüfus olayları ikili anlaşmalar
  çerçevesinde sorgulanır.

  h) İl listesi;

  İl listesi sorgusu ile illerin trafik plaka kodları ve
  adlarının listesi sorgulanır.

  i) İlçe listesi;

  İlçe listesi sorgulama ile ilçe kodları, adları ve bağlı
  oldukları illerin trafik plaka kodları sorgulanır.

  j) Cilt kodu;

  Mahalle veya köyün adı ile bağlı bulunduğu ilçenin koduna
  karşılık mahalle veya köyün cilt kodu sorgulanır.

  k) Cilt adı;

  Cilt kodu ve cildin bağlı olduğu ilçenin kodlarına karşılık
  gelen mahalle veya köyün adı ile tipi (mahalle / köy) sorgulanır.

  l) İstatistikî veriler,

  İl, ilçe kodu ve yıla ait doğum, ölüm, evlenme, boşanma
  sayıları gibi istatistikler sorgulanır. İl ve ilçe kodunun belirtilip
  belirtilmemesine göre ilçe, il, Türkiye bazında belirtilen yıla ait
  istatistik bilgileri sorgu sonucu olarak gönderilir. Genel Müdürlük, hizmet
  gereği duyulacak ihtiyaçlar ve mevzuatta yapılan düzenlemeler çerçevesinde
  parametrelerde değişiklik yapmaya yetkilidir.

  Alıcı kurumların uygulamalarına hizmet veren servislerin
  parametreleri ve sorgu sonucu olarak gönderdiği bilgilerin detayları Ek-1′de
  verilmiştir.

  Kimlik Paylaşımı Sistemi veri tabanından alınan bilgilere ait
  çıktılar bilgiyi alan kurum yetkilisi tarafından onaylanır.

  Sistem veri tabanının güncellenmesi

  Madde 12 – MERNİS veri tabanındaki değişiklikler düzenli olarak
  sistem veri tabanına aktarılır.

  Hizmet süresi

  Madde 13 – Sistem veri tabanından 7 gün 24 saat hizmet verilir.

  Sistemde tanımlama ve yetkilendirme

  Madde 14 – Sistemden hizmet alanların yapabileceği
  sorgulamalar, sorgulama sonucu olarak gönderilen bilgiler ve erişilebilecek
  internet sayfaları kurum veya kullanıcı bazında Bakanlıkça belirlenir.
  Hizmet alanların kendilerine verilen yetkiler dışında işlem yapması ve bilgi
  alması engellenir.

  Genel Müdürlük kullanıcıları

  Madde 15 – Genel Müdürlük kullanıcılarının tanımlanması ve
  yetkilendirilmeleri Genel Müdürlükçe yapılır.

  Bu yetkilendirme ile Genel Müdürlük kullanıcılarının sadece
  kendilerine yetki verilen işlemleri yapabilmeleri sağlanır. Genel Müdürlük
  kullanıcılarının yaptığı her türlü işlemin izleme bilgileri tutulur.

  Alıcı kurum kullanıcıları

  Madde 16 – Genel Müdürlük sisteme bağlanan alıcı kurum
  kullanıcılarının kontrol edilmesi, verilen yetki çerçevesinde bilgi alınması
  ve tanımlanan kullanıcılara ait tüm bilgilerin sistem veri tabanında
  tutulması için her türlü tedbiri alır.

  Bağlantı kontrol sistemi

  Madde 17 – Güvenli ağ bağlantısı; sisteme bağlanmak isteyen
  alıcı kuruma ait güvenlik kodları kontrol edildikten sonra, kurum ve sistem
  güvenlik duvarları arasında kurulur ve sadece kurum ve sistem arasında
  hizmet verir. Bu bağlantı özel şifrelenmiş bir bağlantıdır. Bu özel ve
  güvenli bağlantı kurulduktan sonra, kullanıcının adı ve şifresinin doğruluğu
  kontrol edilerek sisteme giriş yapmasına izin verilir.

  İzleme bilgilerinin oluşturulması

  Madde 18 – Sistemden yapılan her türlü işlemin tarihi, saati,
  işlemi yapan kullanıcı, yapılan sorgulama bilgileri izleme bilgisi olarak
  tutulur. Tutulan izleme bilgisi sorgu sonucunu içerir. Genel Müdürlük
  kullanıcıları tarafından izleme bilgileri sorgulanılarak sistemden yapılan
  işlemler takip edilir.

  İzleme bilgileri Türk Ceza Kanununda öngörülen zaman aşımı
  süreleri bitinceye kadar saklanır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Ortak Hükümler

  Takip ve değerlendirme

  Madde 19 – Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulan kullanıcı bilgileri
  takip edilip değerlendirilir. Bu raporlar; bir kuruma ait genel bilgiler,
  kullanıcı listesi, belirlenen saat aralığında kullanıcıların yaptıkları
  işlemlerin izlenmesi gibi bilgileri kapsar.

  Yedekleme

  Madde 20 – Sistemde oluşabilecek veri kayıplarının önlenmesine
  yönelik, sistem veri tabanının Genel Müdürlüğün belirleyeceği aralıklarla
  yedeklenmesi sağlanır.

  Donanım güvenliği

  Madde 21 – Sistem veri tabanının bulunacağı yerdeki donanımın
  sahip olması gereken güvenlik ihtiyaçlarının tespit edilmesi, sistem odasına
  veya sistem konsollarına erişimde biometrik kontrol usullerinin kullanımı
  ile yetkisiz erişimin engellenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması hususunda
  Genel Müdürlükçe gerekli tedbirler alınır.

  Eğitim

  Madde 22 – Genel Müdürlük ve alıcı kurumların personeli belirli
  aralıklarla sistemle ilgili uygulamalar hakkında eğitilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Son Hükümler

  Yürürlük

  Madde 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

  EK- 1

  Kimlik Paylaşımı Sistemi Parametreleri

  1. Kimlik Bilgileri Servisi

  Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen TC Kimlik Numarasına sahip kişinin
  açık kaydındaki bilgilerini gönderecektir.

  Girdi Parametreleri :

  . TC Kimlik No

  Çıktı Parametreleri:

  . TC Kimlik No

  . Adı

  . Soyadı

  . Cinsiyeti

  . Baba Adı

  . Baba Soyadı

  . Anne Adı

  . Anne Soyadı

  . Doğum Günü

  . Doğum Ayı

  . Doğum Yılı

  . Doğum Yeri

  . Durumu

  . Medeni Hali

  . Dini

  . Ölüm Günü

  . Ölüm Ayı

  . Ölüm Yılı

  . İl Trafik Kodu

  . İl Adı

  . İlçe Kodu

  . İlçe Adı

  . Cilt Kodu

  . Cilt Adı (Mahalle / Köy)

  . Aile Sıra No

  . Birey Sıra No

  2. TC Kimlik Numarasına Göre Nüfus Kayıt Örneği Servisi

  Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen TC Kimlik Numarası bilgisine göre
  Nüfus Kayıt Örneği düzenlenecektir.

  Girdi Parametreleri :

  . TC Kimlik No

  . Nüfus Olay Bilgileri

  . Türü

  . Eski Eşi

  Çıktı Parametreleri:

  Genel Bilgiler:

  . İl Trafik Kodu

  . İl Adı

  . İlçe Kodu

  . İlçe Adı

  . Cilt Kodu

  . Cilt Adı (Mahalle / Köy)

  . Aile Sıra No

  Kişi Bilgileri:

  . TC Kimlik No

  . Yakınlık

  . İl Trafik Kodu

  . İl Adı

  . İlçe Kodu

  . İlçe Adı

  . Cilt Kodu

  . Cilt Adı (Mahalle / Köy)

  . Aile Sıra No

  . Birey Sıra No

  . Adı

  . Soyadı

  . Cinsiyeti

  . Baba Adı

  . Baba Soyadı

  . Anne Adı

  . Anne Soyadı

  . Doğum Günü

  . Doğum Ayı

  . Doğum Yılı

  . Doğum Yeri

  . Durumu

  . Medeni Hali

  . Dini

  . Ölüm Günü

  . Ölüm Ayı

  . Ölüm Yılı

  . Tescil Günü

  . Tescil Ayı

  . Tescil Yılı

  . Evlenme Günü

  . Evlenme Ayı

  . Evlenme Yılı

  . Boşanma Günü

  . Boşanma Ayı

  . Boşanma Yılı

  Olay Bilgileri:

  . İlçe Kodu

  . Cilt Kodu

  . Aile Sıra Numarası

  . Birey Sıra Numarası

  . Olay Günü

  . Olay Ayı

  . Olay Yılı

  . Adı

  . Soyadı

  . Olay Tipi

  . Olay Düşüncesi

  2. a. Nüfus Kayıt Örneği Türleri

  Kişi Nüfus Kayıt Örneği: Sadece kişinin kendisine ait bilgileri içeren
  kayıtlardan oluşacaktır.

  Aile Kayıt Örneği: Kişinin kendisi, eşi ve çocuklarına ait bilgileri içeren
  kayıtlardan oluşacaktır.

  Nüfus Aile Kayıt Örneği: Kişinin kendisi, eşi, çocukları, annesi, babası ve
  kardeşlerine ait bilgileri içeren kayıtlardan oluşacaktır.

  2. b. Nüfus Kayıt Örneği ile Görülebilen Nüfus Olayları

  . Boşanma . Kayıt
  Taşıma

  . Boşanma İptali . Mükerrer
  Kayıt Silme

  . Diğer .
  Yer Değiştirme (Nakil)

  . Diğer Olaylar . Ölüm

  . Doğum .
  Sosyal Güvenlik

  . Evlat Edinme . Soybağı
  Düzeltme

  . Evlatlığın Reddi .
  Soybağının Reddi

  . Evlenme .
  Tanıma

  . Evliliğin Feshi/İptali . Vasiyet

  . Gaiplik .
  Vatandaşlık

  . İdarece Kayıt Düzeltme . Velayet

  . Kayıt Düzeltme . Yeşilkart

  . Kayıt Silme

  3. Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Bilgisine Göre Nüfus Kayıt Örneği Servisi

  Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgisine
  göre Nüfus Kayıt Örneği düzenlenecektir.

  Girdi Parametreleri:

  . İlçe Kodu

  . Cilt Kodu

  . Aile Sıra No

  . Birey Sıra No

  . Nüfus Olay Bilgileri

  . Türü

  . Eski Eşi

  Çıktı Parametreleri:

  Genel Bilgiler:

  . İl Trafik Kodu

  . İl Adı

  . İlçe Kodu

  . İlçe Adı

  . Cilt Kodu

  . Cilt Adı (Mahalle / Köy)

  . Aile Sıra No

  Kişi Bilgileri:

  . TC Kimlik No

  . Yakınlık

  . İl Trafik Kodu

  . İl Adı

  . İlçe Kodu

  . İlçe Adı

  . Cilt Kodu

  . Cilt Adı (Mahalle / Köy)

  . Aile Sıra No

  . Birey Sıra No

  . Adı

  . Soyadı

  . Cinsiyeti

  . Baba Adı

  . Baba Soyadı

  . Anne Adı

  . Anne Soyadı

  . Doğum Günü

  . Doğum Ayı

  . Doğum Yılı

  . Doğum Yeri

  . Durumu

  . Medeni Hali

  . Dini

  . Ölüm Günü

  . Ölüm Ayı

  . Ölüm Yılı

  . Tescil Günü

  . Tescil Ayı

  . Tescil Yılı

  . Evlenme Günü

  . Evlenme Ayı

  . Evlenme Yılı

  . Boşanma Günü

  . Boşanma Ayı

  . Boşanma Yılı

  Olay Bilgileri:

  . İlçe Kodu

  . Cilt Kodu

  . Aile Sıra Numarası

  . Birey Sıra Numarası

  . Olay Günü

  . Olay Ayı

  . Olay Yılı

  . Adı

  . Soyadı

  . Olay Tipi

  . Olay Düşüncesi

  3. a. Nüfus Kayıt Örneği Türleri

  Kişi Nüfus Kayıt Örneği: Sadece kişinin kendisine ait bilgileri içeren
  kayıtlardan oluşacaktır.

  Aile Kayıt Örneği: Kişinin kendisi, eşi ve çocuklarına ait bilgileri içeren
  kayıtlardan oluşacaktır.

  Nüfus Aile Kayıt Örneği: Kişinin kendisi, eşi, çocukları, annesi, babası ve
  kardeşlerine ait bilgileri içeren kayıtlardan oluşacaktır.

  3. b. Nüfus Kayıt Örneği ile Görülebilen Nüfus Olayları

  . Boşanma

  . Boşanma İptali

  . Diğer

  . Diğer Olaylar

  . Doğum

  . Evlat Edinme

  . Evlatlığın Reddi

  . Evlenme

  . Evliliğin Feshi / İptali

  . Gaiplik

  . İdarece Kayıt Düzeltme

  . Kayıt Düzeltme

  . Kayıt Silme

  . Kayıt Taşıma

  . Mükerrer Kayıt Silme

  . Yer Değiştirme (Nakil)

  . Ölüm

  . Sosyal Güvenlik

  . Soybağı Düzeltme

  . Soybağının Reddi

  . Tanıma

  . Vasiyet

  . Vatandaşlık

  . Velayet

  . Yeşilkart

  4. Kişi Bilgilerine Göre TC Kimlik Numarası Servisi

  Tanımı: Girdi parametrelerindeki kimlik bilgilerine uyan kişiyi tespit
  ederek TC Kimlik Numarasını gönderecektir.

  Girdi Parametreleri:

  . Adı

  . Soyadı

  . Cinsiyeti

  . Baba Adı

  . Anne Adı

  . Doğum Günü

  . Doğum Ayı

  . Doğum Yılı

  . Doğum Yeri

  . Sorgu Türü

  Çıktı Parametreleri:

  . TC Kimlik No

  . Adı

  . Soyadı

  . Cinsiyeti

  . Baba Adı

  . Baba Soyadı

  . Anne Adı

  . Anne Soyadı

  . Doğum Günü

  . Doğum Ayı

  . Doğum Yılı

  . Doğum Yeri

  . Durumu

  . Medeni Hali

  . Dini

  . Ölüm Günü

  . Ölüm Ayı

  . Ölüm Yılı

  . İl Trafik Kodu

  . İl Adı

  . İlçe Kodu

  . İlçe Adı

  . Cilt Kodu

  . Cilt Adı (Mahalle / Köy)

  . Aile Sıra No

  . Birey Sıra No

  5. Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Bilgisine Göre TC Kimlik Numarası Servisi

  Tanımı: Girdi parametrelerindeki nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgilerine uyan
  kişiyi tespit ederek TC Kimlik Numarasını gönderecektir.

  Girdi Parametreleri:

  . İlçe Kodu

  . Cilt Kodu

  . Aile Sıra No

  . Birey Sıra No

  Çıktı Parametreleri:

  . TC Kimlik No

  . Adı

  . Soyadı

  . Cinsiyeti

  . Baba Adı

  . Baba Soyadı

  . Anne Adı

  . Anne Soyadı

  . Doğum Günü

  . Doğum Ayı

  . Doğum Yılı

  . Doğum Yeri

  . Durumu

  . Medeni Hali

  . Dini

  . Ölüm Günü

  . Ölüm Ayı

  . Ölüm Yılı

  . İl Trafik Kodu

  . İl Adı

  . İlçe Kodu

  . İlçe Adı

  . Cilt Kodu

  . Cilt Adı (Mahalle / Köy)

  . Aile Sıra No

  . Birey Sıra No

  6. Nüfus Cüzdanı Doğrulama Servisi – 1

  Tanımı: 01.06.2000 tarihinden önce verilen Nüfus Cüzdanları için girdi
  parametresi olarak girilen Nüfus Cüzdanı Seri ve Numarasına karşılık nüfus
  cüzdanının satıldığı mal saymanlığı ve tür bilgilerini gönderecektir.

  Girdi Parametreleri:

  . Seri

  . No

  Çıktı Parametreleri:

  . Satıldığı Mal Saymanlığı

  . Türü (Erkek / Kadın)

  7. Nüfus Cüzdanı Doğrulama Servisi – 2

  Tanımı: 01.06.2000 tarihinden sonra verilen Nüfus Cüzdanları için girdi
  parametresi olarak girilen TC Kimlik Numarasının ait olduğu kişiye verilen
  en son nüfus cüzdanı bilgilerini gönderecektir.

  Girdi Parametreleri:

  . TC Kimlik No

  Çıktı Parametreleri:

  . Seri

  . No

  . Adı

  . Soyadı

  . Baba Adı

  . Anne Adı

  . Doğum Yeri

  . Doğum Günü

  . Doğum Ayı

  . Doğum Yılı

  . Verildiği İlçe Kodu

  . Verildiği İlçe Adı

  . Verildiği Gün

  . Verildiği Ay

  . Verildiği Yıl

  . Veriliş Nedeni

  . Kayıt No

  8. İl Listesi

  Tanımı: İl Trafik Kodu ve İl adından oluşan İl listesini gönderecektir.

  Girdi Parametreleri:

  Yok.

  Çıktı Parametreleri:

  . İl Trafik Kodu

  . İl Adı

  9. İlçe Listesi

  Tanımı: İl Trafik Kodu, İlçe Kodu ve İlçe adından oluşan İlçe listesini
  gönderecektir.

  Girdi Parametreleri:

  Yok.

  Çıktı Parametreleri:

  . İl Trafik Kodu

  . İlçe Kodu

  . İlçe Adı

  10. Cilt Kodu Servisi

  Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen İlçe Kodu ve Cilt Adı bilgisine
  sahip Cilt Kodu bilgisini gönderecektir.

  Girdi Parametreleri:

  . İlçe Kodu

  . Cilt Adı

  Çıktı Parametreleri:

  . Cilt Kodu

  11. Cilt Adı Servisi

  Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen İlçe ve Cilt Kodu bilgisine sahip
  Cilt Adı ve Cilt Türü bilgisini gönderecektir.

  Girdi Parametreleri:

  . İlçe Kodu

  . Cilt Kodu

  Çıktı Parametreleri:

  . Cilt Adı

  . Cilt Tipi (Mahalle/Köy)

  12. Kişi Listesi

  Tanımı: Girdi Parametre olarak verilen ilçe kodu, doğum tarihi aralığı ve
  cinsiyete uyan kişilerin listesi gönderilecektir.

  Girdi Parametreleri:

  . İlçe Kodu

  . Cinsiyet

  . Doğum Başlangıç Tarihi

  . Doğum Bitiş Tarihi

  Çıktı Parametreleri:

  . TC Kimlik No

  . Adı

  . Soyadı

  . Cinsiyeti

  . Baba Adı

  . Baba Soyadı

  . Anne Adı

  . Anne Soyadı

  . Doğum Günü

  . Doğum Ayı

  . Doğum Yılı

  . Doğum Yeri

  . Durumu

  . Medeni Hali

  . Dini

  . Ölüm Günü

  . Ölüm Ayı

  . Ölüm Yılı

  . İl Trafik Kodu

  . İl Adı

  . İlçe Kodu

  . İlçe Adı

  . Cilt Kodu

  . Cilt Adı (Mahalle / Köy)

  . Aile Sıra No

  . Birey Sıra No

  13. Kimlik Bilgileri Değişenler Listesi

  Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen bilgilere göre kimlik bilgilerinde
  değişiklik olan kişilere ait bilgileri gönderecektir.

  Girdi Parametreleri:

  . İlçe Kodu

  . Başlangıç Tarihi

  . Bitiş Tarihi

  Çıktı Parametreleri:

  . TC Kimlik No

  . Adı

  . Soyadı

  . Cinsiyeti

  . Baba Adı

  . Baba Soyadı

  . Anne Adı

  . Anne Soyadı

  . Doğum Günü

  . Doğum Ayı

  . Doğum Yılı

  . Doğum Yeri

  14. Nüfus Olay Listesi

  Tanımı: Girdi parametresi olarak verilen ilçe kodu ve tarih aralığında,
  girilen olay koduna ait nüfus olayı işlenmiş kişilerin listesini
  gönderecektir.

  Girdi Parametreleri:

  . İlçe Kodu

  . Başlangıç Tarihi

  . Bitiş Tarihi

  . Olay Kodu

  Çıktı Parametreleri:

  . TC Kimlik No

  . Olay İşlenme Günü

  . Olay İşlenme Ayı

  . Olay İşlenme Yılı

  14. a. Listesi Alınabilen Nüfus Olayları

  . Boşanma

  . Boşanma İptali

  . Çok Uyrukluluk

  . Doğum

  . Evlat Edinme

  . Evlatlığın Reddi

  . Evlenme

  . Evlenmenin Feshi / İptali

  . Gaipliğin Feshi

  . Gaiplik

  . İdarece Kayıt Düzeltme

  . Kayıt Düzeltme

  . Kayıt Silme

  . Kayıt Taşıma

  . Mirastan Feragat

  . Mirastan İskat

  . Mükerrer Kayıt Silme

  . Nakil

  . Ölüm

  . Ölümün Feshi

  . Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi

  . Sosyal Güvenlik

  . Sosyal Güvenlik İptali

  . Soybağı Düzeltme

  . Soybağının Reddi

  . Tanıma

  . Tanımanın İptali

  . Vasiyet

  . Vasiyet İptali

  . Vatandaşlığa Alma

  . Vatandaşlık İptali

  . Vatandaşlıktan Çıkma

  . Velayet

  . Yeniden Kayıt

  . Yeşilkart

  15. Doğum İstatistiği

  Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen bilgilere göre doğum istatistiğinin
  dökümünü alacaktır.

  Girdi Parametreleri:

  . İl Trafik Kodu

  . İlçe Kodu

  . Yıl

  Çıktı Parametreleri:

  . İl Trafik Kodu

  . İl Adı

  . İlçe Kodu

  . İlçe Adı

  . Yıl

  . Ay

  . Cinsiyet

  . Doğum Sayısı

  16. Ölüm İstatistiği

  Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen bilgilere göre ölüm istatistiğinin
  dökümünü alacaktır.

  Girdi Parametreleri:

  . İl Trafik Kodu

  . İlçe Kodu

  . Yıl

  Çıktı Parametreleri:

  . İl Trafik Kodu

  . İl Adı

  . İlçe Kodu

  . İlçe Adı

  . Yıl

  . Ay

  . Cinsiyet

  . Ölüm Sayısı

  17. Evlenme İstatistiği

  Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen bilgilere göre evlenme
  istatistiğinin dökümünü alacaktır.

  Girdi Parametreleri:

  . İl Trafik Kodu

  . İlçe Kodu

  . Yıl

  Çıktı Parametreleri:

  . İl Trafik Kodu

  . İl Adı

  . İlçe Kodu

  . İlçe Adı

  . Yıl

  . Ay

  . Evlenme Sayısı

  18. Boşanma İstatistiği

  Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen bilgilere göre boşanma
  istatistiğinin dökümünü alacaktır.

  Girdi Parametreleri:

  . İl Trafik Kodu

  . İlçe Kodu

  . Yıl

  Çıktı Parametreleri:

  . İl Trafik Kodu

  . İl Adı

  . İlçe Kodu

  . İlçe Adı

  . Yıl

  . Ay

  . Boşanma Sayısı


  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Kimlik Paylaşımı Sistemi Forum Tarih
Milli bir kimlik oluşturmak niçin önemlidir? Sorular ve Cevaplar 6 Mart 2014
Peygamberimizin Kimlik Kartı Sünnetler & Hadisler 22 Ekim 2012
Çevre Bileşenleri - Kentsel Gelişim Kentsel Kimlik ve Doğal Çevre Bileşenleri Doğa ve Bitkiler 9 Mart 2012
Bir Kimlik Vakası Kitabı - Sir Arthur Conan Doyle Kitap, Resim ve Dergi 18 Kasım 2011
Veteriner Hekimlikte Aranan Özellikler Nelerdir Meslekler Rehberi 2 Ekim 2011

Bu Sayfayı Paylaş