Kaside Nedir ? Kaside Çeşitleri ve Kaside Örnekleri

'Diğer Mesleki Bilgiler' forumunda UquR tarafından 17 Aralık 2008 tarihinde açılan konu

 1. UquR

  UquR Üye

  Kaside Nedir ? Kaside Çeşitleri ve Kaside Örnekleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Kaside Nedir ? Kaside Çeşitleri ve Kaside Örnekleri

  Kaside Nedir ?  Kasideler, genellikle birini övmek veya yermek amacıyla yazılan şiirler, daha çok din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan divan edebiyatı şiirlerdir. Kaside şairlerine kaside-gü (kaside söyleyen), kaside-sera ya da kaside-perdaz (kaside yazan) denir. Çok katı bir kalıpla yazılan kasideler, 6 bölümden oluşur

  Türk edebiyatında 13. yüzyılda kullanılmaya başlanır. Nazım birimi beyittir. Beyit sayısı 33-99 arasında değişir. Kasidenin ilk beyitine matla denir. Şair kasidesi içinde matlayı tekrar ederse tecdid-i matla denir. Matlayı birden çok tekrar ederse bu zat-ül metali veya zül metalidir. Kasidenin son beyitine makta , şairin mahlasının bulunduğu beyite taç beyit denir. Kasidenin en güzel beyiti beyt-ül kasid olarak isimlendirilir.

  "Kasideler birini övmek veya yermek için yazılan şiirlerdir."şeklindeki tanım,bunun nazım şekli değil de nazım türü olduğunu ortaya çıkartır.Oysa kaside adı şiirin nazım şekliyle alakalı bir durumdur.Bu açıdan bakıldığında kasideleri belirli bölümlerden oluşan ve gazellerden daha uzun yazılan belli bir kafiye örgüsü olan(aa ba ca da....)nazım şeklidir diye tanımlamak daha doğru olacaktır. Kasideyi övgü ve yergi şiiri olarak tanımlarsak övgü ve yerginin yapıldığı farklı nazım şekilleriyle yazılmış bütün şiirleri bu gruba dahil etmemiz gerekir.Mesela şair gazelinde bir kişiyi övdü ise onun da kaside olduğunu iddia etmemiz gerekir ki bu da bizi açmaza sürükler.Aynı şekilde bütün hicviyeleri kaside olarak adlandırmamız gerekir.Mesela Ziya paşanın meşhur terkib-bendlerini(erbâb-ı kemâli çekemez nâkıs olanlar,rencîde olur dîde-i huffâş ziyâdan...) kaside olarak kabul etmemiz gerekir. Kasidelerde illaki övgü veya yergi olacak şartı yoktur.Meselâ şair bahariyye içinde tamamen baharın güzelliklerinden bahsetmişse bunun içinde övgü ve yergi aramak abes olacaktır.Özellikle İstanbul'dan uzak kalan şairlerin divanlarındaki kasidelerde bir devlet büyüğünü övmekten ziyade bu tür övgü dışı konuların anlatıldığı eğer incelenirse görülecektir. Aynı hatalar gazel için de yapılmaktadır.Gazel kadın aşk şarap konulu şiirler demek değildir.Gazel bir nazım şeklidir.En az 3 beyittir.Beyit sayısı kasideler kadar fazla değildir.3 beyitten az olan gazellere nâ-tamam gazel denir.Yani tamamlanmamış."


  Kasidenin Bölümleri

  1. Nesip (Teşbib)

  Kasidenin ilk bölümüdür, şiir yönünden en ağır bölümdür. Genelde 31/99 beyit olur. Şair bu bölümde betimleme yapar ; kadın, kış, at, bahar vs. Baharın tasviri yapılıyorsa: Bahariye, kışın tasviri yapılıyorsa: Şitaiye, temmuzun tasviri yapılıyorsa: Temmuziye, ramazanın tasviri yapılıyorsa: Ramazaniye, atın tasviri yapılıyorsa: Rahşiye, hamamın tasviri yapılıyorsa: Hamamiye.

  2. Girizgah

  Nesip bölümünden methiye bölümüne geçerken söylenen ve basamak görevinde olan beyitlerdir. Şair bu bölümde övgüye başlayacağını haber verir. 1-2 beyitten oluşur.

  3. Methiye

  Kasidenin sunulduğu kişinin övüldüğü bölümdür. Şiir yönü çok zayıf, dil yönü diğer bölümlere göre çok ağırdır.

  4. Tegazzül

  Gazel söyleme anlamına gelir, bütün kasidelerde olması zorunlu değildir. Methiyeden sonra şair bir fırsatını düşürüp aynı ölçü ve uyakta bir gazel söyler, buna tegazzül denir.

  5. Fahriye

  Şairin kendini övdüğü bölümdür. Fahriyeyi en seven şair Nefi'dir.

  6. Tac

  Şairin kendisi hakkındaki yeni düşüncelerini söylediği bölümdür. 2-3 beyit bulunur. 'Nefi' çok kullanır.(Tac bir bölüm değil sadece şairin isminin geçtiği beyittir)

  7. Dua

  Kasidenin son bölümüdür. Birkaç beyit olur. Şair burada övdüğü kişinin başarılı, uzun ömürlü, talihinin iyi olması yönünde dua eder.

  Kaside ve tarihsel önemleri

  Kasideler, sosyal ve kültür tarihi araştırmacısı için önemli bir belge ve bilgi kaynağı olarak değerlendirilebilirler. Resmî tarihi vesikalar kadar, edebî metinlerin de tarih araştırmacısı için önemli bir belge olduğunu ispatlayacak mühim kaynaklar arasındadır.

  Kasideler, ideal devlet adamı profili çizme, sosyal ve ekonomik konularda devrin özelliklerini yansıtma, sosyal hayatın değişik sahnelerini anlatma, tarihî şahsiyetlerin biyografik bilgilerine katkıda bulunma, siyasal ve kültürel tarihin pek çok değişik safhası için yazılmış edebi eserlerdir.


  Kasideler konularına göre de değişik adlar alırlar. Kasideler konularına göre isimlendirilir.

  Tevhid: Allah'ın birliğini anlatan kısa gazel.
  Münacaat: Allah'a yalvarmak yakarmak için yazılır.
  Na'at : Peygamberi övmek için yazılır.
  Methiye : Devlet büyüklerini övmek için yazılır.
  Mersiye : Ölüm temalı kasidelerdir.
  Hicviyye: Alay etmek amacında yazılan kasidelerdir.
  Şehrengiz:Bir şehrin güzelliklerini anlatan kasidelerdir.
  Cülusiye: Padişahın tahta geçişine sevinen kişiler için yazılan kasidelerdir.

  KASİDE ÖRNEKLERİ


  Kaside
  Bu şehr-i Sitanbûl ki bî-misl ü behâdır
  Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedâdır

  Bir gevher-i-yekpâre iki bahr arasında
  Hurşîd-i cihân-tâb ile tartılsa sezâdır

  Altında mı üstünde midir cennet-i a'lâ
  Elhak bu ne hâlet bu ne hoş âb u hevâdır

  İnsâf[ı] değildir anı dünyâya değişmek
  Gülzâr[ı]ların cennete teşbîh hatâdır

  İstanbul'un evsâfını mümkün mü beyân hiç
  Maksûd[ı] hemân sadr-ı kerem-kâra senâdır

  Ez-cümle Nedîmâ kulun ey Âsaf-ı devrân
  Müstağrak-ı lütf u kerem ü cûd u atâdır
  NEDİM


  KASİDE-Yİ HÜLYA
  ' Sevgili eşime ithaftır '

  Ey divane bülbül gel bahara er
  Açılmış goncaya sen de gönül ver.

  Ruhuna hoş gelen bir türkü gibi
  Seni saracak aşk rüzgarı eser.

  Kırmızı renkleri bir kadeh gibi
  Açılmış goncalar beni okşa der.

  Dayanılmaz arzu varsa içinde
  Kanatlarında güç, eksik olmaz fer.

  Nereye koyarım diye düşünme
  Sinenin üstüdür güzel olan yer.

  Tatlı nağmelerle bezenmiş sözler
  Kalbin derinine sevdayı eker.

  Sevda öyle bir şey ki anlamazsın
  İnceden inceye bir derdi döşer.

  Unutmak istersin güzelliğini
  Sen istedikçe o derine iner.

  Bir bedeli vardır güzel sevmenin
  Aşık olan çile çekerek öder.

  Meyhanelerini mesken tutarsın
  Sarhoşu olan ten kendinden geçer.

  Sarılır kadehin ince beline
  Yudum yudum içer, arzuyla öper.

  Her damla düştükçe alevlenir kor
  Baktığın yerlere hayali düşer.

  Divanedir artık taşıdığın can
  Harı söndürmeye çöllere gider.

  Leyla'yı arayan gözlerin artık
  Kumların üstünde Mecnun'a döner.

  Her adım attığın yerde o vardır
  Serabına doğru seni sevkeder.

  Hülya'yı öveyim tatlı sözlerle
  Ne güneş doğacak artık ne kamer.

  Güneş doğmayınca sabah olmaz
  Günün ilk ışığı olmaz da seher.

  Çalkalanan deniz dalgalarında
  Yol göstermeyecek artık bir fener.

  Azgın dalgalarda yol gösterecek
  Tam gönlüme göre istenen rehber.

  Ne kadar derinde olsa da yine
  Aranıp çıkartmak istenir cevher.

  İnciler dizilmiş olur sineye
  Bulununca onun gibi mücevher.

  Ziyasından yoksun kalmış yıldızlar
  Gece karanlıkta Hülya'yı bekler.

  Aşk yarama merhem olacak ilaç
  Dünyada Hülya'dır, ahrette kevser.

  Ey divane bülbül onu övmeye
  Sözler yetmez gayri, o tek şaheser.

  Ey Dermani sende maarifet var
  Çile sardıranı sevmektir hüner.

  Kulunu seversin Yaradan için
  Her sevgi içinde Allah'ı gizler.

  Çektiğin çilenin sevabı varsa
  Hem ahirete, hem dünyaya yeter.

  Günahtan arınmış olanlardan ol
  Kurulunca Hak'kın önünde mahşer.


  Günahı çok olan sana bakınır
  Aşık olan canı gıbtayla izler.

  Ey Allah'ım gonca gülün dalında
  Sonsuza dek eksik olmasın amber.

  Hidayet eyle sen güzel kuluna
  Kalbime karşı hep olsun münevver.

  Şahadeti eksik etme dilinden
  Hak'kın üzerine olsun mukadder.

  Yanlışa düşüp de bocalamasın
  Tek kılavuz olsun ona Peygamber.

  Onun sevgisi var benim kalbimde
  Benim sevgim onda olsun muteber.

  ALİ KAYBAL
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 20 Haziran 2011

Yükleniyor...
Benzer Konular - Kaside Nedir Kaside Forum Tarih
Hürriyet Kasidesinin Gelenekle İlişkisi Nedir Edebi Türler Halk Edebiyatı 10 Ekim 2013
Kaside ve gazel arasındaki fark nedir? Seviyeli-Ciddi Konular 10 Ağustos 2012
Kaside nedir özellikleri nelerdir Konu Dışı Başlıklar 20 Şubat 2011
Kaside Nedir - Kasidenin Özellikleri Nelerdir Liselerimiz 19 Ekim 2010
Kaside özellikleri türleri madde madde Edebi Türler Halk Edebiyatı 11 Temmuz 2014

Bu Sayfayı Paylaş