Kaside çeşitleri

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 10 Mart 2011 tarihinde açılan konu

 1. Kaside çeşitleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  kaside çeşitleriyle ilgili sorum var:
  1)nevruz bayramı dolayısıyla yazılan kasidelerin adı?
  2)nesib bölümünde atların anlatıldığı ve övüldüğü kassidelerin adı?
   

 2. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Kaside Nedir ? Kaside Çeşitleri ve Kaside Örnekleri

  Kaside Nedir ?
  Kasideler, genellikle birini övmek veya yermek amacıyla yazılan şiirler, daha çok din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan divan edebiyatı şiirlerdir Kaside şairlerine kaside-gü (kaside söyleyen), kaside-sera ya da kaside-perdaz (kaside yazan) denir Çok katı bir kalıpla yazılan kasideler, 6 bölümden oluşur


  Türk edebiyatında 13 yüzyılda kullanılmaya başlanır Nazım birimi beyittir Beyit sayısı 33-99 arasında değişir Kasidenin ilk beyitine matla denir Şair kasidesi içinde matlayı tekrar ederse tecdid-i matla denir Matlayı birden çok tekrar ederse bu zat-ül metali veya zül metalidir Kasidenin son beyitine makta , şairin mahlasının bulunduğu beyite taç beyit denir Kasidenin en güzel beyiti beyt-ül kasid olarak isimlendirilir


  "Kasideler birini övmek veya yermek için yazılan şiirlerdir"şeklindeki tanım,bunun nazım şekli değil de nazım türü olduğunu ortaya çıkartırOysa kaside adı şiirin nazım şekliyle alakalı bir durumdurBu açıdan bakıldığında kasideleri belirli bölümlerden oluşan ve gazellerden daha uzun yazılan belli bir kafiye örgüsü olan(aa ba ca da)nazım şeklidir diye tanımlamak daha doğru olacaktır Kasideyi övgü ve yergi şiiri olarak tanımlarsak övgü ve yerginin yapıldığı farklı nazım şekilleriyle yazılmış bütün şiirleri bu gruba dahil etmemiz gerekirMesela şair gazelinde bir kişiyi övdü ise onun da kaside olduğunu iddia etmemiz gerekir ki bu da bizi açmaza sürüklerAynı şekilde bütün hicviyeleri kaside olarak adlandırmamız gerekirMesela Ziya paşanın meşhur terkib-bendlerini(erbâb-ı kemâli çekemez nâkıs olanlar,rencîde olur dîde-i huffâş ziyâdan) kaside olarak kabul etmemiz gerekir Kasidelerde illaki övgü veya yergi olacak şartı yokturMeselâ şair bahariyye içinde tamamen baharın güzelliklerinden bahsetmişse bunun içinde övgü ve yergi aramak abes olacaktırÖzellikle İstanbul'dan uzak kalan şairlerin divanlarındaki kasidelerde bir devlet büyüğünü övmekten ziyade bu tür övgü dışı konuların anlatıldığı eğer incelenirse görülecektir Aynı hatalar gazel için de yapılmaktadırGazel kadın aşk şarap konulu şiirler demek değildirGazel bir nazım şeklidirEn az 3 beyittirBeyit sayısı kasideler kadar fazla değildir3 beyitten az olan gazellere nâ-tamam gazel denirYani tamamlanmamış"  Kasidenin Bölümleri


  1 Nesip (Teşbib)


  Kasidenin ilk bölümüdür, şiir yönünden en ağır bölümdür Genelde 31/99 beyit olur Şair bu bölümde betimleme yapar ; kadın, kış, at, bahar vs Baharın tasviri yapılıyorsa: Bahariye, kışın tasviri yapılıyorsa: Şitaiye, temmuzun tasviri yapılıyorsa: Temmuziye, ramazanın tasviri yapılıyorsa: Ramazaniye, atın tasviri yapılıyorsa: Rahşiye, hamamın tasviri yapılıyorsa: Hamamiye


  2 Girizgah


  Nesip bölümünden methiye bölümüne geçerken söylenen ve basamak görevinde olan beyitlerdir Şair bu bölümde övgüye başlayacağını haber verir 1-2 beyitten oluşur


  3 Methiye


  Kasidenin sunulduğu kişinin övüldüğü bölümdür Şiir yönü çok zayıf, dil yönü diğer bölümlere göre çok ağırdır


  4 Tegazzül


  Gazel söyleme anlamına gelir, bütün kasidelerde olması zorunlu değildir Methiyeden sonra şair bir fırsatını düşürüp aynı ölçü ve uyakta bir gazel söyler, buna tegazzül denir


  5 Fahriye


  Şairin kendini övdüğü bölümdür Fahriyeyi en seven şair Nefi'dir


  6 Tac


  Şairin kendisi hakkındaki yeni düşüncelerini söylediği bölümdür 2-3 beyit bulunur 'Nefi' çok kullanır(Tac bir bölüm değil sadece şairin isminin geçtiği beyittir)


  7 Dua


  Kasidenin son bölümüdür Birkaç beyit olur Şair burada övdüğü kişinin başarılı, uzun ömürlü, talihinin iyi olması yönünde dua eder


  Kaside ve tarihsel önemleri


  Kasideler, sosyal ve kültür tarihi araştırmacısı için önemli bir belge ve bilgi kaynağı olarak değerlendirilebilirler Resmî tarihi vesikalar kadar, edebî metinlerin de tarih araştırmacısı için önemli bir belge olduğunu ispatlayacak mühim kaynaklar arasındadır


  Kasideler, ideal devlet adamı profili çizme, sosyal ve ekonomik konularda devrin özelliklerini yansıtma, sosyal hayatın değişik sahnelerini anlatma, tarihî şahsiyetlerin biyografik bilgilerine katkıda bulunma, siyasal ve kültürel tarihin pek çok değişik safhası için yazılmış edebi eserlerdir  Kasideler konularına göre de değişik adlar alırlar Kasideler konularına göre isimlendirilir


  Tevhid: Allah'ın birliğini anlatan kısa gazel

  Münacaat: Allah'a yalvarmak yakarmak için yazılır
  Na'at : Peygamberi övmek için yazılır
  Methiye : Devlet büyüklerini övmek için yazılır
  Mersiye : Ölüm temalı kasidelerdir
  Hicviyye: Alay etmek amacında yazılan kasidelerdir
  Şehrengiz:Bir şehrin güzelliklerini anlatan kasidelerdir
  Cülusiye: Padişahın tahta geçişine sevinen kişiler için yazılan kasidelerdir

  KASİDE ÖRNEKLERİ  Kaside

  Bu şehr-i Sitanbûl ki bî-misl ü behâdır
  Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedâdır

  Bir gevher-i-yekpâre iki bahr arasında

  Hurşîd-i cihân-tâb ile tartılsa sezâdır

  Altında mı üstünde midir cennet-i a'lâ

  Elhak bu ne hâlet bu ne hoş âb u hevâdır

  İnsâf[ı] değildir anı dünyâya değişmek

  Gülzâr[ı]ların cennete teşbîh hatâdır

  İstanbul'un evsâfını mümkün mü beyân hiç

  Maksûd[ı] hemân sadr-ı kerem-kâra senâdır

  Ez-cümle Nedîmâ kulun ey Âsaf-ı devrân

  Müstağrak-ı lütf u kerem ü cûd u atâdır
  NEDİM


  KASİDE-Yİ HÜLYA

  ' Sevgili eşime ithaftır '

  Ey divane bülbül gel bahara er

  Açılmış goncaya sen de gönül ver

  Ruhuna hoş gelen bir türkü gibi

  Seni saracak aşk rüzgarı eser

  Kırmızı renkleri bir kadeh gibi

  Açılmış goncalar beni okşa der

  Dayanılmaz arzu varsa içinde

  Kanatlarında güç, eksik olmaz fer

  Nereye koyarım diye düşünme

  Sinenin üstüdür güzel olan yer

  Tatlı nağmelerle bezenmiş sözler

  Kalbin derinine sevdayı eker

  Sevda öyle bir şey ki anlamazsın

  İnceden inceye bir derdi döşer

  Unutmak istersin güzelliğini

  Sen istedikçe o derine iner

  Bir bedeli vardır güzel sevmenin

  Aşık olan çile çekerek öder

  Meyhanelerini mesken tutarsın

  Sarhoşu olan ten kendinden geçer

  Sarılır kadehin ince beline

  Yudum yudum içer, arzuyla öper

  Her damla düştükçe alevlenir kor

  Baktığın yerlere hayali düşer

  Divanedir artık taşıdığın can

  Harı söndürmeye çöllere gider

  Leyla'yı arayan gözlerin artık

  Kumların üstünde Mecnun'a döner

  Her adım attığın yerde o vardır

  Serabına doğru seni sevkeder

  Hülya'yı öveyim tatlı sözlerle

  Ne güneş doğacak artık ne kamer

  Güneş doğmayınca sabah olmaz

  Günün ilk ışığı olmaz da seher

  Çalkalanan deniz dalgalarında

  Yol göstermeyecek artık bir fener

  Azgın dalgalarda yol gösterecek

  Tam gönlüme göre istenen rehber

  Ne kadar derinde olsa da yine

  Aranıp çıkartmak istenir cevher

  İnciler dizilmiş olur sineye

  Bulununca onun gibi mücevher

  Ziyasından yoksun kalmış yıldızlar

  Gece karanlıkta Hülya'yı bekler

  Aşk yarama merhem olacak ilaç

  Dünyada Hülya'dır, ahrette kevser

  Ey divane bülbül onu övmeye

  Sözler yetmez gayri, o tek şaheser

  Ey Dermani sende maarifet var

  Çile sardıranı sevmektir hüner

  Kulunu seversin Yaradan için

  Her sevgi içinde Allah'ı gizler

  Çektiğin çilenin sevabı varsa

  Hem ahirete, hem dünyaya yeter

  Günahtan arınmış olanlardan ol

  Kurulunca Hak'kın önünde mahşer


  Günahı çok olan sana bakınır

  Aşık olan canı gıbtayla izler

  Ey Allah'ım gonca gülün dalında

  Sonsuza dek eksik olmasın amber

  Hidayet eyle sen güzel kuluna

  Kalbime karşı hep olsun münevver

  Şahadeti eksik etme dilinden

  Hak'kın üzerine olsun mukadder

  Yanlışa düşüp de bocalamasın

  Tek kılavuz olsun ona Peygamber

  Onun sevgisi var benim kalbimde

  Benim sevgim onda olsun muteber
   

 3. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Yazılış amacına göre kasideler
  Kasidelerin yazılış amaçları hakkında kısa bilgi.


  Kasideler nesîb bölümünde işlenen konularına, rediflerine ve kafiye harflerine göre adlandırılır. Nesîbleri baharı anlatan kasidelere bahâriye/rebîiye, kışı anlatanlara şitâ’iye/berfiye, yaz mevsimini anlatanlara temmûziye, sonbaharı anlatanlara hazâniye, bayramları anlatanlara ıydiye (bayrâmiye, ramazâniye), nevruzu anlatanlara nevrûziye, düğünleri anlatanlara sûriye, hamamları anlatanlara hammâmiye, atın anlatıldığı ve övüldüğü kasidelere rahşiye, devlet büyüklerinin yaptırdıkları köşklerin anlatıldığı kasidelere dâriye, padişahın tahta çıkışı dolayısıyla yazılanlara cülûsiye, devlet büyüklerinin savaş ya da herhangi bir amaçla gittikleri yerden dönmeleri üzerine yazılanlara kudûmiye ya da istikbâliye, bir yerin fethi dolayısıyla o yerin fatihine sunulan kasidelere fethiye, savaş sonunda imzalanan antlaşma ve sağlanan barış dolayısıyla yazılan kasidelere de sulhiye denilir. Kasideler rediflerine göre de adlandırılmıştır. Böyle kasidelere genellikle redif olarak; gül, sünbül, lâle, benefşe, güneş (âfitâb), su (âb), sözüm, sühan, kalem gibi sözcükler seçilmiştir. Bu kasidelerin nesîbleri, redif olarak kullanılan sözcüğün anlamı ile ilgili konuda yazılır. Redif kelimesi gül olana verdiye (gül kasîdesi), sünbül olana sünbüliye (sünbül kasîdesi), güneş olana şemsiye (güneş kasîdesi), sühan olana sühan kasîdesi gibi adlar verilmiştir. Redifli olmayan kasideler de kafiyelerinin son harflerine göre adlandırılırlar. Kasidenin kafiye harfi r ise kasîde-i râiye, t ise kasîde-i tâiye, m ise kasîde-i mîmiye, l ise kasîde-i lâmiye, v ise kasîde-i vâviye vs. olarak adlandırılmıştır. Kaside yaygın bir nazım şekli olduğu için çeşitli konuları işleyebilir. İşledikleri konular bakımından da ayrı adlar alırlar. Allah'ın birliğini anlatan kasidelere tevhîd, Allah'a yalvarıp yakarmak ve günahların bağışlanmasını dilemek için yazılanlara münâcât, Hz.Peygamber ve dört halife için yazılanlara na’t, padişah, sadrazam, şeyhülislâm gibi devlet erkânı ve din büyüklerini övmek amacıyla yazılanlara medhiye, bir kimseyi yermek amacıyla yazılanlara hicviye, padişahların tahta geçişleri dolayısıyla yazılanlara cülûsiye, birisinin vefatı üzerine yazılanlara mersiye, devlet adamlarının bir makama atanmaları, bir yerden bir yere gidiş gelişleri münasebetiyle yazılanlara kasîde-i tebrikiye, kıymet verdikleri ve sevdiklerinden ayrılırken yazılan veda kasidelerine kasîde-i tevdî'iye, şehzadelerin doğum ve sünnetlerinin tarihleri, sultanların doğum tarihleri, devlet büyüklerinin yeni makamlara atanma tarihleri ile yeni yaptırılan çeşme, cami, köprü, han ve hamam gibi binaların yapılış tarihleri üzerine yazılan kasidelere de târîh kasîdesi adı verilir.. Kasideler mürettep divan sıralamasında divanların başında yer alır. Divanda kasideler arasında da bir sıra gözetilir.. devlet erkânı için yazılmış medhiyeler sıralanır. Kasidelerin başına memdûhun (methedilen, övülen) adının ve unvanının yazılması usuldendir. Bu başlıklar çoğunlukla Farsça ile yazılır: “Kasîde der-na’t-ı Hazret-i Fahr-i Kâ’inât” gibi. Kaside nazım şekli dinî konularda yazılanların dışında şairlerce bir geçim kaynağı olarak da görülmüştür. Hemen her olay devlet büyüklerine kaside yazmak için fırsat olarak değerlendirilmiştir. Hz.Peygamberin Ka’b b. Züheyr’e, yazdığı kasideye karşılık hırkasını hediye etmesinden sonra kaside sunan şairlere övülen kişinin ihsanlarda bulunup caize vermesi yaygın bir gelenek halini almış hatta sünnetten sayılmıştır. Şair, dil kurallarına, kabul edilmiş sanat anlayışına ve toplumun değerler manzumesine uygun olarak yazdığı kasidesini övülen kişiye ya bir vasıta ile veya huzurda bizzat okumak suretiyle sunar..

  Prof. Dr. Ahmet MERMER
   

 4. 2)Atlerın övüldüğü kasideye rahşiye denir.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Kaside çeşitleri Forum Tarih
Kaside Çeşitleri Nelerdir? Konu Dışı Başlıklar 21 Şubat 2011
Kaside Nedir ? Kaside Çeşitleri ve Kaside Örnekleri Diğer Mesleki Bilgiler 17 Aralık 2008
Kaside özellikleri türleri madde madde Edebi Türler Halk Edebiyatı 11 Temmuz 2014
Hürriyet Kasidesinin Gelenekle İlişkisi Nedir Edebi Türler Halk Edebiyatı 10 Ekim 2013
Hürriyet Kasidesinde Ahenk Hangi Öğelerle Sağlanmıştır Kısaca Edebi Türler Halk Edebiyatı 9 Ekim 2013

Bu Sayfayı Paylaş