Kamu Maliyesi Ara(vize) Deneme Sınavları

'SBS - ÖSS - Sınavlar' forumunda Mavi_Sema tarafından 12 Şubat 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Kamu Maliyesi Ara(vize) Deneme Sınavları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Kamu Maliyesi Ara(vize) Deneme Sınavları
  1-) Genel bütçeli kuruluşlardan ayrı bir tüzel kişiliğe ve özel gelirlere sahip olan kuruluşlara ne ad verilir?
  A) Döner sermayeli işletme
  B) Katma bütçeli kuruluş
  C) Genel bütçeli kuruluş
  D) Kamu iktisadi teşebbüsü
  E) Mahalli idare

  --------------------------------------------------------------------------------
  2-) Devletin ekonomiye müdahalesi aşağıdaki iktisadi düşüncelerden hangisiyle başlamıştır?
  A) Klasik yaklaşım
  B) Keynesyen yaklaşım
  C) Merkantilizm
  D) Fizyokrasi
  E) Monetarist yaklaşım

  --------------------------------------------------------------------------------
  3-) Türkiye’de 1990 yılı sonrasındaki büyük bütçe açıklarının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Transfer harcamalarının azalması
  B) Borç faizi ödemeleri
  C) Yatırım harcamaları
  D) Eğitim ve sağlık harcamaları
  E) Genel hizmetlerin payının artması

  --------------------------------------------------------------------------------
  4-) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de mahalli idarelerden biridir?
  A) Üniversiteler
  B) Karayolları Genel Müdürlüğü
  C) Hastaneler
  D) İl Özel İdareleri
  E) Emekli Sandığı

  --------------------------------------------------------------------------------
  5-) 1929 Ekonomik Buhran’ı ile birlikte ortaya çıkan, çağdaş ekonomik düşüncenin temelini atmış olan ve devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini savunan iktisadi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Keynesyen yaklaşım
  B) Monetarist yaklaşım
  C) Merkantilist yaklaşım
  D) Fizyokrasi
  E) Klasik yaklaşım

  --------------------------------------------------------------------------------
  6-) Aşağıdakilerden hangisi piyasa başarısızlığının nedenlerinden biri değildir?
  A) Ortak mal kaynaklar
  B) Kamusal mallar
  C) Dışsallıklar
  D) Yarı kamusal mallar
  E) Ölçeğe göre azalan getirili ekonomiler

  --------------------------------------------------------------------------------
  7-) Faydasından tüm bireylerin kısıtlanmaksızın sınırsız olarak yararlandığı tek bir kişinin kendi hakkını satma olanağına sahip olmadığı mallar, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kamusal mallar
  B) Ortak mallar
  C) Özel mallar
  D) Yarı kamusal mallar
  E) Karma mallar

  --------------------------------------------------------------------------------
  :cool: Aşağıdakilerden hangisi tam kamusal malların özelliklerinden biri değildir?
  A) Vergilerle finanse edilir.
  B) Devlet tarafından üretilir.
  C) Piyasalarda dağıtılır.
  D) Kamu bütçelerince dağıtılır.
  E) Dışlama maliyetleri yüksektir.

  --------------------------------------------------------------------------------
  9-) Kamu mallarının ortak tüketim ve dışlanamama özellikleri, aşağıdaki kamu maliyesi amaçlarından hangisine ters düşmektedir?
  A) Ekonomik büyüme
  B) Gelir dağılımı
  C) Tam istihdam
  D) Kaynak tahsisi
  E) Fiyat istikrarı

  --------------------------------------------------------------------------------
  10-) Dışsal zarar söz konusu olduğunda, kaynak tahsisinde etkinlik aşağıdakilerden hangisi yönünde bozulmaktadır?
  A) Aşırı üretim
  B) Eksik üretim
  C) Aşırı talep
  D) Eksik talep
  E) Eksik istihdam

  --------------------------------------------------------------------------------
  11-) Büyük bir üreticinin küçük bir bölgede faaliyete başlamasının bölge halkında olumlu etki yaratması aşağıdaki dışsallık türlerinden hangisine örnektir?
  A) Tüketiciden tüketiciye
  B) Üreticiden tüketiciye
  C) Tüketiciden üreticiye
  D) Üreticiden üreticiye
  E) Kamu kesiminden özel kesime

  --------------------------------------------------------------------------------
  12-) Özel mallarda bireyler talep miktarını aşağıdakilerden hangisine göre düzenler?
  A) Miktara
  B) Fiyata
  C) Üretime
  D) Toplam faydaya
  E) Marjinal gelire

  --------------------------------------------------------------------------------
  13-) Kamusal mallarda kaynak tahsisinde etkinlik aşağıdaki durumların hangisinde sağlanmaktadır?
  A) MRS = S
  B) MRT = MB
  C) ΣMC = MB
  D) MC = MB
  E) ΣMB = MC

  --------------------------------------------------------------------------------
  14-) Ödeme gücüne göre vergilemede, hizmetin faydası ödemelerin faydasından büyük ise aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
  A) Mali aldanma
  B) Mali rant
  C) Mali sömürü
  D) Dışsal fayda
  E) Dışsal zarar

  --------------------------------------------------------------------------------
  15-) Temsili demokrasilerle ilgili öncü çalışma aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından yapılmıştır?
  A) Max Weber
  B) Niskanen
  C) Anthony Downs
  D) Jules Dupuit
  E) Breton

  --------------------------------------------------------------------------------
  16-) Çoğunluk oylama modelinde, kararı belirleyici, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bürokrat
  B) Baskı grubu
  C) Medyan seçmen
  D) Çok zirveli seçmen
  E) Tek zirveli seçmen

  --------------------------------------------------------------------------------
  17-) Üye sayısının artması, baskı gruplarının faaliyetlerinde başarı şansını nasıl etkiler?
  A) Azaltır
  B) Arttırır
  C) Etkilemez
  D) Önce azaltır, sonra arttırır
  E) Önce arttırır, sonra azaltır

  --------------------------------------------------------------------------------
  1:cool: Benzer zevk ve tercihlere sahip bireylerin oluşturduğu gruplara ne ad verilir?
  A) Siyasetçi
  B) Sosyal grup
  C) Çıkar grubu
  D) Fayda grubu
  E) Dernek

  --------------------------------------------------------------------------------
  19-) Aşağıdakilerden hangisi, belirli bir amaca yönelik hizmetlerin yürütülmesi için yapılan kamu harcamaları arasında açık ilişki kuran bir sınıflandırma türüdür?
  A) Organik sınıflandırma
  B) İşlevsel sınıflandırma
  C) Ekonomik sınıflandırma
  D) Genel sınıflandırma
  E) Gerçek sınıflandırma

  --------------------------------------------------------------------------------
  20-) İşlevsel sınıflandırmada aşağıdaki kurumlardan hangisinin sunduğu hizmetler “genel hizmetler” sınıflandırması içine girer?
  A) Dış İşleri Bakanlığı
  B) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  C) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
  D) Diyanet İşleri Başkanlığı
  E) Milli Eğitim Bakanlığı

  --------------------------------------------------------------------------------
  21-) Kamu harcamaları bir mali araç olarak hangi alanda doğrudan etkili olmaktadır?
  A) Psikolojik
  B) Sosyolojik
  C) Siyasal
  D) Ekonomik
  E) Hukuki

  --------------------------------------------------------------------------------

  22-) Aşağıdakilerden hangisi yatırım harcaması değildir?
  A) Yapı ve tesis giderleri
  B) Onarım giderleri
  C) Taşıt alımları
  D) Etüt-proje giderleri
  E) Personel giderleri

  --------------------------------------------------------------------------------
  23-) Tüketim malı alımı ne tür bir kamu harcamasıdır?
  A) Yatırım harcaması
  B) Transfer harcaması
  C) Sermaye teşkili harcaması
  D) Verimsiz harcama
  E) Cari harcama

  --------------------------------------------------------------------------------
  24-) Peacock ve Wiseman’ın sıçrama tezinin temeli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nüfusun ani artması sonucu kamu harcamalarının artması
  B) Vergilerdeki artış nedeniyle savaş sonrası sivil kamu harcamalarının savaş öncesi düzeyine dönememesi
  C) Devletin piyasaya ani müdahalesi sonucu kamu harcamalarının artması
  D) Para arzındaki ani yükselişler
  E) Kamu harcamalarının milli gelirin %25’ini aşmaması

  --------------------------------------------------------------------------------
  25-) Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının gerçek artış nedenlerinden biri değildir?

  A) Savaş ve savunma harcamalarındaki artış
  B) Teknik ilerlemeler
  C) Bütçe tekniğinin değişmesi
  D) Nüfus artışının kişi başına kamu harcamasını artırması
  E) Devlet anlayışında meydana gelen değişmeler

  --------------------------------------------------------------------------------
  26-) Kamu harcamalarının artışı olgusunu siyasal karar alma mekanizması çerçevesinde inceleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Neo klasik yaklaşım
  B) Kamusal tercihler yaklaşımı
  C) Monetarist yaklaşım
  D) Klasik yaklaşım
  E) Keynesyen yaklaşım

  --------------------------------------------------------------------------------
  27-) Fayda maliyet analizi devletçe gerçekleştirilen aşağıdaki yatırımların hangisinde kullanılır?
  A) Eğitim, sağlık
  B) Adalet, savunma
  C) Bayındırlık, alt yapı yatırımları
  D) Yol, köprü, metro, baraj
  E) İç - Dış güvenlik

  --------------------------------------------------------------------------------
  2:cool: Kamu projelerinin çıktılarının parasal olarak değerlendirilmesi gerektiğinde piyasa fiyatları kullanılamıyorsa aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  A) Birim maliyet
  B) Gölge fiyat
  C) Uluslararası fiyat
  D) Ortalama hasılat
  E) Marjinal hasılat

  --------------------------------------------------------------------------------
  29-) Faydalarının bugünkü değerinin maliyetlerin bugünkü değerine oranlanmasıyla bulunan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Net bugünkü değer
  B) Fayda - Maliyet oranı
  C) İç verim oranı
  D) Kârlılık oranı
  E) Sosyal zaman tercih oranı

  --------------------------------------------------------------------------------
  30-) “Elektrik enerjisi, sulama sistemi” aşağıdaki fayda türlerinden hangisine örnektir?
  A) Doğrudan fayda
  B) Dolaylı fayda
  C) Dışsal fayda
  D) Gerçek fayda
  E) İtibari fayda


  Cevaplar

  1-) B 2-) C 3-) B 4-) D 5-) A 6-) E 7-) B :cool: C 9-) D 10-) A 11-) B 12-) B 13-) E 14-) B 15-) C 16-) C 17-) A 1:cool: C 19-) B 20-) A 21-) D 22-) E 23-) E 24-) B 25-) C 26-) B 27-) D 2:cool: B 29-) B30-) A
   

 2. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Ara Deneme Sınavı 2

  1-) 16. ve 18. yy arasında ortaya çıkan iktisadi akım aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Liberalizm
  B) Fizyokrasi
  C) Keynesyen görüş
  D) Klasik görüş
  E) Merkantilizm

  --------------------------------------------------------------------------------
  2-) Genel bütçeli kuruluşlardan ayrı bir tüzel kişiliğe ve özel gelire sahip olan kuruluşlara ne ad verilir?
  A) Genel bütçeli kuruluş
  B) Döner sermayeli işletme
  C) Katma bütçeli kuruluş
  D) Yerel yönetim
  E) Konsolide bütçeli kuruluş

  --------------------------------------------------------------------------------
  3-) Klasik liberal görüşten sonra kamu kesiminin yeni fonksiyonlarını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi belirlemiştir?
  A) Pigou
  B) Keynes
  C) A.Smith
  D) Musgrave
  E) Wagner

  --------------------------------------------------------------------------------
  4-) Döner sermayeli işletmelerin yasal dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Anayasa
  B) Vergi Usul Kanunu
  C) Bütçe Kanunu
  D) 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  E) Muhasebe-i Umumiye Kanunu

  --------------------------------------------------------------------------------
  5-) Liberallerin para politikasını maliye politikasına dönüştüren iktisadi akım aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Merkantilizm
  B) Fizyokrasi
  C) Keynesyen görüş
  D) Klasik liberal görüş
  E) Monetarist görüş

  --------------------------------------------------------------------------------
  6-) Bir bireye herhangi bir mal veya mülke sahip olma, bunların faydasından diğer bireyleri mahkum bırakma hakkını veren kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kamusal mallar
  B) Mahrum açmazı
  C) Mal varlığı hakkı
  D) Ortakların trajedisi
  E) Ölçeğe göre artan getirili ekonomiler

  --------------------------------------------------------------------------------
  7-) Aşağıdakilerden hangisi yarı kamusal mallara bir örnektir?
  A) Ulusal güvenlik
  B) Şifresiz TV yayınları
  C) Yiyecek
  D) Kamuya açık bir havuz
  E) Hava tahmin yayınları

  --------------------------------------------------------------------------------
  :cool: Dışsal yarar söz konusu olduğunda, kaynak tahsisinde etkinlik hangi yönde bozulur?
  A) Kaynak yetersizliği
  B) Kaynak fazlalığı
  C) Eksik istihdam
  D) Aşırı üretim
  E) Eksik üretim

  --------------------------------------------------------------------------------
  9-) Ölçeğe göre artan getirili ekonomilerin varlığı sonucu ortaya çıkan sorun aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bedavacılık
  B) Monopol
  C) Sıkışıklık maliyeti
  D) Dışsal fayda
  E) Ortakların trajedisi

  --------------------------------------------------------------------------------
  10-) Avlanma alanları, hava, deniz vb. aşağıdaki hangi tür mallar için örnek gösterilebilir?
  A) Ortak mal
  B) Kamusal mal
  C) Yarı kamusal mal
  D) Özel mal
  E) Karma mal

  --------------------------------------------------------------------------------
  11-) Altın üretiminde siyanür kullanımını kısıtlamak dışsallıkla mücadele yöntemlerinden hangisine örnektir?
  A) Vergileme
  B) Sübvansiyon
  C) Mülkiyet haklarının düzenlenmesi
  D) Miktar kısıtlaması
  E) Piyasa oluşturma

  --------------------------------------------------------------------------------
  12-) Aşağıdakilerden hangisi üretim imkanları eğrisinin eğimini verir?
  A) Marjinal maliyet oranı
  B) Marjinal dönüşüm oranı
  C) Marjinal ikame oranı
  D) Marjinal fayda oranı
  E) Sosyal maliyet oranı

  --------------------------------------------------------------------------------
  13-) Maliyetsiz pazarlık varsayımı ile malvarlığı hakkının kime verildiğine bağlı olmaksızın ortaya çıkmasına ne ad verilir?
  A) Adalet ilkesi
  B) Ödeme gücü ilkesi
  C) Coase teoremi
  D) Uygunluk ilkesi
  E) Faydalanma ilkesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  14-) Bir bireyin sokak çocuklarına yeterli yiyecek ve yatacak yer bulmasından dolayı kendini daha iyi hissetmesi aşağıdaki dışsallık türlerinden hangisine örnektir?
  A) Üreticiden tüketiciye
  B) Tüketiciden üreticiye
  C) Tüketiciden tüketiciye
  D) Üreticiden üreticiye
  E) Kamu sektöründen özel sektöre

  --------------------------------------------------------------------------------
  15-) Özel mallarda kaynak tahsisinde etkinlik aşağıdaki durumların hangisinde sağlanmaktadır?
  A) MB=MC
  B) ΣMB = MC
  C) MRT=MC
  D) ΣMC = MB
  E) MRS=MB

  --------------------------------------------------------------------------------
  16-) Bürolar hizmetlerin finansmanını devletten istedikleri bütçeler aracılığı ile yaparlar.
  Bu nedenle büroların asıl finansman kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ortak bir havuzda toplanan vergi
  B) Sübvansiyon
  C) Serefiye
  D) Vergi benzeri gelir
  E) Harçlar

  --------------------------------------------------------------------------------
  17-) Seçmen ve karar verilecek alternatif sayılarının artması halinde aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
  A) Çoğunluk oylama modeli
  B) Oylama paradoksu
  C) Oy alışverişi
  D) Oy ticareti
  E) Temsili demokrasi modeli

  --------------------------------------------------------------------------------
  1:cool: İşveren sendikalarının politik süreçteki rolü nedir?
  A) Bürokrat
  B) Medyan seçmen
  C) Çıkar grubu
  D) Siyasi İktidar
  E) Baskı grubu

  --------------------------------------------------------------------------------
  19-) Aşağıdakilerden hangisi temsili demokrasi modelidir?
  A) Bucharan modeli
  B) Medyan seçmen modeli
  C) Downs modeli
  D) Niskanen modeli
  E) Oylama modeli

  --------------------------------------------------------------------------------
  20-) Kamu harcamaları ne zaman önem kazanmaya başlamıştır?
  A) 1930’lardan sonra
  B) 1940’lardan sonra
  C) 1945’lerden sonra
  D) 1950’lerden sonra
  E) 1960’lardan sonra

  --------------------------------------------------------------------------------
  21-) Yapı, tesis, onarım giderleri, ekonomik sınıflamada aşağıdaki harcamalardan hangisi içinde yer alır?
  A) Cari harcamalar
  B) Yatırım harcamaları
  C) Ekonomik harcamalar
  D) Transfer harcamaları
  E) Kalkınma harcamaları

  --------------------------------------------------------------------------------
  22-) Siyasi ve idari sorumluluğun belirlenmesini ve program sorumlularının tespitini hedefleyen sınıflandırma aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İşlevsel
  B) Analitik
  C) Ekonomik
  D) İdari
  E) Fonksiyonel

  --------------------------------------------------------------------------------
  23-) Hem devletin ekonomiye müdahalesinin hem de kamu harcamalarının, ekonomik ve sosyal gelişme ile birlikte artacağını ileri süren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Wagner
  B) Colin Clark
  C) Peocock
  D) Smith
  E) Keynes

  --------------------------------------------------------------------------------
  24-) Sıçrama tezini ileri süren iktisatçılar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Peocock-Wagner
  B) Peocock-Wiseman
  C) Peocock-Pigou
  D) Pigou-Wiseman
  E) Wiseman-Wagner

  --------------------------------------------------------------------------------
  25-) Rostow ve Musgrave’e göre kamu harcamalarının artmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Savaş sonrası vergiler
  B) Eğitim, posta, bankacılık gibi hizmetler
  C) Ekonomik kalkınma
  D) Kamu faaliyetleri
  E) İç ve dış güvenlik

  --------------------------------------------------------------------------------
  26-) Her ülkede ve her zaman kamu harcamalarının en önemli artış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İletişim harcamaları
  B) Yatırım harcamaları
  C) Teknolojik harcamalar
  D) Nüfus artışı
  E) Savaş harcamaları

  --------------------------------------------------------------------------------
  27-) Kamu kesiminde kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla başvurulan yöntemlerin en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Maliyet yöntemi
  B) Yöneylem analizi
  C) Oylama paradoksu
  D) Fayda - Maliyet analizi
  E) Fayda analizi

  --------------------------------------------------------------------------------
  2:cool: 19. yüzyılın ilk yarısında tüketici rantını açıklayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Keynes
  B) Dupuit
  C) Pigou
  D) Wagner
  E) Downs

  --------------------------------------------------------------------------------
  29-) Aşağıdaki durumlardan hangisinde gölge fiyat kullanılır?
  A) Dışsallık varsa
  B) Piyasa fiyatı sosyal değeri yansıttığında
  C) Tam rekabet varsa
  D) Kaynaklar tam kullanılmışsa
  E) Devlet fiyat belirlemediğinde

  --------------------------------------------------------------------------------
  30-) Fayda-maliyet analizinde fayda maliyet oranı yönteminin formülü aşağıdakilerden hangisidir?


  A) [​IMG]  B) [​IMG]  C) [​IMG]  D) [​IMG]  E) [​IMG]
  Cevaplar

  1-) E 2-) C 3-) D 4-) E 5-) C 6-) C 7-) D :cool: E 9-) B 10-) A 11-) D 12-) B 13-) C 14-) C
  15-) A 16-) A 17-) E 1:cool: E 19-) C 20-) D 21-) B 22-) D 23-) A 24-) B 25-) C 26-) E
  27-) D 2:cool: B 29-) A 30-) D
   

 3. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Ara Deneme Sınavı 3

  1-) Merkantilizm nerede ve ne zaman ortaya çıkmıştır?
  A) 19. yy. sonu – ABD
  B) 1929 Ekonomik Buhranı – ABD
  C) 18. yy. – Fransa
  D) 17. yy. – İngiltere
  E) 18. yy. – İngiltere

  --------------------------------------------------------------------------------
  2-) Doğal düzenin eksiksiz işleyebilmesi için devlet müdahalesinin mümkün olan asgari sınıra indirilmesini, bunun için de devlet harcamalarının kısılmasını tavsiye eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Merkantilizm
  B) Fizyokrasi
  C) Liberalizm
  D) Keynesyen görüş
  E) Klasik görüş

  --------------------------------------------------------------------------------
  3-) Devlet müdahalesini kabul etmeyen, piyasaya sadece ekonomik güçlerin hakim olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Merkantilizm
  B) Fizyokrasi
  C) Klasik Liberal Görüş
  D) Keynesyen Görüş
  E) Neo-Klasik Görüş

  --------------------------------------------------------------------------------
  4-) Kamu harcamalarının mutlak olarak artmasının tüm ülkelerde ortak sorun yaratması aşağıdaki hangi tarihten itibaren gerçekleşmiştir?
  A) 16. yy sonu
  B) 17. yy. sonu
  C) 18. yy. sonu – 19. yy. başı
  D) 1929 Dünya Buhranı Sonrası
  E) II. Dünya Savaşı Sonrası

  --------------------------------------------------------------------------------
  5-) Belli bir amacın gerçekleştirilmesi için ayrılmış bulunan ve gerektiği zaman kullanılmak üzere belli bir hesapta toplanan ve harcanabilen paralara ne ad verilir?
  A) Kamu İktisadi Teşekkülü
  B) Döner Sermayeli İşletmeler
  C) Mahalli İdareler
  D) Özel İşletmeler
  E) Fonlar

  --------------------------------------------------------------------------------
  6-) Aşağıdakilerden hangisi devletin düzenleyici görevini ifade eder?
  A) İnsani ve ticari ilişkileri düzenlemek
  B) Fiyat istikrarını sağlaması
  C) Ödemeler dengesini sağlaması
  D) Enflasyonu önlemesi
  E) Kamusal malları üretmesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  7-) Aşağıdakilerden hangisi kamusal mallara örnektir?
  A) Hava, deniz
  B) Şifreli TV
  C) Sağlık hizmetleri
  D) Hava tahmin yayınları
  E) Yiyecek

  --------------------------------------------------------------------------------
  :cool: Aşağıdakilerden hangisi piyasa aksaklıkları nedeniyle devlete yüklenen görevlerden biri değildir?
  A) Gelir dağılımı
  B) Denge fiyatı
  C) Ekonomik istikrar
  D) Kaynak tahsisi
  E) Düzenleyici görev

  --------------------------------------------------------------------------------
  9-) Aşağıdakilerden hangisi devletin gelir dağılımında adaleti sağlamak amacıyla üstlendiği görevlerden biri değildir?
  A) Zorunlu vergileme
  B) Vergilemede artan oranlılık
  C) Bazı kamusal mal ve hizmetler
  D) Özel mal ve hizmetler
  E) Sübvansiyon

  --------------------------------------------------------------------------------
  10-) Bir bireyin kullanmaya başlaması ile diğer bireyin o mal ve hizmetten elde ettiği faydanın azalması, aşağıdaki mal ve hizmetlerin hangisinde söz konusudur?
  A) Yiyecek
  B) Ayakkabı
  C) Şifreli TV
  D) Ulusal güvenlik
  E) Polis aracı

  --------------------------------------------------------------------------------
  11-) Kamusal mallarda, bireylerin faydalarını öğrenebilmek aşağıdakilerden hangisi nedeniyle güçtür?
  A) Sıkışıklık maliyeti
  B) Bedavacılık
  C) Ortakların trajedisi
  D) Dışsallık
  E) Lindahl fiyatı

  --------------------------------------------------------------------------------
  12-) Devletin kapalı mekanlarda sigara içilmesini yasaklaması, dışsal zarar ile mücadele yöntemlerinden hangisine örnektir?
  A) Sübvansiyon
  B) Piyasa yaratma
  C) Miktar kısıtlaması
  D) Vergileme
  E) Mülkiyet haklarını düzenleme

  --------------------------------------------------------------------------------
  13-) Genal denge analizinde, denge üretim ve denge fiyat düzeyini belirleyebilmek için aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kullanılır?
  A) İki malın arz ve talebi
  B) Tek bir malın arzı
  C) İki malın arzı
  D) Tek bir malın arz ve talebi
  E) Tek bir malın talebi

  --------------------------------------------------------------------------------
  14-) Ortak avlanma alanındaki balıkçıların tuttukları balıklar nedeniyle birbirlerinin balık tutma şansını azaltması ne tür bir dışsallıktır?
  A) Tek yönlü dışsallık
  B) Dışsal fayda
  C) Az sayıda kişinin etkilendiği dışsallık
  D) Çok yönlü dışsallık
  E) Tüketiciden - tüketiciye dışsal yarar

  --------------------------------------------------------------------------------
  15-) Fabrikaların üretiminin çevredeki insanlara olan etkisi ne tür bir dışsallıktır?
  A) Üreticiden – Üreticiye
  B) Üreticiden – Tüketiciye
  C) Tüketiciden – Tüketiciye
  D) Tüketiciden – Üreticiye
  E) Çok yönlü dışsallık

  --------------------------------------------------------------------------------
  16-) Benzer zevk ve tercihlere sahip bireylerin oluşturduğu gruplara ne ad verilir?
  A) Siyasetçi
  B) Sosyal grup
  C) Çıkar grubu
  D) Fayda grubu
  E) Dernek

  --------------------------------------------------------------------------------
  17-) İşçi ve işveren sendikalarının politik süreçteki rolü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Baskı Grubu
  B) Çıkar Grubu
  C) İşveren sendikası
  D) Medya
  E) İşçi sendikası

  --------------------------------------------------------------------------------
  1:cool: Bürokratların da bireyler gibi fayda maksimizasyoncusu olduğunu ifade eden iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Max Weber
  B) Niskanen
  C) Wagner
  D) Dupuit
  E) Pigou

  --------------------------------------------------------------------------------
  19-) Aşağıdakilerden hangisi “İşlevsel Sınıflandırma” içerisinde yer alan “ekonomik hizmetler”den birisi değildir?
  A) Tarım
  B) Üretim
  C) İnşaat
  D) Turizm
  E) Ulaştırma

  --------------------------------------------------------------------------------
  20-) Kamu harcamalarının idari sınıflamasında birinci düzeyde aşağıdakilerden hangisi yer alır?
  A) Bakanlar
  B) Müsteşarlar
  C) Ana hizmet birimleri
  D) Politikayı uygulayan birimler
  E) İdari sorumlular

  --------------------------------------------------------------------------------
  21-) Karşılığı olan transfer harcamalarına ne ad verilir?
  A) Gerçek harcamalar
  B) Yatırım harcaması
  C) Kalkınma carileri
  D) Sermaye teşkili için transfer harcaması
  E) Cari harcamalar

  --------------------------------------------------------------------------------
  22-) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik hizmetleri yürüten kuruluşlardan biri değildir?
  A) Ulaştırma Bakanlığı
  B) Kültür Bakanlığı
  C) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  D) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  E) Karayolları Genel Müdürlüğü

  --------------------------------------------------------------------------------
  23-) Vergilerle karşılanan kamu harcamalarının milli gelirin %25’ini aşamayacağını ileri süren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Max Weber
  B) Niskanen
  C) Colin Clark
  D) A. Wagner
  E) J. Dupuit

  --------------------------------------------------------------------------------
  24-) Aşağıdakilerden hangisi Wagner’e göre kamusal faaliyetlerin artış nedenlerinden biri değildir?
  A) Eğitim,posta,bankacılık hizmetleri
  B) İç ve dış güvenlik hizmetleri
  C) Teknolojik ilerlemeler
  D) Hukuk düzenini koruma hizmetleri
  E) Kamu malının girdi fiyatlarındaki artışa yönelik hizmetler

  --------------------------------------------------------------------------------
  25-) Telgraf, telefon, radyo, televizyon gibi iletişim araçlarının kullanım alanının genişlemesi, kamu harcamalarının artış nedenlerinden hangisini ifade eder?
  A) Satın alma gücündeki azalma
  B) Teknolojik ilerleme
  C) Devlet sınırlarının değişmesi
  D) Nüfus artış
  E) Savaş ve savunma harcamalarındaki artış

  --------------------------------------------------------------------------------
  26-) Devlet gelirlerinin giderlerinden düşülerek net miktarların göründüğü yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Safi hasılat yöntemi
  B) Gayri safi hasılat yöntemi
  C) Fayda - maliyet yöntemi
  D) Yöneylem analizi yöntemi
  E) Marshall analizi yöntemi

  --------------------------------------------------------------------------------
  27-) Ekonomik büyüme ve kalkınmanın olgunlaşma aşamasında devletin harcamalarının artmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Alt yapı yatırımlarının artması
  B) Kamu harcamalarına ek olarak özel yatırımları tamamlayıcı harcamalar yapılması
  C) Eğitim, sağlık, kültür gibi hizmetlerin yürütülmesi
  D) Devletin refahın yeniden dağılımı için harcama yapması
  E) Vergi harcamalarının artması

  --------------------------------------------------------------------------------
  2:cool: Fayda-maliyet analizine göre yatırım projelerinin değerlendirilmesinde en yaygın olarak kullanılan karar yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Net bugünkü değer yöntemi
  B) İç verim oranı yöntemi
  C) Fayda-maliyet oranı yöntemi
  D) Anüite yöntemi
  E) Belirlilik eşiti yöntemi

  --------------------------------------------------------------------------------
  29-) Ölçülebilmesine rağmen, piyasada yer almayan fiyat aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Piyasa fiyatı
  B) Sosyal fiyat
  C) Gölge fiyatlar
  D) Maddi olmayan fiyat
  E) Maddi fiyat

  --------------------------------------------------------------------------------
  30-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlanabilir kamu yatırım projelerinin çıktısına örnektir?
  A) Paralı yollar
  B) Parasız yollar
  C) Okul
  D) Sağlık hizmetleri
  E) Eğitim hizmetleri


  Cevaplar

  1-) D 2-) B 3-) C 4-) E 5-) E 6-) A 7-) D :cool: 9-) D 10-) E 11-) B 12-) C 13-) A 14-) D
  15-) B 16-) C 17-) A 1:cool: B 19-) D 20-) A 21-) D 22-) B 23-) C24-) E 25-) B 26-) A
  27-) C 2:cool: A 29-) C 30-) A
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Kamu Maliyesi Ara(vize) Forum Tarih
Kamu Maliyesi Final Soruları Cevapları Açık Öğretim AÖF 24 Şubat 2013
2.Sınıf Kamu Maliyesi Ünite Notları Açık Öğretim AÖF 16 Nisan 2010
Kamu Maliyesi Alıştırma ve Sorular Açık Öğretim AÖF 16 Nisan 2010
AÖF 2. Sınıf Kamu Maliyesi 2009 Ara sınav soru ve cevapları Açık Öğretim AÖF 16 Mart 2010
2. Sınıf Kamu Maliyesi ( Dersane Anlatımı - Video ) indir SBS - ÖSS - Sınavlar 9 Şubat 2010

Bu Sayfayı Paylaş