Hukuka Giriş Deneme Sınavı Soru ve Cevaplar

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 12 Ekim 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Hukuka Giriş Deneme Sınavı Soru ve Cevaplar konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  hukuka giriş test soruları - hukuka giriş vize soruları - açık öğretim adalet bölümü dersleri

  1-) "İyi insan olmak" aşağıdaki kurallardan hangisine girer?
  A) Objektif ahlak kuralı
  B) Subjektif ahlak kuralı
  C) Uhrevi ahlak kuralı
  D) Dünyevi ahlak kuralı
  E) Görgü kuralı


  2-) Silahlı kuvvetler ve emniyet mensuplarının üstlerini selamlamaları sosyal düzen kuralları arasındaki hangi etkileşimi ifade eder?
  A) Ahlak kuralının hukuk kuralı haline gelmiş şeklidir.
  B) Hukuk kuralının ahlak kuralı haline gelmiş şeklidir.
  C) Din kuralların ahlak kuralı haline gelmiş şeklidir.
  D) Görgü kuralının hukuk kuralı haline gelmiş şeklidir.
  E) Görgü kuralının ahlak kuralı haline gelmiş şeklidir.


  3-) Belli bir statüye sahip kimselere, hizmetle ve iç düzenle ilgili kurallara aykırı davranmaları halinde uygulanan cezalara ne ad verilir?
  A) Disiplin cezası
  B) Askeri ceza
  C) Ceza
  D) Tazminat
  E) Hafif para cezası


  4-) Aşağıdakilerden hangisi hükümsüzlük türlerinden değildir?
  A) Tek taraflı bağlamazlık
  B) Mutlak butlan
  C) İptal edilebilirlik
  D) Yokluk
  E) Nispi butlan


  5-) Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevlerinden biri değildir?
  A) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek
  B) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
  C) Savaş ilanına karar vermek
  D) Mahkemelerin yargı çevresini belirlemek
  E) Genel ve özel af ilanına karar vermek


  6-) İki köy arasındaki sınır uyuşmazlığı nasıl çözüme bağlanır?
  A) Bakanlar kurulu kararı ile
  B) Yapıcı idari işlemle
  C) Belirtici idari işlemle
  D) Yargı kararıyla
  E) İdari sözleşmeyle


  7-) Bir sürücünün otomobilini kullanırken tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle bir yayanın ölümüne sebebiyet vermesi halinde aşağıdakilerden hangisi sözkonusu olur?
  A) İhmal
  B) Taksir
  C) Kast
  D) Hareket
  E) Kusurluluk


  Özgürlüğü mahkumiyet kararından önce kısıtlanan kimseye ne denir?
  A) Tutuklu
  B) Mahkum
  C) Sanık
  D) Hükümlü
  E) Maznun


  9-) Aşağıdakilerden hangisi antlaşmaların çeşitlerinden değildir?
  A) Antlaşma
  B) Sözleşme
  C) Misak
  D) Senet
  E) İnfisah


  10-) “Borçlunun yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranış biçiminine” ne ad verilir?
  A) Borç
  B) Akit
  C) Edim
  D) Yükümlülük
  E) Yaptırım


  11-) “Kıymetli evrakta hak sahibi tarafından senette yazılı hakkın devredilmesi, rehnedilmesi veya tahsil için yapılan irade açıklamasına” ne ad verilir?
  A) Ciro
  B) Kambiyo senetleri
  C) Navlun
  D) Alacağın temliki
  E) Devir beyanı


  12-) “Yabancının, hangi haklardan yararlanıp yararlanamayacağı” aşağıdakilerden hangisi içerisinde yer alır?
  A) Yabancılar hukuku
  B) Kanunlar ihtilafı
  C) Devletler umumi hukuku
  D) Uyrukluk
  E) Yasaların çatışması


  13-) Kanunların yürürlüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kanunlar yürürlük tarihi gösterilmemişse, yayımlandıktan 45 gün sonra yürürlüğe girer.
  B) Kanunların kendi metninde yürürlük tarihi gösterilebilir.
  C) Kanunlar resmi gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler.
  D) Kanunlar yürürlüğe girmeden önceki olaylara istisnai durumlarda uygulanabilirler.
  E) Yürürlük tarihinin kanunda gösterilmesi zorunlu değildir.


  14-) Bir örf-adet kuralının, örf-adet hukuku haline dönüşebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
  A) Devamlılık
  B) Tekrarlanma
  C) Toplumda bu konuya dair genel bir inanış
  D) Maddi yaptırım
  E) Manevi yaptırım


  15-) “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare Makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır” ifadesi, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
  A) Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi
  B) Cezanın kişiselliği ilkesi
  C) Kanunların üstünlüğü ilkesi
  D) Anayasanın üstünlüğü ilkesi
  E) Demokratik devlet ilkesi


  16-) Olağan dönemde aşağıdakilerden hangisi Kanun hükmünde kararname ile düzenlenemez
  A) Fikri haklar
  B) Siyasi haklar
  C) Alacak hakları
  D) Ayni haklar
  E) Malvarlığı hakları


  17-) Aşağıdakilerden hangisi kişisel haklardan değildir?
  A) Toplu iş sözleşmesi yapma hakkı
  B) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
  C) Dernek kurma özgürlüğü
  D) Konut dokunulmazlığı
  E) Özel hayatın gizliliği


  1 Maddi olmayan mallar üzerinde, sahiplerine tanınmış olan mutlak haklara ne ad verilir?
  A) Taşınmaz yükü
  B) Rehin hakkı
  C) Fikri haklar
  D) Nispi hak
  E) Ayni irtifak hakkı


  19-) Aşağıdakilerden hangisi karışık irtifaka örnektir?
  A) İntifa hakkı
  B) Oturma hakkı
  C) Geçit hakkı
  D) Üst hakkı
  E) Nafaka hakkı


  20-) Aşağıdaki haklardan hangisi devredilebilir?
  A) İntifa hakkı
  B) Oturma hakkı
  C) Nafaka hakkı
  D) Soybağının reddi hakkı
  E) Telif hakkı


  21-) Ali’nin tayini sebebiyle kira sözleşmesini feshetmesi ne tür bir haktır?
  A) Alalade hak
  B) Kurucu yenilik doğuran hak
  C) Bozucu yenilik doğuran hak
  D) Değiştirici yenilik doğuran hak
  E) Ayni hak


  22-) Mirasçının miras bırakanı öldürmesi sonucu, miras hakkından mahrum kalması, aşağıdaki olaylardan hangisine dayanmaktadır?
  A) Hukuki fiil
  B) Haksız fiil
  C) Hukuki olay
  D) Hukuki işlem
  E) Tek taraflı hukuki muamele


  23-) Anne-baba, Aslençocukları üzerindeki velayet hakkını ne şekilde kazanır?
  A) Aslen
  B) Devren
  C) İyiniyetle
  D) Objektif iyiniyetle
  E) Hukuki işlemle


  24-) Taşınır eşyalar üzerindeki ayni hakların kazanılma anı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tapu siciline tescil anı
  B) Sözleşmenin yapıldığı an
  C) Parasının tam olarak ödendiği an
  D) Eşyanın teslim alındığı an
  E) Kapora bırakıldığı an


  25-) Çalınmış, kaybedilmiş ya da gaspedilmiş eşyayı, iyiniyetle alan kişi, aşağıdaki hallerin hangisinin varlığı durumunda, ödediği bedelin kendisine iadesini isteyebilir?
  A) Eşyayı, komşusundan almış ise
  B) Eşyayı, kardeşinden almış ise
  C) Eşyayı, benzeri eşya satan dükkandan almış ise
  D) Eşyayı, iyiniyetli kişiden almış ise
  E) Eşyayı, kötüniyetli kişiden almış ise


  26-) M.K. 188’e göre “eşlerden herbiri, ortak yaşamın devamı süresince, ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder” Ancak, eşlerden birinin temsil yetkisini aşması ya da bu yetkiyi kullanmada, yetersiz kalması aşağıdakilerden hangisine örnektir?
  A) Hakkın kullanılmasına
  B) Hakkın kötüye kullanılmasına
  C) Hakkın korunmasına
  D) Hakkın kaybedilmesine
  E) Hakkın kazanılmasına


  27-) “Geniş anlamda kişilik” kavramına aşağıdakilerden hangisi dahil değildir?
  A) Kişisel durumlar
  B) Hak ehliyeti
  C) Fiil ehliyeti
  D) Kişilik hakları
  E) Siyasi haklar


  2 Gaiplikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Gaiplik davası, gaibin Türkiye’deki son ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinde açılır.
  B) Gaiplik davasını, hakları ölüme bağlı kişiler açabilir.
  C) Gaiplik kararı ile birlikte gaibin evliliği de sona erer.
  D) Uzun zamandır haber alınamayan biri hakkında gaiplik davası açabilmek için 5 yıl beklemek gerekir.
  E) Ölümüne muhtemel gözle bakılan, bir olayda kaybolan ve hakkında gaiplik kararı verilen kişinin mirası mirasçılarına 5 yıl sonra kesin olarak geçer.


  29-) Sınırlı ehliyetsiz kişiler için aşağıdakilerden hangisinde yasak işlemler doğru olarak verilmiştir?
  A) Kefil olmak - bağışlama yapmak - vakıf kurmak
  B) Kefil olmak - bağışlamayı kabul etmek - vakıf kurmak
  C) Borç almak - bağışlama yapmak - vakıf kurmak
  D) Borç vermek - bağışlama yapmak - kefil olmak
  E) Dava açmak - kefil olmak - vekalet vermek  30-) Tam ehliyetsizler aşağıdaki durumlardan hangisinde, haksız fiillerden sorumlu tutulamazlar?
  A) İstihdam ettiği adamın verdiği zararlardan
  B) Hayvan tutan sıfatıyla verilen zararlardan
  C) Taşınmaz sahibi sıfatıyla verilen zararlardan
  D) Hakkaniyetin gerekli kıldığı durumlarda
  E) Akıl hastasının, zengi köylünün harmanını yakması, durumunda


  1-)B 2-)D 3-)A 4-)C 5-)D 6-)E 7-)B 8-A 9-)E 10-)C 11-)A 12-A 13-)C 14-)E 15-)D 16-)B 17-)A 18-C 19-)D 20-)E 21-)C 22-)A 23-)A 24-)D 25-)C 26-)B 27-)E 28-C 29-)A 30-)E


  alıntı
   

 2. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  hukuka giriş dersi test soruları - hukuka giriş soru ve cevapları - aöf adalet bölümü dersleri

  1- Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşmenin şartlarından biri değildir?

  a) Fakirleşme

  b) Haklı bir sebebin bulunmaması

  c) İlliyet bağı

  d) Rücu

  e) Zenginleşme


  2- Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz dava örneğidir?

  a) Kamulaştırma davası

  b) Kastı aşan adam öldürme davası

  c) Evlat edinmeye izin ve onay verilmesi

  d) Haksız fiilden doğan davalar

  e) Kira alacağı davası


  3- Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynaklarından biridir?

  a) Anayasa

  b) Tüzükler

  c) Yönetmelikler

  d) Yargısal kaynaklar

  e) Kanunlar


  4- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na göre siyasal haklardan biridir?

  a) Dilekçe hakkı

  b) Dinlenme hakkı

  c) Eğitim ve öğretim hakkı

  d) Mülkiyet hakkı

  e) Sosyal güvenlik hakkı


  5- Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarından birine örnek teşkil etmez?

  a) Kişinin sağlığı

  b) Kişinin vücut bütünlüğü

  c) Kişinin şeref ve haysiyeti

  d) Kişinin ten rengi

  e) Kişinin iktisadi ve fikri faaliyetleri  6- Ahlak kurallarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

  a) Ahlak kurallarına uymayanların karşılaştıkları tepki, ayıplanma ve küçük görülme şeklindedir.

  b) Ahlak kurallarının yaptırımı manevidir.

  c) Sosyal hayatta, kişilerin birbirleriyle ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini belirtilen kurallara objektif ahlak kuralları denir.

  d) Ahlak kuralları, uhrevi ilişkileri düzenlemektedir.

  e) Kişilerin kendi nefislerine karşı, nasıl davranmaları gerektiğini belirten kurallara, sübjektif ahlak kuralları denir.  7- Bir kişinin gerçek iradesi ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk dikkatsizliğinden meydana geliyorsa, buna ne ad verilir?

  a) İkrah

  b) Hile

  c) Mutlak muvazaa

  d) Nisbi muvazaa

  e) Hata


  8- Bir kimsenin kendisinin sebep olmadığı bir zararı önlemek için başkasının mallarına zarar vermesine ne ad verilir?

  a) Kuvvet kullanma

  b) Meşru müdafaa

  c) İhkak-ı hak

  d) Zaruret hali

  e) Yasal savunma  9- Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının özelliklerinden biri değildir?

  a) İnsanın doğumu ile kazanılıp ölümü ile ortadan kalkarlar.

  b) Tüzel kişiler de mahiyetleriyle bağdaştığı ölçüde kişilik haklarına sahiptirler.

  c) Kişiye bağlı haklardandır.

  d) Mutlak haklardandır.

  e) Kişi iradesiyle kişilik haklarını tamamen ortadan kaldırabilir.  10- Evlere katalog gönderilmesi ne tür bir hukuki durumdur?

  a) İlan

  b) Kabul

  c) İcap

  d) İcaba davet

  e) Rücu  11- Aylık bir dergide şeref ve haysiyetini zedeleyici yazı ve resimleri yayınlanan bir kimse aşağıdaki davalardan hangisini açabilir?

  a) İptal davası

  b) Önleme davası

  c) İstihkak davası

  d) Tahliye davası

  e) Tespit davası  12- Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku tüzel kişilerinin özelliklerinden biri değildir?

  a) Kamu gücünü temsil ederler.

  b) Kamu hukukuna tabidirler.

  c) Kendi iradeleriyle kendilerini ortadan kaldırırlar.

  d) Özel hukuk tüzel kişileriyle ilişkilerinde, üstün bir durumda bulunurlar.

  e) Kanunla kurulurlar.  13- Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Kanunu dışında özel bir kanunla düzenlenmiş şirket türüdür?

  a) Limited Şirket

  b) Kooperatif Şirket

  c) Komandit Şirket

  d) Anonim Şirket

  e) Kollektif Şirket


  14- Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının yetkileri arasında yer almaz?

  a) Gerekli hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek

  b) Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek

  c) Başbakanı ve bakanları atamak

  d) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek

  e) Milletlerarası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak


  15- Bir hukuki işlemin oluşması için bir tarafın irade açıklamasını diğer tarafa ileten kişiye ne ad verilir?

  a) Aracı

  b) Ulak

  c) Temsilci

  d) Elçi

  e) Üçüncü kişi


  16- Borçlunun, alacaklıya olan borcunu gereği gibi yerine getirememesini aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlar?

  a) Ademi ifa

  b) Vaktinden önce ifa

  c) Umulmayan hal

  d) İmkansızlık

  e) Mücbir sebep


  17- Bir kimsenin kusurlu olarak hukuka aykırı bir fiil ile başka bir kimseye vermiş olduğu zararları tazmin etmesi borcuna ne ad verilir?

  a) Kşi ile sorumluluk

  b) Sözleşmeden doğan sorumluluk

  c) Haksız fiil sorumluluğu

  d) Kusursuz sorumluluk

  e) Sebepsiz zenginleşmeden doğan sorumluluk


  18- İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun temerrüdüne ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Kesin vadeli sözleşmelerde bile alacaklı borçluya mutlaka belirli bir süre vermelidir.

  b) Borçlunun temerrüdünün söz konusu olabilmesi için taraflardan birinin kendi borcunu ifa etmiş yada ifaya hazır olduğunu bildirmiş olması gerekir.

  c) Alacaklı gecikmiş ifayı isteyebilir.

  d) Alacaklı kanunun kendisine tanıdığı çeşitli yollara başvurabilir.

  e) Alacaklı ifadan vazgeçerek tazminat isteyebilir.


  19- İmzaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) İmza yazılı şeklin unsurları arasında yer alır.

  b) İmzada önad veya soyadın tam yazılması şart değildir.

  c) Temsilci senet üzerine temsil olunanın imzasını atabilir.

  d) İmzanın kural olarak üzerine borç alan kimsenin el yazısı olması gerekir.

  e) Görmeyenlerin imzaları usulen onaylanmadıkça geçerli değildir.  20- Takasa ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Takasın hükümleri geçmişe etkilidir.

  b) Takas edilecek borçlar karşılıklı olmalıdır.

  c) Karşılıklı borçların benzer olması gerekir.

  d) İki borcun da muaccel olması gerekir.

  e) Borçlulardan birinin takas beyanında bulunması gerekir.  21- Aşağıdakilerden hangisi finansal kiralama sözleşmesinin esaslı unsurlarından biri değildir?

  a) Finansal kiralama konusu bir mal

  b) Feshedilmezlik süresi

  c) Fikri ve sınai bir hak

  d) Finansal kiralama bedeli

  e) Tarafların anlaşması  22- Aşağıdaki işlemlerden hangisinde vekilin “özel bir yetkiye” sahip olması aranmaz?

  a) Sulh olma

  b) Bağışlama yapma

  c) Dava açma

  d) Kambiyo taahhüdünde bulunma

  e) Kira sözleşmesi yapma  23- Aşağıdakilerden hangisi kira sözleşmelerinde kiracının borçlarından biri değildir?

  a) Komşuluk gereklerine uymak

  b) Kira bedelini ödemek

  c) Kiralanan şeyi gerekiyorsa onarmak

  d) Kiralanan şeyi özenle kullanmak

  e) Kiralanan şeyi geri vermek  24- Aşağıdakilerden hangisi temsil yetkisini sona erdirir?

  a) Temsilcinin iflas etmesi

  b) Temsil olunanın iş değiştirmesi

  c) Temsilcinin askere gitmesi

  d) Temsilcinin evlenmesi

  e) Temsilcinin başka bir şehre taşınması  25- Aşağıdakilerden hangisi franchise alanın borçlarından biri değildir?

  a) Mal ve hizmetlerin sürümünü arttırmak

  b) Tekel hakkı tanıma

  c) İşletme ilkelerine uyma

  d) Kendisine sunulan maddi olmayan malları kullanma

  e) Ücret ödeme  26- Aşağıdakilerden hangisi bir kredili satım türüdür?

  a) Taksitle satım

  b) Mülkiyeti saklı tutma şartıyla satım

  c) Deneme ve muayene şartıyla satım

  d) Arttırma ile satım

  e) Örnek üzerine satım  27- Aşağıdakilerden hangisi kanunda belirtilen esaslı hata nedenleri arasında yer almaz?

  a) Sözleşmenin konusunu oluşturan şeydeki hatalar

  b) Adi hesap hataları

  c) Miktardaki hatalar

  d) Kişilerdeki hatalar

  e) Sözleşmenin mahiyetindeki hatalar


  28- Satım sözleşmelerinde hasarın geçişine ilişkin genel kural aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Hasar, semenin ödenmesinden sonra alıcıya geçer.

  b) Hasar, satılanın tesliminden itibaren alıcıya geçer.

  c) Hasar, sözleşmenin sona ermesinden itibaren alıcıya geçer.

  d) Hasar, sözleşme görüşmeleri sırasında alıcıya geçer.

  e) Hasar, sözleşmenin yapılmasından itibaren alıcıya geçer.


  29- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki yargı türleri arasında yer almaz?

  a) Anayasa yargısı

  b) İstirdat yargısı

  c) İdari yargı

  d) Askeri yargı

  e) Adli yargı


  30- İlk derece mahkemeleri ile son derece mahkemeleri arasında yer alan ve ilk derece mahkemelerinin hükümlerini kontrol eden ikinci derece mahkemelere ne ad verilir?

  a) Asliye hukuk mahkemesi

  b) İstinaf mahkemesi

  c) Sulh hukuk mahkemesi

  d) Ağır ceza mahkemesi

  e) Asliye ceza mahkemesi  cevaplar:

  1. D - 2. C - 3. D - 4. A - 5. D - 6. D - 7. E - 8. D - 9. E - 10. D - 11. E - 12. C - 13. B - 14. E -15. B - 16. A - 17. C - 18. A - 19. B - 20. A - 21. C - 22. E - 23. C - 24. A - 25. B - 26. A -27. B - 28. E - 29. B - 30.


  alıntı
   

 3. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  hukuka giriş dersi testleri - hukuka giriş test soruları - hukuka giriş vize soruları ve cevapları

  1-) Aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı manevi değildir?
  A) Ahlâk kurallarının
  B) Hukuk kurallarının
  C) Din kurallarının
  D) Görgü kurallarının
  E) Subjektif ahlak kuralı


  2-) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan değildir?
  A) Din kuralları
  B) Ahlak kuralları
  C) Görgü kuralları
  D) Hukuk kuralları
  E) Tabiat kuralları


  3-) Aşağıdakilerden hangisi hukukun gerekliliğine ilişkin bir örnektir?
  A) Ali’nin Cem’i öldürmesi
  B) Ali’nin zor durumdaki Cem’e para vermesi
  C) Ali’nin boğulmakta olan Cem’i kurtarması
  D) Ali’nin Cem’e kendi işi ile ilgili yalan söylemesi
  E) Ali’nin Cem’den yardım istemesi


  4-) Hukuk kurallarıyla ilgili hangi ifade doğrudur?
  A) Hukuk kurallarının koyduğu emir ve yasaklar diğer sosyal kurallarla benzerlik taşımaz.
  B) Din kurallarının yap dediği bir davranışa hukuk kuralları yapma der.
  C) Ahlak kurallarının yap dediği bir davranışa hukuk kuralları yapma der.
  D) Hukuk kurallarının görgü kuralları ile ilişkisi vardır.
  E) Hukuk kuralları diğer sosyal kurallarla ilişkili değildir.


  5-) Tazminatla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Maddi yatırım türüdür.
  B) Haksız fiil halinde de uygulanır.
  C) Tazminat yaptırımı sadece sözleşmeye aykırılık halinde uygulanır.
  D) Maddi tazminat şeklinde olabilir.
  E) Manevi tazminat şeklinde olabilir.


  6-) Aşağıdakilerden hangisinde cebri icra söz konusu olmaz?
  A) Evlenmenin resmi memur önünde yapılmaması
  B) Ödünç alınan paranın geri verilmemesi
  C) Kira bedelinin ödenmemesi
  D) Alınan malın bedelinin ödenmemesi
  E) Satılan malın teslim edilmemesi


  7-) Vatandaşlara, insan onuruna yakışır bir yaşam düzeyi sağlamak, hangi anayasal ilke ile yakından ilişkilidir?
  A) Hukuk devleti
  B) Sosyal devlet
  C) Laik devlet
  D) Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet
  E) Demokratik devlet


  :cool: Bakanlar kim tarafından atanır?
  A) TBMM tarafından
  B) Cumhurbaşkanı tarafından
  C) Halk tarafından
  D) Başbakan tarafından
  E) Yargıtay tarafından


  9-) Bir fiilin Ceza Kanununda yazılı ilkeye uygun olmasına ne ad verilir?
  A) Manevi unsur
  B) Maddi unsur
  C) Kanuni unsur
  D) Taksir
  E) Kast


  10-) Devletin şeklini, yapısını, organlarını görev ve yetkilerini düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Anayasa hukuku
  B) Devletler umumi hukuku
  C) Yargılama hukuku
  D) Medeni hukuk
  E) İdare hukuku


  11-) Bir eşya üzerinde sahibine en geniş yetkiler veren ve herkese karşı ileri sürülebilen hakka ne ad verilir?
  A) Kişilik hakkı
  B) Nisbi hak
  C) Sınırlı Ayni hak
  D) Ayni hak
  E) Genel hak


  12-) Aşağıdakilerden hangisi tacirin yükümlülüklerinden değildir?
  A) Ticaret ünvanı kullanmak
  B) Ticaret ünvanını tescil ettirmek
  C) Ticari defter tutmak
  D) Bizzat işin başında durmak
  E) Tedbirli iş adamı gibi davranmak


  13-) Senet zilyetliğinin devri ile birlikte yazılı devir beyanında bulunması gerekli olan senet aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Emre yazılı
  B) Nama yazılı
  C) Emre ve nama yazılı
  D) Hamile yazılı
  E) Emre ve hamile yazılı


  14-) Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketi değildir?
  A) Kollektif Şirket
  B) Adi Şirket
  C) Anonim Şirket
  D) Limited Şirket
  E) Komandit Şirket


  15-) Özel sigortalarda tarafların hak ve borçlarını gösteren belgeye ne ad verilir?
  A) Sigorta poliçesi
  B) Sigorta sözleşmesi
  C) Sigorta makbuzu
  D) Sigorta belgesi
  E) Sigorta ilmuhaberi


  16-) Kanunlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Yazılı olmak zorunda değildirler.
  B) Bütçe kanunları sürekli değildir.
  C) İstisnai olarak belli bir kişi için çıkarılabilirler.
  D) Bunları çıkaracak mercii Anayasa gösterir.
  E) Milletlerarası anlaşmalar da nitelikleri itibariyle kanundur.


  17-) Tüzük çıkarma yetkisi kime aittir?
  A) Türkiye Büyük Millet Meclisine
  B) Cumhurbaşkanına
  C) Bakanlar Kuruluna
  D) Adalet Bakanlığına
  E) Kamu Tüzel Kişiliklerine


  1:cool: Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisini tanıyan Anayasalarımız aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) 1876 - 1961
  B) 1924 - 1961
  C) 1961 - 1982
  D) 1876 - 1961 - 1982
  E) 1924 - 1961 - 1982


  19-) Tarık, mümessili olduğu, Hasan’a, mümessillikten istifa ettiğini bildirmiştir. Tarık’ın kullandığı hak, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bozucu yenilik doğuran hak
  B) Değiştirici yenilik doğuran hak
  C) Tamamlayıcı yenilik doğuran hak
  D) Tamamlayıcı yenilik doğuran hak
  E) Kurucu yenilik doğuran hak


  20-) Aşağıdakilerden hangisi devredilebilen haklardandır?
  A) Telif hakkı
  B) İntifa hakkı
  C) Ergin kılınmayı talep hakkı
  D) Nafaka hakkı
  E) Velayet hakkı


  21-) Borç ilişkisinde ALACAKLI ile BORÇLU arasındaki ilişki hangi hak grubuna girer?
  A) Mutlak haklar
  B) Nisbi haklar
  C) İrtifak hakları
  D) Manevi haklar
  E) İntifa hakkı


  22-) Kullanılmaları ile yeni bir hukuki durum meydana getirmeyen haklara ne ad verilir?
  A) Alelade haklar
  B) Kurucu yenilik doğuran haklar
  C) Değiştirici yenilik doğuran haklar
  D) Bozucu yenilik doğuran haklar
  E) Yenilik doğuran haklar


  23-) Özlem saatini terminalde düşürmüştür. Saati bulan Faruk, İlkim’e satmıştır. İlkim, Faruk’un saati bulduğunu bilmemektedir.
  Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Özlem’in mülkiyet hakkı devam eder.
  B) İlkim mülkiyet hakkını kazanamaz.
  C) Özlem istihkak davası açamaz.
  D) İlkim iyiniyetlidir.
  E) Faruk mülkiyet hakkını kazanamaz.


  24-) Semra, Pınar ile bir sözleşme yapmış ancak, daha sonra sözleşme yapılırken öngörülmeyen bir hal ortaya çıkmış ve Semra’nın edimini yerine getirmesi aşırı derece güçleşmiştir. Semra dava açarak sözleşmenin yeni koşullarına göre değiştirilmesini istemiştir.
  Semra’nın bu talebi aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?
  A) Sözleşmeye sadakat ilkesi
  B) Ahde vefa ilkesi
  C) Ahdevefa ilkesi
  D) Emprevizyon teorisi
  E) Akde bağlılık ilkesi


  25-) Mehmet paltosunu sınıfta unutmuş, Murat bu paltoyu bulmuştur. Murat daha sonra paltoyu Veli’ye satmıştır.
  Mehmet paltoyu geri almak için aşağıdaki davalardan hangisini açabilir?
  A) İptal davası
  B) Tamyargı davası
  C) Tenkis davası
  D) İstihkak davası
  E) Tespit davası


  26-) Kanunda belirtilen belli bir zamanın kullanılmaması halinde hakkın ortadan kalkmasına ne ad verilir?
  A) İnkar
  B) Zamanaşımı
  C) Def’i
  D) Hak düşürücü süre
  E) İtiraz


  27-) Aşağıdakilerden hangisi ergin kimsenin fiil ehliyetinin kısıtlanmasını gerektirecek sebeplerden biri değildir?
  A) Kötü yaşama tarzı
  B) Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı
  C) Savurganlık
  D) Kişi aleyhine dava açılmış olması
  E) Akıl zayıflığı


  2:cool: Doğum yapan Ayşe doğumdan 20 saniye sonra, gelişimini tamamlamadan doğmuş olan bebek ise 30 saniye sonra arka arkaya hayatlarını kaybetmişlerdir.
  Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Bebek hukuki anlamda kişilik kazanamaz.
  B) Bebek fiil ehliyletini kazanmıştır.
  C) Bebek hak ehliyetini kazanamaz.
  D) Bebek annesinin mirasçısı olamaz.
  E) Bebek tamamen doğmuş sayılır.


  29-) Emrah, oğlu Can’ı yanına alarak balık tutmak için denize açılmışlar ve fırtınaya yakalanmışlardır. Aradan 3 yıl geçmesine rağmen kendilerinden haber alınamamıştır.
  Bu durumun hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gaiplik
  B) Birlikte ölüm karinesi
  C) Ölüm karinesi
  D) Tehlike karinesi
  E) İyiniyet karinesi


  30-) Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin sona erme nedenlerinden biri değildir?
  A) Ölüm
  B) Gaiplik
  C) Akıl sağlığının yitirilmesi
  D) Ölüm karinesi
  E) Birlikte ölüm karinesi
  Cevaplar

  1-) B 2-) E 3-) A 4-) D 5-) C 6-) A 7-) B:cool: B 9-) C 10-) A 11-) D 12-) D
  13-) B 14-) B 15-) A 16-) A 17-) C 1:cool: D 19-) A 20-) A 21-) B 22-) A
  23-) C 24-) D 25-) D 26-) D 27-) D 2:cool: E 29-) C 30-) C


  alıntı
   

 4. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Hukuka Giriş Dersi Test Soruları - Hukuka Giriş Soru ve Cevapları - Aöf adalet Bölümü Dersleri


  1- Bir kimsenin, belli bir olayda nasıl davranması gerektiğini belirten, manevi yaptırımlı sosyal kuralara ne ad verilir?

  A) Din Kuralı

  B) Müeyyideler

  C) Görgü Kuralları

  D) Hukuk Kuralları

  E) Ahlak Kuralları

  2- Aşağıdakilerden hangisi din kurallarının özelliklerinden biri değildir?

  A) Tek başına din kurallarıyla sosyal hayatı düzenlemek mümkün değildir

  B) Din Kuralları Allah tarafından konulmuş ve Peygamberler vasıtasıyla insanlara ulaştırılmış olan emir ve yasaklardan oluşmaktadır?

  C) Din Kuralları Allah ile insanlar arasındaki ilişkiyi ve insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemektedir

  D) Din Kurallarının yaptırımı manevidir

  E) Din Kurallarına uymayan kişilerin karşılaştıkları tepki ayıplanma ve küçük görülme şeklindedir

  3-Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukuk Kurallarından biri değildir?

  A) İkâmetgah

  B) Kişiliğin korunması

  C) Hırsızlık suçu

  D) Hak ve Fiil Ehliyeti

  E) Evlenme

  4-Ceza yargılamasında Tam Ehliyet sağır ve dilsizler için ne zaman başlar?

  A) 18 yaşın bitmesiyle

  B) 21 yaşın bitmesiyle

  C) 24 yaşın bitmesiyle

  D) 25 yaşın bitmesiyle

  E) 28 yaşın bitmesiyle

  5- Türk Medeni Kanunun 2. maddesine göre “Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymalıdır.”


  Yukarıdaki düzenlenen hukuk kurallarının sosyal hayatı düzenleyen hangi kurallarla ilişki içinde olduğunu göstermektedir?

  A) İktisat kuralları

  B) Din kuralları

  C) Ahlak kuralları

  D) Görgü kuralları

  E) Ekonomik kurallar

  6- Aşağıdakilerden hangisi ticaret kanununda düzenlenen bir şirket türü değildir?

  A) Aile şirketi

  B) Kolektif şirket

  C) Komandit şirket

  D) Komandit şirket

  E) Anonim şirket

  7- Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ nin görev ve yetkileri arasında yer almaz?

  A) Cumhurbaşkanını seçmek

  B) Para basılmasına karar vermek

  C) Savaş ilanına karar vermek

  D) Genelkurmay başkanını atamak

  E) Kanun koymak, değiştirmek,kaldırmak

  8-Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ülkesiyle bağdaşmaz?

  A) Vatandaşlarına asgari hayat düzeyi sağlamayı amaçlar

  B) Sosyal güvenliği sağlamaya çalışır

  C) Vatandaşlarının sosyal durumlarıyla ilgilenir

  D) Sosyal adaleti gerçekleştirmeyi görev bilir

  E) Vatandaşlarının ekonomik durumlarıyla ilgilenmez

  9- Vatandaşlarının hukuk güvenliğini sağlamak hangi anayasal ilke ile yakından ilişkilidir?

  A) Demokratik devlet

  B) Sosyal devlet

  C) Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet

  D) Hukuk devleti

  E) Laik devlet

  10-Tüzüklerin iptaline ilişkin davalar için aşağıdakilerden hangisine başvurulur?

  A) B.İ.M

  B) D.G.M

  C) Danıştay

  D) Yargıtay

  E) Anayasa Mahkemesi

  11-Bir idari mahkemenin hukuk kurallarına ters düşecek biçimde yapmış olduğu idari işlerin denetimini hangi mahkeme yapar?

  A) Adli yargı

  B) İdari yargı

  C) Uyuşmazlık yargısı

  D) Askeri yargı

  E) Anayasal yargı

  12-Aşağıdakilerden hangisi tacirdir?

  A) Kasap

  B) Demirci

  C) Komisyoncu

  D) Fırıncı

  E) Marangoz

  13-Aşağıdakilerden hangisi suçun unsurları arasında yer almaz?

  A) Taksir

  B) İhmal

  C) Kast

  D) Cürüm

  E) İcra

  14-Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından biridir?

  A) Kurucu yenilik doğuran haklar

  B) Devredilebilen haklar

  C) Mülkiyet hakları

  D) Sosyal ve ekonomik haklar

  E) Sınırlı ayni haklar

  15-Resmi evlendirme memuru önünde yapılmayan evlenme hangi yaptırıma tabidir?

  A) Hapis

  B) Tek taraflı bağlanmazlık

  C) Butlan

  D) Tazminat

  E) Yokluk

  16-T.C. anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi kanun çıkarmaya yetkilidir?

  A) Konuyla ilgili bakanlık

  B) Cumhurbaşkanlığı

  C) Başbakanlık

  D) Bakanlar kurulu

  E) TBMM

  17-Kanunlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Sürekli olmalıdır

  B) Yazılı olmalıdır

  C) Anayasaya uygun olmalıdır

  D) Örf ve adet kurallarına uygun olmalıdır

  E) Genel olmalıdır

  18-Hukukun kaynakları arasında sıralama yapıldığında en üste olan aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Anayasa

  B) Kanunlar

  C) Örf ve adet hukuku

  D) Yardımcı kaynaklar

  E) KHK’ler

  19-İşveren istifa ettiğini bildiren kişi hangi yenilik doğuran hakkı kullanmıştır?

  A) Bozucu

  B) Değiştirici

  C) Tamamlayıcı

  D) Kurucu

  E) Bağlayıcı

  20-Babanın oğluna bir yazlık bağışlaması durumunda, oğlu yazlık üzerindeki haklarını hangi yolla kazanmış olur?

  A) Aslen kazanma

  B) Devren kazanma

  C) İşgal yoluyla kazanma

  D) Tek taraflı hukuki işle kazanma

  E) Haksız fiille kazanma

  21-Maddi olmayan mallar üzerinde sahiplerine tanınmış olan mutlak haklara ne ad verilir?

  A) İrtifak hakkı

  B) Sınırlı ayni haklar

  C) İntifa hakkı

  D) Rehin hakkı

  E) Fikri haklar

  22-Kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleşir?

  A) D.G.M

  B) Yargıtay

  C) Sayıştay

  D) Anayasa Mahkemesi

  E) Danıştay

  23-Aşağıdakilerden hangisi başkasına devredilebilen bir haktır?

  A) İntifa hakkı

  B) Nafaka hakkı

  C) Soy bağının reddi hakkı

  D) Oturma hakkı

  E) Telif hakkı

  24-Şafak arkadaşı Beyhan’ın kendisine ödünç verdiği saati Bülent’e bağışlamış ve teslim etmiştir.Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Bülent iyi niyetli ise saatin mülkiyetini kazanmıştır

  B) Bülent iyi niyetli olmasa bile saatin mülkiyetini kazanmıştır

  C) Bülent hiçbir durumda saatin mülkiyetini kazanamaz

  D) Şafak Bülent’e taşınır davası açar

  E) Şafak on yıl içinde Bülent’ten saatin kendisine verilmesini isteyebilir

  25-Aşağıdakilerden hangisi ergin kılınmanın koşullarından biridir?

  A) Küçüğün okuma ve yazma biliyor olması

  B) Ergin kılınacak küçüğün bunu talep etmesi

  C) Küçüğün on yaşını bittirmiş olması

  D) Küçüğün yabancı dil biliyor olması

  E) Küçüğün sakat olması

  26-Ahmet şemsiyesini sınıfta unutmuş. Mehmet bu şemsiyeyi bulmuştur. Mehmet daha sonra şemsiyeyi Ali’ye satmıştır. Ahmet şemsiyesini geri almak için aşağıdaki davalardan hangisini açabilir?

  A) İstihkak davası

  B) İstimlak davası

  C) İstimsal davası

  D) Ceza davası

  E) İflas davası

  27.Kanunda belirtilen belli bir zamanın kullanılmaması halinde hakkın ortadan kalkmasına ne ad verilir?

  A) Zamanaşımının kesilmesi

  B) Hak düşürtücü süre

  C) Zamanaşımının durması

  D) Def’i

  E) Zamanaşımı

  28-Aşağıdakilerden hangisi özel bir hak değildir?

  A) Kişisel haklar

  B) Mutlak haklar

  C) Malvarlığı hakları

  D) Kişilik hakları

  E) Nisbi haklar

  29-Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetine göre gerçek kişiler kategori içinde yer almaz?

  A) Sınırlı ehliyetsizler

  B) Ayrıcalıklı ehliyetliler

  C) Tam ehliyetliler

  D) Sınırlı ehliyetliler

  E) Tam ehliyetsizler

  30-Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin sona erme nedenlerinden biri değildir?

  A) Birlikte ölüm karinesi

  B) Akıl sağlığının yitirilmesi

  C) Ölüm

  D) Gaiplik

  E) Ölüm karinesi

  Cevaplar:

  1. C -
  2. E -
  3. C -
  4. C -
  5. C -
  6. A -
  7. D -
  8. E -
  9. D -
  10. C -
  11. B -
  12. C -
  13. D -
  14. D -
  15. E -
  16. E -
  17. D -
  18. A -
  19. A -
  20. D -
  21. E -
  22. D -
  23. D -
  24. A -
  25. B -
  26. A -
  27. B -
  28. D -
  29. E -
  30. B
   

 5. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Hukuka Giriş Dersi Test Soruları - Hukuka Giriş Soru ve Cevapları - Aöf adalet Bölümü Dersleri


  1-) Aşağıdakilerden hangisi hukuk tanımının temel unsurlarından biridir?
  A) Maddi yaptırım
  B) Acımak
  C) İyilik etmek
  D) Toplumdan soyutlamak
  E) Yoksunluk


  2-) Nafaka yükümlülüğü, aşağıdaki sosyal kurallardan hangisi tarafından düzenlenmiştir?
  A) Hukuk kuralları
  B) Din kuralları
  C) Görgü kuralları
  D) Ahlâk kuralları
  E) İdare kuralları


  3-) Üniversite öğrencisi Selim, otobüste oturmakta iken bir durakta otobüse binen yaşlı bayana yer vermediği gibi, kendisini uyaran Ahmet’e de saygısızca davranarak “sana ne” diyerek terslemiştir.
  Bu olayda Selim’in davranışı hangi sosyal hayat kurallarına aykırılık oluşturmaz?
  A) Ahlâk kurallarına
  B) Görgü kurallarına
  C) Din kurallarına
  D) Hukuk kurallarına
  E) Din ve ahlak kurallarına


  4-) Uğur, mahkemeye giderek, dava konusu olaya ilişkin bilgisi olmadığı halde Mert aleyhine tanıklık edip ceza almasına neden olur.
  Uğur’un bu davranışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Uğur’un davranışı, sadece ahlâk kurallarına aykırılık oluşturur.
  B) Uğur’un davranışı, sadece hukuk kurallarına aykırılık oluşturur.
  C) Uğur’un davranışı, hem ahlâk hem de hukuk kurallarına aykırılık oluşturur.
  D) Uğur’un davranışı, hiçbir sosyal kurala aykırılık oluşturmaz.
  E) Uğur’un davranışı, sadece din kurallarına aykırılık oluşturur.


  5-) Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun özelliğini teşkil eder?
  A) Devletle şahıs arasında eşitlerarası bir ilişki olması
  B) Şahısların kamu ile ilişkilerini içermesi
  C) Devletin vatandaşların uyması için koyduğu kuralları içermesi
  D) Devletin şahıs ile ilişkisinde üstün durumda olması
  E) Kamu kuruluşlarının yer ihtiyacı için bir şahıstan bina kiralaması


  6-) Aşağıdakilerden hangisi bir hukuki işlemin, kanunun öngördüğü şekilde yapılmaması veya kanuna aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmamasını ifade etmektedir?
  A) Ceza
  B) Tazminat
  C) Hükümsüzlük
  D) İptal
  E) Cebr-i İcra


  7-) Laiklik ilkesi din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeyi tamamlar?
  A) Temel hak ve özgürlüklerin kanunla sınırlanması
  B) Halkın devlet yönetimine katılması
  C) Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat özgürlüğüne sahiptir.
  D) Devlet, gelirlerin halk arasında adaletli şekilde dağıtılmasını sağlar.
  E) Din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın herkes eşittir.


  :cool: Kamu davası aşağıdakilerden hangisi tarafından açılır?
  A) Adalet Bakanlığı
  B) İçişleri Bakanlığı
  C) Cumhuriyet Savcılığı
  D) Emniyet Müdürlüğü
  E) Ceza Hakimliği


  9-) Aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerin organlarından biri değildir?
  A) İl Genel Meclisi
  B) Belediye Başkanı
  C) Kaymakam
  D) Belediye Meclis üyeleri
  E) Muhtarlar


  10-) Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargının alanına girer?
  A) Vakıfların mahkeme siciline tesciline karar verilmesi
  B) Bir kimsenin alacağının ödenmesine karar verilmesi
  C) Evli bir çiftin boşanmasına karar verilmesi
  D) Kiralanan bir yerin boşaltılmasına karar verilmesi
  E) Bir eşyanın mülkiyetinin kime ait olduğuna karar verilmesi


  11-) Ticaret Kanunumuz hangi esasa dayanmaktadır?
  A) Şirketler
  B) Ticari İşletme
  C) Ticari defter
  D) Tacirlik
  E) Sınırlı Sorumluluk


  12-) Aşağıdakilerden hangisi iflasa tabidir?
  A) Berber
  B) Ayakkabı boyacısı
  C) Demir ustası
  D) Marangoz
  E) Fabrika sahibi


  13-) Aşağıdaki kıymetli evraklardan hangisi kambiyo senetidir?
  A) Hisse Senedi
  B) Poliçe
  C) Tahvil
  D) Konşimento
  E) Varant


  14-) Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukuka girmez?
  A) Kişiler Hukuku
  B) Miras Hukuku
  C) Sigorta Hukuku
  D) Eşya Hukuku
  E) Aile Hukuku


  15-) Yabancılar Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Bir ülkede o ülkenin vatandaşları ile birlikte vatandaş olmayan kimselerin de ikamet etmesi mümkündür.
  B) Yabancılar, ülkesinde bulundukları devletin vatandaşlarına tanınan hakların hepsinden yararlanamazlar.
  C) Türk Anayasası, yabancıların haklarının milletlerarası hukuka uygun bir şekilde kanunla düzenleneceğini öngörmektedir.
  D) Yabancılar, Türkiye’de özel (medeni) hakların hepsinden yararlanamazlar.
  E) Yabancıların hangi haklardan yararlanıp yararlanmayacağı Yabancılar Hukuku’nun konusudur.


  16-) Aşağıdaki hukuk dallarından hangisinde örf ve adete yer verilmez?
  A) Özel Hukuk
  B) Borçlar Hukuku
  C) Ceza Hukuku
  D) Medeni Hukuk
  E) Ticaret Hukuku


  17-) Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Bakanlar Kurulunca belli konuları düzenlemek üzere çıkarılan yazılı hukuk kurallarıdır.
  B) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çıkardığı yetki kanununa dayanılarak çıkartılır.
  C) Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girerler.
  D) Kanun Hükmünde Kararnamelerin Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülemez.
  E) Kanun Hükmünde Kararnameler yayınlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulurlar.


  1:cool: Yargısal kararlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Yargısal kararlar, anlaşmazlık konusu olan hukuki bir olayın çözümü için mahkemece verilmiş olan kararlardır.
  B) Mahkemelerin vermiş oldukları kararlarda oluşan bir sorunun çözümlenmesi ile ilgili olarak kabul edilmiş olan ilkeleri yansıtırlar.
  C) Yargısal kararlar hakimleri bağlayıcı niteliktedir.
  D) Hakim, önüne gelmiş olan anlaşmayı, benzer bir anlaşmazlıkla ilgili olarak verilmiş yargısal karara uygun bir biçimde sonuca bağlamak zorunda değildir.
  E) Uygulamada mahkemeler, yargısal kararlara büyük ölçüde uymaktadırlar.


  19-) Kişilik hakları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kişilik hakları manevi menfaatleri korur.
  B) Kişilik hakları para ile ölçülemez.
  C) Kişilik hakları mutlak haklardandır.
  D) Kişilik hakları sadece gerçek kişiler için söz konusudur.
  E) Kişilik hakları mirasçılara geçmez.


  20-) Vatandaşlık hakkı hangi haklar arasında yer alır?
  A) Sosyal haklar
  B) Kişisel haklar
  C) Siyasi haklar
  D) Fikri haklar
  E) Özel haklar


  21-) Kişilerin manevi menfaatlerini koruyan, para ile ölçülemeyen haklara ne ad verilir?
  A) Kişilik hakları
  B) Fikri haklar
  C) Malvarlığı hakları
  D) Nisbi haklar
  E) Alelade haklar


  22-) “İhtira Beratı” aşağıdaki kavramlardan hangisi ile eş anlamlıdır?
  A) Telif Hakkı
  B) Fikri Hak
  C) Patent
  D) İntifa Hakkı
  E) İrtifak Hakkı


  23-) Aşağıdakilerden hangisinde hakkın aslen kazanılması söz konusu olmaz?
  A) Sahibi olmayan masaya Cihan’ın sahip çıkması
  B) Tekin’e babasından miras kalması
  C) Bilim adamı olan Murat’ın eseri üzerinde telif hakkna sahip olması
  D) Ebru’nun çocuğu üzerindeki velayet hakkı
  E) Sinem’in denizden balık yakalaması


  24-) Çalınmış, kaybedilmiş ya da gaspedilmiş eşyayı, iyiniyetle alan kişi, aşağıdaki hallerin hangisinin varlığı durumunda, ödediği bedelin kendisine iadesini isteyebilir?
  A) Eşyayı, komşusundan almışsa
  B) Eşyayı, kardeşinden almışsa
  C) Eşyayı, benzeri eşya satan dükkandan almışsa
  D) Eşyayı iyiniyetli kişiden almışsa
  E) Eşyayı kötüniyetli kişiden almışsa


  25-) Ayşe cep telefonunu çay bahçesinde otururken çaldırmıştır. Hırsız Halil telefonu ikinci el telefon satan Mehmet’e satmıştır. Telefonun çalınmış olduğunu bilmeyen Cem bayiden telefonu satın almıştır.
  Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Mehmet telefonunun mülkiyetini kazanamamıştır.
  B) Cem iyiniyetli ise telefonun mülkiyetini kazanabilir.
  C) Ayşe 5 yıl içerisinde mülkiyet hakkına dayanarak Cem’e dava açabilir.
  D) Cem telefon için ödemiş olduğu para kendisine ödenmedikçe telefonu vermeyebilir.
  E) Cem hiçbir şekilde telefonun mülkiyetini kazanamaz.


  26-) Aşağıdaki durumlardan hangisi hakların aslen kazanılmasına bir örnek oluşturmaz?
  A) Nur, kitaplarını Arif’e satmıştır.
  B) Yıldız’ın vapurda terkettiği gazeteyi Nagihan almış ve evine götürmüştür.
  C) Veli parktaki elma ağacından elma almıştır.
  D) Ahmet akşam yemeği için dört tane balık tutmuştur.
  E) Esin bir sokak kedisine acıdığı için eve almıştır.


  27-) Aşağıdakilerden hangisi ergin kılınmanın koşullarından biridir?
  A) Küçüğün sakat olmaması
  B) Küçüğün okuma-yazma biliyor olması
  C) Küçüğün on yaşını bitirmiş olması
  D) Küçüğün yabancı bir dil biliyor olması
  E) Ergin kılınacak olan küçüğün bunu talep etmesi


  2:cool: Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetine göre gerçek kişiler kategorisi içinde yer almaz?
  A) Sınırlı ehliyetliler
  B) Tam ehliyetsizler
  C) Sınırlı ehliyetsizler
  D) Tam ehliyetliler
  E) Ayrıcalıklı ehliyetliler


  29-) Hak ehliyetine sahip varlıklara ne isim verilir?
  A) İnsan
  B) Cenin
  C) Fert
  D) Birey
  E) Kişi


  30-) Ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumar içinde kaybolan kimsenin kütüğüne ölüm kaydı düşülmesi emrini aşağıdaki şahıslardan hangisi verir?
  A) Kütüğün bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi
  B) Her ilgili
  C) Kütüğün bulunduğu yerin en büyük mülki amiri
  D) Nüfus Müdürlüğü
  E) Ölen kişinin mirasçıları
  Cevaplar

  1-) A 2-) A 3-) D 4-) C 5-) D 6-) C 7-) C :cool: C 9-) C 10-) A 11-) B 12-) E 13-) B 14-) C
  15-) D 16-) C 17-) D 1:cool: C 19-) D 20-) C 21-) A 22-) C 23-) B 24-) C 25-) B 26-) A
  27-) E 2:cool: E 29-) E 30-) C
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Hukuka Giriş Deneme Forum Tarih
Hukuka Giriş Ara(Vize) Deneme Sınavı Açık Öğretim AÖF 16 Nisan 2010
2009 Yılı Hukuka Giriş Ara sınav soru ve cevapları SBS - ÖSS - Sınavlar 30 Kasım 2009
Hukuka Giriş 2003 - 2008 Bütünleme Soruları ve Cevapları SBS - ÖSS - Sınavlar 29 Eylül 2009
Anayasa Mahkemesi hukuka bağlı mı? - Mümtaz'er Türköne Köşe Yazıları 11 Haziran 2010
Hukuka Gore Denetimli Serbestlik Hukuk 31 Aralık 2008

Bu Sayfayı Paylaş