H Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları

'Tarihi Bilgiler' forumunda Mavi_inci tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  H Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  H Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları

  HABÂİS: Kötülükler, kötü şeyler.

  HABÂSET: Kötülük, alçaklık, fenalık.

  HABB-HABBE: 1. Tane, tohum, 2. Parça.

  HABER-İ SÂDIK: 1. Doğru haber. 2. Peygamberimizin sözü, hadis.

  HABÎB: Sevgili, dost.

  HABİB-İ HÜDÂ: (Hüdâ’nın sevgilisi); Hz. Muhammed (s.a.v.).

  HABÎB-İ KİBRİYA: Kibriyanın sevgilisi. Hz. Muhammed (s.a.v.).

  HABİBULLAH: (Allah’ın sevgilisi); Hz. Muhammed (s.a.v.).

  HABÎS: Kötü, alçak, pis.

  HABL: İp, urgan, halat.

  HABLÜ’L-METİN: Sağlam ip. İslâ-miyet, Kur’ân-ı Kerim.

  HABT: İptal etme, bozma, bozulma.

  HACALET: Utanma, utangaçlıkla şaşırma.

  HACCAC: 1. Irak valisi olup, müslümanlara zulmeden Yusuf bin Sakifî’nin ünvanı. 2. Delil ile galip olan.

  HÂCET: İhtiyaç, gereklilik.DEF-İ HÂCET: Abdest bozma.ARZ-I HÂCET: Eksiğini, isteğini bildirme.

  HACR: 1. Men etme, yasak etme. 2. Kucak, oğuş, himaye.

  HACR-I TAHRÎM: Haramı yasaklamak.

  HADD: 1. Sınır. 2. Gerçek değer. 3. Şeriatçe verilen ceza.

  HADD-İ TAM: Tam sınırında, derecesinde, kıvamında.

  HADES: 1. Yeni olma, sonradan olma. 2. Abdesti tazelemeyi gerektiren şey, manevî pislik.

  HÂDİ: 1. Hud’a yapan, hileci, aldatıcı. 2. Fena, bozuk.

  HÂDÎ: Hidayet eden, doğru yolu gösteren, mürşit.

  HADİS: Peygamberimizin sözü.

  HÂDİSÂT: Yeni olan şeyler, olaylar.

  HÂDİSÂT-I ACÎBE: Şaşılacak, garib olaylar.

  HÂDİSE: Yeni olan, sonradan olan şey, olay.

  HADİS-İ KUDSÎ: Mânâsı Allah tarafından vahyedilen, lafzı Peygamberimize ait hadis.

  HAFA: Gizlilik, kapalılık.

  HAFAYA: Gizli şeyler, sırlar.

  HAFAZA: 1. Muhafızlar, koruyucular, bekçiler. 2. Koruyucu melekler.

  HÂK İLE YEKSAN: Toprakla bir yıkık, harap, yerle bir.

  HÂK: Toprak.

  HAKAİK: Hakikatler, gerçekler.

  HAKAİK-İ SÂBİTE: Değişmez hakikatler.

  HAKAMEYN: İki hakem: Sıffîn vak’asında Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasında hakem seçilen Amr b. Âs ile Ebu Musa el-Eş’arî.

  HAKAYIK: Hakikatler, gerçekler.

  HAKEM: Bir işte karar vermeye yetkili kişi.

  HAKÎKAT: 1. Bir şeyin aslı, mahiyeti. 2. Gerçek, doğru. 3. Sadakat kadirbilirlik. Sözlük anlamıyla söylenen söz.

  HAKÎM: 1. Âlim, bilgin. 2. Doktor. 3. Hikmeti bilen, filozof. (Allah’ın isimlerinden) .

  HÂKİM: Hakim, yargıç, hüküm veren, hükmeden, hükümran olan, üstün olan.

  HAKÎM-İ MUTLAK: Allah. KİTAB-I HAKÎM: Kur’ân.

  HÂKİMİYET: Hakimlik, üstünlük, egemenlik.

  HAKİR: İtibarsız, değersiz, önemsiz.

  HAKK: Doğruluk, insaf, hak. (Allah’ın isimlerinden biri) .

  HAKK-I MÜDAFAA: Savunma hakkı.

  HAKK-I MÜKTESEB: Elde edilmiş hak.

  HAKK-I ŞİRB: İçme, hayvan veya tarla için su olma hakkı.

  HAKKU’L-YAKÎN (HAKKE’L-YAKÎN): Bilgi ve marifet mertebelerinin en yükseği, bizzat yaşayarak elde edilen bilgi, gerçeğin özünü kavramak.

  HAKŞİNASLIK: Doğruyu, hakkı tanımak.

  HALÂL: 1. Dostluk. 2. İki nesne arası açık olmak.

  HALÂS: Kurtulma, kurtuluş.

  HALASKÂR: Kurtarıcı.

  HALÂVET: 1. Tatlılık, şirinlik. 2. Zevk.

  HALEF: Birinden sonra gelip onun yerine geçen kimse, ardıl.

  HALET: Hal, suret, keyfiyet.

  HALET-İ İHTİZAR: Can çekişme hali, sakınılacak hal.

  HALET-İ NEZİ’: Ölüm hali, sekarat-ı mevt.

  HALF: Yemin etmek.

  HALHAL: Kadınların ayak bileklerine taktıkları altın veya gümüş halka, ayak bileziği.

  HÂLIK: Yaratan, yaratıcı. (Allah’ın isimlerinden) .

  HALÎL: 1. Dost. 2. Zevc, koca.

  HALÎME: Yumuşak huylu kadın. (Peygamberimizin süt annesinin adı) .

  HÂLİS: Hilesiz, katkısız, duru.

  HALK: Yaratma, yaratılma.

  HALK-I CEDÎD: Yeniden yaratılış.

  HALK-I DÜ CİHAN: İki cihanın halkı, ölüler ve diriler.

  HALT: 1. Karıştırma. 2. Uygunsuz söz söyleme.

  HALVET: 1. Yalnız kalma, tenhaya çekilme. 2. Tenha yer, ibadet için tenha hücre.

  HÂM: Çiğ, olmamış.

  HAM: Eğri, bükülmüş.

  HAMD Ü ŞÜKRAN: Allah’ı minnet ve şükranla övme.

  HAMD: 1. Övgü, medh. 2. Allah’a şükran hislerini bildirmek.

  HAME: 1. Yük. 2. Ana karnındaki çocuk.

  HAME: Balçık, çamur .

  HAMEİN MESNUN: Değişken balçık.

  HÂMÎ: Himaye eden, koruyucu.

  HAMÎD: Allah’ın adlarından.

  HÂMİD: Hamd eden, şükreden. (Hz. Muhammed (s.a.v.)’in lakabı.) .

  HAMİE: Balçıklı, çamurlu.

  HÂMİL: 1. Yüklü. 2. Gebe.

  HÂMİLE: Gebe kadın.

  HÂMİŞ: Mektubun altına ilave edilen yazı, hâşiye, dipnot.

  HAMR: Şarap.

  HAMÛLE: 1. Yük. 2. Gemi yükü.

  HANEDAN: Kökten asîl ve büyük aile, ocak.

  HANİF: İslâmiyetten önce Allah’ın birliğine inanan ve Hz. İbrahim dinine bağlı olan kimse.

  HÂRÂBAT: Harabeler, viraneler, meyhaneler. (Ziya Paşa’nın meşhur antolojisi).

  HARABE: Şehir ve ev yıkıntısı, virane.

  HARBÎ: 1. Harble ilgili. 2. Savaş yerinde bulunan ve müslüman olmayan kimse. 3. Anlaşma yapılmamış düşman. 4. Tüfek doldurma âleti.

  HAREC: 1. Darlık, sıkıntı, zorluk. 2. Günah.

  HAREM: 1. Girilmesi serbest olmayan yer. 2. İhrama girilen yerden itibaren Kâbe’ye doğru olan kısım.

  HAREM-İ ŞERİF: Kâbe ve civarı.

  HARİKULÂDE: Olağanüstü, eşi görülmemiş.

  HARS: 1. Tarla sürmek. 2. Yarmak. 3. Ekin, kültür.

  HASÂNET: Bir bina veya yapının sağlamlığı.

  HASB: Göre, nazaran, gereğince.

  HASBE: Kızamık hastalığı.

  HASBE’L-ÂDE: Âdet gereği, alışıldığı gibi.

  HASBE’L-BEŞERİYE: İnsanlık gereği.

  HASBETEN LİLLAH: Allah rızası için.

  HASEB: Baba tarafından gelen soyluluk, asalet.

  HASED: Haset, kıskançlık, çekememezlik.

  HASENÂT: İyilikler, güzel işler.

  HASENE: İyilik, güzel iş.

  HASF: Yere batma, ışığı sönme.

  HÂSIL: Husûle gelen, peyda olan, çıkan, üreyen.

  HÂSILA: Bir işten elde edilen sonuç.

  HÂSIL-I KELAM: Sözün özeti.

  HÂSİD: Haset edilen, kıskanç.

  HÂSİR: 1. Hasret çeken, meramına kavuşamayan. 2. Zarar görmüş.

  HASÎS: 1. Nekes, cimri. 2. Alçak, değersiz.

  HASLET: Tabiat, huy, yaratılış.

  HASR: 1. Sıkıştırma. 2. Etrafını çevirme, mahsus kılma, tahsis etme.

  HASR-I EVKAT: Bütün vakitlerini o işe verme.

  HASR-I NEFS: Kendini o işe adama.

  HASSA ORDUSU: Hükümdarın kendine mahsus ordusu.

  HÂSSE: Bir şeye mahsus olan kuvvet, duygu.

  HAŞERAT: 1. Küçük böcekler; Karınca, akrep, yılan gibi hayvancıklar. 2. Değersiz ve zararlı adamlar.

  HAŞÎN: Katı, sert, kırıcı, kaba.

  HÂŞİR: Toplayan, bir araya getiren.

  HAŞİYE: Dipnot.

  HAŞR Ü NEŞR: Toplayıp dağılma, haşir neşir.

  HAŞR: 1. Toplama. 2. Ölüleri diriltip mahşere çıkarma. 3. Kur’ân’-ın 59. sûresi.

  HAŞYETULLAH: Allah korkusu.

  HATA: 1. Yanlış, yanılma. 2. Günah.

  HÂTEM: Mühür.

  HATEMÜ’L-ENBİYA: Peygamberlerin sonuncusu: Hz. Muhammed (s.a.v.).

  HÂTİM: 1. Mühürleyen, mühürleyici. 2. Bitiren, sona erdiren.

  HÂTİME: Son, nihayet.

  HATT: 1. Çizgi. 2. Satır. 3. Yazı.

  HATT-I KUR’ÂN: Kur’ân yazısı.

  HAVÂİC: İhtiyaçlar.

  HAVÂRİYYÛN: Hz. İsa’nın oniki kişiden ibaret olan ashabı.

  HAVASS: 1. Hasseler, duyular. 2. Muhterem ve seçkin kişiler.

  HAVASS-I HAMSE: Beş duyu. (Görme, tatma, işitme, dokunma, koklama) .

  HAVÂYİC-İ ASLİYE: Aslî ihtiyaçlar.

  HAVF VE RECA: Korku ve ümit.

  HAVF: Korku, korkma.

  HÂVİ: İhtiva eden, içine alan, şâmil, içeren.

  HÂVİYE: Cehennemin yedinci katı, en şiddetli yeri.

  HAVL: 1. Sene, yıl. 2. Etraf, çevre. 3. Kuvvet, kudret.

  HAYA: 1. Utanma, sıkılma. 2. Ar, namus, edeb. 3. Günahtan kaçınma.

  HAYAT: Dirilik, canlılık.

  HAYAT-I BÂKİYE: Ölümsüz hayat.

  HAYAT-I BEŞER: İnsan hayatı.

  HAYAT-I FÂNİYE: Geçici hayat.

  HAYLİ: Oldukça. Epeyce.

  HAYR Ü ŞER: İyilik ve kötülük.

  HAYR: İyi, faydalı, hayırlı.

  HAYRET: Şaşma, şaşırma, ne yapacağını bilmeme.

  HAYRHAH: Hayır sahibi.

  HAYRÜ’L-BEŞER: İnsanların hayırlısı Hz. Muhammed.

  HAYRÜ’N-NÂS: İnsanların hayırlısı.

  HAYSİYYET: Şeref, onur, itibar, değer.

  HAYSİYYET-İ EBEDİYYE: Edebî itibar.

  HAYT: İplik, lif, tel.

  HAYT-İ ESVED: Siyah iplik, fecir zamanı yavaş yavaş silinen gecenin karanlığı.

  HAYTÜ’L-EBYAZ: Beyaz iplik, fecir zamanı, ufukta bir çizgi şeklinde beliren ve giderek artan sabah ağartısı.

  HAYY: 1. Diri, canlı. 2. Allah’ın isimlerinden.

  HAYYE ALE’L-FELÂH: Toplanıp felaha gelin, haydin felaha.

  HAYYE ALE’S-SALAH: Toplanıp namaza gelin, haydin namaza.

  HAYYÜ’L-KAYYÜM: Her an diri olan, yöneten, düzenleyen.

  HAYZ VE NİFAS: Aybaşı hali ve lohusalık.

  HAYZ: Kadınlarda aybaşı hali akıntısı.

  HAZER: Sakınma, kaçınma, korunma, çekinme.

  HAZF: Aradan çıkarma, kaldırma, giderme, silme, gizli tutma.

  HÂZIRA: 1. Şehirli. 2. Bir yere yerleşmiş. 3. Medeni.

  HÂZIRÛN: 1. Meydanda, gözönünde olanlar. 2. Hazır olanlar.

  HAZÎNE: Hazine, devlet malının saklandığı yer.

  HEBA: 1. Toz, zerre. 2. Boş, nafile.

  HEBÂEN MENSÛRA: Boşuna harcanarak.

  HEDEF: Maksat, amaç.

  HEDER OLAN: Boşa giden.

  HEDER: Boşa gitme, yok yere giden şey.

  HEDİY: Beytullah için getirilen kurbanlar.

  HEDY: Harem-i şerife götürülen kurban.

  HELÂK: 1. Mahvolma, ölme. 2. Harcanma. 3. Çok yorulma.

  HEMŞİRE: Kız kardeş.

  HENDESE: Geometri.

  HERC Ü MERC: Alt üst, karmakarışık, allak bullak.

  HERDEM: Her zaman, daima.

  HEREM: 1. İhtiyarlama, kocama. 2. Mısır ehramlarından biri.

  HETK-İ HÜRMET: Saygının ortadan kalkması. Şer’an haram olanın bozulması.

  HEVÂ: 1. Heves, istek, arzu, sevgi, hoşlanma. 2. Nefsanî zevklere uyma.

  HEVÂ-İ NESÎM: Latif hava. Mâne-vî gıda.

  HEVAMM: 1. Böcekler, haşereler. 2. Yılan, pire, akrep gizli zararlı hayvanlar.

  HEVÂPEREST: Meşru olmayan lezzet ve heves peşinde olan.

  HEVDEC: Kadınların binmesi için deve üzerine yapılan küçük mahfel.

  HEY’ET: 1. Şekil, suret. 2. Görünüş. 3. Durum.

  HEY’ET-İ İCTİMAİYYE: Toplantı heyeti, sosyal durum.

  HEZL: 1. Eğlence, alay, şaka. 2. Latife. 3. Mizah.

  HIDK: Öç almak için kin besleme.

  HIFZ: Saklama, koruma, ezberleme.

  HIFZISSIHHA: Sağlığı koruma.

  HIKD: Kin tutma, öç almak için fırsat bekleme.

  HINZIR: 1. Domuz 2. Pis ve katı yürekli kimse.

  HIRMAN: Mahrumluk, ümitsizlik.

  HIRZ: 1. Sığınak. 2. Nazar boncuğu, nazar duası. 3. Tılsım.

  HISÂL: Huylar, mizaçlar, karekterler.

  HIŞM: Kızgınlık, öfke, gazap.

  HITBE: 1. Okunmuş. 2. Söz kesilmiş, nişanlı kız veya kadın.

  HIYAR: 1. Bir işi yapıp yapmamakta serbestlik, İslâm hukukunda alış-veriş hususunda muhayyerlik. 2. Hayırlılar, iyiler.

  HİBE: Bağışlama bağış.

  HİCAB: 1. Utanma, sıkılma. 2. Perde, hail, engel.

  HİCRÂN: 1. Ayrılık. 2. Unutulmaz acı keder.

  HİCRET: 1. Memleketten memlekete göç. 2. Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti, Miladın 622. senesi.

  HİCRET-İ SENİYYE-HİCRET-İ NEBEVİYYE: Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göçü.

  HİCV: Birini şiirle yermek, gülünç hale koymak, alay etmek.

  HİCVİYYE: Hicv sözü veya yazısı, taşlama.

  HİDAYET: Hak yola, doğru yola erme.

  HİDAYET-İ İLÂHİYYE: İlâhî hidayet, Allah’ın doğru yola erdirmesi.

  HİKMET: 1. Hakimlik, bilgelik. 2. Sebep. 3. Felsefe.

  HİKMET-İ İLÂHİYYE: Allah’ın hikmeti, yalnız O’nun bileceği iş.

  HİKMET-İ TEŞRİ: Kanun yapma hikmeti. Allah’ın emir ve yasaklarında gözetilen Rabbanî incelikler.

  HİLAF: 1. Karşı, zıt. 2. Yalan.

  HİLÂFET: 1. Birinin yerini tutma. 2. Peygamberin vekilliği, halifelik.

  HİLÂFETEN: 1. Birinin yerine geçerek. 2. Halife olarak.

  HİLAF-I EDEB: Terbiye ve ahlâka aykırı.

  HİLÂL: Yeni ay.

  HİL’AT: Elbise, kaftan.

  HİL’AT-İ RİSALET: Peygamberlik elbisesi.

  HİLF: Yardımlaşma, ittifak, sözleşme.

  HİLKAT: 1. Yaratılış. 2. Tabiat.

  HİLKAT-İ ÂDEM: İlk insanın yaratılışı.

  HİLKAT-İ ARZ: Dünyanın yaratılışı.

  HİLL: 1. Hilal. 2. Hac zamanında ihrama girilen yerin dışında kalan saha, haremin dışı.

  HİLM Ü HAYÂ: Yumuşaklık ve utanma duygusu.

  HİLM: Yumuşaklık, insanın tabiatında olan yumuşaklık duygusu.

  HÎN: An, zaman, vakit, sıra.

  HİRFET: Sanat, meslek.

  HİSAB: Hesap, saymak, aritmatik.

  HİSAL-HISAL: Huylar, tabiatlar.

  HİSAR: 1. Kuşatma, etrafını alma. 2. Etrafı istihkamlı kale, bent.

  HİSS: Duyma kuvveti, duygu.

  HİSSE: Pay, nasip.

  HİSSEDÂR: Pay, hisse sahibi.

  HİSS-İ KABLELVUKU: Önsezi.

  HİSSÎ: His ile, duygu ile ilgili, duygusal.

  HİSSİYYAT: Duygular, sezişler.

  HİTAB: Bir veya daha fazla kimselere söz söyleme, nutuk.

  HİTAB-I ÂM: Umuma hitap, bir topluluğa söyleme.

  HİTAB-I EZELÎ: Başlangıçsız, çok eski söz.

  HİTÂM: 1. Son, nihayet. 2. Bitme, tükenme.

  HİTÂN: 1. Sünnet, sünnet etme. 2. Duvarlar, engeller.

  HİZB-HİZİB: 1. Kısım, bölük. 2. Taraftar. 3. Kur’ân cüzünün dörtte biri.

  HOD BE HOD: Kendi kendine, kendi başına.

  HOD: 1. Kendi. 2. Baş zırhı.

  HODGÂM: Bencil, egoist, kendini beğenmiş.

  HUB: Güzel, hoş, iyi.

  HUBB: Sevgi, muhabbet.

  HUBB-İ DÜNYA: Dünya sevgisi.

  HUBS: 1. Pislik. 2. Kötülük.

  HUCCÂC: Hacılar.

  HUCCET-HÜCCET: 1. Vesika, delil, senet. 2. Tanınmış bilginlere verilen ünvan.

  HUD’A: Aldatma, oyun hile.

  HUDÂ: Allah, yaratıcı.

  HUDDAM: Hizmetçiler.

  HUDUD: Sınırlar, hudutlar.

  HUDÛS: Sonradan olma.

  HUFFAZ: Ezberleyiciler, Kur’ân’ı ezbere bilenler.

  HUKUK: 1. Haklar. 2. Hakikatler. 3. Kanunların verdiği hak.

  HULASA: Bir şeyin, bir sözün özü, özeti.

  HULÂSA-İ KELÂM: Sözün özeti.

  HULD AZABI: Ahiratteki ebedî azab.

  HULD: 1. Sonu olmayan. 2. Ebedî devamlı.

  HULF: Verdiği sözü tutmama, yemininde durmama.

  HULK: Huy, tabiat.

  HULKUM: Boğaz, gırtlak, ağızdan mideye giden yol.

  HULÛD: Ölmezlik, süreklilik, devamlılık.YEVM-İ HULÛD: Kıyamet günü.

  HULÛM: 1. Rüyalar, hülyalar. 2. Düş azması.

  HULÛS: Halislik, saflık, gönül temizliği.

  HULÛS-İ NİYET: Halis, samimi niyet.

  HUMS: Beşte bir.

  HÛN: 1. Kan, dem. 2. Öldürme, öc.

  HUNEFA’: "Hanif"in çoğulu. Allah’ın birliğine inananlar, Hz. İbrahim dininden olanlar.

  HURAFAT: Aslı, esası olmayan sözler ve rivayetler, hurafeler.

  HURAFE: Uydurma hikâye ve rivayet.

  HURDE: Değersiz şey, kırıntı.

  HUREMAT – HURMÂT – HURUMAT: Haram olan şeyler, dince yasak olan şeyler.

  HURÎ: 1. Cennet kızı. 2. Sevgili.

  HURÛC: Çıkma, çıkış, dışarı çıkma. YEVM-İ HURÛC: Kıyamet günü.

  HURÛF: Harfler.

  HURÛF-İ HECA: Alfabe harfleri.

  HURUF-İ MUKATTAA: Bazı surelerin başında bulunan ve ayrı ayrı okunan harfler.

  HURUM: Haramlar, dince yasak, olanlar.

  HUSUS: İş, şekil, yol, konu.

  HUŞÛ: 1. Gönül alçaklığı, tevazu. 2. Korku ile sevgi arası durum, saygı.

  HUTAME: Cehennemin adlarından biri, cehennemin beşinci tabakası.

  HUTUT: 1. Çizgiler. 2. Yazılar. 3. Yollar.

  HUZUR: 1. Hazır bulunma. 2. Rahat.

  HÜCCET: 1. Vesika, delil. 2. Seçkin âlimlere verilen ünvan.

  HÜCCETÜ’L-İSLÂM: İmam Gazali’nin lakabı.

  HÜCEYRE: 1. Küçük delik, oyuk. 2. Odacık, hücrecik.

  HÜCRE: 1. Odacık, göz. 2. Dokuların, organların en küçük parçası, hücre.

  HÜDA: 1. Doğru yol gösterme. 2. Hidayet etme. 3. Kur’ân-ı Kerim’in adlarından biri.

  HÜKEMA: Hakîmler, bilginler, filozoflar.

  HÜKM-HÜKÜM: Yargı, emir, komuta.

  HÜNSA: 1. Kendisinde hem erkeklik hem dişilik alâmeti bulunan kimse. 2. Aynı çiçekte erkeklik ve dişiliğin bulunması.

  HÜRRE: Cariye veya esir olmayan kadın.

  HÜSN Ü KUBUH: Güzellik ve çirkinlik.

  HÜSN: Güzel, iyi, güzellik, iyilik.

  HÜSNA: En güzel.

  HÜSN-İ AKİBET: Netice güzelliği.

  HÜSN-İ DİLÂRÂ: Gönül alıcı güzellik.

  HÜSRAN: 1. Zarar, ziyan. 2. Beklenilenin elde edilememesinden duyulan acı, mahrumiyet acısı.

  HÜVE: 1. O. 2. Allah.

  HÜVE’L-BÂKÎ: Bâkî kalan Allah’tır.

  HÜZN-HÜZÜN: Gam, keder, sıkıntı.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Harfi İle Başlayan Forum Tarih
A Harfiyle Başlayan Bitkiler Doğa ve Bitkiler 25 Temmuz 2012
A Harfi İle Başlayan Bilmeceler Çocuk Oyunları 23 Temmuz 2012
A Harfi İle Başlayan Bebek İsimleri İsimler Sözlüğü 23 Temmuz 2012
Z harfi ile başlayan atasözleri Atasözleri & Deyimler 17 Ekim 2011
Y harfi ile başlayan atasözleri Atasözleri & Deyimler 17 Ekim 2011

Bu Sayfayı Paylaş