Hümanizm Çağında Nefis Mücadelesi

'Dini Sohbetler Dini Forum' forumunda DeMSaL tarafından 3 Mart 2010 tarihinde açılan konu

 1. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  Hümanizm Çağında Nefis Mücadelesi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Fikir, irade ve hareket özgürlüğü müdafaası adına insanın
  kutsallaştırıldığı bir devirde yaşıyoruz. Hayatına haram-helal
  sınırları getirecek, zihniyetini sorgulanmaz iman esaslarıyla
  biçimlendirecek herhangi bir kutsalı olmayan modern insan tam olarak
  kendini kutsallığın merkezine koymuş durumda. Kur’an-ı Kerim’deki
  tabiriyle “hevâsını ilah edinen”[1] insan tipini moderniteprototip
  olarak takdim etmektedir.Felsefî/ahlakî ve toplumsal/hukukî düzlemde
  kıyamet alametlerini hatırlatan tezahürleriyle karşılaştığımız bu tablo,
  Avrupa modernleşmesiyle başlayan ve aslen bizim dışımızda cereyan etmiş
  bulunan gelişimin mirasıdır. Avrupa modernliği,Tanrı ve dolayısıyla Din’i
  [kiliseyi] yeryüzünde hakikatin mutlak ölçüsü gören ortaçağ Hıristiyanlık
  düzenine son verirken mutlak ölçü fikrini reddetmedi.Sadece ölçüyü dinden
  alıp bilime ve dolayısıyla insanın eline verdi. Artık hayatın bütün
  alanlarında gerçekliğin de doğruluğun da belirleyicisi insan olmuş oldu.
  Böylece Ortaçağda kilisede iğdiş edilen insan vicdanınınyerini modern çağda
  üniversitede manipüle edilen “akıl” aldı. Bu bakımdan “Modern çağda kutsala
  yer yoktur” söylemi kadim kutsallık bilinci açısından doğrudur.

  Ama bu, modern çağın anlam örgüsünde nevi şahsına munhasır kutsallar olmadığı
  anlamına gelmez. Modern çağın da kutsalları vardır. Tek fark, modern çağın
  kutsalları semadan inmiyor, yeryüzünde ve belli bir sınıfın tekelinde
  üretiliyor. Somut bir anlatımla ifade edecek olursak bu çağda kapitalist
  sistemin çarklarına su taşıyan her türlü kaimkân,tasarım ve obje kutsaldır;
  meşruiyeti asla sorgulanamaz. Sözgelimi erotizm modern çağın kutsalıdır.
  Erotizmin ahlakîliği, ticarî ve kültürel bir sektör olarak meşruluğu bu
  çağda esaslı bir sorgunun daima fevkindedir. Modern insan erotizmin takdim
  biçimini eleştirebilir; ama bir sektör olarak mevcudiyetini sorgulamayı
  aklına bile getiremez. Bu ülkede de son birkaç yüzyıldır Batı’yla münasebetlerin
  edilgen bir çizgide seyrettiğini düşünecek olursak modern dünyanın
  kutsallaştırdığı değerlerin bizim zihniyetimiz üzerindeki etkilerini sorgulamak
  tecessüs sayılmayacaktır. Nitekim fiilî durum da bu seyrin o gün bugün
  topraklarımıza yansıma biçimi olarak maalesef değerlerimizin tahribatını
  işaretliyor. Bugün uğradığımız inanç ve kültür erozyonunda semtimizden çekilen
  semavî değerlerin yerlerini “dünyevî, beşerî ve hazcı değerler”in işgal ettiğini
  esefle müşahede etmemiz bundandır.


  Bu işgal manzaraları içinde cehalet, baskın seküler çevre ve iktisadî şartlar gibi
  çeşitli izah biçimleriyle mazur görülerek bir nevi masumlaştırılan ve nihayet
  kutsala özgü biçimde sorgulanamaz kılınan insan nefsi ve zımnında “ihtiyaç” diye
  kılıflanan nefsanî duygular başlı başına bir problem olarak ele alınacak kadar
  ehemmiyet arz ediyor. Çünkü dinle kurulması gereken samimi alakanın önünde eski
  zamanlarda daha çok amelî plandamani teşkil eden nefsânîlik, bugün zihniyet planında
  da önümüze duvarlar örmektedir. Ve hazin ki, bilinçaltımızda nefsaniyetimize
  atfettiğimiz kutsallığın doğurduğu arızalar, hak ve hakikat arayışımızı sonuçsuz
  kılmakta, Nasreddin Hoca fıkralarını hatırlatacak cinsten bir aymazlıkla ahırda
  kaybettiğimiz iğneyi işimize öyle geldiği için dışarıda aratmaktadır.
  [Modernist İslamcı akademisyenlerin çalışmalarında ilk bakışta takdir hissi
  uyandıran sıkı argümantasyon örgüsü bir de bu zaviyeden değerlendirilse ilginç
  sonuçlar alınabilir.] İnsan nefsinin ve nefsanî zaafların mazur görülmesi,
  masumlaştırılması derken problemin sadece dindarlıkla alakalı olmadığını
  belirtmeliyim. Terbiye edilmeyen nefsanî duygular modern insanın başına sosyal
  hayatta da dertler açıyor, zamanla ağır bunalımlara davetiye çıkarıyor.


  Psikolojik rahatsızlıklara (!) dönüşen birçok ruhî dengesizliğin temelinde
  şımartılmış insan egosunun ölçüsüzlüğünün yattığını söylemek belki biraz cüret
  işidir, ama hafife alınmayacak oranda hakikat payına sahiptir. Ve acı olan
  modernitenin bu duruma müdahalesi, planlanmış yalanlar silsilesi halinde
  senaryo üretmek ve bunları “psikiyatri” diye insanlara yutturmaktan ibarettir.
  Böylece nefsanî zaaflar hastalık adı altında “özürleştirilerek” nefse mukavemet
  duyguları örselenmekte, “nefis mücadelesi” yerini yüksek bedelli terapilere
  bırakmaktadır. Ve maalesef gidişat, nefis ıslahıyla kazanılacak ahlakî
  erdemlerin kaybı ve her halükarda kapitalist sistemin kazancıyla sonuçlanıyor.
  Thomas Szasz’ın ısırgan yorumuyla eskiden cin tahakkümüne bağlanan şer eylemler
  şimdilerde “karşı konulmaz dürtüler”e ya da “şizofreni”ye bağlanır olmuştur.[2]
  DİN DİLİNDE ÇÖZÜLME  İnsan nefsinin kutsallaştırılmasında derinden etkilendiğimiz modern hümanist
  felsefenin tesiri açık olmakla beraber İslamî camia olarak süreci besleyen
  kendi kusur ve ihmallerimizi de konuşmalı, bunları özel bir muhasebe konusu
  yapmalıyız. Bu bağlamda bilhassa resmî davet-irşad dil ve üslubunda görülen
  çözülmenin etkisi müstakıllen tartışılmalıdır. Davet faaliyetleri üzerine
  siyasîstratejik hesapların gölgesi düşeli beri maalesef kelamî anlamda yaşadığımız
  şeyin adı toprak kaymasıdır. İnsanlar dinden kopup seküler alanlara yaklaştıkça
  sürekli ayaklarının altına yeni yeni dinîzeminler serme gayretkeşliğine kapıldık.
  Günah-kâr müminlere umut aşılayan nassları, olması gerektiği gibi, ümitsizliğin
  önüne geçmek için gündeme getirmek yerine, adı konmamış yeni “dindarlık modelleri”
  için referans kabul etme yanılgısına düştük. Başlarda belki nefsine yenik düşen
  insanları Allah’ın rahmetinden, İslam’ın engin müsamahasından dışlamamak adına
  benimsenen bu dil, bütün iyi niyetlere rağmen sekülerleşen insanları dinin
  gölgesinde saf-duru hayat alanlarına çekmeyi başaramadı; ama sekülerist İslam
  algısına meşruiyet referansları verme konusunda “cömertliğimizin” simgesi olmayı
  başardı. Bu izlekte müsamaha konusu kılınan birçok haram zamanla mubahlara ve yer
  yer “meşru haklar” a dönüştü. Ve nihayet modern din edebiyatında günahkârlığa karşı
  gösterilen tolerans yarı Müslüman (!) yarı laik-liberal kesimin diliyle “insanın günah
  işleme hakkı/özgürlüğü vardır” hinliğinde en hokkabaz ifadesini buldu. Modern davet
  dilinin bu zaviyeden tahlili için toplumumuzun beş vakit namaz konusundaki tavrı iyi
  bir örnek olabilir. Beş vakit namazı kılmamanın büyük günah olduğu ve son tahlilde büyük
  günah işleyenlerin kâfir olmayacağı yönündeki kelamî prensibe yapılan atıflar,
  tekfircilik beliyyesini önlemede ne kadar fayda sağladı bilinmez; fakat en azından
  Türkiye’ye has, beş vakit namazı terk eden ve buna rağmen dindarlığından pek kaygı
  duymayan bir Müslüman modelini sindirmede epey iş gördüğü kesin.  Beş vakit namazı terk etmenin Müslümanlıkla bağdaşmayan korkunç bir günah olduğunu
  hangi hatip, hangi davetçi bütün çıplaklığıyla dile getirebilmektedir? Diyanet
  İşleri Başkanlığı’na ait hangi hutbe, konuyla ilgili ayet ve hadislerdeki sert
  uyarıların üstünü örtmeden durumun fecaatini gözler önüne sermiştir? [Yeri gelmişken
  hutbelerdeki akmaz kokmaz “diplomasi” dilinin irşad konusundaki başarısızlığı da
  dikkate alınmalıdır. Çok basit bir örnekle “Allah bizden şunu istemektedir”,
  “İslam bize şunu öngörmektedir” vb. cümleler,kaynak metinlerdeki çıplak ifadesiyle
  “Allah bize şunu emreder” cümlesindeki ciddiyeti de uyarı tonlamasını da asla
  karşılayamamaktadır.] Beş vakit namaz kılmayan damat/gelin adayımızın açıkça fasık
  olduğunu,fıkhî tabiriyle şahitliğinin geçersiz olduğunu görmek gibi bir teyakkuzdan
  nasiblenenimiz kaç kişidir? Daha hassas bir ölçü, bu son cümleleri okuyup da hafiften
  de olsa irkilmeyen kaç kişi var? Belki ifadelerimi ağır bulanlar olabilir.Ben, istisnasız
  bütün müctehid imamların Kur’an ve Sünnet’ten ya birebir istihraçlarıyla ya da üzerinde
  ittifak olunmuş ictihadlarıyla teşekkül eden ve bin iki yüz yıldır İslam coğrafyasında
  Müslümanlığın tanım ve pratiğini şekillendiren fıkıh verilerini dile getirdim.[Konuya
  daha özel ilgi duyanlar herhangi bir mezhebe ait fıkıh kitabından “şehadet bahsi”ni
  okuyabilir ve özellikle şahitte aranan “adalet” vasfının ne anlama geldiğini
  inceleyebilirler.]

  TASAVVUFTA NEFİS MUHASEBESİ

  Burada asıl konumuzla alakalı boyuta geçmek üzere şunu da ifade etmeliyiz; modern
  insan nefsinin kutsallaştırılmasında bilinçli ya da bilinçsiz tasavvuf terminolojisinin
  de suistimal edildiği muhakkaktır. Bilhassa İbn-i Arabî terminolojisinden cımbızlanan
  bazı kavramlar bağlamı ve amacı dışındakullanılarak istismar edilmiştir. Söz gelimi
  seyr u sülûk mertebelerinin nihayet noktası olarak sûfiyyenin ideal şahsiyet
  tanımlamasını yansıtan “insan-ı kamil” kavramı, bu mertebelerin gerektirdiği nefis
  terbiyesi şartlarından yalıtılarak sıradan insanı şer’î sorumlulukları karşısında
  lakaytlaştıran bir konsept içinde kullanılmıştır.Bî-namaz meclislerinde felsefî
  tasavvufa ait en netameli konular tüm çıplaklığıyla mütalaa edilerek hem hak
  edilmemiş bir ruh konforunun hevesine düşülmüş hem de dinin maksad-ı aslîsi
  konusunda görüş ufku karartılmıştır. [Dinin maksad-ı aslîsi rızâ-ı Bârî’dir ve
  tahsili ancak şer’îsorumluluklar temelinde mümkündür.] Oysa gerek tasavvuf
  terminolojisine gerekse bu geleneğin pratiklerine bakıldığında “nefis muhasebesi”
  başlığı altında insan nefsine karşı sert ve tavizsizbir tutum sergilendiği görülmek
  -tedir. Bu gelenekte insan nefsinin mazeret üretilerek masumlaştırıldığına değil,
  sürekli itham altında tutulduğuna, hatta göz açmasına fırsat verilmeyenamansız bir
  “kaçak” muamelesi gördüğüne şahit oluyoruz. [Konuyla ilgili bilgiler ve sûfiyyenin
  hayatından örnekler için tasavvufun baş eserlerinden İmam Kuşeyrî’ye ait Risale’nin
  “Nefse muhalefet ve nefsin ayıpları” başlıklı babı incelenebilir.] İnsan nefsine
  dair bu telakkinin sûfîlere hasbir yorum biçimi olduğu düşünülmesin. Zira söz konusu
  nefis telakkisi nasslarda da karşımıza çıkmaktadır. Ayetlere baktığımızda sûfiyyeye
  de diğer İslam âlimlerine de mezkûr telakkinin esaslarınıbizzat Kuran-ı Kerim’in
  verdiğini göreceğiz. Birçok ayette nefis,arındırılması gereken bir varlık olarak
  zikredilmiş, onun hevâ ve arzuları karşısında insanoğluhep sert uyarılara muhatap
  olmuştur. Anılan telakki Yusuf suresi 53. ayette bir peygamberin dilindeaçık ve özlü
  ifadesini bulmuştur: “Ben nefsimitemize çıkarmam; çünkü nefs,Rabbimin merhameti
  olmadıkça, kötülüğü emreder.”
  Bu babda tasavvuf kitaplarının “nefis muhasebesi ”, “nefse muhalefet” vb.
  başlıklı bölümlerini mütalaa ederek hem sahih bir nefis şuuru, hem de bütün hüküm
  ve uygulamalarıyla temel esprisini nefse muhalefette bulan ödünsüz Müslümanlık
  erşuuru kazanmayabakmalıyız. Bu vesileyle İslam büyüklerinin nefis muhasebesi
  çerçevesinde ortaya koyduğu ilke ve tecrübelerin sistematik bir anlatımıiçin bu
  toprakların Müslümanlık bilinç ve hassasiyetinin baş mimarlarından İmam Gazzalî’nin
  İhya’sı iyibir seçim olacaktır.İmam Gazzali, nefis muhasebesi meselesini “Ey iman
  edenler, sabredinve sabır yarışında düşmanlarınızı geçin, savaş için hazır ve tetikte
  bulunun ve Allah'tan korkun ki felahaeresiniz!”(Al-i İmran, 200) ayetinde geçen ve
  ekseriya tetikte bulunmak, müteyakkız olmak şeklindemeallendirilen “murabata/ribât”
  kelimesinin kavramsal içeriğine dâhil görür. Bu kelimenin tasavvufimuhtevası bir yana,
  düşmanlara karşı tetikte olmanın esasta nefis terbiyesinden geçtiği ve nefsini
  beklemeyen kimsenin düşmanı da –en azından düşman olarakbekleyemeyeceği
  gerçeği nefis muhasebesinin murabatayla irtibatının haklılığını tartışılmazkılmaya kâfidir.
  Bu bakımdan meseleninayetletemellendirilmesini tartışmayı zaid addediyorum.

  NEFİS MUHASEBESİNİN İÇ BOYUTLARI


  Nefis muhasebesini murabatayla ilişkilendiren İmam Gazzali, hem nasların
  tevcihatıylahem de ehlullahın şahsî tecrübeleriyle ortaya kapsamlı bir murabata
  projesi sunar. Bu minvalde murabatayımuşârata, murâkaba, muhâsebe, muâkaba,
  mücâhede ve muâtebe olmaküzere altı durakhalinde takdim eder ve böylece nefsi
  beklemenin ancakbu altı hususungerçekleştirilmesi halinde mümkün olacağını ifade
  etmiş olur. (Bkz., Gazzâlî,İhyâu ulûmiddin, c. 4, s. 393)Altı hususun her birinin kabaca
  ne anlama geldiğini yine İmamGazzâlî’den özetlemeyeçalışalım.Muşârata, nefisle
  sözleşme yapmak. İmam Gazzâlî’nin anlatımıyla onu, adeta bir şirket ortağıgibi görüp
  tasarruf hak ve sınırları, yetki ve sorumlulukları konusunda tabir yerindeyse bir tür
  “nizamname” ye tabi tutmak. Murâkaba, sözleşmenin gerekleri karşısında nefsin
  duyarlılığını, ciddiyet ve titizliğini sürekli takip etmek. En ufak bir yanlış yapmasına,
  hududu çiğnemesinefırsat vermemek içinkendisini devamlı denetim altında tutmak.
  Muhâsebe, nefsi hesaba çekmek, sorgulamak. Ne yaptı, ne etti sürekli kendisinden
  rapor istemek.Muâkabe, yer yer kusurlarına ceza ile karşılık vermek. Hata ve
  ihmallerinin bedeliniödeterek yaptığının yanına kar kalmayacağını bilmesini sağlamak.
  İmam Gazzâlî bu konuda ehlullahdan birine ait manidar bir misal getirir.
  Hassân b. Ebî Sinân adında bir Allah dostu bir gün bir yapının yanından geçer. Elinde
  olmadan yapının ne zaman inşa edildiği merakınakapılır. Derhal mâlâyânî ile
  ilgilendiğininfarkına varır, hemen toparlanır ve bu ilgi kaymasını bir yıllık nafile oruçla
  cezalandırır.

  İLGİ DAĞINIKLIĞI


  Bugün ilgi dağınıklığından, işimize odaklanamamaktan yakınıyoruz. Yaptığımız işin
  hakkını veremediğimiz aşikâr. Sebebi ise işimize gereken özen ve ilgiyi
  göstermeyişimiz.Kendi işimizden, mesuliyetlerimizden esirgediğimiz ilgiyi de
  maalesefüzerimize vazifeolmayan işlere harcıyoruz. Günümüzde sosyal bir problem
  olarak meslekerbabının mesleğihakkında affedilmez cehaleti, sanatkâr sınıfının her
  geçen gün itibar kaybına uğraması,işini bilmeyen insanlara dair acı örneklerin sayısının
  artması bir de sözünü ettiğimiz ilgi kayması açısından okunsa nefis muhasebesi
  bağlamında kaybettiğimiz değerin munhasıran dinî olmadığı da görülecektir.Burada
  parmak basılması gereken bir başka husus, bugün ilgikaymasına sevk eden en etkin
  sebep olarak medya vemedya karşısındaki edilgen konumumuzdur.Medya organlarının,
  ilgili ilgisiz milyonlarcainsana kendilerine en ufak bir fayda teminetmeyecek -hatta çoğu
  kez zararlı olacak haber ve gelişmeleridikkat çekici bir dille sunmasıkarşısında ilgi
  disiplini için yapılabilecek şey artık ferdi gayretin sınırlarını aşıyor.Müslüman ferdin
  mâlâyâni kuşatmasından kurtulup önce şahsî sonra ictimâî mesuliyetlerini
  muvaffakiyetle yerine getirmesini temin etmeninyolları gerekli alt yapıçalışmalarına
  kadar İslamî toplumsal proje olarak aciliyetleele alınmalıdır.Mücâhede, gayret etmek,
  bitmek tükenmek bilmeyen bir azim ve çabaylanefsimizi Allah’ın rızasını kazanacağımız
  birhayatın şartlarına alıştırmaya çalışmak. Muâtabe, nefsimizi temize çıkarma
  gayretkeşliğiiçinde olmayıpsürekli eksik yanlarımızıgöz önünde tutmak, kendimizi
  ayıplamak,kusurlubulmak.Bir suçlu ya da sorumlu bulmak gerekiyorsa gözlerimiz bir
  başkasına değil önce kendi nefsimize çevrilmeli.  Tasavvufun muâtebe adıyla idealleştirdiği bu duygudan mahrum kalışımızın bedelini,
  karakollara taşınansıradan mahalle kavgalarından tutun da mahkeme salonlarına
  intikal eden cinayetlere kadarelim vakalarlasonuçlanan hak ihlalleriyle ödüyoruz.
  Bunlarınekserisinin temelinde en az yanlış anlamalar kadar kendinihaklı, muhatabını
  haksız görmeye şartlanmış nefislerimizin yattığı unutulmamalıdır. Burada bir
  nükteninaltını çizmek adına belirtmek gerekirse muâtebenin sonmaddeye konulması
  çok anlamlıdır. Zirabundan öncekihususları yerine getirmeye gayret edip de bir nebze
  yol kateden insanlar şeytanın en tehlikeli tuzağıyla karşı karşıya kalırlar. Bu merhalede,
  sen artık bu işibaşardın, bütün kötü hasletlerden arındın, nefsini terbiye ettin,diyerek
  şeytan insanı kendini beğenmişlik havasına sokmaya çalışır. Tehlikenin bittiği sanılan
  noktada şeytan insanın başına öyle çorap örer ki, nefis terbiyesi adına çekilen onca
  zahmetten geriye “şişkin bir ego” kalmış olur. İşin bir başka vahim yanı, gerek konumu
  itibarıyla erekse açıktan kusurları olmaması bakımından bu kimseye nasihat eden de
  bulunmaz. Dolayısıyla hatasını idrak etme şansı diğerlerine göre çok daha az olur bu
  kimselerin. Ki bu da imtihanın en çetin ve en tehlikeli tarafıdır.Allah dostlarının
  mertebeleri yükseldikçe ayaklarının altındaki zeminin daraldığı ve nihayet milimlik bir
  sarsılmanınbilekendilerini doruklardan aşağıya düşüreceğigerçeği bu açıdan düşünülürse
  ebrârın hasenâtınınneden mukarrebîn için seyyiât sayıldığını anlamak daha da kolaylaşır.
  ----------------
  [1] Câsiye, 23.
  [2] Vahşi Dil, Thomas Szasz, Çev. Mehmet Atalay, Kaknüs, 2006, s. 191.


  Talha Hakan Al
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Hümanizm Çağında Nefis Forum Tarih
Gelişim Çağındaki Çocuklar İçin Diyet Çocuk Sağlığı ve Bakımı 1 Nisan 2012
Demir Tavında, Dilber Çağında Atasözünün Açıklaması Atasözleri & Deyimler 14 Ekim 2011
Her koyun kendi bacağından asılır atasözünün anlamı açıklaması Atasözleri & Deyimler 17 Şubat 2011
Okul Çağındaki Çocuklar Nasıl Beslenmeli Çocuk Yemekleri 6 Haziran 2010
İkinci Medya Çağında İnternet - Ayşen Akyüz - Filiz Aydoğan Kitap, Resim ve Dergi 13 Nisan 2010

Bu Sayfayı Paylaş