Genel Muhasebe Vize Sınavı

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 1 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Genel Muhasebe Vize Sınavı konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Genel Muhasebe Test Soru ve Cevapları - AÖF İşletme Fakultesi Muhasebe Testi


  1. Aşağıdakilerden hangisi genel muhasebenin görevlerinden biri değildir?

  1. İşletmenin varlıklarını, sermayesini ve borçlarını belirlemek
  2. İşletme faaliyetlerinin sonucunu ortaya koymak
  3. İşletmenin ürettiği malların kalitesini ölçmek
  4. Varlıklar, sermaye ve borçlarda işletme faaliyetlerinden dolayı meydana gelen artış ve azalışları izlemek
  5. Dış bilgi kullanıcılarına bilgi sunmak

  2. İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını değer olarak ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Sermaye
  2. Kasa
  3. Satıcılar
  4. Borçlar
  5. Defter

  3. Muhasebenin sadece kaydetme, sınıflandırma, özetleme işlemlerini içeren işlevine ne ad verilir?

  * Yorumlama
  * Kayıt tutma
  * Raporlama
  * Denetim
  * Analiz etme

  4. Aşağıdakilerden hangisi serbest muhasebeci ünvanını taşıyan meslek erbabının görev kapsamı içine girmez?

  * Vergi beyannameleri tasdik yetkisi
  * Mali tabloları düzenlemek
  * Tüzel kişilere ait muhasebe defterlerini tutmak
  * Vergi beyannamelerini düzenlemek
  * Gerçek kişilere ait muhasebe defterini tutmak

  5. İşletmenin belli bir tarihteki mali durumunu gösteren tabloya ne ad verilir?

  * Nakit akım tablosu
  * Bilanço
  * Gelir tablosu
  * Öz kaynak değişim tablosu
  * Fon akım tablosu

  6. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucunda varlıklarda ve kaynaklarda eşit büyüklükte bir artış olur?

  * Kredili mal alışı
  * Zaralı peşin mal satışı
  * Peşin mal alışı
  * Borç ödenmesi
  * Maliyetine peşin mal satışı

  7. ( A ) İşletmesine ilişkin bazı bilgiler aşağıdaki gibidir.
  Dönem başı varlıkları : 750 lira
  Dönem sonu varlıkları : 1.125 lira
  Dönem başı borçları : 525 lira
  Dönem sonu borçları : 600 lira ise

  İşletmenin faaliyetleri sonucu elde ettiği kar veya zararı kaç TL’ dir?

  * 750 kar
  * 300 kar
  * 150 kar
  * 300 zarar
  * 750 zarar

  8. Aşağıdaki hesaplarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

  * Bir hesabın borç tarafı toplamının alacak tarafı toplamından fazla olması durumunda borç kalanı söz konusudur.
  * Bir hesabın borç ve alacak toplamları birbirine eşitse bu hesap açık demektir.
  * Varlıkların izlendiği ve borç kalanı veren hesaplar aktif hesaplardır.
  * Hesaplar arasında ayrım yapmaksızın herhangi bir hesabın sol tarafına kayıt yapılması işlemine “hesabı borçlandırmak” adı verilir.
  * Bir işlemin yarattığı etkiye göre ilgili hesabın borç yada alacak tarafına ilk kez yazılması işlemine “hesap açmak” demek.

  9. Tamamlanmayan işlemler ve belirli bir süre için veya bir konu için kullanılan hesaplara ne ad verilir?

  * Geçici hesaplar
  * Yardımcı hesaplar
  * Nazım hesapları
  * Düzenleyici hesaplar
  * Asli hesaplar

  10. Varlıklarda, borçlarda ve sermayede artış veya azalış yaratmayan, ancak işletme yönetimi ve diğer ilgililer tarafından bilinmesi ve izlenmesi gereken işlemlere ait hesaplar hangi hesap grubu altında yer alır?

  * Uzun vadeli yabancı kaynak hesaplarında
  * Gelir tablosu hesaplarında
  * Dönem varlık hesaplarında
  * Nazım hesaplarda
  * Maliyet hesaplarında

  11. Yevmiye defterine maddeler şeklinde kaydedilen işlemleri, buradan alarak sistemli bir şekilde ilgili hesaplara dağıtan ve sınıflandırılmış olarak bu hesaplarda toplayan defter aşağıdakilerden hangisidir?

  * Günlük kasa defteri
  * Alıcılar defteri
  * Büyük defter
  * Envanter defteri
  * Kambiyo senetleri defteri

  12. Her bir bankada olan mevduat tutarlarına ilişkin bilgileri aşağıdaki defterlerden hangisi gösterir?

  * Yevmiye defteri
  * Büyük defter
  * Kasa defteri
  * Yardımcı defter
  * Envanter defteri

  13. Mizan aracılığıyla defterler arasında kontrolü sağlamak için, mizanın borç ve alacak toplamları aşağıdakilerden hangisiyle karşılaştırılır?

  * Büyük defter toplamlarıyla
  * Mizan kalanlarıyla
  * Bilanço toplamlarıyla
  * Yevmiye defteri toplamlarıyla
  * İşletme defteri toplamlarıyla

  14. Dönem başı bilançosu düzenlendikten sonra dönem başı bilançosuna dayanarak yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

  * Açılış kaydının yapılması
  * Genel geçici mizanın düzenlenmesi
  * Dönem başı envanterin yapılması
  * Günlük işlemlerin yevmiye defterine kaydedilmesi ve oradan büyük deftere geçirilmesi
  * Kesin mizanın çıkarılması

  15. Kesin mizan ne zaman düzenlenir?

  * Dönem başı bilançosunun düzenlenmesinden sonra
  * Dönem sonu bilançosunun düzenlenmesinden sonra
  * Dönem sonu muhasebe işlemlerin yapılmasından sonra
  * Açılış kaydının yapılmasından sonra
  * Kesin mizanın çıkarılması

  16. İşletmenin sınırsız kabul edilen ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanması, dolayısıyla gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hangi muhasebe kavramının gereğidir?

  * Özün önceliği kavramının
  * Maliyet esası kavramının
  * Dönemsellik kavramının
  * Tam açıklama kavramının
  * İşletmenin sürekliliği kavramının

  17. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkları bilançoda hangi grupta gösterilir?

  * Kısa vadeli yabancı kaynaklar
  * Uzun vadeli yabancı kaynaklar
  * Öz kaynaklar
  * Duran varlıklar
  * Dönen varlıklar

  18. Aşağıdakilerden hangisi Tek Düzen Hesap Planında "Stoklar" grubu içinde yer almaz?

  * İlk madde ve malzeme
  * Yan mamuller – üretim
  * Mamuller
  * Ticari mallar
  * Demirbaşlar

  19.Satıcılar HS.

  XXX

  Ticari mallarHS. XXX
  İndirilecek KDV Hs. XXX

  Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

  * Kredili mal alışına
  * Peşin mal alışına
  * Kredili alınan malın iadesine
  * Kredili satılan malın iadesi
  * Kredili alınan mal için alış giderlerinin muhasebeleştirilmesine

  20. (T) işletmesinin işyerine teslim koşulu ile sattığı malı müşteriye taşıyan kargo
  şirketine yaptığı ödemenin kaydedilmesinde aşağıdaki hesaplardan hangisi
  borçlandırır?

  * Yurtiçi satışlar
  * Kasa
  * Satıcılar
  * Ticari Mallar
  * Pazarlama ve Satış Dağıtım Giderleri

  21. Devamlı envanter yönteminde "Yurtiçi Satışlar Hesabının" alacak kalanı aşağıdakilerden hangisini ifade eder ?

  * Alınan malın maliyetini
  * Satılan malın maliyetini
  * Satışların toplam hasılatını
  * Mevcut malın maliyetini
  * Mal alım satım işlemlerinden elde edilen karı ve zararı

  22. 0.Mal ile ilgili işlemleri aralıklı envanter yönetimine göre izleyen (A) işletmesinin:
  Dönem sonu mal mevcudu: 2.500 TL
  Satılan malların maliyeti : 3.000 TL
  Yurtiçi satışlar hesabının alacak kalanı: 7.000 TL

  Bu duruma göre işletmenin Mal Hesabının borç kalanı kaç TL’ dir?

  * 7.500
  * 5.500
  * 4.500
  * 4.000
  * 1.500

  23. (A) İşletmesi mal alım satımı ile ilgili işlemlerde devamlı envanter yöntemini uygulamaktadır. Buna göre müşteri Ferhan Özsoy’un daha önce kredili olarak satın almış olduğu (Y) malından iade ettiği 500 + 50 liradır.

  (A) İşletmesinin yapacağı muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmayacaktır?

  * Satılan ticari malların maliyeti
  * Satıştan iadeler
  * Ticari mallar
  * Kasa
  * Alıcılar

  24. Aşağıdaki hesaplardan hangisi “Hazır Değerler ” gurubunda yer almaz?

  * Alıcılar
  * Alınan çekler
  * Kasa
  * Bankalar
  * Vadesi gelmiş kuponlar

  25. (K) İşletmesi satın almış olduğu mal karşılığında satıcıya bir müşteri çeki vermiştir. Bu durumda yapılacak muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır?

  * Alacak senetleri
  * Verilen çekler ve ödeme emirleri
  * Kasa
  * Alıcılar
  * Alınan çekler

  26. Hisse senetleri alış değerinin üzerinde bir fiyatla satılmışsa aradaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

  * Kambiyo Karları Hesabında
  * Komisyon Gelirleri Hesabında
  * Temettü Gelirleri Hesabında
  * Reeskont Faiz Gelirleri Hesabında
  * Menkul Kıymet Satış Karları Hesabında

  27. (N) İşletmesi daha önce 500 lira alacaklı olduğu müşterisi Hakan Duman’ı kendisi lehtar göstererek kabule gönderdiği ve Hakan Duman’ın kabul ettiği 60 gün vadeli aynı tutardaki nominal değerli poliçeyi almıştır.

  Bu durumda işletmenin yapacağı kayıtta hangi hesap borçlandırılır?

  * Borç senetleri
  * Alacak senetleri
  * Alıcılar
  * Alınan çekler
  * Verilen çekler ve ödeme emirleri

  28. Alacak senedini bir borca veya yükümlülüğe karşı güvence oluşturmak amacıyla rehin olarak verilmesi durumunda bu işlem Alacak senetleri Hesabının hangi yardımcı hesabında izlenir?

  * Protestolu senetler
  * Cüzdandaki senetler
  * Teminattaki senetler
  * Takipteki senetler
  * Tahsilattaki Senetler

  29 . Aşağıdakilerden hangisi Maddi Duran Varlıklar gurubu içinde yer alır?

  * Haklar
  * Şerefiye
  * Kuruluş ve örgütlenme giderleri
  * Özel maliyetler
  * Yer altı ve yerüstü düzenleri

  30. İşletmenin daha çok yönetim faaliyetleri sırasında kullanıldığı büro eşyaları aşağıdaki hesaplardan hangisinde muhasebeleştirilir?

  * Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
  * Tesis, Makine ve Cihazlar
  * Demirbaşlar
  * Yapılmakta Olan Yatırımlar
  * Diğer Maddi Duran Varlıklar

  Cevaplar
  1.C
  2.B
  3.C
  4.C
  5.D
  6.B
  7.E
  8.B
  9.C
  10.B
  11.A
  12.C
  13D
  14.C
  15.B
  16.B
  17.E
  18.A
  19.D
  20.D
  21.E
  22.D
  23.B
  24.C
  25.A
  26.A
  27.C
  28.D
  29.B
  30.E


  alıntı
   

 2. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Genel Muhasebe Test Soruları - AÖF İşletme Fakultesi Genel Muhasebe Soruları


  1. Üretim ve hizmet işlemlerinde üretim maliyetini oluşturan giderlerin izlenmesini sağlayan muhasebe türü aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Genel muhasebe
  2. Finanssal muhasebe
  3. Yönetim muhasebesi
  4. Şirketler muhasebesi
  5. Maliyet muhasebesi

  2. Çok sayıdaki mali nitelikli işlemlere ait bilgilerin belirli sınıf ve guruplara göre düzenlenmesi muhasebenin hangi işlevidir?

  1. Kayıt
  2. Raporlama
  3. Sınıflandırma
  4. Özetleme
  5. Analiz ve yorum

  3. Aşağıdaki işlemlerden hangisi mali nitelikli işlem değildir?

  1. İşletmenin bankadan kredi kullanmak üzere sözleşme yapması
  2. İşletmenin kredili mal satması
  3. İşletmenin personelinden olan alacağını, personelin ücretlerinden kesmesi
  4. İşletmenin sermayesini ortaklardan nakit para olarak artırması
  5. İşletmenin bankalardaki mevduat hesabına faiz tahakkuk ettirilmesi

  4. İşletmenin belirli bir andaki varlıklardan borçlarının çıkarılmasıyla aşağıdakilerden hangisi bulunur?

  1. Net borçlar
  2. Net alacaklar
  3. Kar veya zarar
  4. Toplam nakit değeri
  5. Öz sermaye

  5. Bir işletmenin normal faaliyet dönemi olan bir yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerinin sonucu Gelirler - Giderler = Kar /Zarar şeklinde, aşağıdaki tablolardan hangisinde görülür?

  1. Gelir tablosunda
  2. Satışların maliyeti tablosunda
  3. Bilançoda
  4. Nakit akım tablosunda
  5. Kesin mizanda

  6. İşletme 10.000 TL maliyetli malı 15.000TL' ye kısmen peşin, kısmen kredili olarak sattığında aşağıdaki bilanço kalemlerinin hangisinde değişme olmaz?

  1. Kasa
  2. Alacaklar
  3. Sermaye
  4. Mal
  5. Borçlar

  7. Bilanço içeriğini oluşturan ve her bir unsurda dönem içindeki işlemler nedeniyle meydana gelen artış ve azalışlarını kaydedildiği çizelgeye ne ad verilir?

  1. Mizan
  2. Hesap
  3. Yardımcı defter
  4. Hesap planı
  5. Bilanço

  8. Hesapların işleyişi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

  1. Borçlardaki azalışlar için pasif hesaplar borçlandırılır
  2. Giderlerdeki artışlar için gider hesapları borçlandırılır
  3. Gelirlerdeki artışlar için gelir hesapları borçlandırılır
  4. Öz sermayedeki artışlar için pasif hesaplar alacaklandırılır
  5. Alacaklardaki artışlar için aktif hesaplar borçlandırılır

  9. İşletmenin mal satışlarından elde ettiği hasılat ile satılan malların maliyeti arasındaki farka ne ad verilir?

  1. Faaliyet karı
  2. Brüt satış karı
  3. Olağan kar
  4. Dönem karı
  5. Net kar

  10. Kasaya para girişlerini kaydetmek için kullanılan ve buna karşılık hangi hesabın veya hesapların alacaklandırılacağını gösteren belgeye ne ad verilir?

  1. Ödemi fişi
  2. Mahsup fişi
  3. Tediye fişi
  4. Tahsil fişi
  5. Kasa fişi

  11. Muhasebe sürecinde yapılan ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Açılış envanteri çıkarılması
  2. Açılış bilançosu düzenlenmesi
  3. Açılış kaydının yapılması
  4. Yevmiye defterine kayıt yapılması
  5. Büyük deftere kayıt yapılması

  12. Bir işletmenin işe başlama tarihindeki mali durumu şöyledir;

  Nakit para : 1.000
  Ticari Mallar: 17.000
  Taşıtlar: 7.000
  Banka kredileri: 10.000

  Buna göre açılış maddesinde Sermaye Hesabına yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

  1. 25.000 borç
  2. 25.000 alacak
  3. 15.000 borç
  4. 15.000 alacak
  5. 10.000 alacak

  13. Muhasebe süreci ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Belgelere dayanan günlük işlemler ilk önce büyük deftere kaydedilir
  2. İşletmenin bilançosu kesin mizandan yararlanılarak düzenlenir
  3. Envanter kayıtları, genel geçici mizan ile dönem sonu envanter sonuçları dikkate alınarak yapılır.
  4. Hesapların açılışı hem yeni kurulan hem de işine devam eden işletmeler için söz konusudur.
  5. Bir işletmenin donem sonu bilançosu aynı zamanda izleyen dönemin dönem başı bilançosudur.

  14. 2 Şubat 2001 tarihinde işe başlayan bir işletmenin kuruluş bilançosu hangi tarihi taşımalıdır?

  1. 31/12/2000
  2. 01/01/2001
  3. 01/02/2001
  4. 02/02/2001
  5. 01/03/2001

  15. Bir işletme aşağıdaki değerle işe başlamıştır.

  Nakit para :10.000 TL
  Demirbaşlar:20.800 TL
  Banka mevduatı: 19.700 TL
  Banka kredileri: 25.500 TL

  Bu bilgilere göre işletmenin öz sermayesi kaç TL dir?

  1. 25.000
  2. 29.700
  3. 30.800
  4. 50.500
  5. 76.000

  16. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  1. Gelirle ilgili ilkeler
  2. Personelle ilgili ilkeler
  3. Varlıklarla ilgili ilkeler
  4. Giderlerle ilgili ilkeler
  5. Kaynaklarla ilgili ilkeler

  17. Bir iktisadi değerin elde edilmesi veya mevcut bir varlığın değerinin artırılması için elden çıkarılması gereken iktisadi değerin toplana ne ad verilir?

  1. Fatura bedeli
  2. Maliyet bedeli
  3. Tasarruf değeri
  4. Piyasa değeri
  5. Net değer

  18. Satılan mal iade edilirse, iade tutarı hangi hesaba ve nasıl kaydedilir?

  1. Satışlar hesabının alacağına
  2. Satılan malın maliyeti hesabının borcuna
  3. Satıştan iadeler hesabının alacağına
  4. Satıştan iadeler hesabının borcuna
  5. Mal hesabının alacağına

  19. Ticari mallar HS. XXX


  Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hs.

  Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

  1. Mal satın alınmasına
  2. Mal satılmasına
  3. Satıştan iadeye
  4. Alış iskontusuna
  5. Firelerin muhasebeleştirilmesine

  20. Mal satın alırken işletme tarafından fatura bedelinin belli bir yüzdesi olarak ödenen Katma Değer Vergisi hangi hesaba nasıl kaydedilir?

  1. Hesaplanan KDV Hesabın'ın alacağına
  2. İndirilecek KDV Hesabın'ın borcuna
  3. İndirilecek KDV Hesabın'ın alacağına
  4. Hesaplana KDV Hesabın'ın borcuna
  5. Devreden KDV Hesabın'ın borcuna

  21. Aşağıdakilerden hangisi bir stok hesabı değildir?

  1. Mamuller
  2. Ticari mallar
  3. Diğer stoklar
  4. Satış iskontoları
  5. İlk madde ve malzeme

  22. Peşin mal satışlarının kaydedilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. Ticari mallar hesabı borçlandırılır
  2. Yurtiçi satışlar hesabı borçlandırılır
  3. İndirilecek KDV hesabı alacaklandırılır
  4. Kasa hesabı borçlandırılır
  5. Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı alacaklandırılır

  23. işletme, bankadaki mevduat hesabında para çektiğinde, aşağıdakilerden hangisi yapılır?

  1. Banka kredileri hesabı alacaklandırılır
  2. Bankalar hesabı borçlandırılır
  3. Bankalar hesabı alacaklandırılır
  4. Banka kredileri hesabı borçlandırılır
  5. Kasa hesabı alacaklandırılır

  24. Alacak Senetleri Hs. 700

  Al Sen.Hs
  600


  Faiz Gelirleri Hs.
  100
  ______________________________ ___________

  Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

  1. Senet tahsili
  2. Senet yenilenmesi
  3. Senedin şüpheli hale gelmesi
  4. Senedin değersiz hale gelmesi
  5. Senedin protesto ettirilmesi

  25. Senetsiz ticari alacaklar tahsil edildiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

  1. Kasa hesabı alacaklandırılır
  2. Şüpheli alacak hesabı alacaklandırılır
  3. Alıcılar hesabı alacaklandırılır
  4. Diğer ticari alacaklar hesabı borçlandırılır
  5. Alacak senetleri hesabı alacaklandırılır

  26. Senet iskontosunun tanımı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

  1. Senetlerin vade tarihinden nominal değeri üzerinden tahsil edilmesi
  2. Senetlerin vadelerinde indirimli olarak tahsil edilmesi
  3. Senetlerin vadelerinden sonra gecikme faiziyle birlikte tahsil edilmesi
  4. Senetlerin vadelerinden önce nominal değeri üzerinden paraya çevrilmesi
  5. Senetlerin vadelerinden önce, işleyecek faiz ve komisyon indirilerek bankaya satılması

  27.
  ______________________________ _____________
  Alacak Senetleri Hs. 1.000
  - Cüzdandaki Senetler 1000


  Alıcılar Hs.
  - Can Ticaret
  1000
  ______________________________ _____________


  Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisinde yer alır?

  1. Satıcı Can Ticaret'e olan borcun senet ciro edilerek ödenmesi
  2. 1.000 TL tutarlı senedin tahsil edilmek üzere Can Ticaret'e verilmesine
  3. İşletmenin alacaklısından kabul yazısıyla aldığı poliçeyi, borçlu olduğu Can Ticaret'e teslim edilmesin
  4. Can Ticaret'ten olan senetli ticari alacağın vadesinin uzatılmasına
  5. Can Ticaret'ten olan senetsiz ticari alacağın senede bağlanmasına

  28.Aşağıdakilerden hangisi " maddi duran varlıklar" kapsamında yer almaz?

  1. Özel Maliyetler
  2. Demirbaşlar
  3. Yer altı ve Yerüstü Düzenleri
  4. Yapılmakta Olan Yatırımlar
  5. Binalar

  29. Ticari bir işletmenin normal faaliyetlerini yerine getirirken elindeki serbest olarak kullanabileceği varlıkların stoklara, stokların tekrar serbest olarak kullanabileceği para şekline dönüşmesi sürecine ne ad verilir?

  1. Takvim yılı
  2. Süreç
  3. Normal faaliyet
  4. Faaliyet döngüsü
  5. Mali yıl

  30. Duran varlıkları elde etme maliyeti içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  1. Montajla ilgili giderler
  2. Fatura bedeli
  3. Ödenen katma değer vergisi
  4. Taşıma ve hamaliye giderleri
  5. Nakliye sırasındaki sigorta giderleri

  Cevaplar


  1.d
  2.e
  3.a
  4.c
  5.c
  6.d
  7.d
  8.b
  9.a
  10.a
  11.a
  12.e
  13.b
  14.a
  15.c
  16.d
  17.d
  18.d
  19.a
  20.b
  21.d
  22.e
  23.e
  24.e
  25.d
  26.d
  27.c
  28.d
  29.d
  30.b  alıntı
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş