Genel Muhasebe Giderler ve Gelirler Konu Özeti

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 1 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Genel Muhasebe Giderler ve Gelirler Konu Özeti konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  AÖF Genel Muhasebe Konuları - Gelir ve Giderler - Gelir Gider Mühasebesi - AÖF İşletme Fakultesi Konu Özetleri


  İşletmenin özsermayesinde değişme yaratmayan işlemler bilanço hesaplarında muhasebeleştirilir. Buna karşılık işletmenin özsermayesinde artış yaratan gelirler ile azalış yaratan giderler, Gelir Tablosu Hesaplan adı verilen hesaplara kaydolunur.

  Gelir tablosu hesaplan içinde yer alan gelir ve gider hesaplan işletmenin ticaret, hizmet veya üretim işletmesi oluşuna ve büyüklüğüne göre çeşitlilik gösterir. Gelir ve gider yaratan olaylar ana faaliyetlere bağlı olarak doğabileceği gibi (olağan gelir ve karlar), işletmede tekran normal olmayan ve ana faaliyet dışındaki bazı işlemler sonucu (olağandışı gelir ve karlar) doğabilir. Gelir tablosundan yararlanarak işletme hakkında karar verme durumunda olanlara bu bilgilerin ayrı ayn sunulması gerekir.

  GELİRLER VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Gelir; işletmenin ana faaliyet konusuna giren mal veya hizmet satışlanndan veya ana faaliyet konusu dışında kalan varlıklann satışından; faiz, kira, iştirak (temettü) vb.terinden elde edilen değerlerin brüt tutandır.
  Gelir hesaplannın tümü dönem içinde alacaklı çalışır. Yani alacak taraflanna kayıt yapılır.
  Tekdüzen Hesap Planında gelir gruplan:
  1. Brüt Satışlar
  2. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
  3. Olağandışı Gelir ve Karlar
  Döneme ak gelirler ilgili gelir hesabına kaydedilir. Ancak gelecek döneme ait geiir sözkûnusu ise bu tutarlar dönemsellik ilkesi gereği Gelecek Yıllara ait gelirler hs'na kaydedilir. Dönem sonunda bu hesaptan çıkartılarak Gelecek Aylara Ait Gelirler Hs'na kaydedilir.

  GİDERLER VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Gider, gelir sağlama amacıyla meydana gelen varlık tükenmeleridir. Giderler işletmelerin özsermayelerinde azalışa yol açar. Giderler, işletmelerin türüne (ticaret işletmesi, hizmet işletmesi yada üretim işletmesi oluşuna) ve büyüklüğüne göre çeşitlilik gösterir. Gider Hesaplannın tümü dönem içinde borç yanlı çalışır. Yani borç taraflanna kayıt yapılır. Tekdüzen Hesap Planında; faaliyet ve finansman giderlerinin, dönem içinde doğduklarında gelir tablosu hesaplan içinde yer alan 6 sayısıyla başlayan gider hesaplanna kaydedilmeyip; 7. Gruptaki maliyet hesaplanna kaydedilmesi ve dönemsonlanyla ilgili gelir tablosu hesaplanna aktarılması öngörülmüştür.
  Faaliyet ve finansman giderlerinin dışındaki giderler doğrudan kodu 6 sayısı ile başlayan gider hesaplanna kaydedilmektedir. Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği, dönem içinde oluşan maliyet giderlerin 7. Grupta 7/A veya 7/B seçeneklerinden biri ile izlenmesi istenmektedir. Ticaret işletmeleri aktif ve satış toplanılan ne olursa olsun 7/A veya 7/B seçeneklerinden istedikleri birini uygulayacaklardır. 7/A seçeneğinde giderler büyük defterde fonksiyon esasına göre bölümlendirilir.
  Bu hesaplarda toplanan giderler 6. Sınıftaki gelir tablosu gider hesaplanna aktanlmaktadır. Faaliyet giderleri, üretim ve satış maliyetlerine yüklenmeyen işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili giderleri ifade eder. 7/A seçeneğini benimseyen bir ticaret işletmesinin kullanacağı faaliyet ve finansman giderlerine ilişkin hesaplar şunlar olacaktır;
  760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hs.
  770 Genel Yönetim Giderleri Hs.
  780 Finansman Giderleri Hs.
  7/B seçeneğinde maliyet giderleri büyük defterde çeşit esasına göre izlenmektedir. Bu hesaplarda biriken giderler dönemsonlannda düzenlenen gider dağıtım tabloları aracılıyla fonksiyonlarına dönüştürülür ve 6. Sınıftaki gelir tablosu gider hesaplarına aktarılır. Bu seçeneği uygulayacak işletmeler 79. Gruptaki hesaplan kullanırlar:
  790 İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hs.
  791 İşçi Ücret ve Giderleri Hs.
  792 Memur Ücret ve Giderleri Hs.
  793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Hs.
  794 Çeşitli Giderler Hs.
  795 Vergi Resim ve Harçlar Hs.
  796 Amortisman ve Tükenme Paylan Hs.
  797 Finansman Giderleri Hs.
  798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hs.

  GELİR TABLOSU
  A. Brüt Satışlar
  1. YIS
  2. YDS
  3. Diğer Gelirler
  B. Satış indirimleri (-)
  1. Satıştan iadeler
  2. Satış ıskontoları
  3. Diğer indirimler
  C. Net Satışlar
  D. Satılan Malın maliyeti (hammadde maliyeti) (-)
  1. Satılan mamuller maliyeti
  2. Satılan ticari mallar aliyeti
  3. Satılan hizmetler maliyeti
  4. Diğer satışların maliyeti

  BRÜT SATIŞ KÂRI / ZARARI
  E. Faaliyet Giderleri (-)
  1. Araştırma Geliştirme Giderleri
  2. Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
  3. Genel yöneti giderleri

  FAALİYET KÂRİ / ZARARI
  F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar
  l .İştiraklerden temettü gelirleri
  2.Bağlı ortaklıklardan teettü gelirleri
  3.Faiz gelirleri
  4.Komisyon gelirleri
  5.Konusu kalmayan karşılıklar
  6.Menkul kıymetler satış kârları
  7.Kambiyo kârları
  8.Reeskont faiz gelirleri
  9.Diğer olağan gelir ve kârlar
  G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)
  l .Komisyon giderleri
  2.Karşılık giderleri
  3.Menkul kıymet satış zararları
  4.Kambiyo zararları
  5.Reeskont faiz giderleri
  6.Diğer olağan gider ve zararlar
  H. Finansman Giderleri (-)
  l .Kısa vadeliborçlanma giderleri
  2.Uzun vadeli borçlanma giderleri

  A. OLAĞAN KÂR / ZARAR
  İ. Olağandışı gelir ve kârlar
  1. önceki dönem gelir ve karlar
  2. Diğer olağandışı gelir ve kârlar
  J. Olağandışı gider ve zararlar (-)
  1. Çalışmayan kısım gider ve zararları
  2. Öneki dönem gider ve zararları
  3. Diğer olağandışı gider ve zararlar

  B. DÖNEM KÂRI / ZARARI
  K. Dönem kân vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları

  C. DÖNEM NET KARI / ZARAR

  Ünite 14 Degerlendirme Sorulari

  1-
  Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?


  Gelirinin tahakkuk etmesi

  Bir kısmı gelecek döneme ait giderin ödenmesi

  Bir kısmı gelecek döneme ait olan gelirinin tahsili

  Giderin tahakkuk etmesi

  Gelir hesaplarının bilançoya aktarılması
  Hata bildir

  2-
  Bu kayıt hangi işleme aittir?


  Bir önceki dönemde tahsil edilen kira gelirinin ilgili döneme gelir kayıtlanmasına

  Bulunulan ayın kira gelirinin sonraki aylara aktarılmasına

  Kira gelirleri hesabının kapatılmasına

  Kiranın ödenmesine

  Kiranın tahsiline
  çözüme bak - Hata bildir

  3- İşletme 1.10.1995 yılında 5 aylığına bir işyerinin aylığı 10.000.000 liradan kiralamış ve 50.000.000 lirayı peşin ödemiştir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs.'nın alacağına 10.000.000 kaydedilir.

  Kasa Hs.'nın alacağına 50.000.000 kaydedilir.

  Kasa Hs.'nın alacağına 40.000.000 kaydedilir.

  Genel Yönetim Giderleri Hs.'nın borcuna 30.000.000 kaydedilir.

  Gelecek Yıllara Ait Giderler Hs.'nın borcuna 20.000.000 kaydedilir.
  çözüme bak - Hata bildir

  4- Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel giderlerdendir?


  Komisyon Giderleri

  Genel Yönetim Giderleri

  Karşılık Giderleri

  Satılan Malların Maliyeti

  Reeskont Faiz Giderleri
  Hata bildir

  5- Özsermayede artış yaratan işlemler hangi hesapta izlenir?


  Gider hesabında

  Gelir hesabında

  Sermaye hesabında

  Bankalar hesabında

  Kasa hesabında
  çözüme bak - Hata bildir

  6- İşletmenin ana faaliyet konusuna giren mal ve hizmet satışlarından veya ana faaliyet konusu dışında kalan varlıkların satışlarından faiz, kira gibi işlemlerden elde edilen değerlere ne denir?


  Sermaye
  Hasılat

  Gelir
  Gider

  Kâr
  Hata bildir

  7- İşletme 01.05.1996 tarihinde varlıkları arasında bulunan ve kiraya verilen mağazanın 12 aylık kira toplamı 360.000.000 lirayı peşin tahsil etmiştir.
  Buna göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

  Hata bildir

  8- Aşağıdakilerden hangisi ana faaliyet geliridir?


  Kambiyo Kârları

  Reeskont Faiz Gelirleri

  İştiraklerden Temettü gelirleri

  Faiz Gelirleri


  alıntı
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş