Genel Isletme Ara (vize) Deneme sınavları

'SBS - ÖSS - Sınavlar' forumunda Mavi_Sema tarafından 6 Şubat 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Genel Isletme Ara (vize) Deneme sınavları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  1-) Üretim faktörlerinin tümünün ya da büyük bir kısmının devlet denetiminde olduğu, üretim ve dağıtım kanallarının devlet tarafından belirlendiği ekonomik sisteme ne ad verilir?
  A) Değişim ekonomisi
  B) Pazar ekonomisi
  C) Karma ekonomi
  D) Planlı ekonomi
  E) Serbest ekonomi

  --------------------------------------------------------------------------------
  2-) Mal ve hizmet üretimi için kullanılan bilgi ve yöntemlere ne ad verilir?
  A) Doğal kaynaklar
  B) Kapital
  C) Teknoloji
  D) Emek
  E) Patent

  --------------------------------------------------------------------------------
  3-) Evde kullanılan içme suyu aşağıdaki mallardan hangisine örnektir?
  A) Dayanıksız tüketim malı
  B) ) Dayanıksız üretim malı
  C) Dayanıklı tüketim malı
  D) Dayanıklı üretim malı
  E) Değişmez mal

  --------------------------------------------------------------------------------
  4-) Üretimi için hiçbir çaba ya da örgütlenme gerektirmeyen ve doğada hazır bulunan mallara ne ad verilir?
  A) Serbest mallar
  B) Yatırım malları
  C) Dayanıklı mallar
  D) Dayanıksız mallar
  E) Tüketim malları

  --------------------------------------------------------------------------------
  5-) Aşağıdakilerden hangisi tüketim mallarının ifade eder?
  A) Bir kez ya da kısa süreli kullanım sonucunda tüketilen mallar
  B) Başka bir malın üretilmesi için kullanılan mallar
  C) Gereksinimleri doğrudan doğruya gideren mallar
  D) Gereksinim ve istekleri gideren somut araçlar
  E) Üretimi için para, çaba ve emek gereken mallar

  --------------------------------------------------------------------------------
  6-) Aşağıdakilerden hangisinde mal ve hizmet üretimi bir arada gerçekleştirilir?
  A) Sigorta acentası
  B) Banka
  C) Toptancı ve perakendeci
  D) Otomobil fabrikası
  E) Yazılı basın işletmesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  7-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin özel amaçları arasında yer almaz?
  A) Uzun dönemli büyüme ve gelişme
  B) Tüketicilere nitelikli mal sunma
  C) Çalışanlara uygun ücret verme
  D) Toplumsal sorumluluğu yerine getirme
  E) Topluma hizmet etme

  --------------------------------------------------------------------------------
  :cool: Aşağıdakilerden hangisi sermaye sahiplerinin işletme ile ilgili beklentilerinden biridir?
  A) Daha iyi çalışma koşulları
  B) İşe almada cinsiyet ayrımı yapılmaması
  C) Vergi ve diğer yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi
  D) Tüketicilere nitelikli mal sunma
  E) İşletmenin geleceğinin güvende olması

  --------------------------------------------------------------------------------
  9-) İşletmeye mal ve hizmet sağlayan kuruluşlara ne ad verilir?
  A) Sermaye ortakları
  B) Kamu
  C) Tedarikçiler
  D) Rakipler
  E) Şahıs ortaklıkları

  --------------------------------------------------------------------------------
  10-) İşletmelerin endüstri, ticaret ve hizmet işletmeleri şeklinde gruplandırılmasında esas alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Üretilen mal ve hizmet çeşidine göre
  B) Ulusal köken
  C) İşletmeler arası anlaşma
  D) Üretim araçlarının mülkiyeti
  E) Hukuki yapı

  --------------------------------------------------------------------------------
  11-) Aşağıdakilerden hangisinde işletmenin temel işlevleri doğru olarak verilmiştir?
  A) Üretim, finansman
  B) Üretim, pazarlama
  C) Pazarlama, personel
  D) Muhasebe, yönetim
  E) Ar-ge, halkla ilişkiler

  --------------------------------------------------------------------------------
  12-) Çabuk bozulan tarımsal ürünleri kullanan işletmelerin kuruluş yeri seçiminde göz önünde bulundurmaları gereken en önemli etmen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Enerji ve yakıt
  B) Hammadde
  C) Ulaştırma
  D) Pazara yakınlık
  E) Su

  --------------------------------------------------------------------------------
  13-) Kurulacak işletmenin talep ve pazar payı kestiriminin yapıldığı, işletmenin ne kadar verimli, kârlı ve ussal olup olmadığının belirlendiği araştırma aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ekonomik Araştırmalar
  B) Teknik Araştırmalar
  C) Örgütsel Araştırmalar
  D) Yasal Araştırmalar
  E) Finansal Araştırmalar

  --------------------------------------------------------------------------------
  14-) Bir özel girişimcinin yapacağı yatırıma temel oluşturacak ön projenin değerlendirilmesinde ana ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Maliyet
  B) Kârlılık
  C) Satış
  D) Gider
  E) Gelir

  --------------------------------------------------------------------------------
  15-) Aşağıdakilerden hangisi kuruluş yeri etkenlerinden biri değildir?
  A) İşgücü
  B) Hammadde
  C) Ulaştırma
  D) Pazara yakınlık
  E) Örgüt kültürü

  --------------------------------------------------------------------------------
  16-) Aşağıdakilerden hangisi yatırım düşüncesinin gerçekleştirilebilme olasılığını ortaya koymak için kullanılır?
  A) Ön proje
  B) Yapılabilirlik araştırması
  C) Kesin proje
  D) Projenin uygulanması
  E) Değerlendirme ve yatırım kararı

  --------------------------------------------------------------------------------
  17-) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluş sürecinde ilk aşamadır?
  A) Ön proje
  B) Yapılabilirlik araştırması
  C) Kesin proje
  D) Projenin uygulanması
  E) Yatırım düşüncesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  1:cool: Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyümesinde üretime ilişkin nedenler kapsamında değerlendirilir?
  A) Rekabette üstünlük
  B) Çalışanlar
  C) Fonların kullanımında etkinlik
  D) Rakipler
  E) Ar-ge faaliyetleri

  --------------------------------------------------------------------------------
  19-) Dokuma fabrikasının bir iplik işletmesi ile birleşmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
  A) Yatay birleşme
  B) İleriye doğru dikey birleşme
  C) Geriye doğru dikey birleşme
  D) İleriye doğru dikey büyüme
  E) Geriye doğru dikey büyüme

  --------------------------------------------------------------------------------
  20-) �retim sınırlandırmasına gidilerek fiyatın belli seviyenin altına düşmemesi sağlanır.�olarak tanımlanan işletmeler arası anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fiyat karteli
  B) Tröst
  C) Konsorsiyum
  D) Miktar karteli
  E) Joint Venture

  --------------------------------------------------------------------------------
  21-) Konsernleri tröstlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Amacın rekabeti önleyerek karı arttırmak olması
  B) Amacın maliyeti düşürmek olması
  C) Oy çokluğunun amaçlanması
  D) Amacın ürün çeşitlemesine gitmek olması
  E) Amacın yönetimde eksik kalan noktaları tamamlamak olması

  --------------------------------------------------------------------------------
  22-) Aşağıdakilerden hangisi ileriye doğru dikey büyüme için gerekli koşullar arasında yer almaz?
  A) İşletmenin büyüyen bir endüstri dalında çalışması
  B) İşletmenin çok teknik bir ürün üretmesi
  C) Pazarlama kanalının kısa ve düşük fiyat artışı getirmesi
  D) Dağıtım kanallarındaki işletmelerin uzmanlaşmaması
  E) İşletmenin üretilen mallar için dağıtım sistemi kuracak kaynağının olması

  --------------------------------------------------------------------------------
  23-) Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin, pazarını genişletmek veya yeni pazarlar kazanmak amacıyla tesisleri ve kaynakları uygun olan fakat başarılı çalıştırılamayan bir işletmeyi satın alması ile gerçekleştirilen büyüme stratejisidir?
  A) Tam birleşme
  B) Centilmenlik anlaşması
  C) Satın alma yoluyla birleşme
  D) Stratejik işbirlikleri
  E) Joint venture

  --------------------------------------------------------------------------------
  24-) İnsancıl değerlerin ışığında işletme işlevlerinin doğru olarak yerine getirilmesine ne ad verilir?
  A) İşletme etiği
  B) Töre
  C) Genel etik
  D) Yönetim hakkı
  E) Ahlak

  --------------------------------------------------------------------------------
  25-) Rüşvet verme, fiyat anlaşması yapma, pazarda spekülasyon yapma etik açıdan sorgulanacak aşağıdaki hangi davranışa örnektir?
  A) Denetim dışı davranma
  B) Görevde hatalı davranma
  C) Görevi kötüye kullanma
  D) Görevi bilinçle kötüye kullanma
  E) Etik olan yasal olmayan

  --------------------------------------------------------------------------------
  26-) Yanıltıcı ve aldatıcı reklam mesajlarına yer vermek aşağıdakilerden hangisine örnektir?
  A) Finansal ilişkiler
  B) Örgütsel ilişkiler
  C) İçtenlik ve doğruluktan sapma
  D) İletişim
  E) Çıkar çatışmaları

  --------------------------------------------------------------------------------
  27-) İşletmelerde en çok etik çatışma yaratan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hediye ve rüşvet verme
  B) Sahtecilik
  C) Fiyat hileleri
  D) İşten atma
  E) İç iletişimde hile

  --------------------------------------------------------------------------------
  2:cool: İşletmelerin toplum üzerindeki olumlu etkileri en üst düzeye çıkarıp olumsuz etkileri en aza indirmeye çalışmasına ne ad verilir?
  A) Halkla ilişkiler
  B) Gönüllü sorumluluk
  C) Toplumsal sorumluluk
  D) Ekonomik sorumluluk
  E) Görevi kötüye kullanma

  --------------------------------------------------------------------------------
  29-) Yönetimi üretim faktörlerine göre tanımlayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yönetim
  B) Sosyoloji
  C) İktisat
  D) Hukuk
  E) Siyaset

  --------------------------------------------------------------------------------
  30-) Belirli bir işbirliği ve ilişki sistemi içinde bir araya gelen insanların, ortak amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetlerin düzenlenmesi sürecine ne ad verilir?
  A) Denetim
  B) Örgütleme
  C) Planlama
  D) Pazarlama
  E) Yönetim

  --------------------------------------------------------------------------------
  31-) Aşağıdakilerden hangisinin temel sorumluluklarından bir genel politikaların uygulanmasına hizmet edecek alt politikaların belirlenmesi ve kararların alınmasıdır?
  A) Tepe yöneticiler
  B) Orta düzey yöneticiler
  C) İlk basamak yöneticiler
  D) Fonksiyonel yönetici
  E) Genel müdür

  --------------------------------------------------------------------------------
  32-) Aşağıdakilerden hangisi yöneticiyi genel olarak kendi grubunun en iyi bilgi sağlayan kişisi durumuna getirir?
  A) Monitörlük rolü
  B) Konuşmacı rolü
  C) Birleştirici rolü
  D) Liderlik rolü
  E) Kaynak dağıtıcı rolü

  --------------------------------------------------------------------------------
  33-) Aşağıdakilerden hangisi neo-klasiklerin en önemli özelliğidir?
  A) Üretim artışını amaçlaması
  B) Bürokrasi, iç etkinlik ve verimlilikle ilgilenmesi
  C) Üretim süreçlerinin planlanması ve kontrolü üzerinde durması
  D) İnsan unsurunu ele alması
  E) Ekonomik insan görüşünü ortaya atması

  --------------------------------------------------------------------------------
  34-) Aşağıdakilerden hangisi planlamanın son aşamasıdır?
  A) Planların eyleme geçirilmesi
  B) Alternatiflerin geliştirilmesi
  C) Koşulların irdelenmesi
  D) En iyi alternatifin seçilmesi
  E) Örgütsel amaçların belirlenmesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  35-) Maslow� göre bireyin ait olma ve bir arada bulunduğu kişiler tarafından kabul görme isteği ile ilgili gereksinimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Temel fizyolojik gereksinimler
  B) Saygınlık gereksinimi
  C) Kendini gerçekleştirme gereksinimi
  D) Güvenlik gereksinimi
  E) Sosyal gereksinimler

  --------------------------------------------------------------------------------
  36-) Karar verme sürecine yol gösteren genel açıklamaları kapsayan plan türüne ne ad verilir?
  A) Program
  B) Kural
  C) Proje
  D) Politika
  E) Genyöntem

  1-) D 2-) C 3-) C4-) A5-) C6-) E7-) E:cool: E9-) C10-)A11-) B12-) B13-) A14-) B15-) E 16-) A17-) E1:cool: E19-) C20-) D21-)B22-) C23-) C24-) A25-) C26-) D
  27-) A2:cool: C29-) C30-) E31-) B32-) A33-) D34-) A35-)E36-) D
   

 2. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  1-) Bir ülkenin sahip olduğu kaynakların vatandaşları arasında dağılımını temel alan kurallar bütününe ne ad verilir?
  A) Etik
  B) Hukuk
  C) Ekonomik sistem
  D) Üretim faktörleri
  E) Pazar ekonomisi

  --------------------------------------------------------------------------------
  2-) Gereksinim, ihtiyaç ve isteklerini karşılamak amacıyla mal ve hizmetleri kullanan kişiler ya da organizasyonlara ne ad verilir?
  A) Endüstriyel tüketici
  B) Son tüketici
  C) Üretici
  D) Tüketici
  E) İşletme

  --------------------------------------------------------------------------------
  3-) Aşağıdakilerden hangisi mal üreten işletmelere örnek değildir?
  A) Banknot matbaası
  B) Kağıt üreticisi
  C) Otel işletmesi
  D) Kasap işletmesi
  E) Piyano üreticisi

  --------------------------------------------------------------------------------
  4-) Aşağıdakilerden hangisi üretimden elde edilen çıktıların fiziksel niceliklerinin, üretimde harcanan girdilerin fiziksel niceliklerine oranıdır?
  A) Verimlilik
  B) Ekonomiklik
  C) Kârlılık
  D) Ekonomik etkenlik
  E) Teknik etkenlik

  --------------------------------------------------------------------------------
  5-) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biridir?
  A) Kâr elde etme
  B) Uzun dönemli büyüme
  C) Tüketicilere nitelikli mal sunma
  D) Çalışanlara uygun ücret verme
  E) Toplumsal sorumluluk

  --------------------------------------------------------------------------------
  6-) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin dış çevresinde yer almaz?
  A) Tedarikçiler
  B) Rakipler
  C) Teknoloji
  D) Tüketiciler
  E) Yasalar

  --------------------------------------------------------------------------------
  7-) Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol'a göre işletmelerde geçerli işlevlerden muhasebe faaliyetleri kapsamında değerlendirilir?
  A) Üretim ve imalat
  B) Satın alma veya pazarlama
  C) Gerekli fonları sağlama
  D) Envanter ve gelir-gider hesapları
  E) Planlama ve denetim

  --------------------------------------------------------------------------------
  :cool: Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri bölümlendirmede kullanılan ölçütlerden biri değildir?
  A) Hukuksal biçim
  B) Ulusal köken
  C) Şube sayısı
  D) Kapitalin mülkiyeti
  E) Üretilen mal ve hizmet çeşidi

  --------------------------------------------------------------------------------
  9-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kuruluş süreci aşamaları arasında yer almaz?
  A) Yapılabilirlik araştırmaları
  B) Ön proje
  C) Stratejik proje
  D) Kesin proje
  E) Değerlendirme ve yatırım kararı

  --------------------------------------------------------------------------------
  10-) İşletme kuruluşu esnasında yapılan iş analizi, iş bölümü ve uzmanlaşma, yetki ve sorumluluk dağılımı, iletişim kanalları, örgüt şemasının çıkarılması aşağıdaki hangi araştırmanın kapsamında değerlendirilir?
  A) Ekonomik araştırma
  B) Teknik araştırma
  C) Finansal araştırma
  D) Örgütsel araştırma
  E) Yasal araştırma

  --------------------------------------------------------------------------------
  11-) Ham petrolün ucuz fakat ürünlerinin pahalıya taşınması ve dünyanın birçok ülkesinde ham petrol çıkarılamaması ve dış alım yoluyla sağlanması nedeniyle, petrol rafinerilerinin aşağıdaki illerden hangisine kurulması düşünülemez?
  A) İstanbul
  B) Ankara
  C) İzmir
  D) Kocaeli
  E) Mersin

  --------------------------------------------------------------------------------
  12-) Aşağıdakilerden hangisi orta ve küçük işletmeler için kentlere daha yakın yerlerde kurulan ve alt yapı sorunları çözülmüş ekonomik açıdan uygun kuruluş yerleridir?
  A) Serbest bölge
  B) Organize sanayi sitesi
  C) Küçük sanayi sitesi
  D) Üretim bölgeleri
  E) İmalat yerleri

  --------------------------------------------------------------------------------
  13-) Aşağıdakilerden hangisi işletmeyi büyümeye zorlayan nedenlerden biri değildir?
  A) Çevresel koşullar
  B) Tüketici davranışlarının değişimi
  C) Rakiplerin büyük sermaye kullanımı
  D) Hızlı karar alma
  E) Rakiplerin yeni teknoloji kullanımı

  --------------------------------------------------------------------------------
  14-) Aşağıdakilerden hangisi ürün farklılaştırması için söylenemez?
  A) Ürünün kalitesinin değiştirilmesi
  B) Ürünün ambalajının değiştirilmesi
  C) Ürünün reklamının değiştirilmesi
  D) Ürünün renginin değiştirilmesi
  E) Ürününün malzemesinin değiştirilmesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  15-) Coca Cola'nın yerel ve dış şişe üreticileriyle birleşmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
  A) Geriye doğru dikey büyüme
  B) İleriye doğru dikey büyüme
  C) Geriye doğru dikey birleşme
  D) İleriye doğru dikey birleşme
  E) İç büyüme

  --------------------------------------------------------------------------------
  16-) Petrol ihraç eden ülkeler örgütü (OPEC) aşağıdakilerden hangisine örnektir?
  A) Faaliyet karteli
  B) Bölge karteli
  C) Miktar karteli
  D) Konsern
  E) Tröst

  --------------------------------------------------------------------------------
  17-) Herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan temel kurallar yada değişkenlere ne ad verilir?
  A) Yasa
  B) Hukuk
  C) Etik
  D) Tüzük
  E) Dürüstlük

  --------------------------------------------------------------------------------
  1:cool: Aşağıdakilerden hangisi toplumla işletmeler arasındaki bir toplumsal anlaşmadır?
  A) Etik sorumluluk
  B) Hukuksal sorumluluk
  C) Toplumsal sorumluluk
  D) Gönüllü sorumluluk
  E) Ekonomik sorumluluk

  --------------------------------------------------------------------------------
  19-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde ana etik sorunlara yol açan konular arasında yer almaz?
  A) İletişim
  B) Finansal ilişkiler
  C) Örgütsel ilişkiler
  D) Çıkar çatışmaları
  E) İçtenlik ve doğruluktan sapma

  --------------------------------------------------------------------------------
  20-) İşletmelerin en çok etik dışı çatışma yaşadığı taraf aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Müşteriler
  B) Girdi verenler
  C) Çalışanlar
  D) Yasa ve hükümet
  E) Üstler

  --------------------------------------------------------------------------------
  21-) İşletmelerin çeşitli toplumsal etkinlikleri desteklemesi, çevreye ilişkin projelere katkıda bulunması aşağıdakilerden hangisine örnektir?
  A) Toplumsal sorumluluğa
  B) Ekonomik sorumluluğa
  C) Hukuksal sorumluluğa
  D) Etik sorumluluğa
  E) Gönüllü sorumluluğa

  --------------------------------------------------------------------------------
  22-) Aşağıdaki hangi bilim dalı yönetimi bir sınıf ve statü sistemi olarak tanımlar?
  A) Tarih bilimi
  B) Siyaset bilimi
  C) Sosyoloji bilimi
  D) İktisat bilimi
  E) Yönetim bilimi

  --------------------------------------------------------------------------------
  23-) İşletmenin temel politik karar organlarında ve hiyerarşik basamaklarında uzmanlık ve yetenek esasına göre seçilen kişilerin bulunduğu yönetim tipi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ailesel yönetim
  B) Siyasal yönetim
  C) Tepe yönetimi
  D) Alt yönetim
  E) Profesyonel yönetim

  --------------------------------------------------------------------------------
  24-) "Üretim bölümü şefi bir sözleşmeyi bir satıcı ile tartışıp sonuçlandırabilir ve son olarak bölüm yöneticisi bir sorunu astlarıyla veya şeflerle tartışıp çözümleme yoluna gidebilir" ifadesi yöneticinin aşağıdaki hangi rolüne örnektir?
  A) Monitörlük rolüne
  B) Uyuşmazlıkları çözümleyici rolüne
  C) Kaynak dağıtıcı rolüne
  D) Müzakerecilik rolüne
  E) Sözde mevki sahibi rolüne

  --------------------------------------------------------------------------------
  25-) Bürokrasi yaklaşımının temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Taylor
  B) Fayol
  C) Weber
  D) Mayo
  E) Maslow

  --------------------------------------------------------------------------------
  26-) Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel plan ve eylem programlarının maliyetini ve bedelini gösterir?
  A) Program
  B) Proje
  C) Bütçe
  D) Politika
  E) Genyöntem

  --------------------------------------------------------------------------------
  27-) Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin kontrol edebileceği kadar kişiden sorumlu olmasını ifade eder?
  A) Komuta birliği
  B) Basamaklar sırası
  C) Ayrıklık
  D) Yönetim alanı
  E) Çapraz ilişkiler

  --------------------------------------------------------------------------------
  2:cool: Aşağıdakilerden hangisi Herzberg'e göre güdüleyici bir faktör değildir?
  A) İş başarma
  B) Ücret
  C) Tanınma
  D) Sorumluluk
  E) Gelişme

  --------------------------------------------------------------------------------
  29-) Aşağıdakilerden hangisi amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının ya da ne ölçüde ulaşıldığının belirlenip, gerekiyorsa düzeltici önlemlerin alınması sürecidir?
  A) Planlama
  B) Örgütleme
  C) Yöneltme
  D) Koordinasyon
  E) Denetim

  --------------------------------------------------------------------------------
  30-) Aşağıdaki hangi liderlik yaklaşımı, etkin liderlik davranışlarını belirlemeyi ve bu davranışları bireylere öğretmeyi ve onları eğitmeyi amaçlar?
  A) Ayırt edici yaklaşım
  B) Stil yaklaşımı
  C) Durumlara göre yaklaşımı
  D) Yeni liderlik yaklaşımı
  E) Beklenti yaklaşımı

  --------------------------------------------------------------------------------
  31-) İnsan kaynağını diğer üretim faktörlerinden ayıran unsur aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Pahalı olması
  B) Verimli kullanılması
  C) Vasıfsız olması
  D) Karmaşık olması
  E) Sosyal bir varlık olması

  --------------------------------------------------------------------------------
  32-) Yaptırım hakkı olmayan, uzman olduğu konuda görüş ve öneri sunma olanağı veren yetkiye ne ad verilir?
  A) Komuta yetkisi
  B) Sınırlı yetki
  C) İşlevsel yetki
  D) Kurmay yetki
  E) Dikey yetki

  --------------------------------------------------------------------------------
  33-) Geçmişteki göstergelerden yararlanarak gelecekteki işgücü hakkında planlama yapma aşağıdaki hangi planlama yöntemini ifade eder?
  A) Delphi tekniği
  B) İleriye dönük kestirim
  C) İşgücü envanteri
  D) İndeks hesabı
  E) Kantitatif teknik

  --------------------------------------------------------------------------------
  34-) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönteminin işlevlerinden biri değildir?
  A) Endüstri ilişkileri
  B) Kadrolama
  C) Müşteri ilişkileri
  D) Değerlendirme ve ödüllendirme
  E) Yetiştirme ve geliştirme

  --------------------------------------------------------------------------------
  35-) İşletmede yapılan birbirinden farklı tüm işlere yönelik bilgilerin toplanması, değerlenmesi ve yorumlanmasına ne ad verilir?
  A) İşgücü analizi
  B) İş analizi
  C) İş tanımı
  D) İş gerekleri
  E) İşgören profili

  --------------------------------------------------------------------------------
  36-) Başarı değerlemesi yapan kişinin, personelin işindeki başarısını sorgulayan bir dizi ifade içinden o personel için uygun olanlarını işaretlediği değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Boylandırma çizelgesi yöntemi
  B) Kontrol listesi yöntemi
  C) Sıralama yöntemi
  D) Zorunlu dağıtım yöntemi
  E) Puan dağıtım yöntemi


  1-) C2-) D3-) C4-) A5-) A6-) C7-) D:cool: C9-) C10-) D11-) B12 -) C13-) D14-) C15-) D
  16-) C17-) C1:cool: C19-) B20-) A21-) E22-) C23-) E24-) D25-) C26-) C27-) D2:cool:B29-) E
  30-)B31-) E32-) D33-) D34-) C35-) B36-) E
   

 3. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  1-) Aşağıdakilerden hangisi H.Fayol� göre işletmelerde geçerli işlevlerden ticari faaliyetler kapsamında değerlendirilir?
  A) Pazarlama
  B) Üretim
  C) Finansman
  D) Yönetim
  E) Denetim

  --------------------------------------------------------------------------------
  2-) Gereksinim ve isteklerini karşılamak amacıyla mal ya da hizmetleri kullanan bireyler ya da örgütlere ne ad verilir?
  A) Tüketici
  B) Üretici
  C) Endüstriyel tüketici
  D) İşletme
  E) Toptancı

  --------------------------------------------------------------------------------
  3-) Aşağıdakilerden hangisi hizmete örnektir?
  A) Banknot matbaası
  B) Kalem üreticisi
  C) Lunapark işletmeciliği
  D) Kasap
  E) Gitar üreticisi

  --------------------------------------------------------------------------------
  4-) Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri büyümeye zorlayan nedenlerden biri değildir?
  A) Çevre koşulları
  B) Tüketici davranışlarının değişimi
  C) Yeni teknolojiler
  D) Bireysel ilişkiler
  E) Rakiplerin kuvvetli olması

  --------------------------------------------------------------------------------
  5-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin dış çevresinde yer alır?
  A) Personel
  B) Sermaye sahipleri
  C) Çalışanlar
  D) Yöneticiler
  E) Tüketiciler

  --------------------------------------------------------------------------------
  6-) Herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan değişkenlere ne ad verilir?
  A) Törel
  B) Ahlâk
  C) Etik
  D) Dürüstlük
  E) Yasa

  --------------------------------------------------------------------------------
  7-) İşletme büyüklüğü ile ilgili olarak verilecek kararlarda aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
  A) Sosyal çevre
  B) Biçimsel olmayan yapı
  C) İşletmelerin faaliyet konusu
  D) Yönetim yeteneği
  E) Finansman kaynakları

  --------------------------------------------------------------------------------
  :cool: Doğal çevre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Doğal çevrenin tehlikelerden arındırılması işletmelerin rekabet güçlerini yükseltir.
  B) İşletmelere çevre kirliliği konusunda daha büyük bir sorumluluk yüklenmektedir.
  C) Çevre korunmasında temel görev devlete düşer.
  D) Çeşitli kirlilik öğelerini ortadan kaldırmak toplumların önde gelen sorunlarındandır.
  E) İşletmeler tüm toplum kesimlerince gözetim altında tutulmaktadır.

  --------------------------------------------------------------------------------
  9-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin özel amaçları içinde yer almaz?
  A) Uzun dönemli büyüme
  B) Kâr elde etme
  C) Tüketicilere nitelikli mal sunma
  D) Çalışanlara uygun ücret verme
  E) Toplumsal sorumluluk

  --------------------------------------------------------------------------------
  10-) Aşağıdakilerden hangisi ürün farklılaştırma çalışmaları arasında yer almaz?
  A) Promosyon kampanyası yapmak
  B) Ambalaj değiştirmek
  C) Ürünün kalitesini değiştirmek
  D) Gıda ürünlerinin tadını değiştirmek
  E) Dayanıklı tüketim malı ise dayanma süresini arttırmak

  --------------------------------------------------------------------------------
  11-) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik mal değildir?
  A) Üniversite
  B) Göldeki tuz
  C) Keman
  D) Ev konservesi
  E) Kişisel bilgisayar

  --------------------------------------------------------------------------------
  12-) Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri bölümlendirmede kullanılan ölçütlerden biri değildir?
  A) Üretilen mal ve hizmet çeşidi
  B) Hukuksal biçim
  C) Ulusal köken
  D) Çalışanların sayısı
  E) Kapitalin mülkiyeti

  --------------------------------------------------------------------------------
  13-) Büyük yerleşim merkezlerinin çevresinde orta ve büyük çaplı işletmelerin düzenli ve planlı olarak bir araya toplandığı bölgelere ne ad verilir?
  A) Endüstriyel bölgeler
  B) Organize sanayi bölgesi
  C) Sanayi alanları
  D) Küçük sanayi sitesi
  E) İşletme toplulukları

  --------------------------------------------------------------------------------
  14-) Çabuk bozulan tarımsal ürünleri kullanan işletmelerin kuruluş yeri seçiminde göz önünde bulundurmaları gereken en önemli etmen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ulaştırma
  B) Enerji ve yakıt
  C) Hammadde
  D) Pazara yakınlık
  E) İşgücü

  --------------------------------------------------------------------------------
  15-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kuruluş aşamaları arasında yer almaz?
  A) Yapılabilirlik araştırmaları
  B) Yapılabilirlik projesi
  C) Üretime geçiş
  D) Rekabet düşüncesi
  E) Değerlendirme ve yatırım kararı

  --------------------------------------------------------------------------------
  16-) İnsan kaynakları yönetiminin ana konusunu oluşturan üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Girişimci
  B) Teknoloji
  C) Sermaye
  D) Emek
  E) Doğal kaynaklar

  --------------------------------------------------------------------------------
  17-) Herhangi bir hedefe ulaşmak için gerekli temel adımların tamamlanmasında izlenecek sıra ve zamanlamayı gösteren planlara ne ad verilir?
  A) Bütçe
  B) Program
  C) Proje
  D) Kural
  E) Politika

  --------------------------------------------------------------------------------
  1:cool: İş analizi, iş bölümü ve uzmanlaşma, yetki ve sorumluluk dağılımı, iletişim kanalları, çalışacak kişilerin saptanması, örgüt şemasının çıkarılması hangi araştırmanın kapsamında değelendirilir?
  A) Örgütsel araştırmalar
  B) Ekonomik araştırmalar
  C) Teknik araştırmalar
  D) Yasal araştırmalar
  E) Finansal araştırmalar

  --------------------------------------------------------------------------------
  19-) Yönetimi bazen emir verme, hükmetme ve otorite ilişkilerini kapsayan, bazende otoriteyi ele geçirme yolu olarak tanımlayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Üretim bilimi
  B) Pazarlama bilimi
  C) Siyaset bilimi
  D) Yönetim bilimi
  E) İktisat bilimi

  --------------------------------------------------------------------------------
  20-) İşbirliğinde bulunan bir grubun faaliyetlerini ortak amaçlar doğrultusunda sürdürme sürecine ne ad verilir?
  A) Yönetim
  B) Muhasebe
  C) Pazarlama
  D) Personel
  E) Üretim

  --------------------------------------------------------------------------------
  21-) Aşağıdakilerden hangisi ana etik sorunlara yol açan konular arasında yer almaz?
  A) İletişim
  B) Pazarlama ilişkileri
  C) Örgütsel ilişkiler
  D) Çıkar çatışmaları
  E) İçtenlik ve doğruluktan sapma

  --------------------------------------------------------------------------------
  22-) İşletmenin daha önce satın aldığı girdileri kendisinin üretmeye başlaması ile sağlanan büyümeye ne ad verilir?
  A) Fonksiyonel büyüme
  B) İleriye doğru dikey büyüme
  C) Yatay büyüme
  D) Geriye doğru dikey büyüme
  E) Çapraz büyüme

  --------------------------------------------------------------------------------
  23-) Temel politik karar organlarının ve hiyerarşik yapının önemli bir kısmının belli bir ailenin üyelerinden oluştuğu yönetim tipi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Siyasal yönetim
  B) Üretim yönetimi
  C) Profesyonel yönetim
  D) Ailesel yönetim
  E) Pazarlama yönetimi

  --------------------------------------------------------------------------------
  24-) İşletmelerde en yüksek oranda görülen etik dışı davranış aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sözleşmelerde hile
  B) Sahtecilik
  C) Fiyat hileleri
  D) Hediye ve rüşvet verme
  E) İşten atma

  --------------------------------------------------------------------------------
  25-) Personel planlama işlevinde karşılaşılan temel güçlük aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İnsanın homojen özellikler göstermeyen bir üretim girdisi olması
  B) Teknolojinin yetersiz olması
  C) Nitelikli personel gereksiniminin fazla olması
  D) Personel sayısının fazla olması
  E) Personel maliyetlerinin yüksek olması

  --------------------------------------------------------------------------------
  26-) Geçmişteki bilgilerden yararlanarak gelecekteki işgücünün hesaplanması yöntemine ne ad verilir?
  A) Delphi tekniği
  B) Envanter tekniği
  C) Kantitatif kestirim
  D) İndeks hesabı
  E) İleriye dönük kestirim

  --------------------------------------------------------------------------------
  27-) İşletmelerin bağımsız birimler oluştururken hedefledikleri temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Organizasyon şeması oluşturmak
  B) Personel disiplinini sağlamak
  C) Pazar payını arttırmak
  D) Motivasyonu arttırmak
  E) Uzmanlaşma sağlamak

  --------------------------------------------------------------------------------
  2:cool: Amaçların ve bu amaçlara ulaşmak için uygun yöntemlerin belirlendiği sürece ne ad verilir?
  A) Planlama
  B) Örgütleme
  C) Yöneltme
  D) Denetim
  E) Pazarlama

  --------------------------------------------------------------------------------
  29-) İnsanları içten gelen bir istekle çalışmaya ikna edebilme ve grup olarak amaçların gerçekleştirilmesinde işbirliği yapmalarını sağlayabilme yeteneğine ne ad verilir?
  A) Beşeri ilişkiler yeteneği
  B) Teknik yetenek
  C) Kavramsal yetenek
  D) Düşünsel yetenek
  E) Rassal yetenek

  --------------------------------------------------------------------------------
  30-) Aşağıdaki gereksinimlerden hangisi bireyin ait olma, bir arada bulunduğu kişiler tarafından kabul görme isteği ile ilgilidir?
  A) Kendini gerçekleştirme gereksinimi
  B) Güvenlik gereksinimi
  C) Saygınlık gereksinimi
  D) Sosyal gereksinmeler
  E) Temel fizyolojik gereksinmeler

  --------------------------------------------------------------------------------
  31-) Emeği diğer üretim faktörlerinden farklı kılan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Pahalı olması
  B) Kıt olması
  C) Vasıflı olması
  D) Karmaşık olması
  E) Sosyal bir varlık olması

  --------------------------------------------------------------------------------
  32-) Belli bir dönemde çeşitli nedenlerle işletmeden ayrılan personel sayısının yüzde olarak ifadesine ne ad verilir?
  A) İş oranı
  B) Personel oranı
  C) Devamsızlık oranı
  D) Yedek personel oranı
  E) Personel dönüşüm oranı

  --------------------------------------------------------------------------------
  33-) Toplumun istediği ve gereksindiği mal ve hizmetleri işletmenin sürekliliğini sağlayacak ve yatırımcılara karşı sorumluluklarını yerine getirecek bir fiyatla üretmek işletmelerin hangi sorumluluğuna girer?
  A) Ekonomik sorumluluğuna
  B) Hukuksal sorumluluğuna
  C) Etik sorumluluğuna
  D) Gönüllü sorumluluğuna
  E) Örgütsel sorumluluğuna

  --------------------------------------------------------------------------------
  34-) Üretilen bir mal veya hizmetin iktisadi bir değer olabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir?
  A) Yeni olması
  B) Kaliteli olması
  C) Yeterli miktarda olması
  D) İhtiyaca cevap vermesi
  E) Ucuz olması

  --------------------------------------------------------------------------------
  35-) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin işlevleri arasında yer almaz?
  A) Endüstri ilişkileri
  B) Kadrolama
  C) Planlama
  D) Teknoloji geliştirme
  E) Değerlendirme ve ödüllendirme

  --------------------------------------------------------------------------------
  36-) Kısa devre ya da Fayol köprüsü ilkesi adı verilen örgütleme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yönetim birliği ilkesi
  B) Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
  C) Yönetim alanı ilkesi
  D) Fonksiyonel benzerlik ilkesi
  E) Çapraz ilişkiler ilkesi

  1-) A2-) A3-) C4-) D5-) E6-) C7-)B:cool: C9-) B10-)A11-) B12-) D13-) B14-) C15-) D16-) D17-) B1:cool:C19-)C20-) A21-) B22-)D23-) D 24-) D25-) A26-) E27-) E2:cool: A29-) A30-) D 31-) E32-) E33-) A34-) D35-) D 36-) E
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Genel Isletme (vize) Forum Tarih
Tarımsal Altyapı Ve Tarım İşletmelerinin Genel Özellikleri Nedir Konu Dışı Başlıklar 7 Ağustos 2011
AÖF Genel İşletme Soruları Açık Öğretim AÖF 1 Ocak 2011
İşletmelerin Genel Amaçları Nelerdir Açık Öğretim AÖF 6 Kasım 2010
Genel İşletme Final Deneme Testleri Açık Öğretim AÖF 31 Ekim 2010
Genel İşletme Bütünleme Sınavı Soru ve Cevapları Açık Öğretim AÖF 7 Ağustos 2010

Bu Sayfayı Paylaş