Genel İşletme Final Deneme Testleri

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 31 Ekim 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Genel İşletme Final Deneme Testleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  açık öğretim sosyal hizmetlerbölümü - genel işletme sınav soruları

  1-) Bir ülkenin sahip olduğu kaynakların, gereksinme ve isteklerinin karşılanması amacıyla vatandaşları arasında dağılımını temel alan kurallar bütünü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Üretim öğeleri
  B) Ekonomik sistem
  C) Siyasi sistem
  D) Yasal idari sistem
  E) Bölüşüm sistemi


  2-) Üretimde yararlanılan para ve parasal değeri olan her tür donanıma ne ad verilir?
  A) Emek
  B) Teknoloji
  C) Sermaye
  D) Girişimci
  E) Doğal kaynaklar


  3-) Aşağıdakilerden hangisi yönetim işlevlerinden biri değildir?
  A) Topluma hizmet
  B) Denetim
  C) Planlama
  D) Örgütleme
  E) Yöneltme


  4-) İşletmelerin kapasiteleri, büyüklüğü, hukuksal yapısı gibi ayrıntıların belirlendiği ve projenin somutlaştığı karar aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Projenin uygulanması
  B) Fizibilite araştırması
  C) Ön proje
  D) Kesin proje
  E) Deneme üretimi


  5-) Giysi üreten bir işletmenin ürettiği ürünleri bayiler ve mağazalar yoluyla satmak yerine satış mağazaları açması aşağıdaki büyüme türlerinden hangisine örnektir?
  A) Çapraz büyüme
  B) İleriye doğru dikey büyüme
  C) Geriye doğru dikey büyüme
  D) Yatay büyüme
  E) Yatay birleşme


  6-) Aşağıdakilerden hangisinde oy çokluğu amaçlanarak rekabeti ortadan kaldırmak yerine tam anlamıyla büyüme gerçekleşir?
  A) Fiyat karteli
  B) Tröst
  C) Konsorsiyum
  D) Holding
  E) Konsern


  7-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal sorumluluk tanımıdır?
  A) Toplumla işletmeler arasındaki bir toplumsal anlaşmadır
  B) Toplumun istediği mal hizmetleri işletmelerin sürekliliğini sağlayacak ve yatırımcılara karşı sorumlulukları yerine getirecek bir fiyatla üretmektir
  C) İşletmenin var olan yasalara uymasıdır
  D) Yasalarda belirtilmeyen ancak bir işletmeden toplumun beklediği davranışlar ve eylemlerdir
  E) Toplumun işletmelerden beklediği çeşitli katkılardır


  :cool: Yönetimi devlet ve iktidar yapılanması olarak tanımlayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hukuk
  B) Tarih
  C) Siyaset
  D) Sosyoloji
  E) İktisat


  9-) Aşağıdakilerden hangisi Maslow’a göre sosyal gereksinimleri ifade eder?
  A) Su, yiyecek, uyku
  B) Tehlikeden kaçınma
  C) Ait olma, kabul görme
  D) Kendine güven ve saygı
  E) Yeteneklerinin farkına varma


  10-) Belli bir konuda uzman olan yöneticiye uzman olduğu konuyla ilgili olmak üzere görüş ve önerilerde bulunma hakkı veren yetkiye ne ad verilir?
  A) Kurmay yetki
  B) İşlevsel yetki
  C) Komuta yetkisi
  D) Uygulayıcı yetki
  E) Danışmanlık yetkisi


  11-) Aşağıdakilerden hangisi biçimsel ve biçimsel olmayan gruplar, iletişim yoğunluğu ve önderlik ile ilgilenir?
  A) Bireysel nitelikler
  B) Örgütsel özellikler
  C) Dış kaynaklar
  D) İş nitelikleri
  E) Bireylerarası ilişkiler


  12-) Personel dönüşüm oranı aşağıdakilerden hangisini gösterir?
  A) İşletmeye bir dönem içinde yeni katılan işgörenin oranı
  B) İşletmeden bir dönem içinde çeşitli nedenlerle ayrılan işgörenin yüzde olarak oranını
  C) İşletmede bir dönemden diğer döneme aktarılan personelin yüzde olarak oranını
  D) Mevcut işgörenin sayı ve nitelik olarak özelliklerini
  E) İşletmeden çeşitli nedenlerle ayrılan personelin sayısı


  13-) Geçmişteki göstergelerden yararlanılarak gelecekteki işgücü hakkında tahminde bulunmaya dayalı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Boylandırma çizelgesi
  B) İleriye dönük kestirim
  C) İşgücü envanteri
  D) İndeks hesabı
  E) Kantitatif teknikler


  14-) Pazarlama faaliyetleri çerçevesinde yerine getirilen taşıma ve depolama çalışmaları pazarlama sistemi fonksiyonlarından hangisinin kapsamında değerlendirilir?
  A) Fiziksel fonksiyonlar
  B) Kolaylaştırıcı fonksiyonlar
  C) Değişim fonksiyonları
  D) Satış artırıcı fonksiyonlar
  E) Fiyatlandırma fonksiyonları


  15-) Satın alma karar sürecinde ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Satın alma kararının tekrarlanması
  B) Satın alma kararının verilmesi
  C) Alternatiflerin değerlendirilmesi
  D) Ürün veya hizmetlerle ilgili bilgilerin araştırılması
  E) Gereksinmenin ortaya çıkması


  16-) Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin bir ürünü ya da malı satın alırken neyi satın aldığını ifade eder?
  A) Zenginleştirilmiş ürün
  B) Somut ürün
  C) Çekirdek ürün
  D) Hizmet
  E) Marka


  17-) Tüketicilerin haberdar olmadığı ya da bilseler de satın almayı düşünmediği aniden ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için satın alınan mallar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Aranmayan mallar
  B) Kolayda mallar
  C) Endüstriyel mallar
  D) Özelliği olan mallar
  E) Beğenmeli mallar


  1:cool: Aşağıdakilerden hangisinde yeni bir ürünü pazara sunan işletme, esnek olmayan talepten yararlanarak pazardan mümkün olduğunca fazla gelir elde etmek için yüksek bir fiyat belirler?
  A) Pazarın kaymağını alma
  B) Pazara nüfuz etme
  C) Ürün dizisi fiyatlama
  D) Aksesuar ya da zorunlu olmayan ürünlerin fiyatlandırılması
  E) Tamamlayıcı ürünlerin fiaytlandırılması


  19-) Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karmasının bileşenlerinden biri değildir?
  A) Dağıtım
  B) Reklam
  C) Tanıtım
  D) Halkla ilişkiler
  E) Kişisel satış


  20-) Aşağıdakilerden hangisinde bir ürünün dağıtımı için mevcut bazı satış noktaları kullanılır?
  A) Yoğun dağıtım
  B) Tutundurma
  C) Sınırlı dağıtım
  D) Fiziksel dağıtım
  E) Seçimli dağıtım


  21-) Hedeflenen alıcı kitlesini bilgilendirmek ve ikna etmek için, mesaj vericinin çeşitli medya araçları ile ve bu araçlara gereken bedeli ödeyerek istediği mesajı iletmesine ne ad verilir?
  A) Reklam
  B) Satış geliştirme
  C) Kampanya
  D) Halkla ilişkiler
  E) Kişisel satış


  22-) Zaman, yer ve mülkiyet faydası yaratan işletme fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tedarik
  B) Muhasebe
  C) Pazarlama
  D) Finans
  E) Araştırma-Geliştirme


  23-) Aşağıdakilerden hangisi JIT sisteminin yararları içinde yer almaz?
  A) Maliyet tasarrufu
  B) Gelir artışı
  C) Yatırım tasarrufları
  D) İşgücünü geliştirme
  E) Kalite çemberi oluşturma


  24-) Aşağıdakilerden hangisi sistemlerin özelliklerinden biri değildir?
  A) Alt sistemlerden oluşur.
  B) Bir amacı gerçekleştirmeye yöneliktir.
  C) İç ve dış çevresi vardır.
  D) Anlamlıdır.
  E) Sınırsızdır.


  25-) Aşağıdakilerden hangisi iç ve dış çevresiyle iletişimi olan çevresiyle olumlu ilişkiler kuran ve karşılıklı çıkara dayalı etkileşimde bulunan sistemlerdir?
  A) Kapalı sistem
  B) Açık sistem
  C) Yapay sistem
  D) Üst sistem
  E) Alt sistem


  26-) Aşağıdakilerden hangisi üretim işlemlerinin yapılmasında ve denetiminde bilgisayarların daha yoğun ölçüde kullanılması anlamına gelir?
  A) Bilgisayar destekli tasarım (CAD)
  B) Bilgisayar destekli mühendislik (CAE)
  C) Ortak ürün ticareti
  D) Bilgisayar destekli üretim (CAM)
  E) Üretim tasarımı


  27-) Aşağıdakilerden hangisi bir merkezde yer alan bilgiye veya uygulama yazılımına kablosuz olarak bağlanabilmek ve o bilgi ve yazılımı kullanabilmek amacıyla geliştirilen kavramdır?
  A) Yerel iletişim ve bilişim
  B) Mobil iletişim ve bilişim
  C) Çok merkezli iletişim
  D) Tek merkezli iletişim
  E) Bölgesel iletişim ve bilişim


  2:cool: İşletmelerin sahip olduğu mevcutlar ve alacaklar şeklindeki ekonomik değerlere ne ad verilir?
  A) Varlıklar
  B) Hesap
  C) Öz kaynak
  D) Çift taraflı kayıt esası
  E) Yabancı kaynak


  29-) Aşağıdakilerden hangisi dönem karı ve zararı hesabından yararlanılarak düzenlenen bir tablodur?
  A) Hesap kalanı
  B) Bilanço
  C) Mizan
  D) Gelir tablosu
  E) Dönem zararı


  30-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin çalışma sermayesi düzeyini etkileyen faktörlerden biri değildir?
  A) Faliyet konusu
  B) Uzun vadeli borçlanma politikası
  C) Satışlardaki düzenlilik
  D) Satışlardaki artış ya da azalış oranları
  E) İşletmenin büyüklüğü


  31-) İşletmenin gereksinim duyduğu fonların belirlenmesi ile bu fonların nereden, nasıl ve ne zaman karşılanacağına ilişkin fonksiyona ne ad verilir?
  A) Dividant
  B) Finansman
  C) Faktoring
  D) Yatırım
  E) Leasing


  32-) Finansal yönetim açısından finansal kararlarda birincil amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karı maksimize etmek
  B) İstihdam yaratmak
  C) Uygun ücret ödemek
  D) İşletmenin piyasadaki değerini maksimum yapmak
  E) Tüketiciyi memnun etmek


  33-) Bir yıl veya daha kısa süreli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasaya ne ad verilir?
  A) Sermaye piyasası
  B) Menkul kıymetler borsası
  C) İkincil piyasa
  D) Para piyasası
  E) Birincil piyasa


  34-) Devletin cari yıl Bütçe Kanununa dayalı olarak bütçe açıklarının finansmanında kullanmak üzere çıkarmış olduğu devlet iç borçlanma senetlerinden vadesi bir yıldan az olanlara ne ad verilir?
  A) Hazine bonosu
  B) Hisse senedi
  C) Varlığa dayalı menkul kıymet
  D) Geri satın alma anlaşması (Repo)
  E) Finansman bonosu


  35-) İşletmelerin dış pazara giriş yollarından hangisi en kolay ve en yaygın olanıdır?
  A) İthalat- ihracat
  B) Lisans anlaşması
  C) Franchising
  D) Joint venture
  E) Leasing


  36-) Üretimle ilgilenmeyen fakat ülkedeki işletmenin dış ülkelerde müşteri bulmasını sağlayan işletmelere ne ad verilir?
  A) Çokuluslu işletmeler
  B) Franchising
  C) Yerel işletmeler
  D) Dış ticaret işletmeleri
  E) Ulusal işletmeler  CEVAPLAR:


  1-)
  B


  2-)
  C


  3-)
  A


  4-)
  D


  5-)
  B


  6-)
  D


  7-)
  A


  :cool:
  C


  9-)
  C


  10-)
  A


  11-)
  E


  12-)
  B


  13-)
  D


  14-)
  A


  15-)
  E


  16-)
  C


  17-)
  A


  1:cool:
  A


  19-)
  A


  20-)
  E


  21-)
  A


  22-)
  C


  23-)
  E


  24-)
  B


  25-)
  B


  26-)
  D


  27-)
  B


  2:cool:
  A


  29-)
  D


  30-)
  B


  31-)
  B


  32-)
  D


  33-)
  D


  34-)
  A


  35-)
  A


  36-)
  D


  alıntı
   

 2. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  açık öğretim sosyal hizmetler bölümü dersleri - genel işletme sınav soruları ve cevapları - genel işletme test soruları

  1-) İhtiyaçların karşılanması amacıyla mal ve hizmet üretiminde faydalanılan bir ülkenin sahip olduğu temel kaynaklara ne ad verilir?
  A) Üretim öğeleri
  B) Ekonomik sistem
  C) Siyasi sistem
  D) Yasal idari sistem
  E) Bölüşüm sistemi


  2-) Üretimde yararlanılan insan kaynağına ne ad verilir?
  A) Emek
  B) Teknoloji
  C) Sermaye
  D) Girişimci
  E) Doğal kaynaklar


  3-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel amaçlarını kapsar?
  A) Kârlılık - Büyüme
  B) Kârlılık - Toplumsal sorumluluk
  C) Kârlılık - Topluma hizmet
  D) Büyüme - Toplumsal hizmet
  E) Toplumsal sorumluluk - Topluma hizmet


  4-) Kurulacak işletmenin verimli, kârlı ve ussal olup olmadığını hangi fizibilite araştırması belirler?
  A) Örgütsel
  B) Yasal
  C) Finansal
  D) Teknik
  E) Ekonomik


  5-) İşletmenin daha önce satın aldığı girdileri kendisinin üretmeye başlamasına ne ad verilir?
  A) Çapraz büyüme
  B) İleriye doğru dikey büyüme
  C) Geriye doğru dikey büyüme
  D) Yatay büyüme
  E) Yatay birleşme


  6-) Aşağıdakilerden hangisinde amaç maliyeti düşürmektir?
  A) Miktar karteli
  B) Tröst
  C) Konsorsiyum
  D) Holding
  E) Konsern


  7-) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik sorumluluğun tanımıdır?
  A) Toplumla işletmeler arasındaki bir toplumsal anlaşmadır
  B) Toplumun istediği mal hizmetleri işletmelerin sürekliliğini sağlayacak ve yatırımcılara karşı sorumlulukları yerine getirecek bir fiyatla üretmektir
  C) İşletmenin var olan yasalara uymasıdır
  D) Yasalarda belirtilmeyen ancak bir işletmeden toplumun beklediği davranışlar ve eylemlerdir
  E) Toplumun işletmelerden beklediği çeşitli katkılardır


  :cool: Yönetimi üretim faktörlerine göre tanımlayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hukuk
  B) Tarih
  C) Siyaset
  D) Sosyoloji
  E) İktisat


  9-) Aşağıdakilerden hangisi Maslow’a göre fiziksel gereksinimleri ifade eder?
  A) Su, yiyecek, uyku
  B) Tehlikeden kaçınma
  C) Ait olma, kabul görme
  D) Kendine güven ve saygı
  E) Yeteneklerinin farkına varma


  10-) Belli bir konuda uzman olan yöneticiye uzman olduğu konuyla ilgili olmak üzere yaptırım hakkı vermeyen yetkiye ne ad verilir?
  A) Kurmay yetki
  B) İşlevsel yetki
  C) Komuta yetkisi
  D) Uygulayıcı yetki
  E) Danışmanlık yetkisi


  11-) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimini etkileyen dış çevre faktörlerinden birisidir?
  A) Bireysel nitelikler
  B) Örgütsel özellikler
  C) Rakipler
  D) İş nitelikleri
  E) Bireylerarası ilişkiler


  12-) Personelin işinde gösterdiği başarı derecesinin işin gerekleri dikkate alınarak saptanmasına ne ad verilir?
  A) Personel eğitimi
  B) Personel seçme
  C) Personel alıştırma
  D) Personel değerleme
  E) Personel geliştirme


  13-) Geçmişteki bilgilerden yararlanılarak gelecekteki işgücü hakkında tahminde bulunmaya dayalı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Delphi tekniği
  B) İleriye dönük kestirim
  C) İşgücü envanteri
  D) İndeks hesabı
  E) Kantitatif teknikler


  14-) Pazarlama faaliyetleri çerçevesinde yerine getirilen satın alma ve satma çalışmaları pazarlama sistemi fonksiyonlarından hangisinin kapsamında değerlendirilir?
  A) Fiziksel fonksiyonlar
  B) Kolaylaştırıcı fonksiyonlar
  C) Değişim fonksiyonları
  D) Satış artırıcı fonksiyonlar
  E) Fiyatlandırma fonksiyonları


  15-) Pazarlama araştırma sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Problemin tanımlanması
  B) Durum analizi
  C) Veri toplama yöntemleri
  D) Örnek seçimi
  E) Araştırma raporunun hazırlanması


  16-) Aşağıdakilerden hangisi mamülle birlikte satışa sunulan veya işletmenin pazarlama sisteminin sağladığı ek yarar ve hizmetler bütününü ifade eder?
  A) Zenginleştirilmiş ürün
  B) Somut ürün
  C) Çekirdek ürün
  D) Hizmet
  E) Marka


  17-) Kalite, fiyat, renk, biçim ve modaya uygunluk bakımından karşılaştırma yapılarak satın alınan mallara ne ad verilir?
  A) Aranmayan mallar
  B) Kolayda mallar
  C) Endüstriyel mallar
  D) Özelliği olan mallar
  E) Beğenmeli mallar


  1:cool: Aşağıdakilerden hangisinde yeni bir ürünü pazara sunan işletme, pazara hızla ve derinden nüfuz etmek için düşük fiyat belirlerler?
  A) Pazarın kaymağını alma
  B) Pazara nüfuz etme
  C) Ürün dizisi fiyatlama
  D) Aksesuar ya da zorunlu olmayan ürünlerin fiyatlandırılması
  E) Tamamlayıcı ürünlerin fiaytlandırılması


  19-) Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karmasının bileşenlerinden biri değildir?
  A) Dağıtım
  B) Reklam
  C) Tanıtım
  D) Halkla ilişkiler
  E) Kişisel satış


  20-) Aşağıdakilerden hangisinde bir ürünün dağıtımı için sadece belirli satış noktaları kullanılır?
  A) Yoğun dağıtım
  B) Tutundurma
  C) Sınırlı dağıtım
  D) Fiziksel dağıtım
  E) Seçimli dağıtım


  21-) Alıcı ile işletmenin elemanının birebir ve çoğunlukla yüzyüze yaptıkları iletişim sürecine ne ad verilir?
  A) Reklam
  B) Satış geliştirme
  C) Kampanya
  D) Halkla ilişkiler
  E) Kişisel satış


  22-) Bir kurumun malları, hizmetleri ve genelliklede kurum hakkında topluma iletiler sunmasına ne ad verilir?
  A) Tedarik
  B) Muhasebe
  C) Pazarlama
  D) Finans
  E) Halkla ilişkiler


  23-) Aşağıdakilerden hangisi sistemlerin bazı belirgin özellikleri arasında yer almaz?
  A) Bir amacı gerçekleştirmeye yöneliktir.
  B) Belirli bir sınırı vardır.
  C) İç ve Dış çevresi ile etkileşim içindedir.
  D) Denetlenemeyen bir süreçtir.
  E) Alt birimlerden oluşur.


  24-) Aşağıdakilerden hangisi Açık sistemlerin başlıca özellikleri arasında yer almaz?
  A) Büyüme yeteneğine sahiptir.
  B) Girdileri alıp dönüştürme yeteneği yoktur.
  C) Kendilerini koruma yeteneğine sahiptir.
  D) İç ve Dış çevresiyle etkileşim içindedir.
  E) Bir başka sistemin alt veya üst sistemidir.


  25-) Elektronik parçalar bilgisayar ve televizyon ürünleri ve eczacılık ürünleri hangi teknikle üretilir?
  A) Ağır endüstri
  B) Hafif endüstri
  C) Montaj endüstri
  D) Taşıma endüstrisi
  E) Hizmet ve parekendecilik


  26-) Aşağıdaki yerleşimlerden hangisinde birbirine benzer etkinlikler veya eylemler belli bölümlerde veya işlem merkezlerinde yapılır?
  A) Ürün tabanlı yerleşlim
  B) Stoksuz üretim
  C) Süreç tabanlı yerleşim
  D) Montaj hattı
  E) Kitle üretimi


  27-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerdeki iş, işlem ve işlevlerde gereksinme duyulan bütün bilgileri ve ayrıntılarını içinde bulunduran ve yöneten geniş ölçekli bilgi depolarıdır?
  A) Yapay zeka
  B) Donanım
  C) Yazılım
  D) Veri tabanı
  E) Bilişim


  2:cool: Bir hesabın borç tarafı toplamı ile alacak tarafı toplamı arasındaki farka ne denir?
  A) Dönem karı
  B) Gelir tablosu
  C) Bilanço
  D) Dönem zararı
  E) Hesap kalanı


  29-) Varlıklar = Kaynaklar denklemine ne ad verilir?
  A) Hesap kalanı
  B) Bilanço
  C) Muhasebe eşitliği
  D) Gelir tablosu
  E) Dönem zararı


  30-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin çalışma sermayesi düzeyini etkileyen faktörlerden biri değildir?
  A) Faliyet konusu
  B) Uzun vadeli borçlanma politikası
  C) Satışlardaki düzenlilik
  D) Satışlardaki artış ya da azalış oranları
  E) İşletmenin büyüklüğü


  31-) Aşağıdakilerden hangisi kişilerin yararlanabileceği para, fon ya da sermaye anlamına gelir?
  A) Dividant
  B) Finansman
  C) Sermaye
  D) Yatırım
  E) Finans


  32-) İşletme varlıklarının paraya dönüşme yeteneğine ne ad verilir?
  A) Kar
  B) Likidite
  C) Mobilite
  D) Nakit
  E) Dividant kararları


  33-) Vadesi bir yılı aşan orta ve uzun süreli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalara ne ad verilir?
  A) Sermaye piyasası
  B) Menkul kıymetler borsası
  C) İkincil piyasa
  D) Para piyasası
  E) Birincil piyasa


  34-) Paranın kullanım hakkından belirli bir süre için vazgeçilmesinin bedeline ne denir?
  A) Fiyat
  B) Arz
  C) Talep
  D) Faiz
  E) Piyasa


  35-) Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların özelliklerinden birisi değildir?
  A) Paraya çevrilebilirlik
  B) Bütünlenebilirlik
  C) Geri dönülebilirlik
  D) Getiri
  E) Vade


  36-) Bir işletmenin mallarının ve isminin yabancı bir ülkede üretilip satılması konusunda yasal izin vermesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
  A) Lisans anlaşması
  B) Franchising
  C) Joint Venture
  D) İthalat
  E) İhracat  CEVAPLAR:
  1-)
  A


  2-)
  A


  3-)
  C


  4-)
  E


  5-)
  C


  6-)
  E


  7-)
  B


  :cool:
  E


  9-)
  A


  10-)
  A


  11-)
  C


  12-)
  D


  13-)
  B


  14-)
  C


  15-)
  A


  16-)
  A


  17-)
  E


  1:cool:
  B


  19-)
  A


  20-)
  C


  21-)
  E


  22-)
  E


  23-)
  D


  24-)
  A


  25-)
  B


  26-)
  C


  27-)
  D


  2:cool:
  E


  29-)
  C


  30-)
  B


  31-)
  E


  32-)
  B


  33-)
  A


  34-)
  D


  35-)
  B


  36-)
  A


  alıntı​
   

 3. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  açık öğretim sosyal hizmetler bölümü - aöf genel işletme sınav soruları ve cevapları

  1-) İnsan gereksinimlerinin karşılanması için mal ve hizmet üretiminin gerçekleştirildiği ekonomik birime ne ad verilir?
  A) İşletme
  B) Girişim
  C) Örgüt
  D) Özel girişim
  E) Fabrika


  2-) Üretimde yararlanılan yöntemlere ne ad verilir?
  A) Emek
  B) Teknoloji
  C) Sermaye
  D) Girişimci
  E) Doğal kaynaklar


  3-) İşletmelerin kültürel çalışmalara öncülük etme, spor kuruluşları oluşturma, sağlık ve güvenlik uygulamalarına girişme gibi çabaları aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
  A) Kar elde etme
  B) Uzun dönemli büyüme
  C) Tüketicilere nitelikli mal sunma
  D) Çalışanlara uygun ücret verme
  E) Toplumsal sorumluluk


  4-) Aşağıdakilerden hangisi yapılabilirlik araştırmasında elde edilen bilgilerin bir metin içinde toplanmasıyla oluşur?
  A) Kesin proje
  B) Yapılabilirlik projesi
  C) Yatırım projesi
  D) Finansal proje
  E) Üretim projesi


  5-) İşletmenin kendi kaynaklarına dayanarak mevcut faaliyetlerini genişletmesine ne ad verilir?
  A) Çapraz büyüme
  B) İç büyüme
  C) Dış büyüme
  D) Yatay büyüme
  E) Yatay birleşme


  6-) Aşağıdakilerden hangisi hukuki ve iktisadi açıdan birleşme türlerine örnek değildir?
  A) Kartel
  B) Tröst
  C) Lisans
  D) Holding
  E) Konsern


  7-) Aşağıdakilerden hangisi etik sorumluluğun tanımıdır?
  A) Toplumla işletmeler arasındaki bir toplumsal anlaşmadır
  B) Toplumun istediği mal hizmetleri işletmelerin sürekliliğini sağlayacak ve yatırımcılara karşı sorumlulukları yerine getirecek bir fiyatla üretmektir
  C) İşletmenin var olan yasalara uymasıdır
  D) Yasalarda belirtilmeyen ancak bir işletmeden toplumun beklediği davranışlar ve eylemlerdir
  E) Toplumun işletmelerden beklediği çeşitli katkılardır


  :cool: İş birliğinde bulunan bir grubun faaliyetlerini ortak amaçlar doğrultusunda sürdürme sürecine ne ad verilir?
  A) Yönetim
  B) Muhasebe
  C) Pazarlama
  D) Personel
  E) Üretim


  9-) Aşağıdakilerden hangisi yönetim işlevlerinden biri değildir?
  A) Planlama
  B) Üretim
  C) Denetim
  D) Yöneltme
  E) Örgütleme


  10-) İnsan kaynakları bölümünün teknik ve rutin işlevleri yerine getirirken kullandığı yetki türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kurmay yetki
  B) İşlevsel yetki
  C) Komuta yetkisi
  D) Uygulayıcı yetki
  E) Danışmanlık yetkisi


  11-) Üniversiteler ve sendikalar gibi işletmelere nitelikli işgücü sağlayan arz kaynakları, insan kaynakları yönetimini etkileyen çevre unsurlarından hangisinin kapsamındadır?
  A) Örgütsel özellikler
  B) Bireylerarası ilişkiler
  C) Dış kaynaklar
  D) Rakipler
  E) Bireysel ilişkiler


  12-) Bir görevin yapılmasını başkalarından isteme hakkına ne ad verilir?
  A) Yetki
  B) Güç
  C) Liderlik
  D) Görev
  E) Statü


  13-) Aşağıdakilerden hangisi işe alıştırma programında yer alması gereken konulardan biri değildir?
  A) İşletmenin tanıtımı
  B) Referans kontrolü
  C) Personel haklarının açıklanması
  D) İşle ilgili bilgilerin aktarılması
  E) Tanıştırma


  14-) Yer, zaman ve mülkiyet faydası yaratan işletme fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ar-ge
  B) Üretim
  C) Pazarlama
  D) Tedarik
  E) Finansman


  15-) Satın alma karar sürecinde son aşama aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Satın alma kararının tekrarlanması
  B) Satın alma kararının verilmesi
  C) Alternatiflerin değerlendirilmesi
  D) Ürün veya hizmetlerle ilgili bilgilerin araştırılması
  E) Satın alma sonrası davranışlarda bulunulması


  16-) İnsan gereksinim ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele ve değişim faaliyetine ne ad verilir?
  A) Pazarlama
  B) Tüketim
  C) Üretim
  D) Satış
  E) Fayda


  17-) Aşağıdakilerden hangisi tüketim malları grubunda yer almaz?
  A) Tamamlayıcı mallar
  B) Kolayda mallar
  C) Endüstriyel mallar
  D) Özelliği olan mallar
  E) Beğenmeli mallar


  1:cool: Bireysel gereksinimleri karşılamak için satın alma eğilimini gerçekleştiren ve ürünü satın alma nedeni tüketim olan son kullanıcıların oluşturduğu pazara ne ad verilir?
  A) Endüstriyel pazar
  B) Tüketim malları pazarı
  C) Ara mallar pazarı
  D) Ekonomik mallar pazarı
  E) Hammadde pazarı


  19-) Tüketici tercihlerini etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fiyat
  B) Reklam
  C) Tanıtım
  D) Servis olanakları
  E) Kalite


  20-) Aşağıdakilerden hangisinde bir ürünün dağıtımı için mevcut tüm satış noktaları kullanılır?
  A) Yoğun dağıtım
  B) Tutundurma
  C) Sınırlı dağıtım
  D) Fiziksel dağıtım
  E) Seçimli dağıtım


  21-) Potansiyel müşterilere ürün hakkında bilgi vererek, belirli bir ürün markasından ziyade bir ürün grubu izin talep yaratmaya yönelik reklamlara ne ad verilir?
  A) Kurumsal reklam
  B) Ürün reklamı
  C) Rekabetçi reklam
  D) Öncü reklam
  E) Hatırlatıcı reklam


  22-) Aşağıdakilerden hangisi sistemlerin sınıflandırılmasında yer almaz?
  A) Doğal - Yapay Sistemler
  B) Açık - Kapalı Sistemler
  C) Üst - Alt Sistemler
  D) Mekanik Sistemler
  E) Elektronik Sistemler


  23-) Aşağıdakilerden hangisi bütünün bunu oluşturan parçaların toplamından daha fazla bir değer oluşturmasını ifade eden kavramdır?
  A) Enerji
  B) Entropi
  C) Gelişen Sistem
  D) Parametre
  E) Sinerji


  24-) Aşağıdaki üretimlerin hangisi bir yol ya da hat boyunca gerekli makinalar öncelik sırasına yerleştirilmesiyle gerçekleştirilir?
  A) Kitle üretimi
  B) Ürün tabanlı yerleşim
  C) Süreç tabanlı yerleşim
  D) İşlevsel yerleşim
  E) Sabit tabanlı üretim


  25-) Ürün tabanlı yerleşimin en büyük üstünlüğü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kısa sürmesi
  B) Az girdi gerektirmesi
  C) Kullanım kolaylığı
  D) Aynı yerde yapılması
  E) Çok büyük miktarda üretimi sağlaması


  26-) Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin finans/muhasebe, üretim, insan kaynakları, tedarik zinciri, müşteri hizmetleri gibi tüm işlevlerinden gelen bilgi akışının bütünleşmesini sağlayan ticari yazılım paketleridir?
  A) Yapay zeka sistemleri
  B) Veri tabanı
  C) Veri analizi
  D) Kurumsal kaynak planlaması
  E) Rasyonel karar veren sistemler


  27-) Aşağıdakilerden hangisi bilgi çağının temel kaynaklarıdır?
  A) Bilgi - Karar - Yönetim
  B) Veri - Bilgi - Karar
  C) Gözlem - Veri - Bilgi
  D) Bilgi - Bilgi çalışanı - Bilgi teknolojisi
  E) Bilgi - Uzman - Kaynak


  2:cool: Ortakların işletmenin varlıkları üzerindeki hak sahipliği aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
  A) Varlıklar
  B) Duran varlıklar
  C) Öz kaynaklar
  D) Dönen varlıklar
  E) Yabancı kaynaklar


  29-) Aşağıdakilerden hangisi hem bilançoda hem de gelir tablosunda yer alır?
  A) Demirbaş
  B) Bankalar
  C) Binalar
  D) Faaliyet kârı
  E) Dönem kârı


  30-) Aşağıdakilerden hangisi elde edilen kârların ne kadarının ortaklara dağıtılacağına ne kadarının işletmeye bırakılacağı ile ilgili kararlardır?
  A) Finansal analiz
  B) Dividant kararları
  C) Finansal kararlar
  D) Bölüşüm kararları
  E) Otofinansman kararları


  31-) Belirli bir tarihte işletmenin sahip olduğu varlık ve kaynaklarını gösteren tabloya ne ad verilir?
  A) Gelir tablosu
  B) Nakit akış tablosu
  C) Bilanço
  D) Proforma tablo
  E) Nakit bütçesi


  32-) Bir işletmenin finansal kararlarındaki en birincil amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karı maksimize etmek
  B) İstihdam yaratmak
  C) Uygun ücret ödemek
  D) İşletmenin piyasadaki değerini maksimum yapmak
  E) Tüketiciyi memnun etmek


  33-) Dolaşıma ilk kez çıkarılan finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad verilir?
  A) Sermaye piyasası
  B) Menkul kıymetler borsası
  C) İkincil piyasa
  D) Para piyasası
  E) Birincil piyasa


  34-) Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli kredili satışlardan doğan alacak haklarının devredilmesidir?
  A) Faktoring
  B) Leasing
  C) Repo
  D) Akreditif
  E) Yatırım


  35-) Aşağıdakilerden hangisi lisans anlaşması sayılamaz?
  A) Franchising
  B) Ticari isim
  C) Buluşlar
  D) Telif hakları
  E) Komisyon


  36-) Aşağıdakilerden hangisi çok uluslulaşmada ortaya çıkan sorunların kaynaklarından birisi değildir?
  A) Toplumsal farklılıklar
  B) Kültürel farklılıklar
  C) Ekonomik farklılıklar
  D) Yasal farklılıklar
  E) İdari farklılıklar  CEVAPLAR:


  1-)
  A


  2-)
  B


  3-)
  E


  4-)
  B


  5-)
  B


  6-)
  C


  7-)
  D


  :cool:
  A


  9-)
  B


  10-)
  B


  11-)
  C


  12-)
  A


  13-)
  B


  14-)
  C


  15-)
  E


  16-)
  A


  17-)
  A


  1:cool:
  B


  19-)
  A


  20-)
  A


  21-)
  D


  22-)
  E


  23-)
  E


  24-)
  B


  25-)
  C


  26-)
  D


  27-)
  D


  2:cool:
  C


  29-)
  E


  30-)
  B


  31-)
  C


  32-)
  D


  33-)
  E


  34-)
  A


  35-)
  E


  36-)
  E
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Genel İşletme Final Forum Tarih
Tarımsal Altyapı Ve Tarım İşletmelerinin Genel Özellikleri Nedir Konu Dışı Başlıklar 7 Ağustos 2011
AÖF Genel İşletme Soruları Açık Öğretim AÖF 1 Ocak 2011
İşletmelerin Genel Amaçları Nelerdir Açık Öğretim AÖF 6 Kasım 2010
Genel İşletme Bütünleme Sınavı Soru ve Cevapları Açık Öğretim AÖF 7 Ağustos 2010
Genel Isletme Ara (vize) Deneme sınavları SBS - ÖSS - Sınavlar 6 Şubat 2010

Bu Sayfayı Paylaş