Genel İşletme Bütünleme Sınavı Soru ve Cevapları

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 7 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Genel İşletme Bütünleme Sınavı Soru ve Cevapları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  aöf işletme dersi sınav soruları - aöf genel işletme test soruları


  1-) Aşağıdakilerden hangisi üretim öğeleri içinde yer almaz?
  A) Teknoloji
  B) Bilgi
  C) Emek
  D) Sermaye
  E) Doğal Kaynaklar

  2-) Ekonomik yaşamın ve ekonomik faaliyetlerin hareket noktası aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gereksinme ve istek
  B) Arz
  C) Talep
  D) Fayda
  E) Hizmet


  3-) İşletmelerin ellerinde bulunan kıt kaynakların en iyi biçimde kullanımına yönelik etkenlik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Teknik etkenlik
  B) Ekonomik etkenlik
  C) İşletme biliminde etkenlik
  D) Sermaye etkenliği
  E) Personel etkenliği


  4-) Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin getirisidir?
  A) Faiz
  B) Kâr
  C) Ücret
  D) Rant
  E) Kira


  5-) Aşağıdakilerden hangisi yapılabilirlik araştırmasında elde edilen bilgilerin bir metin içinde toplanmasıyla oluşur?
  A) Kesin proje
  B) Yapılabilirlik projesi
  C) Yatırım projesi
  D) Finansal proje
  E) Üretim projesi


  6-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kuruluş aşamasında sermaye gereksinimi mali sorumluluğu sınırlama ve vergilendirmedeki farklılıkları inceler?
  A) Ekonomik araştırmalar
  B) Teknik araştırmalar
  C) Finansal araştırmalar
  D) Yasal araştırmalar
  E) Örgütsel araştırmalar


  7-) I- Teknoloji seviyesinin yüksek olması
  II- Minimum işletme gideri sağlamak
  III- Halkla ilişkilerin en iyi olması
  IV-Maksimum işletme gelirleri sağlamak
  Kuruluş yeri seçiminde aşağıdakilerden hangisi en fazla dikkate alınmalıdır?
  A) Yalnız I
  B) I-II
  C) II-III
  D) II-IV
  E) Yalnız III


  Aşağıdakilerden hangisi kuruluş yeri etkenlerinden birisi değildir?
  A) Ulaştırma
  B) Pazara yakınlık
  C) İşgücü-Emek
  D) Yönetim biçimi
  E) Enerji yakıt


  9-) Aşağıdakilerden hangisi dış paydaşlardan birisi değildir?
  A) Rakipler
  B) Sendikalar
  C) Tüketiciler
  D) Devlet
  E) Yasalar


  10-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin aynı üretim dalında, faaliyet boyutlarını genişletmesi veya aynı konuda üretim yapan fabrika sayısının arttırılmasını ifade eder?
  A) Yatay büyüme
  B) Dikey büyüme
  C) İç büyüme
  D) Dış büyüme
  E) Çapraz büyüme


  11-) Satın alınan işletmenin çıktısı, satın alan işletmenin girdisini oluşturuyorsa bu tür birleşme aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yatay birleşme
  B) Geriye doğru dikey birleşme
  C) Çapraz birleşme
  D) İleriye doğru dikey birleşme
  E) İç büyüme


  12-) Aşağıdakilerden hangisi tröste benzeyen ancak ondan en önemli farkı maliyet düşürmek olan tekelleşmedir?
  A) Miktar karteli
  B) Faaliyet karteli
  C) Kartel
  D) Konsern
  E) Bölge karteli


  13-) I- Eskiden beri kullanılması
  II- Çıkar kümelerinin etkisi altında olması
  III- Toplumun büyük bir hızla değişmesi
  IV-Etik kuralların değişmesi
  Aşağıdakilerden hangisi etik kavramı üzerinde uzlaşılamamasının nedenlerinden biridir?
  A) I-II
  B) II-IV
  C) I-III
  D) II-III
  E) Yalnız IV


  14-) Harcamalarda sahtecilik yapmak, zimmet, hırsızlık gibi hareketler etik açıdan sorgulanabilecek aşağıdaki hangi davranışlar içinde yer alır?
  A) Denetim dışı davranış ve olumsuz
  B) Görevde hatalı davranma ve olumsuz
  C) Görevi kötüye kullanma ve olumlu
  D) Görevi bilinçle sürekli kötüye kullanma ve olumlu
  E) Denetim içi davranış ve olumlu


  15-) Aşağıdakilerden hangisi toplumla işletmeler arasındaki bir toplumsal anlaşmadır?
  A) Toplumsal sorumluluk
  B) Ekonomik sorumluluk
  C) Etik sorumluluk
  D) Gönüllü sorumluluk
  E) Hukuksal sorumluluk


  16-) Aşağıdakilerden hangisi güvenli iş koşulları sağlamak, güvenli ürün sunmak, doğal çevrenin korunması, ayrımcılık yapmama gibi etik sorunlarla ilgilenen yönetim işlevidir?
  A) Üretim
  B) Pazarlama
  C) Finans
  D) Muhasebe
  E) Yönetim


  17-) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin genel politika ve stratejilerini belirler ve dış çevre ile etkileşimi yönlendirir?
  A) Tepe yönetim
  B) Klasik yönetim
  C) Orta yönetim
  D) Neo-Klasik yönetim
  E) İlk basamak yönetim


  1 Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin karar almaya ilişkin rollerinden birisi değildir?
  A) Girişimci rolü
  B) Kaynak dağıtıcı rolü
  C) Sözde mevki sahibi rolü
  D) Uyuşmazlık çözümleyici rolü
  E) Müzakerecilik rolü


  19-) Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’un yapısal ilkelerinden birisi değildir?
  A) İş bölümü
  B) Birlik ve beraberlik
  C) Merkezcilik
  D) Yönetim birliği
  E) Yetki ve sorumluluk


  20-) Aşağıdakilerden hangisine göre örgütler çevreden aldıkları girdileri bir dönüşüm süreciyle çıktı haline getirerek çevreye sunarlar?
  A) Davranışsal teori
  B) Neo-Klasik teori
  C) Modern teori
  D) Klasik teori
  E) Yönetsel teori


  21-) Aşağıdakilerden hangisi planlama süreci içinde yer almaz?
  A) Planların eyleme geçirilmesi
  B) Örgütsel amaçların belirlenmesi
  C) Koşulların irdelenmesi
  D) Alternatiflerin geliştirilmesi
  E) Gerçekleşen sonuçların ölçülmesi


  22-) Aşağıdakilerden hangisi politikalar gibi işletmelerde çalışanların davranışlarını etki-leyen dar kapsamlı ve daha kesin ifadelerdir?
  A) Taktik planlar
  B) Politikalar
  C) Kurallar
  D) Genyöntemler
  E) Proje


  23-) Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin kontrol edebileceği kadar kişiden sorumlu olmasını ifade eder?
  A) Basamaklar ilkesi
  B) Ayrılık gözetme ilkesi
  C) Yönetim birliği ilkesi
  D) Komuta birliği ilkesi
  E) Yönetim alanı ilkesi


  24-) Aşağıdakilerden hangisinde çalışma yaşamında etkili olan başarma, güç ve bağlanma gibi üç temel güdü söz konusudur?
  A) İhtiyaçlar hiyerarşisi
  B) Çift faktör
  C) Başarı ihtiyacı
  D) Klasik
  E) Beklenti


  25-) Aşağıdakilerden hangisi personel yönetimi anlayışından insan kaynakları yönetimi anlayışına geçişte etken olan faktörlerden biri değildir?
  A) Sendikacılığın gelişimi
  B) Refah seviyesinin artması
  C) İş görenlerin yaşının yükselmesi
  D) İş görenlerin eğitim düzeyinin yükselmesi
  E) Kadınların iş hayatına girmesi


  26-) İnsanı diğer üretim faktörlerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Üretimin hem aracı hem de amacı olması
  B) Düşünen sosyal bir varlık olması
  C) Para karşılığı satın alınabilmesi
  D) Para karşılığı kiralanabilmesi
  E) Diğer faktörlerden daha pahalı olması


  27-) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimini etkileyen dış çevre faktörlerinden birisidir?
  A) Bireysel Nitelikler
  B) İş Nitelikleri
  C) Bireyler arası ilişkiler
  D) Örgütsel özellikler
  E) Rakipler


  2 Belirli bir görevi yapan bölümlerin o işleve giren konularda başka bölümde çalışanların kararlarını etkileme ve denetlemesi hangi yetki türüne girer?
  A) Kurmay yetki
  B) Emir-Komuta yetkisi
  C) İşveren yetkisi
  D) İşlevsel yetki
  E) Yönetici yetkisi


  29-) Aşağıdakilerden hangisi değerleme ve ödüllendirme işlevi içinde yer almaz?
  A) Performans değerleme
  B) Disiplin
  C) Toplu pazarlık
  D) Temel ücret
  E) Ödül ve özendirici sistemler


  30-) İşi ve statüsü ne olursa olsun tüm çalışanlar için ayrı ayrı dosya tutan iş gücü envanteri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İşgücü beceri envanteri
  B) İşgücü genel envanteri
  C) İş analizi
  D) İş gören değerleme
  E) Personel dönüşüm oranı


  31-) Aşağıdakilerden hangisi personel bulmayı etkileyen unsurlardan birisi değildir?
  A) İşletme politikaları
  B) Çevresel koşullar
  C) İç kaynaklara başvurma politikası
  D) İşgören hakları
  E) İnsan kaynakları planları


  32-) Aşağıdakilerden hangisi performans değerleme bilgilerinin başlıca kullanım alanlarından biri değildir?
  A) Personele eksik ve başarılı yönlerini göstermek
  B) Verilecek ücret ve ödemeleri saptamak
  C) İş tasarımındaki hataları ortaya çıkarmak
  D) Yükseltme ve iş değiştirmede kriter olarak kullanmak
  E) Eğitim ihtiyacını tam olarak gidermek


  33-) İşgücünün işletmeye ve bireyin kendisine yararlı olacak şekilde, yasal çerçeve içinde, etkin yönetilmesini sağlayan işlev ve çalışmaların tümüne ne ad verilir?
  A) Personel yönetimi
  B) Örgüt yönetimi
  C) Finansal yönetim
  D) İnsan kaynakları yönetimi
  E) Üretim yönetimi


  34-) Belli bir dönemde çeşitli nedenlerle işletmeden ayrılan personel sayısının yüzde olarak ifadesine ne ad verilir?
  A) İş oranı
  B) Personel oranı
  C) Personel dönüşüm oranı
  D) Devamsızlık oranı
  E) Yedek personel oranı


  35-) Uzman olan bir kişinin uzman olduğu konuyla ilgili diğer birimlere öneri ve tavsiye sunması aşağıdakilerden hangi yetkiye örnektir?
  A) Komuta
  B) Kurmay
  C) İşlevsel
  D) Çapraz
  E) Dikey


  36-) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlaması yöntemlerinden birisi değildir?
  A) Delphi yöntemi
  B) Durum analizi
  C) İndeks hesabı
  D) İleriye dönük kestirim
  E) Kantitatif teknikler

  Cevaplar

  1-) B
  2-) A
  3-) B
  4-) B
  5-) B
  6-) D
  7-) D
  8-D
  9-) B
  10-) A
  11-) B
  12-) D
  13-) D
  14-) A
  15-) A
  16-) E
  17-) A
  18-C
  19-) B
  20-) C
  21-) E
  22-) C
  23-) E
  24-) C
  25-) C
  26-) A
  27-) E
  28-D
  29-) C
  30-) A
  31-) D
  32-) E
  33-) D
  34-) C
  35-) B
  36-) B


  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Genel İşletme Bütünleme Forum Tarih
AÖF 1. sınıf Genel işletme bütünleme soru ve cevapları SBS - ÖSS - Sınavlar 3 Kasım 2009
Tarımsal Altyapı Ve Tarım İşletmelerinin Genel Özellikleri Nedir Konu Dışı Başlıklar 7 Ağustos 2011
AÖF Genel İşletme Soruları Açık Öğretim AÖF 1 Ocak 2011
İşletmelerin Genel Amaçları Nelerdir Açık Öğretim AÖF 6 Kasım 2010
Genel İşletme Final Deneme Testleri Açık Öğretim AÖF 31 Ekim 2010

Bu Sayfayı Paylaş