Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği

'Diğer Mesleki Bilgiler' forumunda NeslisH tarafından 6 Kasım 2008 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  YÖNETMELİK
  Millî Eğitim Bakanlığından:
  GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere açılan ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki eğitim kurumlarının kuruluş ve işleyişi ile alınacak diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca veya konservatuvarlar bünyesinde açılan ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki eğitim kurumları ile alınacak diğer tedbirleri kapsar.
  Dayanak
  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 33 üncü maddesi, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ikinci paragrafı ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
  b) Konservatuvar: Üniversitelerde müzik ve sahne sanatları alanlarında sanatçı yetiştiren ve hazırlayıcı birimleri arasında ilköğretim ve ortaöğretim kurumları da bulunan yükseköğretim kurumunu,
  c) Okul/Kurum: Güzel sanatlar alanlarında eğitim vermek üzere Milli Eğitim Bakanlığınca veya konservatuvarlar bünyesinde açılan ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki okul/kurumları
  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Kuruluş ve Okulların Amacı
  Kuruluş
  MADDE 5 – (1) Güzel sanatlar alanlarında;
  a) Bakanlıkça ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde ayrı okul/kurumlar açılabilir.
  b) Üniversitelerce Yükseköğretim Kurulunun önerisi ve Bakanlığın izniyle konservatuvarlara bağlı hazırlayıcı birimler olarak müzik ve sahne sanatları alanlarında ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde okul/kurumlar açılabilir.
  c) Okul/kurumların açılması, işletilmesi, eğitim-öğretim, uygulanacak programlar, öğrenci başarısının değerlendirilmesi ile istihdam edilecek personel ve benzeri hususlar okul/kurumların Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan özel yönetmelikleriyle düzenlenir.
  Okul/kurumların amacı
  MADDE 6 – (1) Okul/kurumların amacı, güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukların;
  a) Küçük yaşlardan itibaren eğitilerek yetiştirilmelerini,
  b) Özel yetenek gerektiren programlara hazırlanmalarını,
  c) Araştırmacılığa yönelerek üretken ve profesyonel sanatçı adayları olarak yetiştirilmelerini,
  ç) Millî ve milletlerarası sanat eserlerini tanıma ve yorumlayabilmelerini
  sağlamaktır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Kayıt-Kabul, Nakil, Geçiş, Öğretim Programları ve Başarının Değerlendirilmesi
  Kayıt-kabul-nakil
  MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki okul/kurumların kontenjan, başvuru, öğrenci seçimi, kayıt-kabul ve öğrenci nakil işlemlerinde, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında uygulanan ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
  Öğretim programları ve başarının değerlendirilmesi
  MADDE 8 – (1) Okul/kurumlarda genel kültür derslerinde ilköğretim ve genel ortaöğretim kurumlarındaki öğretim programları esas alınarak Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları; alan/bölüm/dal derslerinin öğretim programlarının hazırlanmasında okul/kurumların yönetmeliklerine uyulur.
  (2) Genel kültür derslerinde ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında uygulanan öğrenci başarısının değerlendirilmesi ile ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. Alan/bölüm/dal derslerinde ise okul/kurumların yönetmeliklerine uyulur.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Atama, Görevlendirme, İş Birliği ve Denetim
  Atama ve görevlendirme
  MADDE 9 – (1) Okul/kurumlarda;
  a) Atama veya görevlendirilmesi yapılacak öğretmenlerde, öğretmenliğe atanacakların mevzuatında belirtilen genel ve özel şartlar aranır.
  b) Alan/bölüm/dal derslerinin eğitim-öğretimi için (a) bendindeki şartlar aranmadan okul/kurumların niteliğine uygun personel atanabilir veya görevlendirilebilir.
  c) Konservatuvarlarca talep edilmesi hâlinde genel kültür derslerini okutmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre valiliklerce öğretmen görevlendirilebilir.
  (2) (b) bendine göre atanma veya görevlendirilmesi yapılacak eğitim personelinin nitelikleri ile atama ve görevlendirilmeleriyle ilgili hususlar, okul/kurumların özel yönetmeliklerinde belirtilir.
  İş birliği
  MADDE 10 – (1) Okul/kurumların açılması, işletilmesi, eğitim-öğretim, program, nakil ve geçişler, merkezi sistem sınavları, öğretim programları ile özel yönetmeliklerinin Talim ve Terbiye Kuruluna sunulması, uygulanması ve öğretmen görevlendirilmesinde ilgili birimlerle iş birliği yapılır.
  (2) Bakanlığa bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören ve güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren öğrenciler, velilerinin de muvafakatı alınarak öğrenim gördükleri okullarındaki eğitim-öğretim zamanları dışında konservatuvarların mevzuatına uygun olarak bu kurumlarda sanat eğitimi alabilirler. Bu eğitimle ilgili olarak konservatuvar yönetimi ile millî eğitim müdürlüğü arasında iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.
  Denetim
  MADDE 11 – (1) Konservatuvarlardaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının genel denetimi ile genel kültür derslerinin denetimi, rektörlüklerle iş birliği yapılarak Bakanlığın ilgili denetim birimlerince yürütülür.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Geçici ve Son Hükümler
  Mevcut okulların statüleri
  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce üniversitelerin bünyesinde müzik ve sahne sanatları alanında açılmış olan okulların statüleri korunur. Ancak, bu okulların açılma işlemleri dışında bu Yönetmelik hükümlerince özel yönetmelikleri, öğretim programları ve ders çizelgeleri ile ilgili eksiklikleri 1yıl içinde tamamlanır.

  ALTINCI BÖLÜM
  Yürürlük ve Yürütme
  Yürürlük
  MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Güzel Sanatlar Eğitimi Forum Tarih
Bir milletin güzel sanatlara önem vermesi neden önemlidir? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 26 Şubat 2014
Güzel Sanatların Sınıflandırılması Edebi Türler Halk Edebiyatı 1 Ağustos 2013
Hangi İllerde Güzel Sanatlar Lisesi Vardır Liselerimiz 24 Eylül 2012
Atatürkün Güzel Sanatlara Ve Müziğe Verdiği Önem Nedir Atatürk Hakkında Herşey 30 Haziran 2012
Tiyatronun Güzel Sanatlar İçindeki Yeri Nedir Tiyatro ve Skeçler 6 Mayıs 2012

Bu Sayfayı Paylaş