Finansal Yönetim Özet

'SBS - ÖSS - Sınavlar' forumunda Mavi_Sema tarafından 1 Aralık 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Finansal Yönetim Özet konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  FİNANSAL YÖNETİM

  Finansal yönetim amaçlarından İşletmenin piyasa değerini en yükseğe çıkartmak günümüz koşullarında diğer amaçlardan daha rasyonel kabul edilir.


  Finansal yöneticiler, uzun dönemli yatırım kararları alırken ve bu yatırımlar ile ilgili bütçelemeyi yaparken mikro ekonomiden yararlanırlar.


  Finansal yöneticiler "finansal planlamada" kaynak seçimi ve yatırımlar arasında uyum sağlamayı amaçlar.


  Kar planlaması, sermaye bütçelemesi ve finansmanda yararlanılacak maliyet standartları için planların hazırlanarak yürütülmesi "kontrolörün" sorumluluğundadır.


  Döner varlıklar ile kısa vadeli borçlar arasındaki sayısal ilişkiyi gösteren ve işletmenin likidite durumunu ortaya koyarak çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını araştıran likidite oranı "Cari oran" dır.


  Vergiden önceki net geliri 50 milyar TL ve faiz ödemeleri toplamı 2,5 milyar TL olan bir işletmede faizin kazanılma sayısı 21 dir. (50+2,5)/2,5=21


  Alacakların toplamı 5 milyar TL olan bir işletmenin ortalama tahsil süresi 18 gün ise satışları toplamı 100 milyar TL dir. Ortalama tahsil süresi=Ticari alacaklar/(Kredili satışlar/360)


  İşletmenin borçlanma, sermaye artışı ve faaliyetleri sonucu elde ettiği kaynakları ve bu kaynakların nasıl kullanıldığını gösteren finansal tabloya fon akım tablosu denir.


  Fon kullanımı, aktifteki artışları ve pasifteki azalışları ifade eder.


  İşletme birleşmelerinde veya tevsii ve yenileme yatırımlarında olağanüstü finansal planlar kullanılmalıdır.


  1998 yılı satışları 10 milyar TL, varlık toplamı 5 milyar TL ve 1999 yılında satışlarını %50 artırması halinde gereksinim duyacağı toplam fon miktarı 1,5 milyar TL olan bir işletmenin kısa vadeli borç toplamı 2 milyar TL dir. Toplam fon gereksinimi=delta S/S* (V-DB)


  Bilanço kalemlerinin bağımlı değişken, satışların bağımsız değişken kabul edilerek satışlarla bağlantılı olan bilanço kalemlerinin tahmininin yapıldığı ve söz konusu bilanço kalemleri ile satışlar arasındaki ilişkinin saptandığı finansal tahmin yöntemi Regresyon analizidir.


  İşletmelerin, finansal planlarla belirledikleri hedefleri sayılarla göstermelerine Bütçeleme denir.


  Kara geçiş noktasının belirlenmesinde, Fiyat değişikliklerinin belirlenmesinde, Sabit ve değişken giderlerin yapısındaki değişikliklerin işletme karına etkisinin belirlenmesinde, Finansal varlıkların karlılığının belirlenmesinde başabaş analizinden yararlanılır.


  Başabaş noktasındaki üretim hacmi 30000 birim, birim değişir gideri 100000 TL ve ürettiği mamulün birim satış fiyatı 250000 TL olan bir işletmenin sabit giderleri toplamı 4,5 milyar TL dir. TR=TC , 250000*30000=3000 000 000+x


  Çalışma kaldıracı derecesi 3, birleşik kaldıraç derecesi 1,5 olan bir işletmede finansal kaldıraç derecesi 0,5 olur. BKD=ÇKD * FKD


  Türk Ticaret Kanunu'na göre, işletmelerin ellerinde tutamayacakları ve rehin olarak kabul edemiyecekleri kendi hisse senetlerine Kasa hisse senedi denir.


  Riskin artması, işletmelerin çalışma sermayelerinin finansmanında kısa vadeli borç kullanımının artmasının sonuçlarından biridir.


  Kar marjı %10 ve kazanma gücü %30 olan bir işletmenin varlık devir hızı 3 'tür. Kar marjı * Devir hızı = Kazanma gücü


  Büro makineleri, stok türlerinden "işletme malzemesi" 'ne örnektir.


  Her 18 günde bir sipariş veren bir işletmenin toplam mal talebi 4000 birim olduğuna göre ekonomik sipariş miktarı 200 birimdir. 4000=360/18 * ESM


  Stok bulundurma giderleri: Sigorta giderleri, Ürünün bozulmasının yol açtığı giderler, Depolama giderleri, Moda değişikliklerinin yol açtığı giderler.


  Kısa vadede alacakların miktarını etkileyen en önemli etken satışlardaki değişikliklerdir.


  Satış toplamı 20 milyar TL ve alacak toplamı 5 milyar TL olan bir işletmede, alacaklara bağlanan fonlar yılda 4 kez toplanmaktadır. 20/5=4


  %80 bileşik faizle bankaya yatırılan 5 milyar TL 3 yıl sonra 29,16 milyar olur. Tablodan 5,832 * 5 milyar=29,16


  Enflasyon oranı %60 olduğunda, %70 faizli devlet tahvilinin reel getirisi yüzde 6,25 olur. r=[(1+0,70)-(1+0,60)]/(1+0,60)


  Çalışma sermayesinin yeterli olduğunun söylenebilmesi için genel bir kural olarak işletmelerin vari varlıkları cari borçlarının 2 katı olmalıdır. Cari oran=dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar


  Genel olarak, aktifteki artışlar ve pasifteki azalışlar fon kullanımını ifade eder.


  Satış giderleri bütçesi pazarlama fonksiyonuna bağlı olarak hazırlanan bütçelerden biridir.


  Direkt işçilik değişir giderler kapsamındadır.


  İşletmelerin çalışma sermayelerinin finansmanında kısa vadeli borç kullanımının artması cari oranın azalması sonucunu doğurur.


  Optimal nakit tutarının saptanması için geliştirilen modellerden Baumol Modeli , her borçlanmanın ve fon çekilişinin işletmeye sabit bir masraf yüklediği, işletmenin nakit ödemelerinin zaman içinde düzenli bir şekilde dağıldığı varsayımına dayanır.


  Bir işletmenin yıllık talebi 1600 birim ve ekonomik sipariş miktarı 400 birim ise bu işletme 90 günde bir sipariş vermelidir. 1600/400=4 kez, 360/4=90 günde bir sipariş.


  Bir işletmenin alacak senetlerini iskonto ettirmesinin sonucu, alacaklara bağlanan fonların azalmasıdır.


  Yatırılan sermaye üzerinden bütün dönemleri kapsayacak biçimde bir defa hesaplanan faize basit faiz denir.


  Yatırım projesi değerleme yöntemlerinden net şimdiki değer yöntemi paranın zaman değerini dikkate alır.


  Bir yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerinin, risk derecesine göre düzeltilmesini içeren proje değerleme yaklaşımına belirlilik eşiti yaklaşımı denir.


  Projenin beklenen net nakit girişi, nakit girişlerinin her birinin olasılıklarla çarpılarak toplamının alınmasıyla bulunmaktadır. Net nakit girişleri: 50,100,150,200 OLsılık: 20, 20,40,20 Beklenen değer: 10,20,60,40 toplam=130


  Bir işletme 3 yıllık dönemde sırasıyla 150,100,200 TL kar payı dağıtmıştır. Linter-Gordon modeline göre, iskonto oranı %100 olduğunda bu işletmenin hisse senetlerinin piyasa fiyatı 125 TL olur.


  Kar dağıtım politikasını etkileyen faktörlerden biri borçların ödenme zorunluluğudur.


  Maddi teminata gerek duyulmaksızın, kredi alanının imzasına dayanılarak açılan kredilere açık kredi denir.


  Faiz ödeme dönemlerinin 4 ayda bir olması durumunda, %75 nominal faiz oranına göre kısa vadeli banka kredisinin maliyeti yaklaşık %95,3 tür. 12/4=3 kez. n=1 yıl, (1+ %75 / 3 )^3 - 1


  60 gün vadeli ve 10 milyar TL tutarında mal alarak ticari kredi kullanan bir işletme, malın bedelini ilk 20 gün içerisinde öderse %10 peşin iskontosundan yararlanacaktır. Malın bedelinin vadesinde ödenmesi durumunda, bu işletmenin kullandığı ticari kredinin yıllık maliyeti yaklaşık %100 DÜR. 10/(100-10) * 360/(60-20)=%100


  Tahvil çıkaran işletmenin geliri incelenirken banka garantisi, nakit olmayan giderler, varlıkların paraya çevrilmesinde fonlar, faizi karşılama oranının eğilimi gözönüne alınır.


  Hisse senetlerinin piyasa fiyatı 8000 TL olan ve hisse başına 6400 TL kar sağlayacağı tahmin edilen bir işletmede, ortakların gelir vergisi oranının %25 olması durumunda, dağıtılmayan kar paylarının maliyeti %60 olur. 6400(1-0,25)/8000=%60


  Tüm yatırımcıların aynı maliyet oranı üzerinden borçlanabilmesi sermaye yapısı kararları ile ilgili olarak geliştirilen Modigliani-Miller yaklaşımının koşullarından biridir.


  Sermaye maliyetinin en düşük düzeyde gerçekleşmesini sağlayarak, işletmenin piyasa değerinin en yükseğe çıkarılmasına imkan veren finansal yapı Optimal sermaye yapısı ile ifade edilir.


  Ters repo, bir tahvilin geri satım taahhüdü ile alımını içermektedir.


  Yatırım fonlarının özellikleri: Riskin dağıtılmasını amaçlaması, Küçük ve dağınık tasarrufları ülke ekonomisine aktarması, Sermayenin oluşumunu hızlandırması, Banka aracı kurum ve özel sigorta şirketleri tarafından kurulabilmesi.


  Toptan satışlar pazarı, blok satış şeklindeki özelleştirme uygulamalarının borsada organize olmuş bir pazarda gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur.


  Borsada işlem görecek menkul kıymetlerin kotasyon işlemine tabi tutulması, menkul kıymet borsalarının güvence sağlama fonksiyonu ile ilgilidir.


  İstanbul Altın Borsasında işlem gören finansal araçlar: Altın senedi, altına dayalı B tipi yatırım fonu, altına dayalı değişken faizli tahvil, altına dayalı VDMK


  İşletmelerin birleşmesinde etkili olan faktörler: Finansman kolaylığı sağlama, vergi yasalarından yararlanma, riskleri azaltma, ölçek ekonomisinden yararlanma


  İşletme döneminde başarısızlığa neden olan faktörlerden biri beklenen satış düzeyine ulaşılamamasıdır.


  Uluslararası faaliyet gösteren işletmeler tarafından kısa vadeli fon sağlama amacıyla çıkarılan ve ikincil piyasaları olan finansal araçlara euro ticari senet denir.


  Future işlemlerinin özelliklerinden biri: fiyatların takas odası tarafından ilan edilmesidir.


  Finans fonksiyonunu doğrudan etkileyen etmenler: İşletmelerin büyümesi, haberleşmenin hızlanması, sürekli enflasyon, pazarın gelişmesi


  Fon kullanımı: vergi ödemeleri, kar payı dağıtımı, sabit varlık artışı, sermayenin azaltılması


  İşletme faaliyetleri ile ilgili gelir ve giderlerin uyumlaştırılması amacı güdülerek günlük işlemlerden doğabilecek ihtiyaçları karşılamak için düzenlenen finansal planlara normal plan denir.


  Bütçeleme işleminin aşamaları: 1-Temel amaçların belirlenmesi 2-Uzun vadeli planlar yapılması 3-Uzun vadeli satış tahminleri yapılması 4-Mal karması oluşturulması 5-Kısa vadeli satış tahmini yapılması


  Bir işletmenin, 20 000 birimlik üretim hacminde toplam sabit giderleri 6 milyar TL ve toplam değişir giderleri 4 milyar TL'dir. Birim satış fiyatının 800000 TL olması durumunda, bu işletme 10 milyar TL'lik satış hacminde başabaş noktasına ulaşır.TR=P*Q, TC=F+V*Q, TR=TC, 800000*Q=6+4, Q=12500


  Hammadde giderleri değişir gider kalemlerinden biridir.


  Nakit akımı: Nakit-Hammadde-Yarı mamul- Mal stoku- Alacaklar-Nakit


  Her 18 günde bir sipariş veren bir işletmenin toplam mal talebi 4000 birim olduğuna göre ekonomik sipariş miktarı 200 birimdir. 360/18=20 kez, ESM=4000/20=200


  30 milyar TL tutarındaki bir makine satın almak için yıllık %70 basit faizli kredi kullanıldığında ilk ay ödenmesi gereken faiz miktarı 1,75 milyar TL olur. 30*70*1/100*12=1,75


  İşletmelerin, üretim konusu olan mallarının hammaddelerini üretmek ya da ürettiği malları daha etkin olarak pazarlamak için yaptıkları yatırımlara entegrasyon yatırımları denir.


  İç ve dış piyasada satış kabiliyeti olan ticari ve zirai mamul veya malların bankaya rehin edilmesi karşılığında verilen kısa vadeli kredilere emtia karşılığı avans denir.


  Leasing yönteminin avantajları: Teşviklerden tam yararlanma sağlaması, Esnek ödemeli olması, Daha az teminat gerektirmesi, İstikrarlı finansman sağlaması


  Gerçekleşmesi gereken karın yüksek amortisman, ihtiyatlar ve karşılık zararları yoluyla azaltılması sonucu ortaya çıkan duruma gizli otofinansman denir.


  Sermaye yapısı kararlarını etkileyen temel faktörler: Genel ekonomik durum, endüstrinin özellikleri, işletmenin özellikleri, Yöneticilerin risk almadaki tercihleri


  Üçüncül piyasanın özelliklerinden biri borsadaki acentelerin komisyon gelirini azaltılmasıdır.


  Para piyasasının özellikleri: Enflasyonun sürekli yüksek olduğu ekonomilerde ön plana çıkması, Vadelerin kısa olması, Borcun paraya dönüştürülme maliyetinin düşük olması, Borçların geri ödenmeme riskinin düşük olması


  Toptan satışlar pazarı, blok satış şeklindeki özelleştirme uygulamalarının borsada organize olmuş bir pazarda gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur.


  Düşük fiyatlı satım emirlerinin daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden önce karşılanmasına fiyat önceliği kuralı denir.


  Fiyat kartelinde belirlenen fiyatın dışında satış yapılmasının önlenerek piyasanın denetim altına alınması için kurulan kartel türü satış kartelidir.


  Dikey birleşme, üretim ve satış faaliyetlerinin çeşitli evrelerinde faaliyet gösteren birimlerin birleşmesini gösterir.


  İşletme ile çevresindeki ilişkilerin analiz edilerek amaçların belirlenmesi, bunları gerçekleştirecek faaliyetlerin tespiti ve örgütün yeniden düzenlenerek gerekli kaynakların tahsis edilmesine strateji denir.


  İşletmelerin finansal başarısızlık durumlarını iyileştirmek için izlenebilecek yollar: Yeni işletmeler ile ortaklık yapılması, Borçların öz kaynağa çevrilmesi, Küçülme yolu ile başarısızlığın giderilmesi, Borçların vadelerinin uzatılması


  Euro ticari senedin özellikleri: Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren işletmeler tarafından çıkarılması, İkincil piyasada işlem görebilmesi, Kredi değerliliği yüksek işletmeler tarafından çıkarılması, Banka mevduatına oranla daha yüksek gelir sağlaması.


  Future fiyatlar ile spot fiyatlar arasındaki ilişkiyi sağlayan ve piyasaları dengeye getiren sürece arbitraj denir.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Finansal Yönetim Özet Forum Tarih
Finansal Yönetim Hakkında Bilgi Açık Öğretim AÖF 31 Ekim 2010
Ünite 17 / Finansal Yönetim Öğretmenlerimizin Bölümü 7 Mart 2009
Finansal Kiralama Leasing Nedir? Muhasebe 28 Nisan 2011
Finansal Ekonomi Final Testi Soru ve Cevapları Açık Öğretim AÖF 11 Eylül 2010
AGSoft Finansal Çözüm Programı 5.4 Indir A-B 12 Şubat 2010

Bu Sayfayı Paylaş